Handling- og økonomiplan 2021-2024 – Stavanger kommune

2.1.2 Økonomisk oversikt drift

 Økonomisk oversikt etter art - driftOpprinnelig budsjett 2020Vedtatt budsjett 2021Vedtatt budsjett 2022Vedtatt budsjett 2023Vedtatt budsjett 2024
1Rammetilskudd -2 802 827 -2 751 297 -2 620 997 -2 624 797 -2 623 597
2Inntekts- og formuesskatt -5 497 500 -5 857 000 -5 880 000 -5 907 000 -5 935 000
3Eiendomsskatt -214 000 -297 000 -303 000 -310 000 -310 000
4Andre skatteinntekter00000
5Andre overføringer og tilskudd fra staten -297 743 -219 643 -212 343 -183 743 -204 043
6Overføringer og tilskudd fra andre -888 848 -889 372 -889 872 -888 872 -888 872
7Brukerbetalinger -504 209 -507 584 -512 234 -512 234 -512 234
8Salgs- og leieinntekter -803 622 -847 922 -886 179 -898 879 -917 660
9Sum driftsinntekter -11 008 749 -11 369 818 -11 304 625 -11 325 525 -11 391 406
       
10Lønnsutgifter 5 091 520 5 170 238 5 091 827 5 078 776 5 083 633
11Sosiale utgifter 1 449 369 1 507 348 1 480 763 1 481 897 1 479 658
12Kjøp av varer og tjenester 1 341 306 1 379 526 1 312 458 1 314 181 1 329 030
13Overføringer og tilskudd til andre 2 845 840 2 908 225 2 897 525 2 906 444 2 964 840
14Avskrivninger 328 770 336 147 338 913 341 091 343 008
15Sum driftsutgifter 11 056 805 11 301 484 11 121 486 11 122 389 11 200 169
16Brutto driftsresultat 48 056 -68 334 -183 139 -203 136 -191 237
       
17Renteinntekter -242 519 -121 283 -136 956 -167 653 -182 723
18Utbytter -295 600 -297 400 -307 250 -311 800 -317 300
19Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler00000
20Mottatte avdrag på konserninterne lån -23 700 -23 700 -23 700 -23 700 -23 700
21Renteutgifter 339 077 241 879 255 330 297 739 324 286
22Avdrag på lån 391 962 386 927 418 947 422 586 409 578
23Netto finansutgifter 169 220 186 423 206 371 217 172 210 141
24Motpost avskrivninger -328 770 -336 147 -338 913 -341 091 -343 008
25Netto driftsresultat -111 494 -218 058 -315 681 -327 055 -324 104
 Netto driftsresultat i % av driftsinntektene1,0 %1,9 %2,8 %2,9 %2,8 %
       
 Disponering eller dekning av netto driftsresultat:     
26Overføring til investering 259 334 216 114 301 892 313 040 333 843
27Netto avsetning til eller bruk av bundne driftsfond -1 138 5 716 196 -6 791 -21 940
28Netto avsetning til eller bruk av disposisjonsfond -146 702 -3 772 13 593 20 806 12 201
29Dekning av tidligere års merforbruk00000
30Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat 111 494 218 058 315 681 327 055 324 104
31Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)00000
Tabell V.6 Økonomisk oversikt – drift, tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)