Handling- og økonomiplan 2021-2024 – Stavanger kommune

13.2 Stavanger byggdrift KF

13.2.1 Kommunedirektørens tilrådning

Stavanger byggdrift KF har utarbeidet forslag til årsbudsjett 2021 og handlings- og økonomiplan 2021-2024. Foretakets styre behandlet budsjettforslaget den 19. august 2020. Det vises til kapittel 13.2.2 for en nærmere redegjørelse for budsjettforslaget og styrets vedtak.

Stavanger byggdrift KF har for 2021 budsjettert med driftsinntekter på kr 367,3 mill., driftskostnader på kr 363,3 mill. og brutto driftsresultat på kr 4 mill. Foretaket har videre budsjettert med et netto driftsresultat på kr 4,6 mill. og et regnskapsmessig resultat kr 3,7 mill. Foretaket legger i all hovedsak til grunn samme oppdragsvolum som tidligere år.

Foretaket har foreslått en økning i timepriser for Drift og prosjekt, Prosjektleder og Renhold på henholdsvis 3,9 %, 2,6 % og 4,7 %. Foretaket har også foreslått en økning i middagsprisen på 2,7 %. Dette vil medføre en økning i matutgiftene for kommunale sykehjem, noe som i utgangspunktet gir et tilsvarende omstillingsbehov i 2021. Stavanger byggdrift KF har lagt til grunn at investeringsrammen for 2021 på kr 2,2 mill. skal finansieres av egenkapitalen.

Kommunestyret har gitt kommunedirektøren i oppgave å anbefale framtidig organisering av tjenestene og oppgavene som i dag er lagt til Stavanger byggdrift KF (sak 5/19 og sak 61/19).  Kommunedirektøren har fulgt opp vedtakene i dialog med ulike interessenter og tilrår at Stavanger byggdrift KF slås sammen med basisorganisasjonen fra 2021. Det vises til egen sak som legges fram sammen med handlings- og økonomiplan 2021-2024, for en nærmere redegjørelse for tilrådingen.

Det er lagt opp til at styrings- og rapporteringslinjene overføres til kommunedirektøren fra 01. januar 2021, ved vedtak om tilbakeføring av foretak. Kommunestyrets vedtak om årsbudsjett 2021 for virksomheten til Stavanger byggdrift KF, vil dermed utgjøre budsjettrammene for virksomheten også ved en sammenslåing med basisorganisasjonen. Nødvendige budsjettjusteringer vil foretas av kommunestyret i forbindelse med behandlingen av rapporten per 30. april 2021.

Forslag til vedtak:

1. Årsbudsjett 2021 for Stavanger byggdrift KF godkjennes i samsvar med kommunedirektørens anførsler. Økonomiplan for perioden 2021-2024 anses som retningsgivende for den videre drift.

2. Drifts- og investeringsrammer for Stavanger byggdrift KF i perioden 2021-2024, skal være gjeldende for virksomheten også ved en sammenslåing av foretaket med basisorganisasjonen.

13.2.2 Forslag til årsbudsjett 2021 og handlings- og økonomiplan 2021-2024

Foretakets virksomhet

Stavanger byggdrift KF utfører drift, vedlikehold, prosjektkoordinering og renhold for Stavanger kommune på de fleste kommunale bygg. Vi vedlikeholder og istandsetter boligene til Stavanger Boligbygg KF.  Vi har startet opp ny avdeling (etablert i 2019) som jobber inn mot borettslag og sameier. Stavanger byggdrift KF driver sentralkjøkken som produserer og leverer mat til flere kommunale sykehjem og barnehager. I tillegg drifter vi kantinen i Olav kyrresgate 23. Vi har egen regnskap og personal/hms avdeling. Stavanger byggdrift KF har lærlingeordning innen maler, tømrer og byggdrifterfaget. Fra 1.januar 2020 økte vi fra 340 personer til 395 personer i forbindelse med kommunesammenslåingen og overtakelse av renholdere fra ungdom og fritid i Stavanger kommune.

Organisering

Mål og prioriteringer

Å være den til enhver tid foretrukne leverandøren innenfor tjenesteområdene. Stavanger byggdrift KF er opptatt av effektivisering og at prisnivået holdes på laveste mulig nivå. Vi tar større samfunnsansvar både i form av ulike form for arbeidstrening/utprøving, kompetanseheving og en satsning med økt inntak av lærlinger. Vi har nært samarbeid med Nav og ByggOpp. I tillegg gjennomfører vi norsk kurs for våre renholdere samt kontinuerlige renholdskurs i egenregi gjennom hele året. Integrasjonsarbeid ivaretas spesielt i renholdsavdelingen.

Med fokus på effektiv ressursbruk og innbyggerperspektiv er våre satsningsområder å utvikle, forenkle, modernisere, som gir økt trivsel og lønnsomhet.

Stavanger byggdrift har utviklet seg gjennom sine 20 års eksistens til å bli den foretrukne leverandøren innenfor tjenesteområdene. Vi ser stadig at flere bestiller våre tjenester innenfor fagfeltene vaktmestertjeneste, renhold, mindre og større vedlikeholdsoppgaver, prosjektledelse, flytteoppdrag, fasaderenoveringer m.m.

Vi tilbereder, leverer og utvikler måltider til våre gjester på sykehjem. Vi holder foredrag og bistår helsepersonell innen ernæring og måltidsdøgn.  Etter Pilotprosjekt i barnehagene med ett varmt fiskemåltid pr. uke var ferdig, ble dette så positivt at vi har inngått avtaler med flere barnehager. Flere barnehager ønsker vårt tilbud, men vi har begrensninger i lokaliteter for denne type produksjons/leveranse. Denne satsninger vil kreve et annet kjøkken enn det vi har i dag. Kjøkkenet og dets utstyr vi har i dag er teknisk utgått på dato. Vi har hatt god og positiv utvikling i kantinen i OK 23.

Vi har tidligere igangsatt digitalisering av enkelte arbeidsoppgaver med eget system for innrapportering av ordre/bestillinger/timelister og dokumentasjon. I tillegg en egen ressurs-koordinator som fordeler arbeidsoppgaver utfra ledig ressurser utfra bestillinger som meldes fra virksomhetene. Stavanger kommune satser på et overordnet system som også vi vil knyttes oss til hvis systemet dekker inn våre behov.

Vi har investert i to større moppevaskemaskiner med en kapasitet på 2500 mopper pr. dag.

Vaskeriet er tatt i bruk med en forventet besparelse årlig med kr. 400.000,- sett opp mot innkjøpt tjeneste fra annen leverandør.

Vi etablerte i 2020 «dekkhotel» til våre servicebiler. Dette vil vi kunne bruke til å ta et større samfunnsansvar med flere i jobb.

Vår satsing mot styrene i borettslag og sameier som vi startet sommeren 2019 blir positivt mottatt og vi fikk en økt etterspørsel av vår kompetanse i 2020. Dette salget er inntil videre stoppet inntil det foreligger en avgjørelse i foretak saken. På sikt vil denne satsningen kunne bidra til at de kommunale tjenestene vi leverer blir rimeligere.

Vi vil i tiden fremover har stort fokus på å effektivisere enda mere på alle våre tjenesteområder. Dette gjør vi med stadig små knepp og justeringer, – og vi vil være enda tettere på våre bestillere og samarbeidspartnere og setter fokus på krav og forventninger til hverandre.

Covid 19 pandemien bidrog til at vi fikk et annet fokus og perspektiv. Vi har i 2020 bidratt med våre tjenester på flere områder og størst oppmerksomhet fikk renholdleveransen knyttet opp mot ekstra renhold og smittevask. Dette arbeidet ser ut til å kunne fortsette i 2021.

Skolematordninger fikk vi testet litt ut før sommeren i år. Ved skolestart har vi fortsatt dette arbeidet.  Det knyttet seg oppmerksomhet til om dette fantastiske tiltaket og vi ser positivt på dette i fortsettelsen i 2021.

Forutsetninger for budsjettet

Vårt budsjett er lagt til grunn etter selvkostprinsippet med et nøkternt regnskapsmessig mindreforbruk. Omsetningen baseres på tidligere års erfaringer og resultater, som har vært relativt jevne over flere år. For varer/tjenester for viderefakturering har vi lagt oss på et lavere nivå enn budsjettet for 2020.  tillegg har vi lagt til grunn stillingsstørrelser etter kommunesammenslåing med Finnøy, Rennesøy samt ansatte fra Ungdom & Fritid i Stavanger kommune som ble innplassert i Stavanger byggdrift fra 1. januar 2020.

Styret i foretaket har i 2019 bevilget i underkant 1 mill for utjevning av lønnsforskjeller blant fagarbeidere i drift og prosjektavdelingen. De siste årene har foretaket hatt vanskeligheter med å rekruttere og beholde medarbeidere med både lav inngangslønn og en stor forskjell i lønn blant ansatte. Lønnsjustering er iverksatt fra september2019.

Vi justerer timeprisene på bygg-vedlikehold (drift/prosjekt og renhold) samt prisene for måltid/middag. Lønnsutgifter er beregnet med utgangspunkt i ansattes lønn pr juli med forventet lønnsøkning 2020/2021 der vi legger oss på en økning med snitt 2,5 %. Det er forventet lave lønnsjusteringer kommende år, og foretaket har lagt seg på omtrent samme nivå slik vi tolker KLP har i sine prognoser for 2021. Dette samt øvrig utgifter gir derfor kun et nøkternt driftsresultat i forhold til omsetning. Våre timepriser har i perioden 2017-2020 vært lave og til dels under årlig lønnsøkning.

 TimetypeFagfelt/avdelingPris 2020Budsjett 2020% økning
 Timepris Drift og prosjekt5105303,9
 Timepris Prosjektleder 7707902,6
 Timepris Renhold4014204,7
 Middagspris Kjøkken74762,7
Tabell 13.9
Last ned tabelldata (Excel)

Forslag til driftsbudsjett 2021– 2024

 Driftsbudsjett 2021-2024 (tall i hele 1000)BudsjettBudsjettBudsjett Budsjett
  2021202220232024
 Driftsinntekter367 294376 476385 888395 535
 Sum inntekter367 294376 476385 888395 535
 Driftsutgifter363 308372 391381 700391 243
 Sum utgifter363 308372 391381 700391 243
 Brutto driftsresultat3 9864 0864 1884 292
 Finanstransaksjoner580595609625
 Resultat eksterne finanstransaksjoner580595609625
 Netto driftsresultat4 566 4 681 4 7974 917
 Interne finanstransaksjoner900923946969
 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk3 6663 7583 8513 948
Tabell 13.10
Last ned tabelldata (Excel)

Budsjettene tar utgangspunkt i samme nivå og trend fra tidligere år. Økte driftsutgifter og antall årsverk (kommunesammenslåing) samt anslått lønnsøkning i 2020/2021 legges også til grunn. Videreføring av tilsvarende driftsvolum og vi legger oss nær opp til et selvkostbudsjett i hver avdeling i foretaket. Det vil fortsatt knyttes usikkerhet til KLP, reguleringspremie, premieavvik, AFP, lønnsoppgjør, omsetningsstørrelser og generell prisstigning på varer og tjenester.

 Investeringsbudsjett 2021-2024 (tall i hele 1000)Budsjett 2021Budsjett 2022Budsjett 2023Budsjett 2024
 Investeringer 2 200 2 300 2 400 2 500
 Årets finansieringsbehov 2 200 2 300 2 400 2 500
 Finansiert slik:drift/EK 2 200 2 300 2 400 2 500
 Udekket/udisponert0000
Tabell 13.11
Last ned tabelldata (Excel)

I investeringsbudsjettet ligger det 1 mill første året til utskifting av utstyr på sentralkjøkkenet. Utstyret her har nådd teknisk levealder og har større kostnader til vedlikehold og har derfor tatt høyde for enkelte utskiftinger. Vi har lagt til grunn forsiktighetsprinsippet med første året 1 mill og deretter 1 mill årlig. Investeringene tas i forbindelse med foretakets resultat og egenkapital og blir derfor egenfinansiert. I tillegg egenkapital i forhold til KLP. Investeringene ligger på samme nivå som for forrige investeringsperiode.

Budsjett og investeringsbudsjett ble styrebehandlet 19. august.

Styrets vedtak:

Styret godkjenner budsjett og investeringsbudsjett som fremlagt.