Handling- og økonomiplan 2021-2024 – Stavanger kommune

13.3 Stavanger natur- og idrettsservice KF

13.3.1 Kommunedirektørens tilrådning

Stavanger Natur- og idrettsservice KF (NIS) har utarbeidet forslag til årsbudsjett 2021 og handlings- og økonomiplan 2021-2024. Foretakets styre behandlet budsjettforslaget den 15. september 2020. Det vises til kapittel 13.3.2 for en nærmere redegjørelse for budsjettforslaget og styrets vedtak.

NIS har for 2021 budsjettert med driftsinntekter på kr 188,4 mill., driftskostnader på kr 188,1 mill. og et regnskapsmessig resultat etter finansposter på kr 0. Som følge av omstillingsbehov innenfor tjenesteområdene har foretaket innarbeidet reduksjon i bestillerbudsjettene til Park og vei og Idrett på henholdsvis kr 4,2 mill. og kr 3,5 mill. Foretaket legger til grunn at lønnsoppgjør dekkes inn i hovedkontraktene. Foretaket legger videre til grunn at effektiviseringsgevinster beholdes i foretaket for å dekke framtidige pensjons- og investeringskostnader.

NIS har behov for utskifting av eldre kjøretøy og maskiner/utstyr. Foretaket har av den grunn lagt til grunn en investeringsramme på kr 7 mill. i 2021, hvorav kr 2 mill. i egenfinansiering og kr 5 mill. i lån fra kommunekassen. Økningen i investeringsrammen vil bidra til mer miljøvennlige alternativer, reduserte reparasjonskostnader og økt pålitelighet gjennom redusert nedetid.

Kommunestyret har gitt kommunedirektøren i oppgave å anbefale framtidig organisering av tjenestene og oppgavene som i dag er lagt til NIS (sak 5/19 og sak 61/19). Kommunedirektøren har fulgt opp vedtakene i dialog med ulike interessenter og tilrår at NIS slås sammen med basisorganisasjonen fra 2021. Det vises til egen sak som legges fram sammen med handlings- og økonomiplan 2021-2024, for en nærmere redegjørelse for tilrådingen.

Det er lagt opp til at styrings- og rapporteringslinjene overføres til kommunedirektøren fra 01. januar 2021, ved vedtak om tilbakeføring av foretak. Kommunestyrets vedtak om årsbudsjett 2021 for virksomheten til NIS, vil dermed utgjøre budsjettrammene for virksomheten også ved en sammenslåing med basisorganisasjonen. Nødvendige budsjettjusteringer vil foretas av kommunestyret i forbindelse med behandlingen av rapporten per 30. april 2021.

Forslag til vedtak

1. Årsbudsjett 2021 for Stavanger Natur- og idrettsservice KF godkjennes i samsvar med kommunedirektørens anførsler. Økonomiplan for perioden 2021-2024 anses som retningsgivende for den videre drift.

2. Drifts- og investeringsrammer for Stavanger Natur- og idrettsservice KF i perioden 2021-2024, skal være gjeldende for virksomheten også ved en sammenslåing av foretaket med basisorganisasjonen.

13.3.2 Forslag til årsbudsjett 2021 og handlings- og økonomiplan 2021-2024

Formål og visjon

Stavanger natur- og idrettsservice KF (NIS) jobber på oppdrag for Stavanger kommune med drift og vedlikehold av offentlige anlegg og uteområder.

I gjeldende eierstrategi er oppdragene gjennom formål og visjon omtalt som følgende:

Foretakets formål er å være kommunens produsent av tjenester for drift og vedlikehold av idrettsanlegg, idrettshaller, turstier, badeplasser, lekeplasser, nærmiljøanlegg og skjøtsel av naturområder, kulturlandskap og parker.

Veivedlikehold innebærer drift og vedlikehold av kommunens veinett og torgplasser med et spesielt fokus på sentrum.

Foretaket skal sikre Stavanger kommune tilgang på tjenester med høy kvalitet og lav risiko. En rendyrking av driftsmiljøet vil kunne legge et godt grunnlag for å møte fremtidige kompetanse- og markedsmessige utfordringer, herunder kommunens krav til tjenestekvalitet og effektivitet.

Tjenesteproduksjonen skal ha en klar miljøprofil og være kostnadseffektiv, nyskapende, fleksibel og tilpasningsdyktig.

Foretakets visjon, VI JOBBER FOR LIVET, utfyller kommunens overordnede visjon, SAMMEN FOR EN LEVENDE BY.

Vår visjon henspiller til foretakets formål om å bidra til å gi Stavanger kommunes befolkning gode livsopplevelser ved:
– drift og funksjonsansvar for svømme- og idrettsanlegg
– drift og funksjonsansvar for turstier, parker og veiareal
– drift og ansvar for sikkerhet knyttet til lekeplasser og badeanlegg.

Organisering

NIS er i dag organisert med optimal struktur for å ivareta ansvar og oppgaver.  Ansvar og oppgaver i foretaket er i hovedsak driftsrelaterte oppgaver, HMS, system og markedsoppfølging både for bestillerenhetene og eksterne kunder.

Foretaket er fortsatt IA bedrift og tillitsvalgte benyttes ved aktuelle saker der det er relevant.  Organisering for ledelse og HMS slik det er organisert p.t kan best fremstilles ved modellene nedenfor:

Administrasjon

HMS

Mål, prioriterte oppgaver og framtidsutsikter:

Foretakets mål er godt forankret blant ansatte og ledere.  NIS leverer på pris og kvalitet og har gode målinger på sykefravær og avvik.

 

Våre hovedmål er i tråd med foretakets intensjon og eierstrategi følgende:

1. Helse, miljø og sikkerhet

 • Godt driftsmiljø med fokus på trygghet for våre ansatte og omgivelsene vi opererer i.
 • Nullvisjon for arbeidsuhell med fravær og generelt sykefravær under 6%.

2. Ansatte

 • Mulighet for alle til utvikling innen teori og praksis ved praktisk fagbrev eller ansvarsutvikling.
 • Til enhver tid 10 arbeidsplasser for tilrettelegging og arbeidstrening.
 • 1-2 nye faglærlinger hvert år, med mulighet til å øke både antall lærlinger og fagområder som f.eks. fagopplæring for maskinfører og/eller verksted.

3. Drift

 • Fungerende og operativt avvikssystem
 • Innovative løsninger og moderne maskinpark
 • Miljørettet drift og bærekraftig tjenesteytelse

4. Marked

 • Hovedfokus og prioritering mot våre bestillerenheter i Stavanger kommune
 • Bekjentgjøre og utvikle NIS til et naturlig valg for eksterne kunder
 • Fornøyde og trygge kunder og brukere av våre anlegg og ansvarsområder

Prioriterte oppgaver:

Prioriterte oppgaver de neste årene er å videreutvikle foretakets posisjon som profesjonell aktør innen våre tjenester.  Det vil kommende periode bli lagt vekt på følgende områder:

  1. Videreutvikle det gode samarbeidet med våre bestillerenheter og presentere flere driftsløsninger for effektivisering av drift og miljøriktig produksjon. Foretaket er også i gang med å optimalisere samarbeidet med bestillere med mål om å redusere unødig saksbehandling til fordel for mer driftsrelaterte oppgaver.  Det vil være naturlig å videreføre dette arbeidet uavhengig av vedtak knyttet til sak om tilbakeføring av en eller flere kommunale foretak i kommunens basisorganisasjon.
  2. På lengre sikt må NIS kombinere faste ansatte med vikarløsninger på grunn av fremtidig usikkerhet i økonomiske rammer.
  3. Styrke rollen til foretaket i kommunens beredskapsarbeid og forebygging mot naturkatastrofer og krisesituasjoner.
  4. Opprettholde eller øke andelen ansatte i arbeidstrening.  Viktig samfunnsansvar der også NIS må ta sin andel.
  5. Styrke tjenesteleveransene og inntjening i markedet for eksterne kunder.  Prioriteres som følge av tapte inntekter fra Stavanger kommune.
  6. Intern kommunikasjon vil bli prioritert.  Ved bruk av intranett, nyhetsbrev og referater fra interne møter skal flere ansatte få innblikk og forståelse for foretakets posisjon og verdier.

 

Framtidsutsikter:

Foretakets fremtid er i skrivende stund usikker, da det utredes en sak om eventuell tilbakeføring av foretaket i kommunens basisorganisasjon. Til tross for dette behandler foretaket årets HØP med utgangspunkt i at foretaket skal bestå, da det ennå ikke foreligger noe vedtak om tilbakeføring.

Det er også knyttet usikkerhet knyttet til konsekvenser av Covid 19. Selv om en smitteoppblomstring skal medføre nedstenging av kommunale anlegg som NIS drifter, har erfaringer fra 2020 vist at personell knyttet til disse anleggene har fått nye oppgaver knyttet til smittevern. Eksempler på dette kan være observasjoner og oppfølging av folkeansamlinger på utendørs idrettsanlegg, badeplasser og turområder, praktisk hjelp knyttet til Corona-mottak og avhjelping knyttet til betjening av Coronahjelp-telefonsentralen. NIS har også bidratt kommunens basisorganisasjon med å utvikle og drifte systemer for Corona-avviksrapportering.

Planlegging med langsiktige mål og evne til å følge plan er avgjørende for å lykkes også i fremtiden.  Foretaket har det siste året gjennom omstilling og strukturering styrket posisjonen både med fagkunnskap og oppdragsforståelse.  Vårt oppdrag for Stavanger kommune er nettopp å levere faglig riktig kvalitet og størst mulig arbeidsmengde innen våre rammevilkår.  Det er spesielt viktig i en tid der budsjetter reduseres, og hver time må utnyttes optimalt.

Stavanger natur- og idrettsservice KF er bedt om å vurdere og komme med innspill til våre hovedbestillere, Idrettsavdelingen og Park og vei, for hvordan vi sammen skal løse de utfordringer vi står ovenfor med reduserte rammebetingelser.

Sentrale forutsetninger i budsjettforslaget:

Vårt budsjettforslag har følgende forutsetninger:

 1. Lønnsøkning dekkes inn gjennom økte bestillerbudsjett.
 2. Eventuelt effektiviseringsgevinster i perioden beholdes i foretaket for fremtidige pensjons- og investeringskostnader.

Driftsbudsjett 2021-2024:

Under ligger driftsbudsjett for perioden 2021-2024:

  Budsjett 2021Budsjett 2022Budsjett 2023Budsjett 2024
 Driftsinntekter    
 Faste kontrakter med Stavanger kommune-118 950-121 330-123 800-126 200
 Refusjon materialkjøp fast kontrakt-20 000-20 400-20 800-21 200
 Andre salgsinntekter-49 400-50 390-51 400-52 400
 Sum inntekter-188 350-192 120-196 000-199 800
      
 Driftsutgifter    
 Lønn inkl. sos utgifter112 450114 700117 000119 300
 Materialkjøp kontrakt19 90020 30020 70021 100
 Driftskostnader53 70054 82056 00057 100
 Egenfinansiering av investeringer2 0002 0002 0002000
 Sum utgifter188 050191 820195 700199 500
      
 Netto driftsresultat-300-300-300-300
      
 Finansposter    
 Finansinntekter-200-200-200-200
 Finansutgifter500500500500
 Sum finansposter300300300300
      
 Netto resultat (overskudd)0000
 Investeringsbehov7 0007 0007 0007 000
Tabell 13.12
Last ned tabelldata (Excel)

Det ligger signaler fra Park og vei samt Idrett om kutt i deres driftsbudsjetter i HØP-perioden. En vesentlig del av deres kutt vil bli gjennomført ved å redusere bestillingene til foretaket. Etter samtaler med bestiller, er kutt tilsvarende kr 4,2 mill fra Park og vei samt kr 3,5 mill. fra Idrett lagt inn i foretakets forslag til budsjett. Det forutsettes også at kostnader i forbindelse med lønnsoppgjøret dekkes inn i hovedkontraktene.

Foretaket legger opp til egenfinansiering av investeringer på kr 2,0 mill. hvert år i planperioden. Stavanger kommune har et mål om å egenfinansiere minst 50 % av de årlige investeringene, og med en årlig egenfinansieringsprosent på 29 % i økonomiplanens fireårsperiode, nærmer foretaket seg dette måltallet.

Investeringsbudsjett:

NIS har et styrevedtak som sier at foretaket skal satse på miljøvennlig drift der dette er mulig. Flere biler, maskiner og utstyr som før ble drevet av fossilt brennstoff erstattes nå av batteridrevne alternativer. Foretaket har søkt om midler til å dekke deler av merkostnadene ved innkjøp av bla.a. el-biler, ladestasjoner og el-utstyr, og har i 2018-20 fått innvilget totalt inntil kr 1,2 mill. fra Miljødirektoratet til disse formålene. Vi vil sende tilsvarende søknader hvert år i planperioden.

Det har de siste årene vært gjort investeringer i dyrt utstyr, noe som har ført til at store deler av investeringsbudsjettet har gått med til dette. Annet utstyr og kjøretøy har derfor blitt foreldet, og vi ser et stort behov for fornyelse på flere områder. NIS overtok også driftsansvaret for idrettsanlegg, grøntanlegg og kommunale veier for Finnøy og Rennesøy i forbindelse med kommunesammenslåingen. Den tilhørende bil- og maskinparken er gammel og slitt, og det er et stort og umiddelbart behov for utskifting og oppgradering. Dette gjør det nødvendig å øke investeringsbudsjettet med kr 1,0 mill. i forhold til fjorårets HØP.

I tillegg til at investeringer i nytt utstyr vil medføre lavere driftskostnader knyttet til reparasjoner og service, samt mindre stopptid grunnet utstyr som ikke fungerer, er det også avgjørende i forhold til foretakets evne til å håndtere kriser og nødsituasjoner. Ekstremvær og høye forventninger til pålitelighet og punktlighet krever en moderne og funksjonell bil- og utstyrspark.

 Investeringsbudsjett Budsjett 2021Budsjett 2022Budsjett 2023Budsjett 2024
 Investeringer7 0007 0007 0007 000
 Lånefinansiert5 0005 0005 0005 000
 Dekning via drift/EK2 0002 0002 0002 000
Tabell 13.13
Last ned tabelldata (Excel)

Foretaket velger å finansiere en del av de årlige investeringskostnadene gjennom overføringer fra drift, fremfor lånefinansiering, for å unngå å akkumulere så mye gjeld. Foretaket har per august 2020 ca kr 10,0 mill. i lånegjeld, og betaler ca kr 1,9 mill. hvert år i avdrag. Selv med budsjettert egenfinansiering på kr 2,0 mill. hvert år i planperioden, vil foretakets lånegjeld øke med ca kr 12,4 mill., som utgjør mer enn en dobling av gjelden i løpet av 4 år. På sikt er derfor planen at NIS i større grad skal kunne egenfinansiere egne investeringer.

Forslag til vedtak

Styret vedtar forslag til Handlings- og økonomiplan for foretaket med vedlagte resultat for perioden.