Handling- og økonomiplan 2021-2024 – Stavanger kommune

16.13 Gebyrregulativ for saksbehandling av detaljplaner, mindre endringer og konsekvensutredninger. Gjelder fra 01.01.2021.

16.13.1 Reguleringsplaner

Samlet gebyr blir summen av A, B og ev. C. Beregningsgrunnlaget er arealet av planområdet (både over og under terreng) som fremmes til behandling. Gebyret regnes ut fra maks utnyttelse som planen gir mulighet for. Maksimum gebyr skal ikke overstige kr 2 000 000.

A             Arealgebyr etter planområdets areal

1.1          For arealer t.o.m. 2 000 m2: 62 300 kr

1.2          For arealer over 2 000 m2 t.o.m. 5 000 m2: 83 800 kr

1.3          For arealer over 5 000 m2 t.o.m. 10 000 m2: 104 800 kr

1.4          For arealer over 10 000 m2 t.o.m. 20 000 m2: 139 700 kr

1.5          For arealer over 20 000 m2 betales et tillegg for hvert påbegynt arealintervall på 1 000 m2: 800 kr

B             Tilleggsgebyr for bebyggelse

Det skal betales tilleggsgebyr for bebyggelse i planområdet. Både eksisterende bebyggelse som skal bli stående og ny bebyggelse skal regnes med. Det skal betales gebyr for arealer som ligger både over og under terreng. Arealet beregnes i tråd med NS 3940 og skal foreligge ved søknad.

1.6          For hver påbegynt 100 m2 bruksareal (BRA): 1050 kr

C             Endringsgebyr

Kommunen kan kreve et tilleggsgebyr dersom:

1.7          forslagstiller fremmer endringsforslag underveis som krever ny førstegangsbehandling:  30 % av gebyr.

Med endringsforslag forstås endringer som ikke krever ny varsling av planoppstart.

D             Konsekvensutredninger:

1.8          Ved fastsetting av planprogram skal det betales et tilleggsgebyr som tilsvarer 30 % av satsen for selve reguleringsplanen, jf. avsnitt A.

16.13.2 Mindre endringer

Gebyret dekker også saker der det søkes om fradeling av tomter samtidig med endring av plan. Punkt 2.2 gjelder ved fradeling av første tomt. 2.3 for fradeling av tomter til sammen over 2000 m2 osv.

2.1          Ny atkomst, eller flytting av eksisterende/regulert atkomst, og andre mindre justeringer av plankart og eller bestemmelser: 6 800 kr

2.2          For arealer t.o.m. 2 000 m2: 23 800 kr

2.3          For arealer over 2 000 m2 til og med 5 000 m2: 39 700 kr

2.4          For arealer over 5 000 m2 til og med 10 000 m2: 63 800 kr

2.5          For arealer over 10 000 m2: 79 000 kr

Tilleggsgebyr

2.6          For saker der kommunen må utarbeide/bearbeide plankart/bestemmelser: 4 100 kr

2.7          For saker der kommunen må gjennomføre tilleggshøring: 4 100 kr

16.13.3 Annet

Urimelig gebyr

Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken, eller anses urimelig av andre grunner, kan kommunen v/direktør for By- og samfunnsplanlegging fastsette passende gebyr.

Klageadgang

Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages der gebyrregulativet følges. Direktørens avgjørelse av søknad om reduksjon av gebyr kan påklages etter reglene i forvaltningsloven.

For utregning av areal, se Norsk Standard NS 3940.