Handling- og økonomiplan 2021-2024 – Stavanger kommune

13.4 Stavanger parkeringsselskap KF

13.4.1 Kommunedirektørens tilrådning

Stavanger parkeringsselskap KF har utarbeidet forslag til årsbudsjett 2021 og handlings- og økonomiplan 2021-2024. Foretakets styre behandlet budsjettforslaget den 26. august 2020. Det vises til kapittel 13.4.2 for en nærmere redegjørelse for budsjettforslaget og styrets vedtak.

Kommunedirektøren tiltrer styrets forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2021 slik dette framkommer i kapittel 13.4.2. I budsjettforslaget for perioden 2021-2024 er det lagt til grunn et resultat på kr 25,7 mill. i 2021, kr 24,2 mill. i 2022, kr 22,7 mill. i 2023 og kr 20,2 mill. i 2024. Resultatet er følgelig styrket sammenlignet med gjeldende handlings- og økonomiplan. Foretaket legger opp til en investeringsramme på kr 5 mill. i 2021 og kr 2 mill. de øvrige årene i planperioden, som finansieres med egne midler.

Ved behandlingen av Handlings- og økonomiplan 2020-2023 la kommunestyret til grunn et eieruttak fra foretaket på kr 32,5 mill. i 2020, med videre nedtrapping til kr 21,5 mill. i 2023. På bakgrunn av foretakets egenkapitalsituasjon og forventet resultatutvikling foreslår kommunedirektøren et eieruttak på kr 25,5 mill. i 2021, med videre nedtrapping til kr 20 mill. i 2024. Samlet eieruttak vil da utgjøre kr 91,5 mill. i kommende planperioden. Det vil være behov for en løpende vurdering av grunnlaget for eieruttak ved framtidige rulleringer av handlings- og økonomiplanen.

Kommunestyret har gitt kommunedirektøren i oppgave å anbefale framtidig organisering av tjenestene og oppgavene som i dag er lagt Stavanger Parkeringsselskap KF (sak 5/19 og sak 61/19). Kommunedirektøren har fulgt opp vedtakene i dialog med ulike interessenter og tilrår at Stavanger Parkeringsselskap KF opprettholdes som foretak. Det vises til egen sak som legges fram sammen med handlings- og økonomiplan 2021-2024, for en nærmere redegjørelse for tilrådingen.

Dersom kommunestyret likevel skulle vedta at Stavanger parkeringsselskap KF skal slås sammen med basisorganisasjonen legges det til grunn at kommunestyrets vedtak om årsbudsjett 2021 for virksomheten til Stavanger parkeringsselskap KF, skal utgjøre budsjettrammene for virksomheten også etter en sammenslåing med basisorganisasjonen. Nødvendige budsjettjusteringer vil foretas av kommunestyret i forbindelse med behandlingen av rapporten per 30. april 2021.

Forslag til vedtak:

1. Forslag til årsbudsjett for Stavanger Parkeringsselskap KF for 2021 vedtas med et driftsoverskudd på kr 25,7 mill. og en investeringsramme på kr 5,0 mill.

2. Eieruttak fra Stavanger Parkeringsselskap KF i 2021 fastsettes til kr 25,5 mill.

3. Handlings- og økonomiplan for perioden 2021–2024 anses som retningsgivende for den videre drift.

13.4.2 Forslag til årsbudsjett 2021 og handlings- og økonomiplan 2021-2024

Formål og virksomhet

Stavanger Parkeringsselskap KF ble opprettet som et kommunalt foretak for å bidra til å realisere kommunens parkeringspolitikk. Foretakets hovedformål er å forestå all avgiftsbelagt parkering på offentlig vei, samt forestå håndheving av parkeringsbestemmelsene og annen trafikkhåndheving som er delegert til Stavanger kommune med hjemmel i Vegtrafikkloven.

Foretaket skal ha ansvar for bygging, drift og vedlikehold av kommunale offentlige parkeringsanlegg utenfor offentlig vei.

Foretaket kan engasjere seg i tiltak som har betydning for parkeringssituasjonen og beslektede tiltak i kommunen. Foretaket kan også engasjere seg i slike oppgaver utenfor Stavanger.

Organisering

Foretaket er underlagt Stavanger kommunestyre. Foretakets styrende organer har to nivå:

 • Styret
 • Daglig leder

Foretaket har i løpet av 2020 foretatt tilpasninger av organisasjonen og er nå organisert i tre avdelinger og to stabsfunksjoner:

Driftsavdeling har ansvar for alt teknisk utstyr som benyttes i p-anleggene. Avdelingens hovedprioritet er å sørge for at kritisk driftsutstyr til enhver tid fungerer. Det er tilkommet en ny stabsfunksjon som byggforvalter som har ansvar for foretakets betydelige- og voksende bygningsmasse. Bygningsmassen krever til enhver tid vedlikehold og oppgraderinger til mer moderne og mer bærekraftige løsninger. Et viktig ansvar her er brannsikkerhet. Stavanger Parkeringsselskap har sterkt fokus på den gode kundereisen. Dette gjelder så vel teknisk utstyr som at det er rent, pent, lyst og trygt i våre anlegg. Fokus på driftssikkerhet og minst mulig nedetid er prioritert.

Trafikkavdelingen sitt viktigste oppdrag er å forestå all avgiftsbelagt parkering på offentlig vei, og forestå håndheving av parkeringsbestemmelsene og annen trafikkhåndheving som er delegert til Stavanger kommune med hjemmel i Vegtrafikkloven. Alle trafikkbetjenter i Stavanger Parkeringsselskap KF er utdannet i parkeringshåndheving gjennom bransjeforeningen Norpark som er den eneste organisasjonen i Norge med autorisasjon fra Vegdirektoratet til å drive undervisning i faget. Avdelingens viktigste mål er å sørge for trafikksikkerhet, fremkommelighet og ærlig ivareta myke trafikanter. Avdelingen samarbeider tett med Stavanger kommune om skilting, trafikksikkert også videre.

Brukertorget er foretakets kundesenter. Oppgavene innebefatter saksbehandling av parkeringstillatelser for forflytningshemmede, boligsonekortildeling etter gjeldende regelverk, salg av årskort og månedskort, sentralbord, klagebehandling og henvendelser. Alle ansatte er utdannet hos Norpark. Avdelingens mål er å sørge for god og riktig saksbehandling i forhold til lovverket.

Økonomiavdelingen er Stavanger Parkeringsselskap KF sin stabsfunksjon og har ansvar for å påse og kontrollere alle økonomitransaksjoner fra de ulike betalingsløsningene. Videre er avdelingen bindeledd mellom SK-regnskap og foretaket og er ansvarlig for at økonomifunksjonen fungerer og utvikles tilfredsstillende.  Det er i denne sammenheng gjort gode fremskritt i å effektivisere og automatisere flere av prosessene ved hjelp av digitale løsninger. Avdelingens ansatte er opptatt av å videreutvikle funksjonene og jobber med kontinuerlig forbedring. Avdelingen har i tillegg ansvar for administrative oppgaver på vegne av hele foretaket. Også for økonomiavdelingen er oppdragsmengden økende grunnet større kompleksitet og flere oppdrag.

Mål, prioriteringer og Fremtidsutsikter

Stavanger Parkeringsselskap KF har gjennom eierstrategien fra 2010, definerte mål i jobbe inn mot. Eierstrategien består av åtte punkter som i korthet går ut på:

  1. Realisere kommunens parkeringspolitikk
  2. Forestå avgiftsparkering og håndheving på offentlig veg
  3. Opprette, drifte og vedlikeholde kommunale offentlige parkeringsanlegg
  4. Mulighet for å engasjere seg i oppgaver også utenfor Stavanger kommune
  5. Videreutvikling av tjenestetilbud
 1. Sørge for funksjonell organiering av tjenesteproduksjonen
 2. Sørge for å videreutvikle foretakets kompetanse innenfor parkeringsområdet
 3. Integrere samfunnsansvar og ha en klar miljøprofil

Foretaket har et særlig sterkt fokus på digitalisering av foretakets tjenester og utvikling av kommunens, og regionens ladetilbud for elbiler. Smartby-tankegangen implementeres i foretaket blant annet ved å ta i bruk nye digitale løsninger både til interne og eksterne formål, som vil være kostnadsbesparende og gjøre det enklere for kundene. Foretaket er sertifisert som Miljøfyrtårn.

MÅL 2021:

(1) Foretaket har i tillegg dialog med miljøer i Stavanger som jobber med klimavennlige energiløsninger

(1) Foretaket har i tillegg dialog med miljøer i Stavanger som jobber med klimavennlige energiløsninger

 1. Utvidelse av kameragjenkjenningsløsning i parkeringshus uten bom
 2. Flere kunder som benytter mobil som betalingsløsning
 3. Redusere kontantbetaling
 4. Bidra til nye og smarte løsninger for lading av elbil i samarbeid ned Smartbyen [1]
 5. Sykefravær <6%
 6. Økt medarbeidertilfredshet
 7. Utvikling av tjenestetilbudet ved å tilby flere løsninger via mobiltelefonapp
 8. Utvide foretakets produktportefølje
 9. Utvidelse av digital bestilling for parkering til gjester i boligsone
 10. Vedlikehold og estetisk heving av parkeringsanlegg
 11. Bidra til positiv omdømmebygging

 

BUDSJETTFORUTSETNINGER 2021

 • Statistisk beregning / historiske tall
 • Lønnsvekst 2,0% (SSB prognose)
 • Prisvekst 3,2% (SBB prognose)
 • Antall ansatte 37
 • SSB KPI juli 2019-juli 2020 1,3 + 1% (Jfr. Bystyrets vedtak 65/15)
 • Parkeringsbelegget forventes reduseres med 3%
 • Elbil betaler 50% av ordinær parkeringsavgift per time og andelen elbil forventes å øke ytterligere.

BUDSJETTFORUTSETNINGER 2021 – 2024

 • SSB KPI fremskrivninger 2021 – 2023 1.3%-3,1%  + 1% (Jfr. Bystyrets vedtak 65/15)
 • Nedgang i parkeringsbelegg 3-5%
 • Elbil betaling 50% – andelen parkerende som betaler halv pris forventes svakt økende
 • Uendret gebyrinntekter
 • Antall ansatte uendret
 • Lønnsvekst 3,5% (SBB prognose)

REDEGJØRELSE FOR BASISBUDSJETT

(2) Andelen elbil per 31.12.2019 var 31%

(2) Andelen elbil per 31.12.2019 var 31%

Inntekter:

 • Vedtak i Stavanger Bystyre om KPI justering av priser 1,3% + 1%
 • Vedtak i Stavanger Bystyre om «dynamisk prising» for å sikre en jevnere utnyttelsesgrad
 • Økt andel elbiler som betale halv parkeringsavgift[2]
 • Nedgang på 3% i parkeringsbelegg
 • Parkeringsbelegg forventes redusert også som følge av flere syklende, gående, elsparkesykkel, økt bruk av hjemmekontor

Kostnader:

 • Lønn er budsjettert med en økning i henhold til SSB-tall på 2,0%.
 • Generell kostnadsvekst på innkjøp 3,2% jamfør SSB prognoser
 • Avsatt 2 millioner til videreutvikling av ladekapasitet
 • Forventet økning i energikostnader som følge mer elbil lading
 • Energipriser øker i henhold til SSB prognoser
 • Oppgradering til automatisk skiltlesning i parkeringshus uten bom
 • Ombygging og utbedring av parkeringshus
 • Rentekostnader uendret

Redegjørelse for nye tiltak/prosjekter/endringer og omstillingsarbeid

Stavanger Parkeringsselskap KF vil fortsette være en aktiv part i smarte prosjekter. Iverksettelse av den vedtatte sentrumsplanen vil være gjenstand for oppmerksomhet det kommende året i samarbeid med Stavanger kommune og Stavanger Sentrum AS. Arbeidet med automatisering og digitalisering er kommet langt, men det er fremdeles områder der særlig kunderettede løsninger kan forenkles og forbedres. Dette gjelder så vel B2B som B2C semgentet. Innføring av to nye betalingsløsninger vil gi kundene større valgfrihet. Stavanger Parkering samarbeider med UiS om parkeringen på området som blant annet innebærer ny skiltplan, der målet er mer ordnede parkeringsforhold. Stavanger Parkering vil starte med håndheving for Sola kommune og sørge for likt regime i begge kommuner.

Driftsbudsjett

 Driftsbudsjett 2021-2024Budsjett 2021Budsjett 2022Budsjett 2023Budsjett 2024
 Driftsinntekter 98 091 000 98 483 000 98 581 000 98 088 000
 Driftskostnader 72 061 000 73 825 000 75 681 000 77 754 000
 Driftsresultat 26 030 000 24 658 000 22 900 000 20 334 000
 Finans    
 Finansinntekter 1 550 000 1 700 000 2 200 000 2 400 000
 Finanskostnader 1 900 000 2 200 000 2 400 000 2 500 000
 Netto finans 337 000 500 000 200 000 100 000
 Årsresultat drift inkludert finans 25 693 000 24 158 000 22 700 000 20 234 000
Tabell: 13.14 Stavanger Bystyre har vedtatt utbytte i størrelserorden 32,5 millioner kroner i 2020.
Last ned tabelldata (Excel)

 

Forslag til investeringsbudsjett 2021-2024

Redegjørelse for tiltak/forutsetninger

Arbeidet med videreutvikling av løsninger for skiltlesing i foretakets parkeringshus fortsetter inn i 2021. Det forventes også en større endring/oppgradering av ett av foretakets parkeringshus.

Investeringsbudsjett

 Investeringsbudsjett 2021-2024Budsjett 2021Budsjett 2022Budsjett 2023Budsjett 2024
 Investeringer5.000.0002.000.0002.000.0002.000.000
 Årets finansieringsbehov    
 Finansiert slik:    
 Egenkapital100 %100 %100 %100 %
 Lån0   
Tabell 13.15
Last ned tabelldata (Excel)

Styrets vedtak

Budsjettbehandling i Styremøte den 26.08.2020 sak 17/20. Styret i Stavanger Parkeringsselskap KF godkjenner budsjettet.