Handling- og økonomiplan 2021-2024 – Stavanger kommune

1 Forslag til ny innstilling

Kommunedirektøren anbefaler at formannskapet innstiller slik:

Forslag til vedtak

1. Kommunestyret godkjenner det fremlagte forslag til Handlings- og økonomiplan 2021-2024 for Stavanger kommune, budsjettforslaget av 23. oktober 2020 og tilleggsinnstilling av 18. november 2020. Netto budsjettramme for 2021 fastsettes i henhold til:

  • Budsjettskjema Bevilgningsoversikt drift (1B), jf. kapittel 3.1.3
  • Budsjettskjema Bevilgningsoversikt investering, jf. kapittel 5.2.1.
  • Budsjettskjema Investeringsprosjekter, jf. kapittel 5.2.2.

2. Kommunestyret godkjenner forslag til skatter, rammetilskudd, renter, avdrag og anvendelse av netto driftsresultat mv. i henhold til bevilgningsoversikt – drift (budsjettskjema 1A) i kapittel 3.1.2.

3. Skatt på inntekt og formue fastsettes i henhold til høyeste tillatte kommunale skattøre som Stortinget vedtar.

4. Eiendomsskatt i Stavanger kommune skrives i 2021 ut i henhold til eiendomsskatteloven (esktl.) §§ 2 og 3, samt overgangsbestemmelsene i § 13 tredje ledd for sammenslåtte kommuner, som følger:

Overgangsperioden: 2021 er første året i overgangsperioden for harmonisering av eiendomsskatt i sammenslåingskommunen (esktl. § 13 tredje ledd).  I overgangsperioden skal økning i eiendomsskattesatsene være jevn inntil det er lik skattesats i hele kommunen. Overgangsperioden med forskjellige skattesatser avsluttes i 2022. Stavanger kommune oppnår lik skattesats i 2023 med høyst 3 promille for bolig- og fritidseiendom og generell sats på 3 promille. Nye kommunale takster skal tas i bruk fra 01.01.2021. Alle eiendommer får ny takst i henhold til vedtekter besluttet av Sakkyndig nemnd eiendomsskatt. Frist for utskriving av eiendomsskatten er 30.06.2021.

Utskrivingsalternativer: fast eiendom i hele kommunen (esktl. § 3 a).

Særskilte skattegrunnlag i alle de tidligere kommunene reduseres med tre syvendedeler i 2021 (overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4 første ledd første pkt.). Særskilt skattegrunnlag blir ikke påvirket av kommunesammenslåingen. Takster og satser fra 2018 blir brukt fram til nedskrivingen er fullført i 2024.

Skattesatser med overgangsperiode i 2 år:

Generell skattesats (promille) OvergangsperiodeOvergangsperiode 
 2020202120222023
RennesøyIngen skatt123
Finnøy7333
Ombo - tidligere Hjelmeland7333
Stavanger4333
Tabell T.1 Generell skattesats
Last ned tabelldata (Excel)
Skattesatsfor bolig- og fritidseiendommer (promille) OvergangsperiodeOvergangsperiode 
 2020202120222023
RennesøyIngen skatt123
Finnøy5333
Ombo - tidligere Hjelmeland22,332,673
Stavanger3333
Tabell T.2 Skattesats for bolig- og fritidseiendommer
Last ned tabelldata (Excel)

Bunnfradrag for bolig-/fritidseiendom: Inntil kr 400 000 for hver godkjent boenhet.

Fritak i henhold til eiendomsskatteloven §7 gis til:

§ 7 a)

  • fylkeskommunale bygg og eiendommer for skoler, sykehus og vei
  • foreninger, lag og stiftelser som driver religiøs- / livssynsmessig, humanitær, idrettslig og kulturell ikke-kommersiell virksomhet kan få fritak fra eiendomsskatt etter søknad.

§ 7 b) Fredede bygninger og anlegg i privat eie gis fullt fritak for eiendomsskatt

Antall terminer: Eiendomsskatten skal betales over 2 terminer (esktl. § 25) med første terminforfall etter 30. juni 2021.

Takster og utskriving av eiendomsskatt følger nye eiendomsskattevedtekter som vedtas av sakkyndig nemnd.

5. Kommunestyret godkjenner at det tas opp følgende lån til finansiering av investeringsbudsjettet i 2021:

a) Startlån fra Husbanken til videre utlån på inntil kr 320 mill./avdragstid 25 år

b) Lån til finansiering av egne investeringer på inntil kr 651,04 mill./avdragstid 30 år

c) Lån for viderelån til Stavanger utvikling KF på inntil kr 137,0 mill./avdragstid 30 år

d) Lån for viderelån til Stavanger boligbygg KF på inntil kr 129,4 mill./avdragstid 30 år

e) Lån for viderelån til Stavanger Natur- og idrettsservice KF på inntil kr 5,0 mill./ avdragstid 30 år

6. Kommunestyret godkjenner årsbudsjett 2021 for Sølvberget KF, Stavanger byggdrift KF, Stavanger Natur- og idrettsservice KF, Stavanger Parkeringsselskap KF, Stavanger utvikling KF og Stavanger boligbygg KF i samsvar med kommunedirektørens anførsler. Økonomiplan for perioden 2021-2024 anses som retningsgivende for den videre drift. Drifts- og investeringsrammer for foretakene i perioden 2021-2024, skal være gjeldende for virksomheten også ved en sammenslåing av foretaket med basisorganisasjonen med virkning fra 2021.

7. Kommunestyret godkjenner endringer i avgifter, gebyrer og egenbetalinger slik det fremgår av kapittel 16.

8. Kommunestyret godkjenner at kommunale krav kan motregnes tilgodebeløp på skatt og kreves inn etter reglene i skattebetalingsloven (kap. 13).

9. Kommunestyret godkjenner endringer i bibliotek gebyrer slik det fremgår av vedlegg 1.