Handling- og økonomiplan 2021-2024 – Stavanger kommune

16.7 Egenbetalingssatser for skolefritidsordning og Ungdom og fritid

16.7.1 Skolefritidsordningen (SFO)

Kommunedirektøren foreslår at betalingssatsene i SFO høsten 2020 videreføres våren 2021. Fra høsten 2021 foreslås satsene økt med kr 84 per måned for en 100 % plass og kr 58 per måned for en 60 % plass:

 PlassMånedspris Vår 2021 (01.01-30.06)Månedspris Høst 2021 (01.08-31.12)
 100 % 3 104 3 188
 60 % 2 136 2 194
Tabell 16.15 Betalingssatser SFO vår og høst 2021
Last ned tabelldata (Excel)
  1. Eventuelle matpenger kommer i tillegg.
  2. Kommunedirektøren foreslår å videreføre ordningen med gratis SFO for elever på 1. trinn samt for barn på 5.-10. trinn som har et skolefritidstilbud knyttet til et særskilt tilrettelagt opplæringstilbud (STOLT).
  3. Kommunedirektøren foreslår å gå over til nasjonal moderasjonsordning for lavinntektsfamilier fra høsten 2021. Nasjonal ordning innebærer at foreldrebetalingen maksimalt skal utgjøre 6 % av samlet inntekt i husstanden for et barn i heltids SFO. Ordningen med inntektsgradert foreldrebetaling ble i statsbudsjettet for 2020 vedtatt for alle barn på 1. og 2. trinn fra høsten 2020. Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2021 å utvide ordningen til også å gjelde 3. og 4. trinn.
  4. Kommunedirektøren foreslår at Stavanger kommune viderefører ordningen med 25 % søskenmoderasjon fra og med 2. betalende barn i SFO. Moderasjonsordningen gjelder også mellom SFO og barnehage. Moderasjonen gis av laveste plasstørrelse.

16.7.2 Ungdom og fritid

Fiks Ferigge Ferie

Fiks Ferigge Ferie (FFF) er Stavanger kommunes aktivitetstilbud til barn og unge i skolens sommerferie. Tilbudet består blant annet av ferieklubber med base i kommunens bydelshus og sommerskole på Lundsvågen. Sommerleir på Vier har utgått fra tilbudet.

Kommunedirektøren foreslår følgende betalingssatser for Fiks Ferigge Ferie (FFF) i 2021:

 Type tilbudPris egenandel 2021
 Ferieklubb750
 Sommerskole på Lundsvågen1 250
Tabell 16.17 Egenandel Fiks Ferigge Ferie
Last ned tabelldata (Excel)

Bydelshus

Lokaler i kommunens bydelshus brukes gebyrfritt av forskjellige frivillige lag og organisasjoner, og leies ut etter gitte satser til arrangementer i privat regi. Kommunedirektøren foreslår i 2021 og beholde satsene uendret fra 2020.

 Type arrangement/leietaker  Pris
 Private barneselskaper 500 per gang
 Private arrangementHverdager under 3 timer340 per time
 Private arrangementHverdager over 3 timer1 350 per gang
 Private arrangementKveldstid fre- lør- eller søndag1 350 per gang
 Private arrangementHele dagen fre- lør- eller søndag1 975 per dag
 Private arrangementHele helgen3 950 per helg
 Klassefester o.l. regi av FAU/elevråd/skole 0
 Frivillige lag og organisasjoner 0
 Møter kommunale etater i bydelen 0
 Fast lagerplass for brukere av bydelshuset 770 per år
 Frisør / fotpleier 50 per time
 Privat næringsvirksomhetFast kontorplass3 540 per måned 
 OrganisasjonerFast kontorplass2 050 per måned 
 Ungdomsorganisasjoner u/ansattFast kontorplass770 per måned 
 Ungdomsorganisasjoner m/ansattFast kontorplass1 500 per måned 
 Frivillige ungdomsgrupperKontortilgang255 per 6 timer/uke 
 Frivillige ungdomsgrupperKontortilgang154 per 3 timer/uke 
Tabell 16.18 Gebyr ved leie av lokaler i kommunens bydelshus
Last ned tabelldata (Excel)