Handling- og økonomiplan 2021-2024 – Stavanger kommune

3 Oppdaterte økonomiske oversikter og driftsrammer

Med bakgrunn i tilleggsinnstillingen er følgende oversikter oppdatert:

3.1 Driftsbudsjett

3.1.1 Økonomisk oversikt drift

 Økonomisk oversikt etter art - driftVedtatt budsjett 2020Budsjett 2021Budsjett 2022Budsjett 2023Budsjett 2024
1Rammetilskudd -2 802 827 -2 787 697 -2 657 397 -2 661 197 -2 659 997
2Inntekts- og formuesskatt -5 497 500 -5 795 000 -5 818 000 -5 845 000 -5 873 000
3Eiendomsskatt -214 000 -297 000 -303 000 -310 000 -310 000
4Andre skatteinntekter00000
5Andre overføringer og tilskudd fra staten -297 743 -216 243 -187 943 -180 343 -179 643
6Overføringer og tilskudd fra andre -888 848 -889 372 -889 872 -888 872 -888 872
7Brukerbetalinger -504 209 -507 584 -512 234 -512 234 -512 234
8Salgs- og leieinntekter -803 622 -848 522 -884 179 -896 879 -915 660
9Sum driftsinntekter -11 008 749 -11 341 418 -11 252 625 -11 294 525 -11 339 406
       
10Lønnsutgifter 5 091 520 5 136 590 5 045 279 5 043 175 5 049 221
11Sosiale utgifter 1 449 369 1 503 198 1 476 508 1 478 272 1 476 344
12Kjøp av varer og tjenester 1 341 306 1 390 176 1 317 108 1 310 981 1 325 830
13Overføringer og tilskudd til andre 2 845 840 2 896 415 2 890 975 2 901 994 2 960 890
14Avskrivninger 328 770 336 147 338 913 341 091 343 008
15Sum driftsutgifter 11 056 805 11 262 526 11 068 783 11 075 513 11 155 293
16Brutto driftsresultat 48 056 -78 892 -183 842 -219 012 -184 113
       
17Renteinntekter -242 519 -121 283 -136 956 -167 653 -182 723
18Utbytter -295 600 -295 400 -307 250 -311 800 -317 300
19Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler00000
20Mottatte avdrag på konserninterne lån -23 700 -23 700 -23 700 -23 700 -23 700
21Renteutgifter 339 077 241 879 255 330 297 739 324 286
22Avdrag på lån 391 962 386 927 418 947 422 586 409 578
23Netto finansutgifter 169 220 188 423 206 371 217 172 210 141
24Motpost avskrivninger -328 770 -336 147 -338 913 -341 091 -343 008
25Netto driftsresultat -111 494 -226 616 -316 384 -342 931 -316 980
 Netto driftsresultat i % av driftsinntektene1,0 %2,0 %2,8 %3,0 %2,8 %
       
 Disponering eller dekning av netto driftsresultat:     
26Overføring til investering 259 334 224 672 302 595 328 916 326 719
27Netto avsetning til eller bruk av bundne driftsfond -1 138 5 716 196 -6 791 -21 940
28Netto avsetning til eller bruk av disposisjonsfond -146 702 -3 772 13 593 20 806 12 201
29Dekning av tidligere års merforbruk00000
30Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat 111 494 226 616 316 384 342 931 316 980
31Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)00000
Tabell T.9 Økonomisk oversikt drift
Last ned tabelldata (Excel)

3.1.2 Budsjettskjema Bevilgningsoversikt drift (1A)

  Vedtatt budsjett 2020Budsjett 2021Budsjett 2022Budsjett 2023Budsjett 2024
1Rammetilskudd -2 802 827 -2 788 297 -2 657 997 -2 661 797 -2 660 597
2Inntekts- og formuesskatt -5 497 500 -5 795 000 -5 818 000 -5 845 000 -5 873 000
3Eiendomsskatt -214 000 -297 000 -303 000 -310 000 -310 000
4Andre generelle driftsinntekter -297 743 -215 643 -187 343 -179 743 -179 043
5Sum generelle driftsinntekter -8 812 070 -9 095 940 -8 966 340 -8 996 540 -9 022 640
       
6Sum bevilgninger drift, netto 8 531 356 8 680 901 8 443 585 8 436 437 8 495 519
7Avskrivninger 328 770 336 147 338 913 341 091 343 008
8Sum netto driftsutgifter 8 860 126 9 017 048 8 782 498 8 777 528 8 838 527
9Brutto driftsresultat 48 056 -78 892 -183 842 -219 012 -184 113
       
10Renteinntekter -242 519 -121 283 -136 956 -167 653 -182 723
11Utbytter -295 600 -295 400 -307 250 -311 800 -317 300
12Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler00000
13Renteutgifter 339 077 241 879 255 330 297 739 324 286
14Avdrag på lån 391 962 386 927 418 947 422 586 409 578
15Mottatte avdrag på konserninterne utlån -23 700 -23 700 -23 700 -23 700 -23 700
16Netto finansutgifter 169 220 188 423 206 371 217 172 210 141
       
17Motpost avskrivninger -328 770 -336 147 -338 913 -341 091 -343 008
18Netto driftsresultat -111 494 -226 616 -316 384 -342 931 -316 980
       
 Disponering eller dekning av netto driftsresultat:00000
19Overføring til investering 259 334 224 672 302 595 328 916 326 719
20Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond -1 138 5 716 196 -6 791 -21 940
21Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond -146 702 -3 772 13 593 20 806 12 201
22Dekning av tidligere års merforbruk00000
23Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat 111 494 226 616 316 384 342 931 316 980
24Fremført til inndekning i senere år (merforbruk).00000
Tabell T.10 Budsjettskjema 1A - drift
Last ned tabelldata (Excel)

3.1.3 Budsjettskjema Bevilgningsoversikt netto drift (1B)

 Vedtatt budsjett 2020Budsjett 2021Budsjett 2022Budsjett 2023Budsjett 2024
Oppvekst og utdanning     
Barnehage 1 166 130 1 139 630 1 120 630 1 105 630 1 090 630
Barneverntjenesten 268 289 260 089 258 689 256 989 256 989
EMbo 48 959 35 559 31 859 31 859 31 859
Grunnskole 1 536 465 1 608 415 1 576 515 1 568 515 1 568 515
Helsestasjon og skolehelsetjenesten 86 792 86 492 86 492 86 492 86 492
Johannes læringssenter 110 922 98 822 88 622 88 622 88 622
Pedagogisk-psykologisk tjeneste 48 033 48 433 47 433 47 433 47 433
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud 89 897 86 097 80 097 80 097 80 097
Stab oppvekst og utdanning 48 570 37 179 33 179 33 179 33 179
Stavanger kulturskole 43 194 43 194 43 194 43 194 43 194
Ungdom og fritid 69 328 65 802 66 302 65 802 65 802
Sum Oppvekst og utdanning 3 516 579 3 509 712 3 433 012 3 407 812 3 392 812
      
Helse og velferd     
Alders- og sykehjem 862 250 860 825 857 325 854 725 860 525
Arbeidstreningsseksjonen 16 397 15 697 17 197 17 197 17 197
Bofellesskap 536 503 548 550 579 950 582 450 608 050
Boligkontoret 8 111 7 954 7 954 7 954 7 954
Dagsenter og avlastning 184 483 186 603 184 933 179 933 174 933
Flyktningtjenesten 100 163 97 020 95 020 95 020 95 020
Fysio- og ergoterapitjenesten 70 019 67 969 67 719 67 719 67 719
Helse og velferdskontor 331 304 318 674 317 674 312 674 312 674
Helsehuset i Stavanger 20 762 22 262 22 262 22 262 22 262
Hjemmebaserte tjenester 375 021 363 741 363 741 364 741 364 741
Krisesenteret i Stavanger 13 157 13 157 13 157 13 157 13 157
NAV 299 009 332 659 317 359 307 359 307 359
OBS-teamet 5 256 4 856 4 856 4 856 4 856
Pleie og omsorgssenter Finnøy 46 869 46 869 46 869 48 969 48 969
Pleie og omsorgssenter Rennesøy 37 478 40 378 40 378 40 378 40 378
Rehabiliteringsseksjonen 59 512 58 358 57 858 57 858 57 858
Sentrale midler legetjeneste 104 902 118 981 122 481 123 981 126 481
Sentrale midler levekår -121 061 -106 594 -173 294 -173 294 -173 294
Stab helse og velferd 39 503 39 137 39 137 39 137 39 137
Stavanger legevakt 70 435 70 085 70 085 70 085 70 485
Tekniske hjemmetjenester 8 301 7 251 7 251 7 251 7 251
Sum Helse og velferd 3 068 374 3 114 432 3 059 912 3 044 412 3 073 712
      
By- og samfunnsplanlegging     
Beredskap 18 661 16 990 16 990 16 990 16 990
Byggesak og byantikvar 5 760 4 660 5 260 4 860 4 860
Planavdelinger 42 242 42 242 41 742 41 742 41 742
Stab Samfunnsutvikling 8 062 7 962 6 562 6 562 6 562
Sum By- og samfunnsplanlegging 74 725 71 854 70 554 70 154 70 154
      
Bymiljø og utbygging     
Avløpsverket00000
Idrett 102 458 98 236 94 555 93 974 93 440
Juridisk 13 255 13 625 13 625 13 625 13 625
Miljø 12 636 8 387 4 387 4 387 4 387
Park og vei 172 395 168 023 166 169 166 646 167 473
Renovasjon 140 131 131 131 131
Stab strategi og målstyring 7 049 8 725 7 914 7 904 7 892
Stavanger eiendom 313 835 306 460 309 224 316 505 329 882
Vannverket00000
Sum Bymiljø og utbygging 621 768 603 587 596 005 603 172 616 830
      
Innbygger- og samfunnskontakt     
Innbygger- og samfunnskontakt sentralt 4 272 4 285 4 285 4 285 2 285
Innbyggerdialog 32 511 27 736 27 736 27 736 27 736
Kommunikasjon 10 200 10 200 10 050 10 050 10 050
Kultur 187 099 185 619 185 869 184 369 184 369
Næring 28 002 35 260 35 360 35 460 35 560
Politisk sekretariat 14 033 14 987 14 987 14 987 14 987
Smartby 13 638 13 838 13 838 13 838 13 838
Sum Innbygger- og samfunnskontakt 289 755 291 925 292 125 290 725 288 825
      
Innovasjon og støttetjenester     
DigiRogaland 304 -1 246 -1 246 -1 246 -1 246
Innovasjon og digitalisering 27 252 34 182 36 182 36 182 36 182
Innovasjon og støttetjenester, Direktør 2 863 3 572 3 572 3 572 3 572
IT 100 928 111 433 111 433 111 433 111 433
Kemner 10 358 0000
Regnskap og lønn 35 190 35 766 35 766 35 766 35 766
Stab innovasjon og støttetjenester* 37 329 36 450 36 450 35 430 35 430
Stavanger byarkiv 40 023 39 735 39 735 38 735 38 735
Sum Innovasjon og støttetjenester 254 247 259 892 261 892 259 872 259 872
      
Økonomi og organisasjon     
Anskaffelser 10 861 10 861 10 861 10 861 10 861
Internkontroll og kvalitet 5 563 6 563 6 563 6 563 6 563
Organisasjon og forhandling 39 653 37 753 37 153 37 153 37 153
Økonomi og eierskap 29 540 30 140 29 740 29 740 29 740
Sum Økonomi og organisasjon 85 617 85 317 84 317 84 317 84 317
      
Sum totalt 7 911 065 7 936 719 7 797 817 7 760 464 7 786 522
Felles kostnader 620 291 744 182 645 768 675 973 708 997
      
Sum bevilgninger drift, netto 8 531 356 8 680 901 8 443 585 8 436 437 8 495 519
Tabell T.11 Budsjettskjema 1B - netto drift
Last ned tabelldata (Excel)

3.1.4 Kommunedirektørens forslag til endringer i drift (Driftsrammetabell)

 NrEndringer i drift2021202220232024
  Felles inntekter og utgifter    
  Frie inntekter    
  Inntekts- og formuesskatt -5 795 000 -5 818 000 -5 845 000 -5 873 000
  Inngående budsjett -5 497 500 -5 497 500 -5 497 500 -5 497 500
 1Inntekts- og formuesskatt, endret prognose -297 500 -320 500 -347 500 -375 500
For 2021 har kommunedirektøren lagt til grunn de positive vekstdriverne som økt befolkningsvekst, lønnsvekst 2,2 %, samt lavere arbeidsledighet enn i 2020. Arbeidsledigheten antas imidlertid å være høyere enn i 2019, og høyere enn antatt nasjonal arbeidsledighet, samt i større grad angå yrkesgrupper med lavere lønnsnivå enn hva som ble erfaringen sist under olje- og gass-lavkonjunkturen. Regjeringens forslag til endrede skatteregler innen formuesbeskatning vil medføre lavere formuesskatt for Stavanger framover. Imidlertid kompenseres en stor andel ved vridning over mot inntektsskatt, jf. høyere kommunalt skattøre. Dette øker inntektsnivået for Stavanger. Effekten av økt skattøre blir sterkere per innbygger i kommuner med skatt per innbygger over landsgjennomsnittet, slik som Stavanger.

Skatteinngangen fra formues- og inntektsskatten er etter dette budsjettert med kr 5,795 mrd. for Stavanger kommune i 2021. Nivået tilsier en lokal skattevekst fra 2020 til 2021 på 6,7 % fra oppdatert prognose inneværende år. Fra opprinnelig budsjett 2020 utgjør dette en lokal skattevekst på kr 297,5 mill. økende utover perioden til kr 375,5 mill. i 2024 grunnet befolkningsvekst.
Inntekts- og formuesskatt er nærmere omtalt i avsnitt 4.5.
  Rammetilskudd -2 788 297 -2 657 997 -2 661 797 -2 660 597
  Inngående budsjett -2 836 927 -2 836 927 -2 836 927 -2 836 927
 2Skjønnsmidler, språkskjønn utgår 500 500 500 500
Nye Stavanger kommune vil ikke få dette tilskuddet og det er dermed tatt ut, jf. tilsvarende justering i 1. tertial 2020.
 3Reformstøtte kommunesammenslåing 33 000 33 000 33 000 33 000
Nye Stavanger kommune fikk utbetalt reformstøtte som et engangstilskudd i forbindelse med kommunesammenslåingen 01.01.2020. Tilskuddet bortfaller således kommende planperiode.
 4Rammetilskudd, endret anslag 96 550 102 450 95 850 94 050
Rammetilskudd består av innbyggertilskudd, utgiftsutjevning m.m. og er nærmere omtalt i kapittel 4.5. Foreslåtte endringer er utledet fra forslag til statsbudsjett 2021 og lokal befolkningsvekst. Rammetilskuddet reduseres med kr 96,5 mill. fra opprinnelig budsjett 2020 til foreslått nivå for 2021, hovedsakelig med bakgrunn i bortfall av oppgaver og finansieringsansvar. Nivået faller noe i 2022 grunnet bortfall av engangsbevilgningen til habiliterings- og avlastningstilbud til barn/unge med nedsatt funksjonsevne som et koronatiltak i 2021, lavere volum barn i barnehagealder, og at Stavanger kommune taper noe på omlegging fra særskilt fordeling til full rammefinansiering av lærernormen. Utover perioden stiger rammetilskuddet noe grunnet innbyggervekst.
 5Inntektsutjevning, endret prognose 40 480 42 980 45 780 48 780
Inntektsutjevningen øker noe i 2021 og utover perioden sammenlignet med 2020, grunnet skattevekst og innbyggervekst. Se nærmere omtale i avsnitt 4.5.
 Tillegg 1Tillegg Frie inntekter, økt rammetilskudd grunnet korona -121 900 000
Regjeringen la 10. november 2020 fram et tilleggsforslag til sitt tidligere foreslåtte statsbudsjett 2021, Prop 1 S Tillegg 1 (2020-2021). I proposisjonen foreslås ulike kompensasjonsordninger og ekstra bevilgninger til kommunene for å dekke merutgifter og mindreinntekter knyttet til koronapandemien i første halvår 2021. Gitt at regjeringens tilleggsforslag blir vedtatt av Stortinget, vil økningen i rammetilskuddet for Stavanger kommune utgjøre kr 121,9 mill. i økte inntekter til å dekke merutgifter til korona i første halvår 2021. Tiltaket er nærmere omtalt i avsnitt 2.3 og 2.5. i kommunedirektørens tilleggsinnstilling.
  Frie inntekter Totalt -8 583 297 -8 475 997 -8 506 797 -8 533 597
  Sentrale inntekter    
  Eiendomsskatt -297 000 -303 000 -310 000 -310 000
  Inngående budsjett -214 000 -214 000 -214 000 -214 000
 6Eiendomsskatt - tiltak opprettholde inntektsnivå -70 000 -70 000 -70 000 -70 000
Lovendring med virkning fra 2020 reduserte takstgrunnlaget med 30 % for boliger og fritidsboliger. Dette utgjorde et midlertidig inntektstap på om lag kr 70 mill. i 2020, og ble finansiert ved bruk av disposisjonsfond for å skjerme tjenestene i driften fra kutt dette ene året. Fra 2021 gjelder nye takstgrunnlag og utjevner effekten av lovendringen. Tiltaket i gjeldende økonomiplan videreføres.
 7Eiendomsskatt, prisjustert inntektsnivå, kommunal taksering -13 000 -19 000 -26 000 -26 000
Inntektsnivået på eiendomsskatt i 2019 videreføres, justert for deflator. Beregnet effekt utgjør kr 13 mill. i 2021. Dette er mulig å oppnå gjennom pågående prosjekt med ny kommunal taksering. Kommunal taksering med harmoniserte grunnlag og forslag til skattesatser gjennomføres med effekt fra 2021. Det foreslås å videreføre 3 promille og bunnfradrag på kr 400 000 for bolig- og fritidseiendommer, samt å redusere generell skattesats til samme nivå, 3 promille. 

Forslaget innebærer innføring av eiendomsskatt også i kommunedelen Rennesøy, med en lovmessig opptrapping med maksimalt 1 promille årlig til felles nivå på 3 promille (for bolig-/fritidseiendommer). Dette krever to år med overgangsperiode inntil alle kommunedelene har helt like satser. Sammen med volumvekst utgjør dette grunnlag for de årlige økningene fram til et inntektsnivå på kr 310 mill. er oppnådd. Nærmere omtale finnes i kapittel 4.6.1
  Frikraft -9 000 -11 000 -12 000 -14 000
  Inngående budsjett -14 000 -14 000 -14 000 -14 000
 8Lyse AS, disponering av frikraft 5 000 3 000 2 000 0
Kommunene Stavanger, Sandnes, Time og Klepp har inngått avtale med Lyse AS om uttak av frikraft. Frikraften disponeres i 1. og 4. kvartal, og vil således gi kommunen lavere energikostnader i vinterhalvåret. Refusjon knyttet til disponering av frikraft i 2021 er beregnet til kr 9 mill. 
  Integreringstilskudd -178 621 -149 621 -140 621 -139 621
  Inngående budsjett -217 621 -217 621 -217 621 -217 621
 9Integreringstilskudd, tilskudd til flyktninger og enslige mindreårige 39 000 68 000 77 000 78 000
Beregning av integreringstilskudd er basert på forventet antall bosatte flyktninger i nye Stavanger, inkludert enslige mindreårige, i 2021, 2022, 2023 og 2024. Gjeldende satser for integreringstilskudd og tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger er lagt til grunn. Beregningene viser et samlet tilskudd i størrelsesorden kr 218 mill. i 2020, med en gradvis reduksjon til kr 140 mill. i 2024. Kommunedirektøren foreslår derfor en mindreinntekt på kr 39 mill. i 2021, kr 69 mill. i 2022, kr 77 mill. i 2023 og kr 78 mill. i 2024. 
  Komp.ordn. Husbanken -15 800 -16 500 -17 900 -18 200
  Inngående budsjett -24 800 -24 800 -24 800 -24 800
 10Kompensasjonsordninger fra Husbanken 9 000 8 300 6 900 6 600
Staten gir tilskudd til å dekke renter og avdrag i forbindelse med Eldre- og psykiatriplanen, samt tilskudd som skal dekke rentekostnader ved rehabilitering av skole- og kirkebygg. Lånesaldo knyttet til disse investeringene framkommer i tabell 4.14. Kompensasjonsinntekter i 2021 er beregnet til kr 15,8 mill. Satser for investeringstilskudd omtales nærmere under kapittel 4.10. 
  Tildeling fra statlig havbruksfond -14 000 -14 000 -14 000 -14 000
  Inngående budsjett -15 000 -15 000 -15 000 -15 000
 11Havbruksmidler, overføring iht. grensejusteringsavtale 1 000 1 000 1 000 1 000
Statlig tildeling av havbruksmidler, justert metodikk og anslag er nærmere omtalt i kapittel 4.6.2. I forbindelse med kommunesammenslåingen ble kommunegrensen mot Hjelmeland kommune justert og hele Ombo ble tilført Stavanger kommune. På bakgrunn av dette har Stavanger kommune inngått en grensejusteringsavtale med Hjelmeland kommune om å utbetale andeler tilknyttet anlegg som tidligere lå på kommunegrensen mellom Finnøy og Hjelmeland kommuner. 

Grunnet usikkerhet rundt framtidige statlige tildelinger og tilsvarende tildelinger til Hjelmeland kommune, er det grovt anslått en årlig overføring på kr 1 mill. fram til og med 2024. 
  Sentrale inntekter Totalt -514 421 -494 121 -494 521 -495 821
  Bruk og avsetning til frie fond    
  Bruk og avsetning til frie fond 900 5 501 12 201 12 201
  Inngående budsjett -143 437 -143 437 -143 437 -143 437
 12Bruk av disposisjonsfond, finansiering lovendring eiendomsskatt, utgår 2021 70 000 70 000 70 000 70 000
Lovendring om 30 % reduksjonsfaktor kombinert med nytt lovforslag om kommuner som slår seg sammen, medførte et netto inntektstap i 2020 på kr 70 mill. som ble finansiere med midler på disposisjonsfond. Tiltaket utgår 2021. 
 13Bruk av disposisjonsfond, teknisk regelendring fra investering til drift og overføring til investering 31 670 31 670 31 670 31 670
I henhold til ny kommunelov som gjelder fra kommunestyrets konstituering 21. oktober 2019, må bruk av disposisjonsfond inntektsføres i drift og deretter overføres til investeringsbudsjettet dersom det skal finansiere investeringstiltak. Tidligere vedtatt bruk av disposisjonsfond i investeringsbudsjettet må dermed innarbeides via driftsbudsjettet som bruk av disposisjonsfond og videre som økt overføring fra drift til investering. Dette gjaldt kr 11,67 mill. i bruk av disposisjonsfond i investeringsbudsjettet 2020 i Finnøy. I tillegg gjaldt det tiltak på kr 20,0 mill. til investering i innbyggertorg i 2020. Finansieringstiltakene utgår i 2021.
 14Bruk av disposisjonsfond, flyktning, utgår 2021 20 650 20 650 20 650 20 650
Budsjettert finansiering i 2020 utgår i 2021. Gjelder tidligere avsatt integreringstilskudd i Finnøy, kr 2,65 mill. og kr 18 mill. av tidligere avsatte midler i gamle Stavanger kommune.
 15Bruk av disposisjonsfond, kompetansetiltak nye Stavanger, arrangement for ansatte, utgår 2021 860 860 860 860
Tiltaket ble gjennomført januar 2020 og tilhørende finansiering utgår i 2021. Gjelder felles arrangement og kompetansebygging for alle ansatte i tidligere Finnøy, Rennesøy og Stavanger kommuner med kr 0,86 mill. 
 16Bruk av disposisjonsfond, FoU-midler til ROP -1 000 4 000 4 000 4 000
Stavanger kommune har de siste 10 årene hatt stor oppmerksomhet på brukere ned ROP-lidelser, og da spesielt brukere som motsetter seg hjelp. I forbindelse med årsoppgjøret for 2017 ble det avsatt kr 10 mill. på fond til et forsknings- og utviklingsprosjekt knyttet til mennesker med ROP-lidelser. I 2019 er det igangsatt et forsknings- og utviklingsprosjekt som har til formål å utvikle nye måter å gi tjenester til disse brukerne på. Prosjektet strekker seg over flere år. I 2019 er det brukt kr 1 mill. og i 2020 er det budsjettert med bruk av ytterligere kr 4 mill. av fondsmidlene. Resterende fondsmidler kr 5 mill. foreslås benyttet i 2021
 17Bruk av disposisjonsfond, digitaliseringsfond, til analysekapasitet, utgår 2021 6 400 6 400 6 400 6 400
Digitaliseringsfondet finansierte kr 6,4 mill. til styrket analysekapasitet innen digitalisering i 2020. Tiltaket er vedtatt utgått i 2021
 18Bruk av disposisjonsfond, digitalisering, trådløst nett sykehjem og bofellesskap 2 300 - 5 000 5 000
Digitaliseringsfondet er opprinnelig vedtatt brukt med kr 5 mill. i hvert av årene i 2020,2021 og 2022 til trådløst nett sykehjem og bofellesskap i investeringsbudsjettet. Bruk av disposisjonsfond til investeringsformål må iht. nye regler inntektsføres i drift og deretter overføres til investeringsregnskapet. Ved behandling av 2. tertial 2020 ble kr 2,3 mill. forskuttert fra 2021. Følgelig må budsjett 2021 justeres tilsvarende ned. Se også tiltak 28.
 19Bruk av disposisjonsfond, digitalisering, DigiBarnevern -300 600 2 300 2 300
Digitaliseringsfondet er vedtatt brukt med kr 6,6 mill. til Digi Barnevern over en treårsperiode med kr 2,3 mill. i 2020, kr 2,6 mill. i 2021 og kr 1,7 mill. i 2022. Bruk av disposisjonsfond til investeringsformål må iht. nye regler inntektsføres i drift og deretter overføres til investeringsregnskapet.
 20Bruk av disposisjonsfond, koronakostnader 2021 -80 000 000
Med bakgrunn i at koronasituasjonen vil vedvare over i 2021, er det realistisk å budsjettere inn koronakostnader i 2021. Merkostnader på om lag kr 80 mill. er innlagt i budsjettforslaget, og foreslått finansiert midlertidig av disposisjonsfond. Statlig finansiering er signalisert, men dette er usikkert. 
 21Avsetning til disposisjonsfond, Nye Stavanger, utgår 2021 -24 470 -24 470 -24 470 -24 470
Reformstøtten er overført bundet driftsfond med bakgrunn i 2. tertial 2020. Tiltaket utgår i 2021. (Gjelder restbeløpet på kr 24,47 mill.)
 22Bruk av disposisjonsfond, klima og miljø, vedtak HØP2020 100 1 100 1 100 1 100
Kommunestyret vedtok ved behandlingen av HØP 2020-2023 at det skal brukes henholdsvis kr 3,4 mill. i 2020, kr 3,3 mill. i 2021, kr 2,3 mill. i 2022 og utover. Endringen fra 2020 er følgelig kr 0,1 mill., endringen til 2022 og utover blir 1,1 mill. I tillegg kommer tidligere vedtak om bruk av kr 10 mill. årlig fra fondet, samt en årlig avsetning med kr 5 mill. til klima og miljøfond, netto bruk kr 5 mill. årlig framover. Se også tiltak 23 for nye forslag til årlige avsetninger.
 23Avsetning til disposisjonsfond, klima- og miljøfond, justerte inntekter piggdekk og pant vedovn 6 500 6 500 6 500 6 500
I forbindelse med tertialrapporteringen per 31.08.2020 er inntektsnivået for piggdekk oppjustert og kostnadene i forbindelse med pant for gamle vedovner nedjustert. Det er noe usikkert hvordan piggdekknivået vil bli kommende sesong grunnet koronasituasjonen, hvor noen innbyggere vil bruke mer bil enn tidligere, samt andre vil sitte mer på hjemmekontor. Anslått årlig effekt kr 6,5 mill. avsettes til disposisjonsfond, klima og miljøfondet. 
 24Avsetning til disposisjonsfond, statlig tildelte havbruksmidler -2 000 -2 000 -2 000 -2 000
Tildeling fra statlig havbruksfond vil kunne svinge betydelig mellom årene. I henhold til gjeldende handlings- og økonomiplan settes størstedelen av årets inntekt av til disposisjonsfond for å redusere usikkerheten og avhengigheten i drift. Avsetningen motsvarer årlig inntektsført tildeling fra statlig havbruksfond, med fradrag av kr 1 mill. som finansierer driftstiltak og kr 1 mill. som gjelder grovt årlig anslag for overføring til Hjelmeland kommune, jf. grenseavtalen, i årene 2020-2024. Det foreslås følgelig en årlig avsetning på kr 13 mill. 
 25Bruk av disposisjonsfond, generell finansiering, utgår 2021 33 627 33 628 33 628 33 628
Budsjett 2020 inneholder flere finansieringstiltak fra generelt disposisjonsfond, som utgår i 2021 i henhold til handlings- og økonomiplan 2020-2023.
 Tillegg 4Tillegg Bruk av disposisjonsfond, koronakostnader 2021, HØP-tiltak 20 reverseres 80 000 000
I kommunedirektørens budsjettforslag er det budsjettert med koronakostnader i 2021 med bakgrunn i at koronasituasjonen forventes å vedvare til neste år. Merkostnader på om lag kr 80 mill. er innlagt i første budsjettforslaget, og foreslått finansiert midlertidig av disposisjonsfond i påvente av statlig finansiering. Dette er nå bekreftet og bruk av fondsmidler tilrås reversert.  
  Bruk og avsetning til frie fond Totalt 900 5 501 12 201 12 201
  Overføring til investeringsbudsjettet    
  Overføring til investeringsbudsjettet 224 672 302 595 328 916 326 719
  Inngående budsjett 259 334 259 334 259 334 259 334
 26Overføring fra drift til investering -3 692 74 931 106 252 104 055
Tiltaket viser hvilke beløp som overføringen fra drift til investering er justert med per år i planperioden for å skape balanse i alle budsjetter.
 27Bruk av disposisjonsfond, teknisk regelendring fra investering til drift og overføring til investering, utgår 2021 -31 670 -31 670 -31 670 -31 670
Bruk av disposisjonsfond i 2020 som overføres til investeringer samme år utgår i 2021. Dette gjelder opprinnelig kr 11,67 mill. i bruk av disposisjonsfond i investeringsbudsjettet 2020 i tidligere Finnøy kommune og kr 20,0 mill. til investering i innbyggertorg i 2020.
 28Overføring fra drift til investering, bruk av digitaliseringsfond til trådløst nett sykehjem og bofellesskap -2 300 - -5 000 -5 000
Digitaliseringsfondet er opprinnelig vedtatt brukt med kr 5 mill. i hvert av årene i 2020,2021 og 2022 til trådløst nett sykehjem og bofellesskap i investeringsbudsjettet. Bruk av disposisjonsfond til investeringsformål må iht. nye regler inntektsføres i drift og deretter overføres til investeringsregnskapet. Ved behandling av 2. tertial 2020 ble kr 2,3 mill. forskuttert fra 2021. Følgelig må budsjett 2021 justeres tilsvarende ned. Se også tiltak 18.
 29Overføring fra drift til investering, vekstfond kjøp aksjer 3 000 - - -
Formannskapet vedtok i sak 131/20 (august 2020) å benytte midler på vekstfondet til å kjøpe aksjer i Bioenergy Finnøy AS med kr 3 mill. Aksjekjøp er en investering og må vedtas av kommunestyret. Transaksjonen antas å først bli gjeldende i 2021. Bruk av disposisjonsfond til investeringsformål må i henhold til nye regler inntektsføres i drift og deretter overføres til investeringsregnskapet. Budsjettet foreslås justert tilsvarende. 
  Overføring til investeringsbudsjettet Totalt 224 672 302 595 328 916 326 719
  Finans    
  Finans 58 260 78 515 93 677 90 716
  Inngående budsjett 14 117 14 117 14 117 14 117
 30Lyse AS, utbytte -13 550 -23 000 -27 200 -32 400
Utbyttet fra Lyse AS forventes å være på kr 287,95 mill. i 2021. Det vises til kapittel 4.6 for en nærmere redegjørelse for overføringene fra Lyse AS.
 31Stavanger Parkeringsselskap KF, overføring til kommunekassen 7 000 8 500 10 500 12 500
Stavanger Parkeringsselskap KF har budsjettert med et årsresultat på kr 25,7 mill. i 2021, som reduseres til kr 20,2 mill. i 2024. Det vises til kapittel 13 for en omtale av styrets forslag til økonomiplan for perioden 2021-2024, med kommunedirektørens merknader. På bakgrunn av forventet resultatutvikling og foretakets egenkapitalsituasjon, er det lagt til grunn et årlig eieruttak på kr 25,5 mill. i 2021, med en nedtrapping til kr 20 mill. i utgangen av planperioden.
 32Stavanger boligbygg KF, overføringer mellom kommunekassen og foretaket 15 750 20 450 25 550 30 550
I forbindelse med utarbeidelsen av forslag til Handlings- og økonomiplan 2020-2023 ble det foretatt en samlet gjennomgang av budsjettforutsetningene for Stavanger boligbygg KF. Det ble på denne bakgrunn innarbeidet en overføring fra kommunekassen som kompensasjon for såkalt negativ leie, skadeverk/tapsført leie, leie av personalbaser, samt nye stillinger knyttet til forvaltning av rehabiliteringsboliger. I foretakets forslag til Handlings- og økonomiplan 2021-2024 er det foreslått å videreføre overføringene fra kommunekassen, med unntak av forslag om å øke bevilgingen til skadeverk/tapsført leie fra kr 2 mill. til kr 6 mill. Dette basert på regnskapstall og prognoser for 2020. I kommunedirektørens forslag til Handlings- og økonomiplan 2021-2024 er det tilsvarende lagt til grunn en videreføring av overføringene, med unntak av en årlig økning på kr 4 mill. til skadeverk og kostnader knyttet til istandsetting ved inn- og utflytting. Dette innebærer en overføring til foretaket på kr 14,6 mill. i 2021, som avregnes mot tidligere vedtatt overføring til kommunekassen på kr 6,7 mill. Basert på oppdatert renteprognose er det lagt til grunn kr 36,5 mill. i renter og avdrag fra langsiktige mellomværende (lån på kr 700 mill.). Dette gir en samlet netto overføring fra foretaket på kr 28,6 mill. i 2021. Det vises til kapittel 13 for en nærmere omtale av overføringene og konsekvensene av en eventuell tilbakeføring av foretaket til kommunekassen.
 33Stavanger utvikling KF, overføring til kommunekassen 1 100 1 050 950 900
I forbindelse med etableringen av Stavanger utvikling KF i 2016 ble det opprettet et langsiktig mellomværende mellom foretaket og kommunekassen (lån på kr 75 mill.), som reflekterte anleggsmidlene som ble overdratt til foretaket ved etableringen. Basert på oppdatert renteprognose er det lagt til grunn kr 4,3 mill. i renter og avdrag fra det langsiktige mellomværende i 2021. Det vises til kapittel 13 for en nærmere omtale.
 34Lyse AS, renteinntekter - ansvarlig lån 15 800 15 300 13 500 13 500
Renteinntekter fra ansvarlig lån til Lyse AS er beregnet til kr 18,9 mill. i 2021. Det vises til kapittel 4. for en nærmere redegjørelse for overføringene fra Lyse AS. 
 35Renteinntekter, konserninterne lån 10 250 5 200 -3 450 -10 250
Kommunekassen mottar renter fra utlån til kommunale foretak. Det vises til tabell 4.15. for en oversikt over låneopptaket til det enkelte foretak i perioden 2021-2024. Renteinntekter fra foretakene i 2021 er beregnet til kr 4,85 mill. Renteinntektene reflekterer tilhørende innlånskostnader for kommunekassen. 
 36Renteinntekter bank og finansforvaltning 17 950 16 200 12 100 11 900
 37Rentekostnader gjeldslån, renteswap og startlån -31 062 -25 534 1 728 20 455
 38Avdragsutgifter (investeringslån) -5 035 26 985 30 624 17 616
Det er budsjettert med netto kapitalutgifter på kr 549,6 mill. i 2021. Netto kapitalutgifter omfatter avdrag på kr 388,1 mill. og rentekostnader knyttet til investeringslån, rentebytteavtaler (renteswap) og startlån på kr 196,4 mill., fratrukket renteinntekter på bankinnskudd og finansforvaltning på kr 34,9 mill. Det er videre budsjettert med netto kapitalutgifter på kr 585,4 mill. i 2022, kr 612,2 mill. i 2023 og kr 617,7 mill. i 2024. Avdragstiden er 30 år. Det vises til kapittel 4.4 for en redegjørelse for renteforutsetningene.
 39Finanskostnader VAR 12 190 7 897 4 258 1 128
I 2021 foreslår kommunedirektøren følgende endringer i avskrivninger og renter på VAR-området. Kr 12,2 mill. i 2021, kr 7,9 mill. i 2022, kr 4,3 mill. i 2023 og 1,1 mill. i 2024
 40ODEON Kino Stavanger/Sandnes AS, utbytte 3 000 700 500 300
Stavanger kommune har en eierandel på 33,15 % i ODEON Kino Stavanger/Sandnes AS. På bakgrunn av resultatutviklingen og egenkapitalsituasjonen for selskapet, foreslås det en utbytteforventning på kr 0 i 2021, med videre økning til kr 2,7 mill. i 2024. Det vises til kapittel 4.6 for en nærmere omtale av utbytteforventningen.
 41Renovasjonen IKS, utbytte -1 000 -1 000 -1 000 -1 000
Stavanger kommune har en eierandel på 50 % i Renovasjonen IKS. På bakgrunn av resultatutviklingen og egenkapitalsituasjonen, foreslås det en årlig utbytteforventning på kr 2 mill. Det vises til kapittel 4.6 for en nærmere omtale av utbytteforventningen. 
 42Stavangerregionen Havn IKS, utbytte 11 750 11 650 11 500 11 400
Stavanger kommune har en eierandel på 81,88 % i Stavangerregionen Havn IKS. I Handlings- og økonomiplan 2020-2023 ble det lagt opp til et årlig utbytte fra selskapet på kr 12,2 mill. I forslag til Handlings- og økonomiplan 2021-2024 er det lagt til grunn at det i stede etableres et ansvarlig lån på kr 60 mill., med en avdragstid på fire år. Det er på denne bakgrunn budsjettert med renteinntekter på kr 0,45 mill. og avdragsinntekter på kr 12,3 mill. i 2021. Rente- og avdragsinntektene fra ansvarlige lån førers i henholdsvis drifts- og investeringsregnskapet. Etableringen av et ansvarlig lån må ses i sammenheng med rammene i IKS-loven og pågående arbeid med å revidere selskapsavtalen og avklare selskapets skatteposisjon. Det vises til kapittel 4. for en nærmere omtale av utbytteforventningen. 
 43Forus Næringspark AS, utbytte - - - -
Stavanger kommune har en eierandel på 49 % i Forus Næringspark AS. I Handlings- og økonomiplan 2020-2023 er det lagt til grunn at Stavanger kommune skal motta et årlig utbytte fra Forus Næringspark AS på kr 5 mill. Det pågår en prosess overfor de øvrige aksjonærene for å avklare grunnlaget for å åpne opp for utdeling av utbytte i vedtektene og aksjonæravtalen. I forslag til Handlings- og økonomiplan 2021-2024 er nivået på årlig utbytte videreført. Utbytte må imidlertid vurderes på nytt når grunnlaget for utdeling av utbytte er avklart med de øvrige aksjonærene. Det vises til kapittel 4.6 for en nærmere omtale av utbytteforventningen. 
  Finans Totalt 58 260 78 515 93 677 90 716
  Demokrati    
  Folkevalgte 46 127 46 455 46 605 46 605
  Inngående budsjett 47 417 47 417 47 417 47 417
 44Folkevalgte, nettbrett -800 -800 -800 -800
I handlings- og økonomiplanen 2020-2023 ble budsjettet styrket med kr 0,8 mill. til innkjøp av nettbrett til nye folkevalgte til å lese sakspapirer. Nettbrett er kjøpt inn i 2020, og tiltaket videreføres derfor ikke i 2021.
 45Kommunestyret og kommunalutvalg, studietur -600 -600 -600 -600
I handlings- og økonomiplanen 2020-2023 ble budsjettet styrket med kr 0,6 mill. til studieturer i 2020 for fem utvalg og kommunalutvalget. Tiltaket videreføres ikke i 2021.
 46Folkevalgtopplæring -500 -500 -500 -500
I handlings- og økonomiplanen 2020-2023 ble budsjettet styrket med kr 0,5 mill. til opplæring av nye folkevalgte. Folkevalgtopplæringen ble gjennomført i 2020 og midlene trekkes derfor ut av budsjettet i 2021. 
 47Houston-Galveston festivalen 150 - 150 150
Grunnet en krevende økonomisk situasjon ønsker kommunen å avvikle dette samarbeidet til fordel for bredere satsinger rettet mot barn og unge. Kommunedirektøren trekker derfor ut tilskuddet på kr 0,150 mill. i 2022. 
 48Besparelser ved arbeidsutvalgene - 478 478 478
Besparelsene ved nedleggelse av arbeidsutvalgene ble innarbeidet i handlings- og økonomiplanen 2020-2023, med intensjon om evaluering etter to år. Besparelsene videreføres i 2021 og kommunedirektøren foreslår å styrke det med kr 0,478 mill. fra og med 2022. 
 49Økning i godtgjørelse til folkevalgte 2 300 2 300 2 300 2 300
Kommunalutvalget i Stavanger vedtok i sitt møte 17.09.2019 følgende i sak om godtgjøring for gamle og nye medlemmer i overgangsperioden til nye Stavanger: 
1.Dagens politikere og partiene beholder sin støtte og sine utbetalinger ut 2019 
2.Nye politikere får utbetalt møtegodtgjøring per møte i henhold til nytt reglement fra konstitueringen 21.10.2019 


Basert på dette har godtgjørelse og satser økt. Det er flere møter på dagtid og nytt utvalg er opprettet. Kommunedirektøren foreslår derfor å styrke budsjettet med kr 2,3 mill. fra og med 2021. 
 50Omstillingskrav folkevalgte -1 840 -1 840 -1 840 -1 840
Stavanger kommune står en i krevende økonomisk situasjon der kommunens virksomheter må omstille for betydelige beløp. Kommunedirektøren foreslår at folkevalgte omstiller tilsvarende kommunens stab og støttefunksjoner, som gir et omstillingskrav på kr 1,84 mill. fra og med 2021. 
  Formannskapets reservekonto 3 700 3 700 3 700 3 700
  Inngående budsjett 5 200 5 200 5 200 5 200
 51Støtte til Hammar Serien -1 500 -1 500 -1 500 -1 500
I handlings- og økonomiplanen 2020-2023 ble det vedtatt å ikke videreføre avtale om støtte til sykkelrittet fra og med 2021. 
  Valg 7 160 0 7 160 0
 52Valg 7 160 0 7 160 0
Kommunedirektøren foreslår å budsjettere med kr 7,160 mill. til gjennomføring av stortingsvalg i 2021 og kommune og fylkestingsvalg i 2023.
  Demokrati Totalt 56 987 50 155 57 465 50 305
  Kontroll og revisjon    
  Kontroll og revisjon 8 284 8 300 8 300 8 300
  Inngående budsjett 8 300 8 300 8 300 8 300
  Kontroll og revisjon0000
Forskrift om kontrollutvalg § 2 pålegger kontrollutvalget å utarbeide forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen, basert på en forsvarlig utredning av kontrollutvalgssekretariatet.
Budsjettet for kontroll og revisjon inneholder følgende hovedposter:
- Kontrollutvalget og dets driftsutgifter
- Sekretariatsfunksjonen (ivaretatt av Rogaland kontrollutvalgssekretariat IS)
- Revisjonsarbeid (levert av Rogaland Revisjon IKS)
Kontrollutvalget i Stavanger har i sak 48/20 vedtatt et samlet budsjett til kontroll og tilsyn for 2021 på kr 8,199 mill. Kontrollutvalgets drift i 2020 utgjør kr 515 000 av dette, men i saken ble driftsbudsjettet vedtatt redusert med kr 105 000 for 2021. Første driftsår for nyvalgt kontrollutvalg, jf. 2020, krever mer kurs og opplæring enn øvrige år. Nytt driftsnivå for 2021 ligger om lag i størrelsesorden med driftsnivået til kontrollutvalget i «gamle» Stavanger kommune.
Økonomiske sammenslåingsgevinster er i liten grad synliggjort i overføringer og kjøp av tjenester framover i planperioden, utover at prisnivået holdes uendret for revisjonsarbeidet. For øvrige år i planperioden framgår det av underliggende saksdokumenter at budsjettene er økt med 2 % årlig uten en nærmere begrunnelse. Gjeldende budsjettramme på kr 8,3 mill. er foreløpig videreført for alle år i kommunedirektørens forslag handlings- og økonomiplan til kommunestyrets endelige prioriteringsdebatt.
 Tillegg 3Tillegg Kontroll og revisjon, forslag fra kontrollutvalget -16 000
Kontrollutvalget foreslår 9. november 2020 en budsjettramme i 2021 som ligger kr 16 000 lavere enn den opprinnelige budsjettrammen for 2020. Forslaget er innarbeidet i tilleggsinnstillingen. Dagens ramme videreføres for årene 2022-2024. Nærmere omtale finnes i avsnitt 2.4 
  Kontroll og revisjon Totalt 8 284 8 300 8 300 8 300
  Tilskudd kirker og livssynssamfunn    
  Kirkelig fellesråd 94 688 94 688 94 688 94 688
  Inngående budsjett 98 188 98 188 98 188 98 188
 53Muslimsk Fellesråd Rogaland -100 -100 -100 -100
I handlings- og økonomiplanen 2020-2023 vedtok samarbeidspartiene å støtte Muslimsk Fellesråd Rogaland, som paraplyorganisasjon for 8000 medlemmer med søkt beløp på like linje med STL Stavanger og Kirkelig Dialogsenter i 2021. Styrkingen videreføres ikke i 2021.
 54Kirkelig fellesråd, omstillingstiltak -3 400 -3 400 -3 400 -3 400
Stavanger kommune står i en krevende økonomisk situasjon der kommunens virksomheter må omstille for betydelige beløp. Kommunedirektøren foreslår i tråd med likebehandlingsprinsippet, at Kirkelig fellesråd skal omstille på samme nivå som kommunens virksomheter og reduserer tilskuddet med kr 3,4 mill. fra og med 2021. I henhold til likebehandlingsprinsippet vil Kirkelig fellesråd også bli kompensert for helårseffekten av lønnsoppgjøret for 2020
  Tilskudd andre livssynssamfunn0000
  Inngående budsjett 14 320 14 320 14 320 14 320
 55Tilskudd livs- og trossamfunn -14 320 -14 320 -14 320 -14 320
Den nye trossamfunnsloven trer i kraft 1. januar 2021. Loven vil forenkle støtteordningen til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke. Staten tar da over de kommunale utbetalingene til samfunnene, og rammetilskuddet til kommunene vil bli redusert som følge av dette. Kommunedirektøren foreslår derfor å trekke ut kr 14,320 mill. fra og med 2021 som følge av endringen. 
  Tilskudd kirker og livssynssamfunn Totalt 94 688 94 688 94 688 94 688
  Lønn og pensjon sentralt    
  Lønnsreserve 194 555 174 555 174 555 174 555
  Inngående budsjett 144 089 144 089 144 089 144 089
 56Lønnsoppgjør 2020, helårseffekt 46 400 46 400 46 400 46 400
Helårseffekten av lønnsoppgjør 2020 er beregnet til å komme på kr 46,4 mill. Kommunedirektøren vil innarbeide helårseffekt av lønnsoppgjøret 2020 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.
 57Lønnsoppgjøret 2021 4 066 -15 934 -15 934 -15 934
Det er signalisert 2,2 % lønnsvekst. Kommunedirektøren har innarbeidet en lønnsreserve for oppgjørene i 2021 som er tilstrekkelig til å dekke forventet lønnsvekst i tråd hovedtariffavtalen (HTA). 
  Sentral pensjon 171 998 153 098 156 108 156 098
  Inngående budsjett 132 898 132 898 132 898 132 898
 58Pensjon sentralt, nettoeffekt økt premieavvik 39 100 20 200 23 210 23 200
Foreløpige anslag på pensjonspremier 2021, premieavvik i 2021 og tilbakeføringer av tidligere års premieavvik tilsier behov for å øke pensjon sentralt. Nettoeffekt i 2021 videreføres ut planperioden med litt lavere kostnadstrykk. Se nærmere omtale i kapittel 4.7.
  Lønn og pensjon sentralt Totalt 366 553 327 653 330 663 330 653
  Regionale prosjekter    
  Rogaland brann og redning IKS -7 590 -7 590 -7 590 -7 590
  Inngående budsjett -8 590 -8 590 -8 590 -8 590
 59Økt feiegebyr 1 000 1 000 1 000 1 000
Feiing og tilsyn tilbys alle eiendommer med bygning(er) med pipe og ildsted og er en lovpålagt og avgiftsbelagt tjeneste som skal dekkes etter selvkostprinsippet. Tjenestens primære funksjon er å forebygge boligbrann. Det feies etter behov, og tjenesten innebærer besøk av feier for kontroll og eventuell feiing av pipe minimum hvert 4. år. Tilsynet omfatter blant annet kontroll av ildsted og pipe, rådgiving om brannsikkerhet og rømningsveier, samt bruk og vedlikehold av røykvarslere og slukningsmidler. Tilsynet utføres av en feier og tilbys utført hvert 4. år. Kommunedirektøren foreslår å øke feieavgiften til kr 330 per pipeløp, som fører til en merinntekt på kr 1 mill. fra og med 2021.
  Tilskudd regionale prosjekter 198 369 206 624 222 174 237 544
  Inngående budsjett 214 369 214 369 214 369 214 369
 60Rogaland brann og redning IKS0 7 755 22 105 37 175
Styret i Rogaland brann og redning IKS foreslår en økning i tilskuddet på kr 16,93 mill. (5,81 %), fra 2020 til 2021. Samlet tilskuddsnivå vil med dette utgjøre kr 309,85 mill. for 2021. Av styrets foreslåtte økning gjelder kr 0,20 mill. Miljørettet Helsevern, mens kr 0,47 mill. gjelder virkninger av tobakkskontroll som utføres av skjenkekontrollen. Driftes av 110-sentralen omfatter nå også Haugalandet og søndre del av Vestland. Store deler av virksomheten er statlig styrt, men utgiftsdekning er lagt til kommunene. Det foreslås en økning på kr 2,40 mill. til nytt oppdragshåndteringsverktøy, nødnett og tilhørende lisenser. Samlet utgjør driften av 110-sentralen kr 21,28 mill. (6,9 %) av det totale budsjettforslaget for 2021. Feievesenet og boligtilsyn foreslås økt med kr 4,2 mill. og utgjør totalt kr 29,6 mill. Økningen gjelder merutgifter som følge av ny risikomodell, herunder nytt regelverk for feiing av hytter. Det pågår arbeid med omstilling og effektivisering innenfor tjenesteområdet. Fordelt husleie til eierkommunene økes med kr 2,68 mill., hvorav kr 2,4 mill. er leien i SASIRO. Øvrig økning drift brann på kr 7 mill. gjelder lønnsoppgjør, reduserte inntekter beredskap og økte utgifter til programvare og lisenser innenfor beredskap. Anskaffelse av nye mannskapsbiler, tankbil Jæren og utrykningsbiler for deltidsmannskap, samt høydemateriell i 2023 står for kr 33,6 mill. av det totale investeringsbudsjettet på 63,8 mill. i planperioden. Avskrivningene øker netto med kr 1,2 mill. og utgiftsføres i resultatregnskapet. Anskaffelse av ny brannbåt er tatt ut og definert som et eget prosjekt. Det prioriteres å skaffe eksterne tilskudd/bidrag. Fra 2022 er det innarbeidet virkningene av to nye stasjoner i Stavanger, med foreløpig estimat på kr 10,7 mill.  

Kommunedirektørene har samarbeidet om å finne løsninger på mulig tilskuddsnivå i planperioden. Det er vanskelig for eierkommunene å imøtekomme styrets forslag til økning i tilskuddsnivået, som følge av den krevende økonomiske situasjonen som flere av kommunene står overfor. Kommunene må foreta omfattende reduksjoner innenfor alle deler av virksomheten for å oppnå budsjettbalanse. I denne situasjonen er det ikke funnet økonomisk forsvarlig å unnta tilskuddet til Rogaland brann- og redning IKS. Kommunedirektørene tilrår en videreføring av tilskuddsnivået i 2020 på kr 292,86 mill. i 2021. Stavanger kommune delfinansierer også drift og vedlikehold av luftmålestasjoner med kr 0,95 mill. i 2021. Det foreslås også videreføring av tilskudd til sivilforsvaret på kr 0,8 mill. Eierkommunene innarbeider tilskuddet i 2021 i samsvar med justert eierbrøk. Det tilligger styret å fastsette detaljert budsjett for 2021, og oversende dette til eierkommunene som endelig faktureringsgrunnlag innen årsskiftet. I samarbeid med selskapets administrasjon og styre vil kommunedirektørene i løpet av våren 2021 foreta en gjennomgang av tilskuddsmodellen og se nærmere på mulighetene for effektivisering, statlige oppgaver som kommunene er pålagt å finansiere mv. Overgangsordningen for justering av eierbrøken utløper i 2021 og fra 2022 er det forutsatt at folketall skal legges til grunn. Kommunedirektøren vil fremme egen skal til kommunestyret.     
 61Stavanger konserthus IKS, kapital- og driftstilskudd -9 800 -9 200 -8 000 -7 700
Stavanger kommune yter i 2020 et tilskudd på kr 45,5 mill. til Stavanger konserthus IKS, hvorav kr 9,5 mill. i driftstilskudd og kr 36 mill. som skal dekke kapitalkostnader knyttet til nytt konserthus. I forslag til Handlings- og økonomiplan 2021-2024 er det lagt til grunn et samlet tilskudd på kr 41,4 mill. i 2021. Dette omfatter en videreføring av driftstilskuddet på kr 9,5 mill. og en oppdatert prognose for kapitalkostnader på kr 31,9 mill. Det foreslås videre et samlet tilskudd på kr 42,0 mill. i 2022, kr 43,2 mill. i 2023 og kr 43,5 mill. i 2024.
 62Folkehallene, kapital- og driftstilskudd 2 000 1 900 1 900 1 900
Folkehallene består av de regionale idrettsanleggene Sørmarka Arena, Sandneshallen, Randaberg Arena og Sola Arena. Folkehallene er eid og driftet av selskapene Sørmarka flerbrukshall IKS og Multihallen og Storhallen IKS, som igjen er eid av kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg. Det pågår et arbeid med å omdanne de nevnte selskapene til rene eiendomsselskap og etablering av et nytt felles driftsselskap for Folkehallene. Forslag til restrukturering vil fremmes for politisk behandling høsten 2020. Det pågår samtidig et arbeidet med å fastsette framtidig driftsmodell for Forus Sportssenter. Det framstår som mest hensiktsmessig at Folkehallene driver Forus Sportssenter med utgangspunkt i en leie- og driftsavtale. Dette vil gi stordriftsfordeler og utløse synergier i driften av både Forus Sportssenter og de fire folkehallene. Folkehallene har estimert et tilskuddsbehov på ca. kr 1,5 mill. for drift av Forus Sportssenter. Forslag til leie-/driftsavtale og spørsmål om eierskap til Forus Sportssenter vil fremmes for politisk behandling høsten 2020.  

Representantskapene i Sørmarka flerbrukshall IKS og Multihallen og Storhallen IKS godkjente den 24.08.2020 økonomiplan for perioden 2021-2024. Der ble det lagt til grunn et samlet tilskuddsbehov for Folkehallene på kr 46,3 mill., kr 46,2 mill., kr 46,1 mill. og kr 46,1 mill. i henholdsvis 2021, 2022, 2023 og 2024. Samlede investeringer i planperioden utgjør kr 24,7 mill. Kommunedirektørene foreslår et tilskuddsnivå for Folkehallene i tråd med forslaget til de styrende organ i selskapene. Det foreslås videre å innarbeide tilskudd til drift av Forus Sportssenter. Dette gir et samlet tilskudd på kr 47,8 mill. i 2021, hvorav kr 24,9 mill. til renter/avdrag og kr 22,9 mill. til drift. Det foreslås et samlet tilskudd på kr 47,7 mill. i 2022, kr 47,6 mill. i 2023 og kr 47,6 mill. i 2024. Stavanger kommunes andel utgjør 53,65 %. Det legges til grunn at endringer i tilskuddsbehov løses innenfor forannevnt tilskuddsramme, gjennom for eksempel tidsforskyvning av planlagte investeringer i anleggene. Det foreslås i tillegg å innarbeide årlig kr 1,6 mill. som skal dekke kapitalkostnader og kostnader til selskapsdrift i eierselskap for Forus Sportssenter.   
 63Greater Stavanger AS avvikles i nåværende form til nytt regionalt samarbeid -8 200 -8 200 -8 200 -8 200
Samarbeidspartiene ønsker en omlegging av det regionale næringssamarbeidet, og foreslår å kutte i fremtidig bidrag til fordel for å styrke kommunens egen næringsavdeling i perioden. Kommunedirektøren foreslår en reduksjon på kr 8,2 mill. fra og med 2021.
  Regionale prosjekter Totalt 190 779 199 034 214 584 229 954
  Sentrale utgifter    
  Fellesutgifter 128 823 79 807 74 307 73 307
  Inngående budsjett 92 707 92 707 92 707 92 707
 64Administrative områder, reduksjon og gevinstrealisering 1 800 1 900 1 900 1 900
Som en konsekvens av statsbudsjettet for 2019 vedtok kommunestyret rådmannens forslag til tilleggsinnstilling hvor det fremkom et behov for å nedjustere noe av innsatsen på de administrative/sentrale område. Kommunedirektøren foreslår å videreføres tiltaket og opptrappingen reduseres med kr 1,8 mill. i 2021 og økende til kr 1,9 mill. fra og med 2022. 
 65Bygdebøkene -600 -600 -600 -600
I budsjett og økonomiplan 2017-2020 i Finnøy kommune ble det bevilget midler til et komplett verk av bygdebøker i arbeidet med kultursoga til Finnøy, Talgje, Fogn, Halsnøy og Fisterøyane. Tiltaket var planlagt ferdigstilt i 2019, men i budsjett og økonomiplan 2019-2022 vedtok kommunestyret å bevilge ekstra midler til ferdigstillelse av arbeidet i 2020. Midlene tas ut fra og med 2021. 
 66Administrasjonsbygg, redusert husleie -12 500 -12 500 -12 500 -12 500
Administrasjonsbygget «Herbarium» ble klart til innflytting i februar 2020. Bygget har gitt plass til 220 ansatte i blant annet Økonomi og organisasjon, Innovasjon og støttetjenester og Oppvekst og utdanning. I 2020 ble det også betalt leiekostnader for administrasjonsbygget i Arne Rettedalsgate.  Denne leieavtalen avsluttes i løpet av 2020, og kommunedirektøren foreslår derfor å redusere rammen med kr 12,5 mill. fra og med 2021.  
 67Tilbakeføring av kommunale foretak (KF), besparelser  -500 -3 000 -4 000 -5 000
I Handlings- og økonomiplan 2020-2023 ble det lagt til grunn besparelse på kr 2,5 mill. i 2020, med videre økning til kr 5 mill. de øvrige årene i planperioden, knyttet til tilbakeføring av kommunale foretak (KF). Kommunestyret har gitt kommunedirektøren i oppgave å anbefale en framtidig organisering av tjenestene og oppgavene som i dag er lagt til de kommunale foretakene. Kommunedirektøren har fulgt opp vedtaket i dialog med foretakslederne, særlig berørte direktører og de tillitsvalgte. For å blant annet oppnå bedre helhetlig styring, styrket evne til omstilling og reduserte kostnader har kommunedirektøren anbefalt at de kommunale foretakene Stavanger natur- og idrettsservice KF, Stavanger byggdrift KF, Sølvberget KF og Stavanger boligbygg KF blir slått sammen med basisorganisasjonen. I Handlings- og økonomiplan 2021-2024 er det innarbeidet besparelser knyttet til tilbakeføringen av de aktuelle foretakene på kr 2,5 mill. i 2021, kr 5 mill. i 2022, kr 6 mill. i 2023 og kr 7 mill. i 2024. Det vises til kapittel 13 for en nærmere redegjørelse for de forventede besparelsene. Det forventes videre at avvikling av dagens bestiller-utfører-modell vil gi vesentlige besparelser på sikt. Nivået på besparelsene vil avklares i forbindelse med fastsettelse av ny organisering for eventuelle foretak som tilbakeføres.   
 68Reduksjon i ekstern konsulentbruk0 -5 000 -5 000 -5 000
Samarbeidspartiene forventer en reduksjon i ekstern konsulentbruk i perioden og kommunedirektøren viderefører tiltaket med en økt reduksjon på kr 5 mill. fra og med 2022. 
 69Eksterne husleiekontrakter 5 000 5 000 500 500
Kommunedirektøren foreslår å sette av kr 5 mill. fra og med 2021 for å ta høyde for indeksregulering av eksterne husleiekontrakter. 
 70Lederutvikling 1 000 1 300 1 300 1 300
Ledelse er sentralt for å sikre gode tjenester, godt arbeidsmiljø med lavt sykefravær, heltidskultur, forbedring og tilpasning til nye rammer. Kommunedirektøren foreslår å sette av kr 1,0 mill. I 2021 økende til kr 1,3 mill. i årene fra og med 2022 til utvikling og gjennomføring av et lederutviklingsprogram for virksomhetsledere i Stavanger kommune, etter modell av lederutviklingsprogrammet for direktører, kommunalsjefer og avdelingssjefer som ble gjennført i 2019-2020.
 Tillegg 2Tillegg Fellesutgifter, diverse mindreinntekter / merkostnader korona 41 916 000
Økt rammetilskudd til koronarelaterte kostnader i første halvår 2021, med fradrag for allerede budsjetterte koronakostnader på kr 80 mill., utgjør kr 41,9 mill. Kommunedirektøren foreslår å øke kostnadene på fellesutgifter tilsvarende for å dekke opp om forventede, men usikre, koronakostnader / mindreinntekter. Ingen vet hvor hardt utbruddene vil ramme Stavanger i 2021 – og hvilke langvarige effekter den gir. Kommunedirektøren vil komme tilbake til nye vurderinger i forbindelse med første tertial 2021. I tillegg er kontrollutvalgets foreslåtte besparelse på kr 16 000 saldert mot fellesutgifter. 
  Hovedtillitsvalgte 14 309 14 309 14 309 14 309
  Inngående budsjett 14 309 14 309 14 309 14 309
  Nye Stavanger programstab0000
  Inngående budsjett 860 860 860 860
 71Kompetansetiltak nye Stavanger, arrangement for ansatte, finansiert med fond -860 -860 -860 -860
I Handlings- og økonomiplanen for 2020-2023 ble budsjettet styrket for å finansiere en felles kompetansebygging for alle ansatte i tidligere Finnøy, Rennesøy og Stavanger kommuner. Arrangementet ble gjennomført i 2020 og midlene trekkes derfor ut.
  Sentrale utgifter Totalt 143 132 94 116 88 616 87 616
  Kommuneadministrasjon    
  Kommuneadvokat 7 244 7 244 7 244 7 244
  Inngående budsjett 7 244 7 244 7 244 7 244
  Prosjektkontor 7 409 7 409 7 409 7 409
  Inngående budsjett 7 409 7 409 7 409 7 409
  Kommunedirektør 5 091 -2 909 -2 909 -2 909
  Inngående budsjett 1 591 1 591 1 591 1 591
 72Klimaavgift for cruisetrafikken0 -6 000 -6 000 -6 000
I Handlings- og økonomiplan 2020-2023 er det lagt til grunn en årlig inntekt på kr 11 mill. fra 2021 knyttet til klimaavgift for cruiseturister. Det ble videre lagt til grunn at kommunedirektøren skulle fremme en sak om innretningen på denne ordningen i løpet av 2020. I forbindelse med utarbeidelsen av sak 142/20 - Cruisestrategi for Stavangerregionen 2020-2030 ble det foretatt en nærmere vurdering av en slik lokal klimaavgift. I strategien er det inkludert et tiltak som innebærer at det skal vurderes muligheter og konsekvenser av et system for fellesgodefinansiering som også omfatter cruisepassasjerer. Det arbeides også med mulighetene for en ordning med turistskatt/besøksbidrag som er landsdekkende, og som dermed vil forhindre konkurransevridning mellom norske cruisekommuner. I forslag til Handlings- og økonomiplan 2021-2024 er det lagt til grunn inntekter på kr 0 i 2021 og kr 6 mill. de øvrige årene i planperioden. Dette i påvente av avklaringer knyttet til lokal klimaavgift, system for fellesgodefinansiering og en nasjonal turistskatt/besøksbidrag. Cruisenæringen er samtidig hardt rammet av koronapandemien, noe som vil kunne påvirke inntektsgrunnlaget for en slik avgift/skatt både på kort og lang sikt. 
 73Trainee-stillinger 1 500 1 500 1 500 1 500
Stavanger kommune deltar i Trainee Sørvest som er et tverrfaglig traineeprogram og samarbeid mellom Næringsforeningen i Stavanger-regionen og Universitetet i Stavanger. Samarbeidet skal sikre riktig kompetanse til regionens næringsliv. Stavanger kommune har 2 traineestillinger i dette programmet. Kommunedirektøren foreslår å sette av kr 1,5 mill. per år fra og med 2021.  
 74Kommunedirektør, styrking av budsjettrammen 2 000 000
For å ivareta strategiske beslutninger, omstillinger og økte aktiviteter foreslås det å sette av et engangsbeløp på kr 2 mill. i 2021.  
  Vekstfondet -3 000 000
  Inngående budsjett0000
 75Planlagte tilskudd fra vekstfondet i perioden -750 -1 500 -3 500 -3 500
Formannskapet har tildelt midler fra vekstfondet med kr 5,75 mill. i 2021 og kr 2 mill. i 2022. Kr 3 mill. av tildelte midler for utbetaling i 2021 er av investeringsmessig karakter og er overført investeringsbudsjettet. Resterende midler for utbetaling i drift i 2021 utgjør kr 2,75 mill. I driftsrammetabellen framkommer dette i 2021 med kr 0,75 mill. lavere budsjettert enn for 2020 og i 2021 med kr 1,5 mill. lavere. Budsjettet bortfaller i sin helt i resterende år. 
 76Planlagt bruk av vekstfond -2 250 1 500 3 500 3 500
Formannskapet har tildelt midler fra vekstfondet med kr 5,75 mill. i 2021 og kr 2 mill. i 2022. Etter dette er samtlige midler på vekstfondet utbetalt. All bruk av fondet vises i driftsbudsjettet og den andelen som gjelder investering, framkommer i overføringsposten mellom drift og investering. Budsjettert bruk av vekstfondet utgjør kr 3,5 mill. i 2020. Endringen til 2021 framkommer med kr 2,25 mill. i økt utbetalingsnivå i 2021, samt med kr 1,5 mill. i lavere utbetalingsnivå i 2022 sammenlignet med 2020.  
  Kommuneadministrasjon Totalt 16 744 11 744 11 744 11 744
  Felles inntekter og utgifter Totalt -7 936 719 -7 797 817 -7 760 464 -7 786 522
  Oppvekst og utdanning    
  Barn, unge og familie    
  Barneverntjenesten 260 089 258 689 256 989 256 989
  Inngående budsjett 268 289 268 289 268 289 268 289
 77Barnevern, nedtrapping tildelte bosettingsmidler -4 800 -6 600 -6 600 -6 600
Bystyret vedtok i handlings- og økonomiplanen for 2017 – 2020 å avsette kr 166 mill. av tildelte integreringstilskudd i 2017 for å kunne imøtekomme økt bosetting av flyktninger. Det ble samtidig vedtatt en forventet nedtrapping i planperioden. Barnevernet fikk tildelt kr 7,3 mill. av disse, som nå kommunedirektøren foreslår en nedtrapping av med kr 4,8 mill. i 2021 og økende til kr 6,6 mill. i 2022.
 78Barnevern, stillinger 1 300 2 600 2 600 2 600
Ved behandlingen av handlings- og økonomiplanen for 2020-2023 vedtok kommunestyret å styrke barnevernet med kr 1,3 mill. i 2021, med en opptrapping til kr 2,6 mill. Kommunedirektøren foreslår å videreføre denne opptrappingen med kr 1,3 mill. i planperioden. 
 79Barnevern, reduserte kostnader knyttet til kjøp av tjenester -1 500 -1 500 -1 500 -1 500
Ved behandlingen av handlings- og økonomiplanen for 2020-2023 vedtok kommunestyret å redusere barnevernets kostnader til kjøp av tjenester gjeldende fra 2021. Kommunedirektøren foreslår å videreføre tiltaket med en årlig reduksjon på kr 1,5 mill. fra og med 2021.
 80Barnevern, utvikling og innføring av DigiBarnevern 300 -600 -2 300 -2 300
Sju storbykommuner og KS samarbeider om å utvikle og innføre et digitalt fagsystem og innbyggertjenester i barnevernet. Stavanger skal bidra med kr 6,6 mill. i prosjekt DigiBarnevern. Kommunedirektøren foreslår at det settes av kr 2,3 mill. i 2020, kr 2,6 mill. i 2021 og kr 1,7 mill. i 2022 - totalt kr 6,6 mill. til prosjektet i planperioden. Tiltaket foreslås finansiert av midler avsatt til digitalisering i kommunens disposisjonsfond.
 81Barnevern, redusert bruk av institusjonsplasseringer -2 000 -2 000 -2 000 -2 000
Barneverntjenesten har de siste årene hatt stor oppmerksomhet på målet om at færrest mulig barn skal plasseres i institusjoner. Basert på utviklingen i 2019 og 2020, forventer kommunedirektøren mindre bruk av institusjonsplasseringer i planperioden, og foreslår å redusere budsjettrammen med kr 2 mill. fra og med 2021. 
 82Barnevern, nedjustering av ettervern -3 500 -3 500 -3 500 -3 500
Barneverntjenesten har i 2019 og 2020 arbeidet systematisk med tiltak innenfor ettervern. Kommunedirektøren foreslår å hente ut den økonomiske effekten av dette og legger inn en reduksjon på kr 3,5 mill. fra og med 2021.
 83Barnevern, rett til ettervern utvides fra 23 til 25 år 2 000 2 000 2 000 2 000
Det er vedtatt at retten til ettervern utvides fra 23 til 25 år gjeldende fra 1. 1.2021. Kommunedirektøren foreslår å øke budsjettrammen til barnevern for å ta høyde for denne lovendringen, tilsvarende kr 2 mill. fra og med 2021. 
  Embo 35 559 31 859 31 859 31 859
  Inngående budsjett 48 959 48 959 48 959 48 959
 84Embo, nedleggelse av Basen -1 400 -2 100 -2 100 -2 100
Basen, er en arena for sosial trening og aktiviteter for enslige mindreårige flyktninger. Kommunedirektøren foreslår å legge ned basen og heller gi enslige mindreårige flyktninger et tilbud gjennom de ordinære fritidstilbudene. Nedleggelse av basen vil gi en årlig innsparing på kr 2,1 mill. Kommunedirektøren legger til grunn en redusert effekt av innsparingen i 2021 på kr 1,4 mill., og helårseffekt på kr 2,1 mill. fra og med 2022. 
 85Embo, nedtrapping av antall endlige mindreårige flyktninger -12 000 -15 000 -15 000 -15 000
Antallet mindreårige flyktninger som kommer til Stavanger fortsetter å gå ned, og flere av ungdommene som i dag bor i botilbudet for enslige mindreårige er på vei til å flytte ut.  Dette gir overkapasitet i dagens bosettingstilbud. Kommunedirektøren foreslår å tilpasse driften i EMbo til bosettingsbehovet og foreslår å redusere budsjettrammen til EMbo med kr 12 mill. i 2021 og kr 15 mill. fra og med 2022. 
  Helsestasjon og skolehelsetjenesten 86 492 86 492 86 492 86 492
  Inngående budsjett 86 792 86 792 86 792 86 792
 86Helsestasjon og skolehelsetjenesten, reduksjon -2 000 -2 000 -2 000 -2 000
Helsestasjons- og skolehelsetjenesten har de siste årene ikke benyttet hele sin budsjettramme fordi det har vært vanskelig å rekruttere fagpersonell. Kommunedirektøren foreslår derfor å gjøre en budsjett-teknisk reduksjon på virksomhetens budsjett på kr 2 mill. i planperioden, tilsvarende gjennomsnittlig regnskapsmessig mindreforbruk de siste årene.
 87Helsestasjon og skolehelsetjenesten, barn og unge psykisk helse 1 700 1 700 1 700 1 700
Regjeringen har i forslag til statsbudsjett for 2021 økt de frie inntektene til kommunene for å kunne iverksette tiltak for barn og unges psykiske helse. Kommunedirektøren foreslår på bakgrunn av dette å øke budsjettrammen til helsestasjon- og skolehelsetjenesten med kr 1,7 mill. fra og med 2021. Dette vil kunne gi rom for å tilsette en kommunepsykolog og en helsesykepleier.
  Ungdom og fritid 65 802 66 302 65 802 65 802
  Inngående budsjett 68 602 68 602 68 602 68 602
 88Ungdom og fritid, ungdomsundersøkelsen i 20220 500 00
I handlings- og økonomiplanen 2019-2022 ble det bevilget kr 0,5 mill. til å gjennomføre ungdomsundersøkelsen i 2019. Det ble videre innarbeidet kr 0,5 mill. til å gjennomføre undersøkelsen på ny i 2022. De øvrige årene i planperioden reduseres budsjettet tilsvarende.
 89Ungdom og fritid, ledelse og administrasjon fritid -2 800 -2 800 -2 800 -2 800
Kommunedirektøren har vurdert ledelse og administrasjon innenfor tjenesteområdet fritid og foreslår å slå sammen avdelingene Fritid Øst og Fritid Vest. Dette innebærer en besparelse på en lederstilling. Videre foreslår kommunedirektøren å redusere fritidslederstillinger ved bydelshusene tilsvarende 0,5 årsverk per bydelshus. På dette grunnlag foreslår kommunedirektøren å redusere budsjettrammen til Ungdom og fritid med kr 2,8 mill. fra og med 2021. 
  Barn, unge og familie Totalt 447 942 443 342 441 142 441 142
  Barnehage    
  Barnehage 1 139 630 1 120 630 1 105 630 1 090 630
  Inngående budsjett 1 167 230 1 167 230 1 167 230 1 167 230
 90Barnehage, spesielt tilrettelagte avdelinger (STA) - tilpasninger i organisering -2 000 -3 000 -3 000 -3 000
Stavanger kommune har valgt å organisere deler av barnehagetilbudet i ti spesielt tilrettelagte avdelinger (STA). To av avdelingene, Auglend og Stokkatunet, er større enheter med om lag ti barn, mens åtte avdelinger har rundt tre barn hver. I handlings- og økonomiplanen for 2020-2023 ble det vedtatt å gjøre tilpasninger i organiseringen av de spesielt tilrettelagte avdelingene. Formålet er å få en mer fleksibel organisering med høyere grad av inkludering i fellesskapet i barnehagen. Tilbudet skal fortsatt være forsterket, men skal i større grad være integrert i det ordinære barnehagetilbudet. De største avdelingene videreføres som i dag. Tiltaket er planlagt iverksatt i 2021. Kommunedirektøren foreslår en reduksjon med kr 2 mill. i 2021, økende til kr 3 mill. fra 2022.
 91Barnehage, rammekutt 0,75 % fra 2021 -8 509 -8 509 -8 509 -8 509
I statsbudsjettet 2020 la regjeringen opp til at kommunene skulle effektivisere tjenestene og på den måten øke handlingsrommet. Det ble vedtatt i handlings- og økonomiplanen 2020-2023 å skjerme barnehagene fra effektiviseringskrav i 2020. Fra 2021 skulle imidlertid rammen reduseres med kr 8,509 mill. Dette tilsvarer en reduksjon på 0,75 %. 
 92Barnehage, rammekutt 0,75 % fra 2021 - innføres ikke 8 509 8 509 8 509 8 509
Kommunedirektøren har i arbeidet med handlings- og økonomiplanen 2021-2024 forsøkt å unngå rammekutt på barnehageområdet og det ordinære barnehagetilbudet. Kommunedirektøren foreslår derfor at det vedtatte rammekuttet fra 2021 utgår og styrker rammen med kr 8,509 mill. fra og med 2021. 
 93Barnehage, kommunalt bemanningssenter 5 000 5 000 5 000 5 000
I handling- og økonomiplan 2020-2023 ble det vedtatt å etablere kommunale bemanningssenter. De ansatte i bemanningssenterne skal ha fast jobb og full stilling og skal fase ut bruker av private bemanningsbyrå innenfor barnehage. Kommunedirektøren foreslår å videreføre tiltaket som vedtatt og styrker barnehage med kr 5 mill. fra og med 2021.  
 94Barnehage, budsjettert reduksjon private bemanningsbyrå -5 000 -5 000 -5 000 -5 000
I handling- og økonomiplan 2020-2023 ble det vedtatt å etablere kommunale bemanningssenter. De ansatte i bemanningssenterne skal ha fast jobb og full stilling og skal fase ut bruker av private bemanningsbyrå innenfor barnehage. Etableringen av kommunalt bemanningssenter finansieres ved reduksjon i bruk av private bemanningsbyrå, og kommunedirektøren reduserer rammene med kr 5 mill. fra og med 2021. 
 95Barnehage, gevinster ved ny virksomhetsstruktur -2 600 -2 600 -2 600 -2 600
1. januar 2020 ble det innført ny virksomhetsstruktur i de kommunale barnehagene i Stavanger kommune. Målet med ny struktur er styrket ledelse og økt profesjonalisering. Dette skal videre bidra til høyere kvalitet og et mer likeverdig tilbud i barnehagene. Gevinsten er knyttet til ressurser til ledelse og administrasjon i barnehagevirksomhetene, og er beregnet til kr 2,6 mill. Kommunedirektøren foreslår at barnehagerammen reduseres med kr 2,6 mill. fra og med 2021.
 96 Barnehage, økt bemanning i områder med levekårsutfordringer - innføres delvis  -4 000 -4 000 -4 000 -4 000
I handlings- og økonomiplanen 2020-2023 ble det vedtatt å øke bemanningen i områder med levekårsutfordringer, og barnehagerammen ble styrket med kr 9 mill. fra 2020. Kommunedirektøren foreslår å redusere opprinnelig beløp med kr 4 mill. fra og med 2021.  
 97Barnehage, økte inntekter fra foreldrebetaling -7 000 -7 000 -7 000 -7 000
Stavanger kommune øker prisen for foreldrebetaling i barnehagene i tråd med føringene i statsbudsjettet. Fra 1. januar 2021 er prisen for en heltidsplass i barnehage kr 3 230 per måned. Det er en økning på kr 95 i forhold til budsjettåret 2020. Korrigert for endringer i moderasjoner og i tilskuddet til private barnehager, vil prisøkningen gi en forventet merinntekt på om lag kr 7 mill.
 98Barnehage, antall barn i barnehagen - nedgang -12 000 -30 000 -45 000 -60 000
Befolkningsframskrivinger viser en nedadgående trend i barnetallene i Stavanger kommune. Den fallende trenden skyldes i hovedsak lave fødselstall, og færre innflyttere til kommunen. Det er forventet om lag 100 færre treårsenheter i 2021. Kommunedirektøren foreslår på denne bakgrunn å redusere barnehagerammen tilsvarende kr 12 mill. Det forventes sterkere nedgang i barnetallene utover i planperioden. Foreløpige prognoser tilsier en reduksjon av rammen på kr 30 mill. i 2022, økende til kr 45 mill. i 2023 og kr 60 mill. i 2024.  
  Ressurssenter for styrket barnehagetilbud 86 097 80 097 80 097 80 097
  Inngående budsjett 89 897 89 897 89 897 89 897
 99Ressurssenter for styrket barnehagetilbud, Organisering og finansiering -4 000 -6 000 -6 000 -6 000
I handlings- og økonomiplan 2020-2023 ble det vedtatt å endre organiseringen og finansieringen av det spesialpedagogiske barnehagetilbudet med virkning fra 2021. Endringen er knyttet til ansvars- og oppgavefordelingen mellom ressurssenteret, PPT og barnehagene. Ulike modeller vurderes, men tiltaket bygger på at spesialpedagogisk kompetanse overføres fra ressurssenteret til barnehagevirksomhetene. Kompetansen skal inkluderes sterkere i barnehagenes ordinære drift, og slik styrkes barnehagenes kapasitet til å forebygge og gi barn tidlig hjelp og ekstra støtte. Tiltaket vil gi administrative besparelser beregnet til kr 4 mill. i 2021, økende til kr 6 mill. fra 2022.
 100Ressurssenter for styrket barnehagetilbud, organisering og finansiering-justering 200 -3 800 -3 800 -3 800
Kommunedirektøren har foretatt nye beregninger knyttet til ny organisering og finansiering av styrket barnehagetilbud. I vedtatt tiltak ble det kun lagt til grunn administrative besparelser. Kommunedirektøren legger til grunn at endringer i organiseringen i tillegg vil føre til reduksjon i antall vedtakstimer, som videre gir lavere kostnader på sikt. Kommunedirektøren foreslår å gå gjennom alle tiltak i 2021 og tilfører kr 0,2 mill. til dette for så å ta ut en effekt tilsvarende kr 3,8 mill. i effektivisering fra og med 2022.
  Barnehage Totalt 1 225 727 1 200 727 1 185 727 1 170 727
  Oppvekst og utdanning sentralt    
  Stab oppvekst og utdanning 37 179 33 179 33 179 33 179
  Inngående budsjett 37 679 37 679 37 679 37 679
 101Oppvekst og utdanning sentralt, organisering av foreldreveiledning0 -3 500 -3 500 -3 500
Kommedirektøren foreslår å samle flere av tjenestetilbudene som i dag driver med foreldreveiledning i en ny avdeling i virksomheten Helsestasjon og skolehelsetjenesten. Bakgrunnen er utredningen Rask hjelp og riktig støtte i foreldrerollen, som viser at dagens tilbud fremstår som fragmentert og lite koordinert. Ved å samle tilbudene ønsker en å motvirke dette, heve kvaliteten og gjøre det lettere for brukerne å orientere seg i tjenestetilbudet. 

De aktuelle foreldreveiledningstjenestene er helsestasjonens familiesenter, familieveiledningsteamet ved Lenden skole og ressurssenter og familiegruppen ved Kvaleberg barnehage. I tillegg vil det bli vurdert om også andre tjenester og ressurser som arbeider med foreldreveiledning i tjenesteområdet oppvekst og utdanning, skal overføres til den nye avdelingen. Parallelt med etableringen av den nye avdelingen vil også oppgaver og tjenester bli gjennomgått og vurdert. Kommunedirektøren mener at ved å samle kompetansen på ett sted, og ved å gjennomgå og prioritere hvilket tjenester kommunen skal tilby, kan både tilbudet til foreldre bli bedre og gi innsparinger i drift. Kommunedirektøren foreslår en reduksjon på kr 3,5 mill. fra og med 2022. 
 102Oppvekst og utdanning sentralt, avvikling internpost skole og barnehage -500 -1 000 -1 000 -1 000
Høsten 2019 tok Stavanger kommune i bruk Public Oppvekst, som er sak-/arkivsystem for skole og barnehage. Det betyr at all post, inkludert internpost, skal gå digitalt. Kommunedirektøren legger derfor til grunn at internpost skole og barnehage avvikles og legger inn en reduksjon på kr 0,5 mill. i 2021 og kr 1 mill. fra og med 2022
  Oppvekst og utdanning sentralt Totalt 37 179 33 179 33 179 33 179
  Skole    
  Grunnskole 1 608 415 1 576 515 1 568 515 1 568 515
  Inngående budsjett 1 547 165 1 547 165 1 547 165 1 547 165
 103Grunnskole, innføre gratis skolemat, innledningsvis i områder med levekårsutfordringer  5 000 7 000 9 000 9 000
Ved behandlingen av handlings- og økonomiplanen 2020-2023, vedtok kommunestyret å gradvis innføre en ordning med gratis skolemat i Stavanger. Fra høsten 2020 gjennomføres en pilot, der ulike menyer og praktiske ordninger prøves ut ved noen skoler i levekårsutsatte områder. Kommunedirektøren foreslår å videreføre tiltaket med kr 5 mill. i 2021 økende til kr 7 mill. i 2022 og kr 9 mill. fra og med 2023. 
 104Grunnskole, innføre gratis skolemat - utgår fra 2023 - -2 000 -12 000 -12 000
Å innføre en ordning med gratis skolemat ved alle skoler vil være et kostnadskrevende tiltak. Kommunedirektøren foreslår at pilotordningen med gratis skolemat avsluttes i 2022, og at tiltaket utgår fra 2023. Kommunedirektøren foreslår en reduksjon på kr 2 mill. i 2022 med helårseffekt på kr 12 mill. fra og med 2022.
 105Grunnskole, si opp avtale om finansiering av Newton-rommet på Oljemuseet - -800 -800 -800
Stavanger kommune finansierer, i samarbeid med Equinor, et pedagogisk tilbud kalt Newton-rommet på Oljemuséet. Kommunedirektøren foreslår at Stavanger kommune sier opp avtalen med Equinor om drift av Newton-rommet. Tiltaket er begrunnet i kommunens økonomiske situasjon og kommunedirektøren foreslår en årlig reduksjon på kr 0,8 mill. fra og med 2022. 
 106Grunnskole, redusert bosetting av flyktninger - nedtrapping av midler til språkopplæring -1 500 -3 000 -3 000 -3 000
I 2017 ble skolerammen styrket med kr 3 mill. for å dekke økte utgifter til språkopplæring i skolene som følge av økt bosetting av flyktninger. Bevilgningen skulle trappes ned i perioden. Kommunedirektøren foreslår at bevilgningen justeres ned til kr 1,5 mill. i 2021 og utgår fra 2022.
 107Grunnskole, ny rektorskole fra høsten 2020 800 -700 -700 -700
I handlings- og økonomiplanen for 2020-2023 ble det satt av midler over to år for å starte ny lokal rektorskole høsten 2020.  I 2020 ble det bevilget kr 700 000 og i 2021 settes det av ytterliggere 800 000 slik at det totalt bevilges kr 1,5 mill. til ny rektorskole. 
 108Grunnskole, ny rektorskole fra 2020 - prisøkning 800 -1 600 -1 600 -1 600
Stavanger kommune inngikk våren 2020 avtale med Universitetet i Oslo om rektorskole over tre semester med oppstart høsten 2020 og opsjon om ny rektorskole over tre semester fra høsten 2022. Kommunedirektøren foreslår å øke bevilgningen til rektorskolen som er igangsatt med kr 800 000 i 2021 som følge av prisøkning i endelig avtale. Opsjonen på ny rektorskole fra 2022 utløses ikke, og tiltaket utgår dermed fra 2022. 
 109Grunnskole, universitetsskolesatsing - pilotprosjekt -1 500 -1 500 -1 500 -1 500
Stavanger kommune deltar i et pilotprosjekt innenfor universitetsskolesatsingen til Universitetet i Stavanger. Prosjektet skulle etter planen avsluttes i 2021, men er forsinket.  Kommunedirektøren foreslår likevel å redusere budsjettrammen med kr 1,5 mill. fra og med 2021 som planlagt. Det legges til grunn at sluttføringen av prosjektet finansieres innenfor egne rammer.
 110Grunnskole, foreldrebetaling skolefritidsordning - prisjustering -2 000 -3 000 -3 000 -3 000
Kommunedirektøren foreslår å justere opp prisene i skolefritidsordningen tilsvarende kommunal deflator, med 2,7 %, fra 1. august 2021. Prisen blir etter dette kr 3 188 kroner for en 100 % plass og kr 2 194 for en 60 % plass i SFO. Prisjusteringen vil gi en inntektsøkning på kr 2 mill. fra 2021 og kr 3 mill. fra 2022. I statsbudsjettet for 2021 har regjeringen foreslått at den nasjonale ordningen med inntektsmoderasjon utvides, slik at ingen vil betale mer enn 6 % av husholdningens samlede bruttoinntekt for en fulltids plass i SFO.
 111Grunnskole, gratis SFO innføres, 1. klasse 15 000 15 000 15 000 15 000
Ved behandlingen av handlings- og økonomiplanen 2020-2023, vedtok kommunestyret å innføre gratis SFO for elever i 1. klasse fra og med høsten 2020. Det ble lagt inn kr 15 mill. til å dekke inntektsbortfallet i SFO høsten 2020. Tiltaket var beregnet til å koste kr 30 mill. årlig og kommunedirektøren foreslår å legge inn en økning på kr 15 mill. fra 2021 for å dekke helårsvirkningen av tiltaket i handlingsplanperioden. Foreløpige oversikter over inntekter og utgifter i SFO høsten 2020 tyder på at tiltaket kan være underbudsjettert. Kommunedirektøren vil komme tilbake i tertialrapporteringen med en eventuell justering av budsjettet for 2021 på grunn av økte kostnader forbundet med innføringen av gratis SFO på 1. trinn. 
 112Grunnskole, søskenmoderasjon mellom barnehage og SFO 6 000 6 000 6 000 6 000
Ved behandlingen av handlings- og økonomiplanen 2020-2023, bevilget kommunestyret kr 5 mill. til å finansiere innføring søskenmoderasjon mellom barnehage og SFO fra høsten 2020. Tiltaket er beregnet å koste kr 11 mill. årlig. Kommunedirektøren foreslår en økning på kr 6 mill. fra 2021 for å dekke helårsvirkningen av tiltaket i handlingsplanperioden. 
 113Grunnskole, elevtallsendring -400 -400 -400 -400
Framskrivingen av folkemengden for 2021 viser at Stavanger kommune kan vente at antallet barn i grunnskolealder vil gå ned med 25 fra 1. januar 2020 til 1. januar 2021. Kommunedirektøren foreslår på denne bakgrunn å redusere skolerammen med kr 0,4 mill. Elevtallet på barnetrinnet ventes å gå ned med 110 elever, mens elevtallet på ungdomstrinnet ventes å øke med 85 elever.
 114Grunnskole, leirskole til alle elever på ungdomsskolen 1 150 1 150 1 150 1 150
Fra 1. august 2019 har kommunene plikt til å tilby leirskole eller annen skoletur med overnatting som del av grunnskoleopplæringen. Det øremerkete, statlige tilskuddet til leirskoleopplæring er innlemmet i rammetilskuddet fra 2021. Midlene fordeles til ungdomsskolene og kommunedirektøren foreslår en styrking på kr 1,150 mill. fra og med 2021. 
 115Grunnskole, anskaffe nytt barnehage- og skoleadministrativt system 1 000 - - -
Dagens barnehage- og skoleadministrative system må byttes ut. Anskaffelseskostnaden vil være kr 1 mill. og kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet i 2021. 
 116Grunnskole, omstilling Lenden - -6 000 -6 000 -6 000
Stavanger kommune arbeider for å øke kapasiteten til å ivareta og inkludere alle elevene på egen nærskole. Det systematiske arbeidet med elevenes skolemiljø er styrket gjennom ordningen med ressursteam på skolene. Foreldreveiledningstilbudet i kommunen skal også samordnes og koordineres bedre gjennom ny organisering. På den bakgrunn er foreslår kommunedirektøren å redusere ressursene til ledelse og administrasjon ved Lenden skole og ressurssenter med kr 6 mill. fra og med 2022. Disse omstillingstiltakene vil også gjøre det mulig å endre og redusere Lendens oppgaver knyttet til veiledning av skolene og alternative skoletilbud.  
 117Grunnskole, reduksjon i reise- og kursvirksomhet -11 500 -11 500 -11 500 -11 500
Ved behandlingen av tertialrapporten 1. tertial 2020, vedtok kommunestyret å redusere utgiftene til reise- og kursvirksomhet i kommunen. Kommunedirektøren foreslår å videreføre tiltaket i handlings- og økonomiplanperioden med kr 11,5 mill. fra og med 2021. Reduksjonen er foreløpig lagt på grunnskoleområdet, men vil bli fordelt mellom virksomhetsområdene innenfor oppvekst og utdanning.
 118Grunnskole, redusert tilskuddssats i særskilt tilrettelagte opplæringstilbud -5 300 -11 600 -11 600 -11 600
Stavanger kommune har organisert opplæring for noen elever med store behov for tilrettelegging i særskilte opplæringstilbud (STOLT) ved enkelte skoler. Tilbudene har selvstendig finansiering, og det gis et relativt høyt tilskudd per elev. Kostnadene i tilbudet er i hovedsak knyttet til høy voksentetthet. De særskilt tilrettelagte tilbudene har høy tilgang på kompetanse og gode forutsetninger for å gi et godt tilrettelagt tilbud til elevene. Det er et begrenset antall elevplasser ved STOLT og mange elever med store behov får også et tilrettelagt tilbud i sin ordinære nærskole. De særskilt tilrettelagte opplæringstilbudene har vært skjermet for tidligere krav til omstilling, og enkelte STOLT-avdelinger går i dag med mindreforbruk. Kommunedirektøren foreslår å redusere tilskuddssatsen i STOLT med 10 prosent, samtidig som tilskuddssatsen til elever med store behov i ordinær skole beholdes. Kommunedirektøren foreslår en reduksjon på kr 5,3 mill. i 2021, økende til kr 11,6 mill. fra 2022 og må også ses i sammenheng med forslaget om en generell styrking av skolerammen. 
 119Grunnskole, ny nasjonal ordning med inntektsgradert foreldrebetaling i SFO 4 400 5 300 5 300 5 300
Høsten 2020 ble det innført en nasjonal ordning med inntektsgradert foreldrebetaling i SFO for alle elever på 1. og 2. trinn. Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2021 å utvide ordningen til også å gjelde elever på 3. og 4. trinn fra høsten 2021. Foreldrebetalingen skal maksimalt utgjøre 6 % av samlet inntekt i husstanden for et barn i heltid i SFO. Kommunedirektøren foreslår at grunnskolerammen økes med kr 4,4 mill. i 2021 og kr 5,3 mill. fra og med 2022 for å finansiere denne ordningen.  
 120Grunnskole, avvikle lokal ordning med lavinntektsmoderasjon i SFO -3 700 -8 000 -8 000 -8 000
Stavanger kommune gir i dag moderasjon for fulltidsplass, eventuelt gratis deltidsplass i SFO, for familier med lav inntekt. Fra høsten 2020 har Stavanger kommune i tillegg innført gratis SFO for alle elever på 1. trinn. I statsbudsjettet for 2020 ble det vedtatt en nasjonal ordning med inntektsgradert foreldrebetaling i SFO, som fra høsten 2021 foreslås utvidet til å gjelde alle barn i SFO, jf. omtale over. Ingen skal betale mer enn 6 % av samlet inntekt i husstanden for et barn i heltid i SFO. Kommunedirektøren foreslår på denne bakgrunn å avvikle kommunens egen ordning med lavinntektsmoderasjon i SFO og reduserer med kr 3,7 mill. i 2021 økende til kr 8 mill. fra og med 2022. 
 121Grunnskole, skifte ut chromebooks 3 000 5 000 5 000 5 000
Chromebooks som er anskaffet i skolen de siste årene begynner å bli modne for utskifting. For å opprettholde 1-1 dekningen i stavangerskolen må et vesentlig antall chromebooks kjøpes inn hvert år. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettrammen med kr 3 mill. i 2021, økende til kr 5 mill. fra og med 2022 for å dekke kostnader til vedlikehold og utskifting av Chromebooks.
 122Grunnskole, styrking av skolerammen 40 000 40 000 40 000 40 000
Stavanger kommune har fått foretatt en utredning av økonomisk ramme og tildelingsmodell i grunnskolen. Kommunen ønsket en vurdering av grunnskolenes samlede økonomiske ramme, bl.a. gjennom sammenlikninger med de andre storbyene, og en evaluering av modellen for fordeling av midler mellom skolene, inkl. endringer i modellen fra 2018. Hovedkonklusjonen i rapporten er at grunnskolerammen er noe lav sammenlignet med de andre storbyene. Samtidig viser rapporten til at det er rom for å utnytte ressursene bedre. Det tilrådes at elevsatsen på 1.-4. trinn justeres noe opp for å sikre at skolene har tilstrekkelige ressurser til å finansiere kravet til høyere lærertetthet på småtrinnet. For å finansiere en slik økning i elevsatsen på 1.-4. trinn og å styrke arbeidet med tidlig innsats, foreslår kommunedirektøren å styrke skolerammen med kr 40 mill. årlig fra 2021. 
 123Oppvekst og utdanning, økte utgifter i forbindelse med Covid-19 10 000 - - -
For å kunne ivareta og opprettholde god drift i alle virksomhetene i Oppvekst og utdanning under koronapandemien foreslår kommunedirektøren å styrke rammen med kr 10 mill. i 2021.  
  Johannes læringssenter 98 822 88 622 88 622 88 622
  Inngående budsjett 110 922 110 922 110 922 110 922
 124Johannes læringssenter; Bosetting av flyktninger, nedtrapping -3 000 -6 000 -6 000 -6 000
Bystyret vedtok i handlings- og økonomiplan 2017-2020 å avsette kr 166 mill. av tildelt integreringstilskudd i 2017 for å håndtere økt bosetting av flyktninger. Det ble samtidig vedtatt en nedtrapping i planperioden. Av disse midlene ble budsjettrammen til Johannes læringssenter styrket med i alt kr 33 mill. Kommunedirektøren foreslo i handlings- og økonomiplan 2020-2023 en nedtrapping med kr 3 mill. i 2020, økende til kr 6 mill. i 2021 og kr 9 mill. i 2022. Kommunedirektøren foreslår at nedtrappingsplanen forlenges ut planperioden i tråd med forventet nedgang i antall flyktninger.
 125Johannes læringssenter, nedgang i grunnskole for voksne -2 300 -2 300 -2 300 -2 300
På bakgrunn av en forventet nedgang i antallet voksne elever i grunnskoleopplæringen fra høsten 2020 foreslo kommunedirektøren i handlings- og økonomiplan 2020-2023 å justere ned budsjettet til Johannes læringssenter. Kommunedirektøren foreslår at tiltaket videreføres i planperioden som tidligere vedtatt og reduserer med ytterligere kr 2,3 mill. fra og med 2021.
 126Johannes læringssenter, avvikle basen for flerspråklige assistenter -3 500 -7 000 -7 000 -7 000
Stavanger kommune ønsker å prioritere det systemrettede arbeidet med tilbudet til flerspråklige barn i barnehage, bl.a. gjennom veilederkorpset på Johannes læringssenter. Kommunedirektøren foreslår på den bakgrunn å avvikle basen for flerspråklige assistenter ved Johannes læringssenter. Tiltaket anslås å gi besparelser på kr 3,5 mill. i 2021, økende til kr 7 mill. fra og med 2022.  
 127Johannes læringssenter, systemrettet arbeid i innføringsbarnehagen -800 -2 000 -2 000 -2 000
Formålet med tiltaket er å bruke kapasitet og kompetanse i innføringsbarnehagen til å styrke arbeidet med flerspråklige barn i de ordinære barnehagene. I perioder av året med lavere belegg i innføringsbarnehagen, kan ansatte gjøre systemrettet arbeid i veilederkorpset mv. Budsjettvirkningen hentes delvis inn gjennom økt bruk av øremerkede midler til norskspråklig utvikling for minoritetsspråklige barn. På bakgrunn av gjennomgangen foreslår kommunedirektøren å redusere med kr 0,8 mill. i 2021 økende til kr 2 mill. fra og med 2022. 
 128Johannes læringssenter, innføringsskolen - neddimensjonering -2 500 -5 000 -5 000 -5 000
Kommunedirektøren foreslår at tilbudet ved innføringsskolen på Johannes læringssenter kortes ned for et flertall av elevene, og at elevene på første trinn begynner direkte på nærskolen. Elever med særskilte språklige utfordringer vil få innføringstilbud av samme omfang som før. Kommunedirektøren foreslår å redusere med kr 2,5 mill. i 2021, økende til kr 5 mill. fra og med 2022.
  Pedagogisk-psykologisk tjeneste 48 433 47 433 47 433 47 433
  Inngående budsjett 50 433 50 433 50 433 50 433
 129PPT, bosetting av flyktninger, nedtrapping0 -500 -500 -500
Bystyret vedtok i handlings og økonomiplanen 2017 – 2020 å avsette kr 166 mill. av tildelt integreringstilskudd i 2017 for å kunne håndtere økt bosetting av flyktninger. Det ble samtidig vedtatt en forventet nedtrapping i planperioden. Budsjettrammen til PPT ble styrket med til sammen kr 3,7 mill. av avsatte midler. Kommunedirektøren foreslo i handlings- og økonomiplan 2019-2022 en nedtrapping med kr 0,5 mill. i 2020, økende til kr 1 mill. fra og med 2022 i tråd med forventet nedgang i antall flyktninger. Kommunedirektøren foreslår ingen endringer i tidligere vedtatt nedtrappingsplan.
 130PPT, nedjustere all tildeling av bosettingsmidler -500 -1 000 -1 000 -1 000
Bystyret vedtok i handlings- og økonomiplanen 2017–2020 å avsette kr 166 mill. av tildelt integreringstilskudd i 2017 for å kunne håndtere økt bosetting av flyktninger. Det ble samtidig vedtatt en forventet nedtrapping i planperioden. I tråd med vedtatt nedtrappingsplan foreslår kommunedirektøren å redusere budsjettrammen til PPT med kr 0,5 mill. i 2021, økende til kr 1,0 mill. fra og med 2022.
 131PPT, reduksjon -1 500 -1 500 -1 500 -1 500
PT har de siste årene ikke benyttet hele sin budsjettramme fordi det har vært vanskelig å rekruttere fagpersonell. Kommunedirektøren foreslår derfor å gjøre en budsjett-teknisk reduksjon på virksomhetens budsjett på kr 1,5 mill. fra og med 2021. Dette tilsvarer gjennomsnittlig regnskapsmessig mindreforbruk de siste årene. 
  Stavanger kulturskole 43 194 43 194 43 194 43 194
  Inngående budsjett 43 194 43 194 43 194 43 194
  Skole Totalt 1 798 864 1 755 764 1 747 764 1 747 764
  Oppvekst og utdanning Totalt 3 509 712 3 433 012 3 407 812 3 392 812
  Helse og velferd    
  Helse og omsorg    
  Alders- og sykehjem 860 825 857 325 854 725 860 525
  Inngående budsjett 887 325 887 325 887 325 887 325
 132Nytt bofellesskap eldre ved tidligere St. Petri aldershjem - - 5 900 11 700
Driften ved St. Petri aldershjem er flyttet til Lervig sykehjem, og aldershjemmet skal derfor rives og erstattes av nytt bofellesskap for eldre med 16 plasser. Forventet oppstart antas å være i midten av 2023. Driftskonsekvenser knyttet til etableringen av nytt bofellesskap for eldre estimeres til kr 5,9 mill. fra 2023 og økes til 11,7 mill. i 2024 som følge av helårseffekt.
 133Prøveprosjekt, økt bemanning på sykehjem -3 000 -3 000 -3 000 -3 000
I handlings- og økonomiplan 2019-2022 ble det vedtatt et prøveprosjekt om økt bemanning på sykehjem. Prosjektet kom ikke i gang før september 2019, og ble derfor videreført i 2020. I 2021 fases dette prosjektet ut og kommunedirektøren reduseres rammen med kr 3 mill. fra og med 2021.
 134Prøveprosjekt, redusert sykefravær -3 000 - - -
I handlings- og økonomiplan 2019-2022 ble det vedtatt et prøveprosjekt om reduksjon i sykefraværet i sykehjem. Prosjektet baserer seg på økt bemanning i sykehjem, og vil gi en effekt i redusert sykefravær. Dette prosjektet kom ikke i gang før september 2019 og varer ut 2020. Effekten av redusert sykefravær er derfor justert i henhold til oppstart av prosjekt til 2021.
 135Økt egenbetaling knyttet til Ramsvighagen senter for demens -2 000 -4 000 -4 000 -4 000
I handlings- og økonomiplanen 2020-2023 foreslo kommunedirektøren å endre boformen på Ramsvigtunet sykehjem til Ramsvighagen senter for demens. Dette ville gitt en høyere egenbetaling da eksisterende bofellesskapsplasser ville bli erstattet av langtidsplasser. Planene om Ramsvighagen senter for demens ble ikke videreført, men den økte egenbetalingen ble beholdt av det politiske flertallet. Budsjetteffekten er kr 2 mill. i 2021 som ville økt til kr 4 mill. i 2022 på grunn av helårseffekt. I tiltak 136 foreslås det å reversere dette tiltaket.
 136Redusert egenbetaling knyttet til Ramsvighagen senter for demens 2 000 4 000 4 000 4 000
Dette tiltaket må ses i sammenheng med tiltak 135 «økt egenbetaling knyttet til Ramsvighagen senter for demens». Da Ramsvikhagen senter for demens ikke er videreført må den forventete økningen i egenbetaling reverseres, og kommunedirektøren forslår en styrking på kr 2 mill. i 2021 og kr 4 mill. fra og med 2022. 
 137Spania-plassene, avvikling -3 100 -3 100 -3 100 -3 100
I handlings- og økonomiplanen 2020-2023 ble det vedtatt å avvikle 4 plasser kommunen kjøper av Bærum kommune på rehabiliteringssenter i Spania, CAN, med virkning fra 2021. Beløpet utgjør kr 3,1 mill. fra og med 2021.
 138Boganes sykehjem fra konkurranseutsatt til kommunal drift -2 800 -2 800 -2 800 -2 800
Attendo velferd AS avsluttet kontrakten med Boganes sykehjem, og sykehjemmet gikk derfor over til kommunal drift fra 01.07.20. I den forbindelse trenger ikke kommunen lenger å sette av midler til overliggende kostnader og prisjustering av avtalen. Besparelsen utgjør kr 2,8 mill. fra og med 2021. 
 139Oppsigelse driftsavtale Frue aldershjem - - -8 500 -8 500
Driftsavtalen med Frue aldershjem sies opp og 20 aldershjemsplasser ved Frue aldershjem avvikles fra 2023. Bygget er ikke egnet for dagens drift. Beboerne deler bad med hverandre og bygget har ikke heis. Det har på grunn av bygningsmessige begrensninger vært tiltakende vanskelig å tildele plassene de senere årene. Kommunedirektøren foreslå å avvikle aldershjemmet med en reduksjon på kr 8,5 mill. fra og med 2023.
 140Redusert dekningsgrad sykehjem -6 500 -13 000 -13 000 -13 000
En reduksjon i dekningsgrad med 1 prosentpoeng utgjør en reduksjon på cirka 25 - 30 langtidsplasser. En styrt tilpassing til lavere dekningsgrad er nødvendig for å møte økt eldrebefolkning. Det vil være i tråd med “Leve HELE LIVET”-satsingen som har fokus på å tilrettelegge for at flere skal kunne bo lenger hjemme. Det er vanskelig å tallfeste hvor mange sykehjemsplasser dette utgjør da dekningsgraden endres i tråd med befolkningsframskrivingen i kommunen. Per d.d. vil reduksjonen utgjør 25-30 langtidsplasser. Reduksjon i antall plasser gjennomføres gradvis i løpet av 2021. Kommunedirektøren foreslår en reduksjon på kr 6,5 mill. i 2021 og økende til kr 13 mill. fra og med 2022 når en får helårseffekt av tiltaket. Innsparingen inkluderer reduksjon i egenbetaling.
 1416 dobbeltrom gjøres om til 6 enkeltrom -5 600 -5 600 -5 600 -5 600
I dag har Stavanger kommune seks dobbeltrom, fire som brukes til korttidsplasser og to som brukes til rehabiliteringsplasser. Avvikles disse vil kommunen utelukkende tilby enerom på sykehjem, noe som blant annet vil ivareta taushetsplikt på en tilfredsstillende måte. Kommunedirektøren foreslår en reduksjon på kr 5,6 mill. fra og med 2021 og inkluderer reduksjon i egenbetaling.
 142Inntektsjustert økning i egenbetaling på sykehjem -2 500 -2 500 -2 500 -2 500
Egenbetalingen knyttet til langtidsopphold ved sykehjem påvirkes av blant annet G-regulering, lønnsoppgjør, skattereform og beboermassen. På bakgrunn av foreløpige regnskapstall og prognoser for 2020 foreslår kommunedirektøren å oppjustere inntektsbudsjettet med kr 2,5 mill. i tråd med forventet inntekter.
  Fysio- og ergoterapitjenesten 67 969 67 719 67 719 67 719
  Inngående budsjett 70 019 70 019 70 019 70 019
 143Fysioterapi, vekst i turnuskandidater våren 2020 -300 -300 -300 -300
I handlings- og økonomiplanen 2020-2023 ble det lagt inn en styrkning av budsjett for å dekke ekstrautgifter ved en ekstra turnuskandidat kun for 2020.  Kommunedirektøren viderefører tiltaket og foreslår en reduksjon på kr 0,3 mill. fra og med 2021. 
 144Fysioterapitjenesten, utsatt innføring av egenandel 250 000
På bakgrunn av Stortingets vedtak i statsbudsjettet for 2017 fattet Stavanger bystyre vedtak i Handlings- og økonomiplan 2017–2020, om å kreve egenandeler på fysioterapi. I handlings- og økonomiplan 2020-2023 ble det lagt inn et inntektspotensial på kr 0,5 mill. Det har tatt lengre tid å utvikle et system for registrering og innrapportering av egenandeler enn forutsatt, og det forventes nå at dette kommer i gang medio 2021. Kommunedirektøren har beregnet helårseffekten til å være kr 0,5 mill. For 2021 halveres derfor inntektspotensialet til kr 0,25 mill.
 145Fysio- ergoterapitjenesten, reduksjon  -1 400 -1 400 -1 400 -1 400
I handlings og økonomiplanen 2020-2023 ble det foreslått en rammereduksjon på fysio- og ergoterapitjenesten tilsvarene kr 1,4 mill. årlig. Kommunedirektøren foreslår å opprettholde tiltaket og legger inn en reduksjon på kr 1,4 mill. fra og med 2021
 146Fysio- og ergoterapitjenesten, omstilling -600 -600 -600 -600
Det stilles krav til omstilling innenfor Helse og velferd. Kommunedirektøren har foretatt en samlet vurdering av hele området og valgt en differensiert løsning på omstillingskravet. Kommunedirektøren foreslår et effektiviseringskrav for utvalgte virksomheter, tilsvarende kr 0,6 mill. fra og med 2021.
  Helsehuset i Stavanger 22 262 22 262 22 262 22 262
  Inngående budsjett 23 062 23 062 23 062 23 062
 147Helsehuset i Stavanger - omstilling -800 -800 -800 -800
Det stilles krav til omstilling innenfor Helse og velferd. Kommunedirektøren har foretatt en samlet vurdering av hele området og valgt en differensiert løsning på omstillingskravet. Kommunedirektøren foreslår et effektiviseringskrav for utvalgte virksomheter, tilsvarende kr 0,8 mill. fra og med 2021.
  Hjemmebaserte tjenester 363 741 363 741 364 741 364 741
  Inngående budsjett 373 921 373 921 373 921 373 921
 148Gevinstrealisering, investering i velferdsteknologi -1 000 -1 000 -1 000 -1 000
I handlings- og økonomiplan 2019-2022 ble det vedtatt gevinstrealisering til velferdsteknologi på kr 5 mill. årlig fra 2021 og ut planperioden. Kommunedirektøren vurderer at dette ikke er et realistisk nivå, da gevinster knyttet til velferdsteknologi (medisindispensere, logistikkprogram hjemmetjenesten etc.) er realisert eller skal realiseres. Kommunedirektøren foreslår at beløpet justeres til kr 1 mill. fra og med 2021.
 149Hjemmebaserte tjenester, innbytte av fossile biler, reduksjon -400 -400 -400 -400
I handlings- og økonomiplan 2019–2022 ble det lagt inn midler for å dekke avslutningskostnader knyttet til innbytte før kontraktstidens utløp, som en konsekvens av at kommunen bytter ut flere av dagens fossilbiler mot nullutslippsbiler. Det påløp innbyttekostnader i 2020, og kommunedirektøren foreslår å redusere disse med kr 0,4 mill. fra og med 2021. 
 150Hjemmebaserte tjenester, samlokalisering, flytte- og etableringskostnader -1 500 -1 500 -1 500 -1 500
I handlings- og økonomiplanen 2019-2022 ble det som en konsekvens av samlokaliseringen av de to sonekontorene under hhv. Madla og Tjensvoll hjemmebaserte tjenester og Hillevåg og Hinna hjemmebaserte tjenester, avsatt midler knyttet til flytte- og etableringsprosessene. Det ble avsatt kr 1,5 mill. i 2019 og 2020. Kommunedirektøren foreslå nå at de ekstraordinære flyttekostnadene reduseres med kr 1,5 mill. fra og med 2021. 
 151Hjemmebaserte tjenester, Flytting av Verket til Erichstrupsgate -500 -500 -500 -500
I handlings- og økonomiplanen 2020-2023 ble det satt av midler til flytting fra Verket i 2020. Det vurderes fremdeles ulike alternative lokaler og kommunedirektøren reduserer budsjettet med tilsvarende beløp på kr 0,5 mill. fra og med 2021. 
 152Finnøy, omsorgsboliger - - 1 000 1 000
Helse- og omsorgssenteret på Judaberg skal utvides med 20 institusjonsplasser. Når nybygget er ferdig, skal 16 omsorgsboliger som i dag gir heldøgnsomsorg til eldre, omgjøres til ordinære omsorgsboliger med hjemmetjenester. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet til hjemmesykepleien med kr 1 mill. fra og med 2023. 
 153Sykepleieklinikken, organisatorisk endring -1 780 -1 780 -1 780 -1 780
Det er i dag flere sykepleieklikker i Stavanger. Det etableres ytterligere 2 sykepleieklinikker i de to hjemmebaserte tjenestene som ikke har slike per i dag. Klinikkene driftes fra 2021 innenfor ordinære budsjettrammer i de hjemmebaserte tjenestene og kommunedirektøren foreslår derfor å redusere budsjettet med kr 1,780 mill. fra og med 2021. 
 154Økning kommunal BPA 5 000 5 000 5 000 5 000
Brukerstyrt personlig assistent (BPA) ble rettighetsfestet i 1.1.205. Stavanger kommune har den siste tiden har en økning i antall vedtakstimer. Kommunedirektøren foreslår å styrke rammen med kr 5 mill. fra og med 2021.
 155Hjemmebaserte tjenester - omstilling -10 000 -10 000 -10 000 -10 000
Det stilles krav til omstilling innenfor Helse og velferd. Kommunedirektøren har foretatt en samlet vurdering av hele området og valgt en differensiert løsning på omstillingskravet. Kommunedirektøren foreslår et effektiviseringskrav for utvalgte virksomheter, tilsvarende kr 10 mill. fra og med 2021.
  Pleie og omsorgssenter Finnøy 46 869 46 869 48 969 48 969
  Inngående budsjett 46 869 46 869 46 869 46 869
 156Finnøy, omsorgsboliger00 2 100 2 100
I 2023 skal det stå ferdig et nytt sykehjem på Finnøy og beboere fra omsorgsboliger skal flyttes over. Det vil da bli 4 nye plasser. Kommunedirektøren foreslår en styrking på kr 2,1 mill. fra og med 2023
  Pleie og omsorgssenter Rennesøy 40 378 40 378 40 378 40 378
  Inngående budsjett 40 378 40 378 40 378 40 378
  Tekniske hjemmetjenester 7 251 7 251 7 251 7 251
  Inngående budsjett 8 301 8 301 8 301 8 301
 157Trygghetsalarm, økt egenandel -700 -700 -700 -700
Alle brukere med inntekt over 2G belastes med kr 40 per måned for å dekke kostnader til SIM-kort. Ved oppstart av trygghetsalarm innføres et etableringsgebyr på kr 400. Det forventetes 500 nye enheter per år. Kommunedirektøren legger inn en forventet merinntekt på kr 0,7 mill. fra og med 2021. 
 158Tekniske hjemmetjenester - omstilling -350 -350 -350 -350
Det stilles krav til omstilling innenfor Helse og velferd. Kommunedirektøren har foretatt en samlet vurdering av hele området og valgt en differensiert løsning på omstillingskravet. Kommunedirektøren foreslår et effektiviseringskrav for utvalgte virksomheter, tilsvarende kr 0,350 mill. fra og med 2021.
  Helse og omsorg Totalt 1 409 295 1 405 545 1 406 045 1 411 845
  Helse og velferd sentralt    
  Sentrale midler levekår -106 594 -173 294 -173 294 -173 294
  Inngående budsjett -138 684 -138 684 -138 684 -138 684
 159Bosetting av flyktninger, redusert aktivitet -4 000 -4 000 -4 000 -4 000
Kommunestyret vedtok i handlings og økonomiplanen for 2017–2020 å avsette kr 166 mill. av tildelte integreringstilskudd i 2017 for å kunne imøtekomme økt bosetting av flyktninger. Det ble samtidig vedtatt en forventet nedtrapping i planperioden. I handlings- og økonomiplan 2019–2022 foreslo kommunedirektøren en reduksjon på kr 11,5 mill. i 2019. Kommunedirektøren foreslår å videreføre reduksjonen med kr 8 mill. fra 2020 økende til kr 12 mill. fra 2021.
 160Bosetting av flyktninger, reduserte tolkeutgifter -2 000 -4 000 -4 000 -4 000
Kommunestyret vedtok i handlings og økonomiplan 2017–2020 å avsette kr 166 mill. av tildelte integreringstilskudd i 2017 for å kunne imøtekomme økt bosetting av flyktninger. Det ble samtidig vedtatt en forventet nedtrapping i planperioden. I tråd med vedtatt nedtrappingsplan foreslår kommunedirektøren å redusere potten i 2021 med kr 2,0 mill. og kr 4,0 mill. fra 2022.
 161Hjemmebaserte tjenester, prosjektkoordinator "Friere faglighet, mindre byråkrati" - -500 -500 -500
For å sikre gjennomføringen av prosjektet «Friere faglighet og mindre byråkrati i hjemmebaserte tjenester i Stavanger kommune» vedtatt i kommunalstyret for levekår, interpellasjon nr. 1/16, ble det i 2019 innarbeidet midler til en prosjektstilling med delårseffekt kr 0,25 mill. Kommunedirektøren foreslår å opprettholde rammen i 2021 for så å ta det ut fra og med 2022.
 162Sentrale midler levekår, Finansiering av øvelse i Evakuerings- og pårørendesenter (EPS) -50 -50 -50 -50
I handlings- og økonomiplanen 2020-2023 ble det vedtatt å finansiere stor øvelsen i 2020 hos evakuerings- og pårørendesenteret med kr 0,05 mill. Pga. Koronapandemien ble ikke øvelsen gjennomført. Tiltaket videreføres ikke og tas ut i henhold til opprinnelig tiltak.
 163Bruk av innlemmet tilskudd i frie inntekter, dagtilbud demens - 2 800 2 800 2 800
I handlings- og økonomiplanen 2020-2023 ble det vedtatt å sette av midler til dagtilbud for mennesker med demens etter at det søknadsbaserte tilskuddet i 2020 ble innlemmet i rammetilskuddet til kommunene. I tillegg til å videreføre to eksisterende tiltak (Sunde aktivitetssenter og Ågesentunet), er det behov for å innrette nye tilbud til denne brukergruppen i tråd med nye lovkrav gjeldene fra 1.1.2020. Kommunedirektøren foreslår en styrking på kr 2,8 mill. fra og med 2022. 
 164Bruk av disposisjonsfond, FoU-midler til ROP 1 000 -4 000 -4 000 -4 000
Stavanger kommune har de siste 10 årene hatt stor oppmerksomhet på brukere med ROP-lidelser, og da spesielt brukere som motsetter seg hjelp. I forbindelse med årsoppgjøret for 2017 ble det avsatt kr 10 mill. på fond til et forsknings- og utviklingsprosjekt knyttet til mennesker med ROP-lidelser. Kommunedirektøren igangsatte i 2019 et forsknings- og utviklingsprosjekt som har til formål å utvikle nye måter å gi tjenester til disse brukerne på. Prosjektet strekker seg over flere år. Kommunen har inngått et forskningssamarbeid med universitetet. Kommunedirektøren foreslår å bruke kr 5 mill. av fondsmidlene i 2021, hovedsakelig til forskningssamarbeidet.
 165Kommunalt bemanningssenter, helse og omsorg 5 000 5 000 5 000 5 000
I handlings- og økonomiplanen 2020-2023 ble det vedtatt å settes til side betydelige midler for å etablere et kommunalt bemanningssenter og ansette faste vikarer i faste stillinger, i en offentlig vikarordning. Sak om dette legges fram til politisk behandling parallelt med handlings- og økonomiplan 2021-2024. Kommunedirektøren foreslår å videreføre tiltaket som vedtatt og styrker barnehage med kr 5 mill. fra og med 2021.  
 166Skipper Worse middagsdistribusjon -200 -200 -200 -200
I handlings- og økonomiplanen 2020-2023 ble det vedtatt å øke tilskuddet med kr 0,2 mill. for 2020. Det er ikke foreslått å videreføre denne økningen. 
 167SiS- Studentsamskipnaden i Stavanger psykisk helsetilbud -200 -200 -200 -200
I handlings- og økonomiplanen 2020-2023 ble det vedtatt å øke tilskuddet med kr 0,2 mill. for 2020. Det er ikke foreslått å videreføre denne økningen. 
 168Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO) -10 -10 -10 -10
I handlings- og økonomiplanen 2020-2023 ble det vedtatt å øke tilskuddet med kr 0,01 mill. for 2020. Det er ikke foreslått å videreføre denne økningen. 
 169Norges Døveforbund ( NDF) - Stavanger -300 -300 -300 -300
I handlings- og økonomiplanen 2020-2023 ble det vedtatt å øke tilskuddet med kr 0,3 mill. for 2020. Det er ikke foreslått å videreføre denne økningen.
 170Kirkens bymisjon, tillitsperson -150 -150 -150 -150
I handlings- og økonomiplanen 2020-2023 ble det vedtatt å øke tilskuddet med kr 0,15 mill. for 2020. Det er ikke foreslått å videreføre denne økningen.
 171Budsjettert reduksjon private bemanningsbyrå, helse og omsorg -5 000 -5 000 -5 000 -5 000
I handlings- og økonomiplanen 2020-2023 ble det vedtatt å etablere et kommunalt bemanningssenter, se tiltak 046 00. Sak om dette legges fram til politisk behandling parallelt med handlings- og økonomiplan 2021-2024. Etableringen av kommunalt bemanningssenter finansieres ved reduksjon i bruk av private bemanningsbyrå, og kommunedirektøren reduserer rammene med kr 5 mill. fra og med 2021.
 172 Antall virksomheter i Helse og velferd, omorganisering og reduksjon - -5 000 -5 000 -5 000
Gjennom omorganisering og omstrukturering av virksomheter foreslår kommunedirektøren å redusere antall virksomheter i Helse og velferd fra dagen 40 til 35 og dermed spare kr 5 mill. på å avvikle fem virksomhetslederstillinger fra og med 2022. 
 173Brukere med behov for ressurskrevende tjenester -20 000 -20 000 -20 000 -20 000
Kommunedirektøren foreslår å øke inntektene knyttet til brukere med behov for ressurskrevende tjenester med kr 20 mill. fra og med 2021, utover opprinnelig budsjett 2020 som er på kr 242 mill. Tilskudd for 2019 var til sammenligning på totalt kr 240 mill. Økningen må sees i sammenheng med økte kostnader hos Helse og velferd, blant annet helse- og sosialkontorene.
 174Kommunal Bostøtte 1 000 1 000 1 000 1 000
Kommunal bostøtte gir bostøtte til beboere i kommunale bofelleskap og hybelhus. Flere brukere har søkt og fått innvilget bostøtte i 2020. Det er grunn til å tro at dette vil vedvare inn i neste budsjettperiode. Kommunedirektøren foreslår på grunnlag av dette å øke budsjettet med kr 1 mill. fra og med 2021 som vil være i tråd med nåværende forbruk.
 175Utgifter relatert til korona 40 000 - - -
I forbindelse med korona er det behov for særskilte TISK-tiltak som koronasenter, luftveislegekontor, smittevernkontor, smittesporing og testing. Koronasenteret tar seg av henvendelser fra innbyggere knyttet til veiledning, informasjon, testing og smittesporing. Stavanger har i dag god kapasitet til å teste de som ønsker å teste seg, og det er satt opp test telt som kan ta imot en økt etterspørsel. Smittevernkontoret jobber med smittesporing som en viktig del av TISK-strategien. Kommunedirektøren foreslår å styrke området med kr 40 mill. i 2021.  
 176Økte utgifter ressurskrevende brukere 17 000 - - -
Antall brukere med behov for ressurskrevende tjenester og kostnadene knyttet til disse øker for hvert år. Samtidig heves innslagspunktet for statlig refusjon av kommunens kostnader. Det er ikke mulig å forutsi hvor mange nye brukere med behov for ressurskrevende tjenester kommunen vil få ansvar for i løpet av et år, og hvilke tjenester de vil ha behov for. Det vil også variere hvilke virksomheter som trenger styrket budsjett for å gi nødvendige tjenester til disse brukerne. Kommunedirektøren foreslår å styrke kr 17 mill. på sentral konto som benyttes ved behov for å etablere nye tiltak for brukere med behov for ressurskrevende tjenester, eller ved behov for styrking av tjenestene til eksisterende ressurskrevende brukere. 
  Stab helse og velferd 39 137 39 137 39 137 39 137
  Inngående budsjett 39 503 39 503 39 503 39 503
 177Kreftkoordinator, ny stilling 400 400 400 400
I handlings- og økonomiplanen 2020-2023 ble det vedtatt å avsette midler til en stilling som kreftkoordinator i Stavanger kommune, som skal bistå kreftrammede og deres pårørende. Kommunedirektøren foreslår fullfinansiering av stillingen med kr 0,4 mill. fra og med 2021. 
 178Helse og velferd stab, omstilling -766 -766 -766 -766
Det stilles krav til omstilling innenfor Helse og velferd. Kommunedirektøren har foretatt en samlet vurdering av hele området og valgt en differensiert løsning på omstillingskravet. Kommunedirektøren foreslår et effektiviseringskrav for utvalgte virksomheter, tilsvarende kr 0,766 mill. fra og med 2021.
  Helse og velferd sentralt Totalt -67 457 -134 157 -134 157 -134 157
  Samfunnsmedisin    
  Sentrale midler legetjeneste 118 981 122 481 123 981 126 481
  Inngående budsjett 106 231 106 231 106 231 106 231
 179Legesenter Lervig sykehjem, innfasing av fire kommunale fastlegehjemler 1 000 2 000 2 000 2 000
I handlings- og økonomiplan 2020-23 ble det vedtatt å opprette et kommunalt legesenter på Lervig sykehjem. Start ble utsatt til 2021 og rammen styrkes med kr 1 mill., kommunedirektøren foreslår at det legges inn ytterligere kr 1 mill. fra og med 2022. 
 180Lokal for ambulansebåtpersonell, husleieinntekt -650 -650 -650 -650
Stavanger kommune har ansvar for nytt lokale for ambulansepersonell knyttet til legebåten. Intensjonen er at kommunen skal leie ut lokaler for ambulansebåtpersonell på vakt. Kommunedirektøren foreslår å legge inn kr 0,650 i husleieinntekter fra og med 2021. 
 181Rekrutteringstilskudd til fastleger, kommunal finansiering  1 400 1 400 1 400 1 400
Kommunen må stå for 20% av finansiering av rekrutteringstilskudd som kommer fra helsedirektoratet. I tillegg til overtakelser av Lis leger fra SUS. Kommunedirektøren foreslår å legge inn kr 1,4 mill. fra og med 2021 for å finansiere egenandelen til kommunen. 
 182 Privatpraktiserende fastleger, økt basistilskudd  11 000 13 500 15 000 17 500
Basistilskuddet for fastleger økes årlig, og i 2020 ble det lagt inn et knekkpunkt for basistilskuddet som øker for fastleger med pasientlister på under 1000. Økningen i 2021 blir høyere enn ut i perioden for å dekke opp for noe underbudsjettering foregående år. Ut i perioden økes beløpet med 2,7 %. Kommunedirektøren foreslår å styrke med kr 11 mill. i 2021, kr 13,5 mill. i 2022, kr 15 mill. i 2023 og kr 17,5 mill. i 2024. 
  Stavanger legevakt 70 085 70 085 70 085 70 485
  Inngående budsjett 70 735 70 735 70 735 70 735
 183Overgrepsmottak, omorganisering000 400
I planperioden vil utvidelse av voldtektsmottaket til et fullverdig overgrepsmottak bli vurdert. Det vil i så fall innebære at både seksualisert vold og overgrepsvold blir håndtert i et og samme mottak. Kommunedirektøren foreslår å legge inn kr 0,4 mill. i 2024 for å kunne starte opp planleggingsarbeidet.  
 184Vaksinering av ungdom mot smittsom hjernehinnebetennelse, finansiering -650 -650 -650 -650
Fra Skoleåret 2019/2020 tilbyr smittevernkontoret, i samarbeid med helsestasjonstjenesten, vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse til alle elever fra Stavanger i den videregående skole. Fra 2021 vil vaksinen mot smittsom hjernehinnebetennelse tilbys til elever i 1. klasse i den videregående skole. I 2020 ble det lagt inn kr 1,35 mill., hvorav kr 0,35 mill. var satt av til personalressurser for å vaksinere alle trinn i den videregående skolen. Kommunedirektøren reduserer med kr 0,650 mill. fra og med 2021. 
  Samfunnsmedisin Totalt 189 066 192 566 194 066 196 966
  Velferd og sosial    
  Arbeidstreningssenteret 15 697 17 197 17 197 17 197
  Inngående budsjett 16 397 16 397 16 397 16 397
 185Varig tilrettelagt arbeid (VTA), styrking0 1 500 1 500 1 500
Det ble i handlings- og økonomiplan 2019-2022 bevilget kr 0,5 mill. for å øke antall praksisplasser for funksjonshemmede ved arbeidstreningsseksjonen. Kommunen har mottatt statlige midler tilsvarende 9 VTA plasser i kommunalt forsøk med VTA. Forsøksperioden er forlenget med et år, ut 2021. For å sikre arbeidstakerne stabilitet videreføres finansieringen av plassene når forsøksperioden utløper. Kommunedirektøren foreslår en styrking på kr 1,5 mill. fra 2022. 
 186Arbeidstreningssenteret, omstilling -700 -700 -700 -700
Det stilles krav til omstilling innenfor Helse og velferd. Kommunedirektøren har foretatt en samlet vurdering av hele området og valgt en differensiert løsning på omstillingskravet. Kommunedirektøren foreslår et effektiviseringskrav for utvalgte virksomheter, tilsvarende kr 0,700 mill. fra og med 2021.
  Bofellesskap 548 550 579 950 582 450 608 050
  Inngående budsjett 539 903 539 903 539 903 539 903
 187Bofellesskap psykisk helse, etablere 7 boliger   - - - 1 500
Det skal etableres et bofellesskap innenfor psykisk helse med 7 plasser. Oppstart av boligen er planlagt rundt årsskiftet 2024/2025. Kommunedirektøren foreslår å sette av kr 1,5 mill. til drift i 2024.
 188Bofellesskap utviklingshemming, etablere 8 boliger 10 300 10 300 10 300 10 300
Det skal etableres et bofellesskap med 8 boliger for personer med utviklingshemming ved ombygging av eksisterende bofellesskap. Bofellesskapet er ferdig desember 2020, og har full drift i 2021. Det er i handlings- og økonomiplan 2020-23 avsatt kr 1,5 mill. til delårsdrift i 2020. Kommunedirektøren foreslår å fullfinansiere bofellesskapet med kr 10,3 mill. fra og med 2021.  
 189Etablererboliger utviklingshemming og personalbase, etablere 6 boliger  - - 3 500 7 000
I tråd med Handlings og økonomiplan 2020-23 videreføres tiltaket om å bygge etablererboliger for personer med utviklingshemming. Seks boliger skal være for brukere, og en bolig/enhet skal brukes som personalbase. Boligene planlegges med oppstart i 2023. Kommunedirektøren foreslår en styrking med kr 3,5 mill. til delårsdrift i 2023, med helårseffekt i 2024 som er beregnet til kr 7 mill.
 190Brukereid bofellesskap med utviklingshemming og personalbase, etablere 11 boliger - 14 900 14 900 14 900
Det skal etableres et bofellesskap basert på en modell der kommunen bygger boligene, etablerer et borettslag og selger andeler til brukerne i målgruppen, i tråd med Handlings og økonomiplan 2020-23. Målgruppen er personer med utviklingshemming som har behov for et botilbud med heldøgnstjenester. Prosjektet omfatter 11 boliger og 1 personalenhet. Det er planlagt ferdig årsskiftet 2021/2022.Kommunedirektøren foreslår en styrking på kr 14,9 mill. fra og med 2022.  
 191Bofellesskap ROP (rus og psykiske lidelser), etablere 4 plasser 4 500 4 500 4 500 4 500
Det skal etableres et bofellesskap med 4 plasser for personer med rus- og psykiske lidelser (ROP), i tråd med vedtatt Handlings- og økonomiplan 2020-23. Ny oppstartsdato for bofellesskapet er satt til januar 2021. Det er i handlings- og økonomiplan 2018-2021 bevilget kr 1,5 mill. Fra 2021 foreslår kommunedirektøren å styrke driftsrammen med ytterligere kr 4,5 mill., slik at årlig driftsbudsjett for boligen vil være på kr 6,0 mill. 
 192Bofellesskap utviklingshemming, etablere 6 boliger  - 9 000 9 000 9 000
I handlings- og økonomiplan 2020-23 ble det vedtatt å etablere et nytt bofellesskap med 6 plasser.  Boligene planlegges ferdige 2022 og kommunedirektøren foreslår en styrking på kr 9 mill. fra og med 2022. 
 193Bofellesskap med utviklingshemming og personalbase, etablere 7 boliger - 10 500 10 500 10 500
I handlings- og økonomiplanen 2020-2023 ble det vedtatt å etablere et bofellesskap med 7 boenheter og personalbase, for personer med utviklingshemming (brukereid bofellesskap). Boligene planlegges ferdige i 2022 og kommunedirektøren foreslår en styrking på kr 10,5 mill. fra og med 2022.
 194Bofellesskap psykisk helse, midlertidig stenging av en avdeling  - -3 000 -4 000 -4 000
Forslaget gjelder midlertidig stenging av en avdeling med 6 plasser i bofelleskap med til sammen 14 plasser. Dette foreslås for å kunne endre brukersammensetning i bofellesskapet og etablere en mer rasjonell og kostnadseffektiv driftsform før plassene gjenåpnes i 2022. Den midlertidige stengingen gir ingen økonomisk effekt i 2021, men gir reduserte driftskostnader på kr 3 mill. fra og med 2022. 
 195Bofellesskap for unge personer med autisme, etablere 8 boliger - - - 9 300
Opprettelsen av bofellesskapet for unge personer med autisme er et prosjekt i regi av Stavanger Boligbygg KF. Det er vedtatt å etablere et bofellesskap med åtte boenheter for unge personer med autisme som vokser ut av barnebolig videreføres. Bofellesskapet ferdigstilles i 2024, og kommunedirektøren foreslår en styrking på kr 9,3 mill. fra og med 2023. 
 196Bofellesskap for unge fysisk funksjonshemmede, etablere 8 boliger - - - 11 300
Opprettelsen av bofellesskapet for unge personer med fysisk funksjonshemming er et prosjekt i regi av Stavanger Boligbygg KF. Det er vedtatt å etablere et bofellesskap med åtte boenheter for unge personer med fysisk funksjonshemming som vokser ut av barnebolig videreføres. Bofellesskapet ferdigstilles i 2024, og kommunedirektøren foreslår en styrking på kr 11,3 mill. fra og med 2023.
 197Bofelleskap på Rennesøy, drift av en leilighet 1 750 1 750 1 750 1 750
Tiltaket gjelder drift av 1 leilighet tilknyttet bofellesskapet som ikke er i bruk i dag.  Kommunedirektøren foreslår å bruke leiligheten og styrker med kr 1,75 mill. fra og med 2021.
 198Bofellesskap, omstilling -7 903 -7 903 -7 903 -7 903
Det stilles krav til omstilling innenfor Helse og velferd. Kommunedirektøren har foretatt en samlet vurdering av hele området og valgt en differensiert løsning på omstillingskravet. Kommunedirektøren foreslår et effektiviseringskrav for utvalgte virksomheter, tilsvarende kr 7,903 mill. fra og med 2021.
  Boligkontoret 7 954 7 954 7 954 7 954
  Inngående budsjett 8 111 8 111 8 111 8 111
 199Boligkontoret, omstilling -157 -157 -157 -157
Det stilles krav til omstilling innenfor Helse og velferd. Kommunedirektøren har foretatt en samlet vurdering av hele området og valgt en differensiert løsning på omstillingskravet. Kommunedirektøren foreslår et effektiviseringskrav for utvalgte virksomheter, tilsvarende kr 0,157 mill. fra og med 2021.
  Dagsenter og avlastning 186 603 184 933 179 933 174 933
  Inngående budsjett 185 683 185 683 185 683 185 683
 200Dagsenter og avlastning, dagsenter, nye lokaler -750 -750 -750 -750
I handlings- og økonomiplanen 2020-2023 ble det vedtatt å bevilge kr 1,45 mill. til årlige merkostnader ved å flytte dagsenter til nye lokaler samt flytte- og etableringskostnader. Kommunedirektøren foreslår å trekke flytte- og etableringskostnader på kr 0,75 mill. ut fra og med 2021.
 201Seksjon avlastning, styrking 3 000 3 000 3 000 3 000
Seksjon avlastning har de siste årene hatt en vekst i brukere med høyt bistandsbehov, blant annet i antall brukere som trenger palliativ behandling. Samtidig har det vært en vekst i antall avlastningsdøgn blant brukergruppen med høyt pleiebehov. Økt bistandsbehov hos brukerne må også sees i sammenheng med økt tilskudd ressurskrevende tjenester. Kommunedirektøren foreslår derfor at budsjettrammen til seksjon avlastning styrkes med kr 3 mill. fra og med 2021.
 202Seksjon avlastning, samles i ett bygg - - -5 000 -10 000
Kommunen gir i dag avlastning fra 6 forskjellige hus med til sammen 26 plasser (inkludert 4 plasser i en privatdrevet avlastningsbolig). Ved å samle alle avlastningsplassene i ett hus som også utstyres med velferdsteknologi og moderne pasientvarslingsanlegg vil bemanningen kunne reduseres med 9 årsverk tilknyttet nattevakter og 3 årsverk til avdelingsledere. I tillegg vil muligheten for full kapasitetsutnyttelse kunne bli vesentlig bedre. Kommunedirektøren foreslår en samlokalisering i løpet av 2023 med en reduksjon på kr 5 mill. i 2023 økende til kr 10 mill. fra og med 2024. 
 203Dagsenter og avlastning, omstilling -3 000 -3 000 -3 000 -3 000
Det stilles krav til omstilling innenfor Helse og velferd. Kommunedirektøren har foretatt en samlet vurdering av hele området og valgt en differensiert løsning på omstillingskravet. Kommunedirektøren foreslår et effektiviseringskrav for utvalgte virksomheter, tilsvarende kr 3 mill. fra og med 2021.
 204Avlastning, barn og unge 1 670 - - -
Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å øke rammetilskuddet til kommunene med kr 100 mill. som et engangsbeløp for å håndtere økt belastning for barn og unge med nedsatt funksjonsevne i forbindelse med korona. Stavanger kommune sin andel er på kr 2,67 mill. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet til seksjon avlastning med kr 1,6 mill.
  Flyktningtjenesten 97 020 95 020 95 020 95 020
  Inngående budsjett 100 163 100 163 100 163 100 163
 205Bosetting av flyktninger, nedtrapping -1 200 -3 200 -3 200 -3 200
Kommunestyret vedtok i handlings og økonomiplanen for 2017–2020 å avsette kr 166 mill. av det tildelte integreringstilskuddet i 2017 for å kunne imøtekomme økt bosetting av flyktninger. Det ble samtidig vedtatt en nedtrapping i planperioden. Kommunedirektøren foreslo en nedtrapping på kr 4,8 mill. fra 2020, kr 6 mill. i 2021 og kr 8 mill. fra 2022. Nedtrappingsplanen videreføres.
 206Flyktningtjenesten, omstilling -1 943 -1 943 -1 943 -1 943
Det stilles krav til omstilling innenfor Helse og velferd. Kommunedirektøren har foretatt en samlet vurdering av hele området og valgt en differensiert løsning på omstillingskravet. Kommunedirektøren foreslår et effektiviseringskrav for utvalgte virksomheter, tilsvarende kr 1,943 mill. fra og med 2021.
  Helse og velferdskontor 318 674 317 674 312 674 312 674
  Inngående budsjett 309 100 309 100 309 100 309 100
 207Helse og velferdskontor, økt rammen for kjøp av avlastning- og heldøgnstjenester - - -5 000 -5 000
I handlings- og økonomiplanen 2020-2023 ble det grunnet utsatt oppstart og ferdigstillelse av flere nye bofellesskap bevilget kr 10 millioner. Dette for å dekke et økende behov for avlastning og kjøp av heldøgns omsorgsplasser frem til bofellesskapene står klare, med en reduksjon til kr 5 mill. fra når nye botiltak ferdigstilles. Kommunedirektøren foreslår å utsette reduksjonen på kr 5 mill. til 2023, på grunn av ytterlige utsettelse på oppstart av nye bofelleskap.
 208Helse og velferdskontor, økning i privat BPA 15 000 15 000 15 000 15 000
Det er behov for å øke budsjett til BPA (brukerstyrt personlig assistent) fra privat leverandør med kr 15 mill. Dette skyldes økning i antall brukere, større vedtak og flere brukere som velger privat leverandør av BPA. Kommunedirektøren forslår en styrking på kr 15 mill. fra og med 2021. 
 209Helse og velferdskontor, omstilling -6 426 -6 426 -6 426 -6 426
Det stilles krav til omstilling innenfor Helse og velferd. Kommunedirektøren har foretatt en samlet vurdering av hele området og valgt en differensiert løsning på omstillingskravet. Kommunedirektøren foreslår et effektiviseringskrav for utvalgte virksomheter, tilsvarende kr 6,426 mill. fra og med 2021.
 210Habilitering og avlastning til barn og unge med nedsatt funksjonsevne 1 000 - - -
Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å øke rammetilskuddet til kommunene med kr 100 mill. som et engangsbeløp for å håndtere økt belastning for barn og unge med nedsatt funksjonsevne i forbindelse med korona. Stavanger kommune sin andel er kr 2,68 mill. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet til HVK med kr 1 mill.
  Krisesenteret i Stavanger 13 157 13 157 13 157 13 157
  Inngående budsjett 13 157 13 157 13 157 13 157
  NAV 332 659 317 359 307 359 307 359
  Inngående budsjett 299 009 299 009 299 009 299 009
 211Bosetting av flyktninger - nedtrapping av sosialhjelpsutgiftene -2 300 -2 300 -2 300 -2 300
Kommunestyret vedtok i handlings og økonomiplanen for 2017–2020 å avsette kr 166 mill. av det tildelte integreringstilskudd i 2017 for å kunne imøtekomme økt bosetting av flyktninger. Det ble samtidig vedtatt en nedtrapping i planperioden. Sosialhjelpsbudsjettet ble styrket med kr 5 mill. Det ble i handlings- og økonomiplan 2019-2022 foreslått av kommunedirektøren en nedtrapping på kr 2,3 mill. fra 2021. Stor nedgang i antall bosatte flyktninger forventes å gi reduksjon i utbetaling av sosialhjelp til målgruppen, for eksempel gjennom langt lavere antall personer som skal ha hjelp til etablering og livsopphold i ankomstfasen. Tiltaket videreføres i handlings- og økonomiplan 2021-2024.
 212NAV flyktningeveiledere, reversering -750 -750 -750 -750
I handlings- og økonomiplan 2020-2023 ble det vedtatt en reduksjon med ett årsverk fra 2020 og med ytterligere ett årsverk fra 2021. NAV-kontorenes oppfølgingsansvar overfor flyktninger økte en periode i omfang som følge av sterk økning i antall bosatte flyktninger i perioden. NAV-kontorene ble i løpet av 2017 styrket med en flyktningeveileder hver. Den forventede reduksjonen i antall bosatte flykninger medførte at kommunedirektøren foreslo å redusere kapasiteten med ett årsverk tilsvarende kr 0,75 mill. i 2020, og fortsette med ytterligere ett årsverk fra 2021 slik at totalbeløpet blir kr 1,5 mill. i resten av perioden.
 213Økonomisk sosialhjelp, økte kostnader 26 000 10 000 - -
Det forventes en økning i økonomiske sosialhjelp på grunn av koronautbruddet i mars 2020. Utgiftene til sosialhjelp er per september 11 % høyere enn samme periode i fjor. Det er stor usikkerhet knyttet til den videre utviklingen i antall sosialhjelpsmottakere, men det er forventet at koronapandemien vil prege samfunnsbildet og arbeidsmarkedet fremover. Tiltak i statsbudsjettet, slik som frikort for helsetjenester dekkes inn under økte kostnader til sosialhjelp. Kommunedirektøren foreslår på bakgrunn av dette å styrke budsjettet med kr. 26 mill. i 2021, avtakende til kr 10. mill. i 2022.
 214Kvalifiseringsprogram (KVP), økte kostnader til kvalifiseringsstønad 15 000 15 000 15 000 15 000
Økning i antall deltakere i kvalifiseringsprogrammet har medført økt utbetaling av kvalifiseringsstønad. Det er behov for å styrke budsjettet for stønad til deltakerne. Kommunedirektøren foreslår på grunnlag av dette å øke budsjettet med kr 15 mill. fra og med 2021. 
 215NAV, omstilling -5 800 -5 800 -5 800 -5 800
Det stilles krav til omstilling innenfor Helse og velferd. Kommunedirektøren har foretatt en samlet vurdering av hele området og valgt en differensiert løsning på omstillingskravet. Kommunedirektøren foreslår et effektiviseringskrav for utvalgte virksomheter, tilsvarende kr 5,8 mill. fra og med 2021.
 216Økt barnetrygd, økte kostnader sosialhjelp 1 500 2 200 2 200 2 200
Ved beregning av sosialhjelp går som hovedregel all form for inntekt, herunder barnetrygd, til fradrag før stønadsbeløpet fastsettes. I Stavanger har kommunestyret vedtatt at barnetrygden skal holdes utenfor inntekstgrunnlaget ved beregning av sosialhjelp til langtidsmottakere med forsørgeransvar. I statsbudsjettet for 2021 er det foreslått at barnetrygden for barn 0-5 år økes med kr 300 per barn fra 01. september 2020 og ytterligere kr 300 fra 01. september 2021. Satsen for barnetillegg i de statlig veiledende retningslinjene for sosialhjelp økes med tilsvarende beløp. Det medfører en tilsvarende økning i sosialhjelpsutbetalingene og kommunedirektøren foreslår en styrking på kr 1,5 mill. i 2021 økende til kr 2,2 mill. fra 2022.
  OBS-teamet 4 856 4 856 4 856 4 856
  Inngående budsjett 5 256 5 256 5 256 5 256
 217OBS team omstilling -400 -400 -400 -400
Det stilles krav til omstilling innenfor Helse og velferd. Kommunedirektøren har foretatt en samlet vurdering av hele området og valgt en differensiert løsning på omstillingskravet. Kommunedirektøren foreslår et effektiviseringskrav for utvalgte virksomheter, tilsvarende kr 0,400 mill. fra og med 2021.
  Rehabiliteringsseksjonen 58 358 57 858 57 858 57 858
  Inngående budsjett 59 512 59 512 59 512 59 512
 218Rehabiliteringsseksjonen, K46, nye lokaler0 -500 -500 -500
Det ble i handlings- og økonomiplan 2020-2023 lagt inn flytte- og etableringskostnader for et mottaks- og oppfølgingssenter for ungdom (MO-Ung). Etter opprinnelig plan skulle K46 flyttet til nye lokaler i 2020, men dette er utsatt til 2021. Arbeidet med å finne nye lokaler pågår. Husleie beregnes til årlig kostnad på kr 2 mill. og flytte- og etableringskostnader på kr 0,5 mill. I 2022 trekkes flytte- og etableringskostnader ut.
 219Rehabiliteringsseksjonen, omstilling -1 154 -1 154 -1 154 -1 154
Det stilles krav til omstilling innenfor Helse og velferd. Kommunedirektøren har foretatt en samlet vurdering av hele området og valgt en differensiert løsning på omstillingskravet. Kommunedirektøren foreslår et effektiviseringskrav for utvalgte virksomheter, tilsvarende kr 1,154 mill. fra og med 2021.
  Velferd og sosial Totalt 1 583 528 1 595 958 1 578 458 1 599 058
  Helse og velferd Totalt 3 114 432 3 059 912 3 044 412 3 073 712
  Bymiljø og utbygging    
  Stab strategi og målstyring 8 725 7 914 7 904 7 892
  Inngående budsjett 8 049 8 049 8 049 8 049
 220Redusert lønnsbudsjett0 -135 -145 -157
Det stilles krav til omstilling. Kommunedirektøren har foretatt en samlet vurdering av hele området og valgt en differensiert løsning på omstillingskravet. Kommunedirektøren foreslår et effektiviseringskrav for utvalgte virksomheter og foreslår en reduksjon på lønnsmidler på kr 0,135 mill. i 2022, kr 0,145 mill. i 2023 og kr 0,157 mill. i 2024.  
 221Midler til gjennomføring av tiltakeføring av KF 676 000
I Handlings- og økonomiplan 2020-2023 ble vedtatt å vurdere tilbakeføring av kommunale foretak (KF). Kommunestyret har gitt kommunedirektøren i oppgave å anbefale en framtidig organisering av tjenestene og oppgavene som i dag er lagt til de kommunale foretakene. Kommunedirektøren har fulgt opp vedtaket i dialog med foretakslederne, særlig berørte direktører og de tillitsvalgte. For å blant annet oppnå bedre helhetlig styring, styrket evne til omstilling og reduserte kostnader har kommunedirektøren anbefalt at de kommunale foretakene Stavanger natur- og idrettsservice KF, Stavanger byggdrift KF, Sølvberget KF og Stavanger boligbygg KF blir slått sammen med basisorganisasjonen.  Kommunedirektøren foreslår å sette av kr 0,680 mill. i 2021 for gjennomføringen av tilbakemeldingen av de kommunale foretak (KF)  
  Byggforvaltning 302 211 304 998 312 303 325 706
  Inngående budsjett 306 904 306 904 306 904 306 904
 222Green Mountain, leieinntekter -50 -50 -50 -50
Det er i handlings- og økonomiplanen for 2020-2023 vedtatt en økning av leieinntekter fra Green Mountain på kr 0,05 mill., med en økning til kr 0,1 mill. fra 2021 og ut planperioden. Kommunedirektøren foreslår derfor å styrke budsjettrammen med 0,05 mill. fra og med 2021.  
 223Bygg, økte forsikringsutgifter 203 404 604 604
Med bakgrunn i økte forsikringsutgifter til nye bygg, foreslår kommunedirektøren å øke budsjettrammen med kr 0,203 mill. i 2021, kr 0,404 mill. i 2022 og kr 0,604 mill. i 2023 og 2024 fra et 2020-nivå.
 224Nye bygg, energiutgifter -342 -59 928 2 593
Som følge av endringer i kommunens bygningsmasse endres også energiutgiftene. Kommunedirektøren foreslår å redusere budsjettet med kr 0,342 mill. i 2021, kr 0,059 mill. i 2022 og styrke budsjettet med kr 0,928 mill. i 2023 og 2,593 mill. i 2024, fra et 2020-nivå. 
 225Nye bygg, vedlikehold- og renholdsutgifter 908 3 502 9 660 21 443
Kommunedirektøren foreslår å øke budsjettrammen med kr 0,908 mill. i 2021, kr 3,502 mill. i 2022, kr 9,660 mill. i 2023 og kr 21,443 mill. i 2024 til forvaltning, drift og vedlikehold, som følge av at nye bygg tas i bruk i planperioden.
 226Overtagelse av bygg, Blidensol, Tennishallen, Tasta skatepark, FDV-kostnader - -250 -250 -250
Bystyret vedtok i handlings og økonomiplanen 2019 – 2022 å øke budsjettrammene til Stavanger eiendom på grunn av overtagelse av Tennishallen, Blidensol sykehjem og Tasta skatepark med en nedtrapping fra 2022. Kommunedirektøren har innarbeidet den vedtatte nedtrappingen med kr 0,250 mill. fra 2022 og ut planperioden. 
 227Innkjøp av liten brannlift -2 000 -2 000 -2 000 -2 000
Det ble i 2020 satt av kr 2,0 mill. til innkjøp av brannlift som en engangsbevilgning. Kommunedirektøren foreslår derfor å redusere budsjettet med kr 2 mill. fra og med 2021. 
 228Austre Åmøy barnehage, drift avvikles for å styrke Vestre Åmøy -300 -300 -300 -300
Kommunedirektøren viser i barnehagebruksplanen til at det i dag kun går ti barn i barnehagen, noe som innebærer et lite leke- og læringsmiljø, og et lite fagmiljø. Kommunedirektøren foreslår derfor en reduksjon i vedlikeholdsbudsjettet på kr 0,300 mill. fra og med 2021. 
 229Fjøløy, kommunal egenandel befalsmesse 375 375 375 375
Tiltaket finansierer årlig rehabilitering av bygningsmassen på Fjøløy. Kommunedirektøren foreslår å avsette den kommunale egenandelen på kr 0,375 mill. fra og med 2021. 
 230Forvalningsutgifter bygg, reduksjon -487 -528 -568 -613
Kommunedirektøren foreslås å redusere budsjettet med kr 0,487 mill. i 2021, kr 0,528 mill. i 2022, 0,568 mill. i 2023 og kr 0,613 mill. i 2024 fra et 2020-nivå. Innsparingstiltaket er i hovedsak basert på redusert vedlikehold, samt høyt fokus på driftsoptimalisering, optimalisering av rammeavtaler på kjøpte varer og tjenester slik at reduserte rammer på det verdibevarende vedlikeholde i størst mulig grad skjermes.
 231Husleiekompensjasjon, Tou scene -3 000 -3 000 -3 000 -3 000
Kommunedirektøren foreslår øke inntektene med kr 3,0 mill. fra og med som følge av ny husleiekompensasjon fra Tou scene, jf. FSK 115/20.
  Byggeprosjekter 4 249 4 226 4 202 4 176
  Inngående budsjett 4 531 4 531 4 531 4 531
 232Byggeprosjekter - innsparingstiltak -282 -305 -329 -355
Kommunedirektøren foreslår et kutt i Byggeprosjekters budsjett på kr 0,282 mill. i 2021, kr 0,305 mill. i 2022, kr 0,329 mill. i 2023 og kr 0,355 mill. fra et 2020-nivå som et innsparingstiltak.
  Plan og anlegg0000
  Inngående budsjett0000
  Idrett 98 236 94 555 93 974 93 440
  Inngående budsjett 102 458 102 458 102 458 102 458
 233Oilers investa AS, indeksregulering 100 200 300 400
For å dekke kostnader knyttet til indeksregulering av avtalen med Oilers Invest AS foreslår kommunedirektøren å videreføre økningen av budsjettet til Idrett med kr 0,1 mill. i 2021, kr 0,2 mill. i 2022, kr 0,3 mill. i 2023 og kr 0,4 mill. i 2024.
 234ONS, leieinntekter i 2022 og 2024 1 200 - 1 200 -
Stavanger kommune får ekstraordinære inntekter hvert annet år fra Offshore Northern Seas (ONS). Inntektene utgjør kr 1,2 mill. i 2022 og 2024.
 235OTD, bortfall av leieinntekter i 2022 og 2024 -700 - -700 -
Stavanger kommune får ekstraordinære leieinntekter hvert annet år fra Offshore Technology Days (OTD). I 2022 og i 2024 arrangeres ikke OTD og inntektsbortfallet utgjør kr 0,7 mill. i disse årene.
 236Drift skatehall Hillevåg - - - 1 000
Som følge av Bystyrets behandling av handlings- og økonomiplan 2019-22, ble det vedtatt at ny skatehall i Stavanger skal bygges sentralt i Hillevåg som en del av en omforent satsing på barn og unge. Den nye skatehallen vil ha et bruksareal på 3000m2, og kommunedirektøren foreslår å legge inn driftskostnader med kr 1 mill. årlig fra og med 2024.
 237Drifte skatehall Hillevåg, reduksjon - - - -1 000
Kommunedirektøren foreslår å redusere driftsmidler til skatehall i Hillevåg som et omstillingstiltak og tar midlene på kr 1 mill. ut fra og med 2024. 
 238HAMMER series, avtale videreføres ikke etter 2020 - -1 500 -1 500 -1 500
HAMMER serien er avsluttet og tiltaket videreføres derfor ikke. Kommunedirektøren foreslår derfor å omdisponere kr 1,5 mill. i 2021, og sette disse av til andre idrettsformål og -arrangementer som Tour of Norway, og redusere rammen med tilsvarende beløp fra og med 2022.  
 239Stiftelsen Stavanger Ishall, justering av leieavtale 150 300 450 600
For å dekke inn kostnaden tilknyttet indeksregulering foreslår Kommunedirektøren å styrke budsjettet med kr 0,15 mill. i 2021, økende til kr 0,300 mill. i 2022, kr 0,450 mill. i 2023 og kr 0,600 mill. i 2024. 
 240Madlamark idrettshall, drift og samdrift med Stavanger Turnhall. - 300 600 600
Drift av Madlamark idrettshall har oppstart andre halvår 2022. Kommunedirektøren ser et behov for å styrke budsjettet med kr 0,3 mill. i 2022 med en økning til kr 0,6 mill. fra og med 2023. 
 241Madlamark idrettshall, reduksjon  - - -600 -600
Kommunedirektøren foreslår å redusere driftsmidler til ny flerbrukshall på Madlamark som et omstillingstiltak med kr 0,600 fra og med år 2023. 
 242 Lervig idrettshall, drift  - - - 600
Det foreslås å drifte Lervig idrettshall i samdrift med Storhaug Idrettshall. Kommunedirektøren ser et behov for å styrke budsjettet med kr 0,6 mill. i 2024.
 243Lervig idrettshall, reduksjon - - - -300
Kommunedirektøren foreslår å redusere driftsmidler til ny flerbrukshall på Lervig med kr 0,3 mill. fra og med 2024 som et omstillingstiltak. 
 244Hinna garderobebygg, drift  500 500 500 500
Bygget driftes fra og med andre halvår 2020. Kommunedirektøren ser et behov for å styrke budsjettet med kr 0,5 mill. fra og med 2021.  
 245Hinna garderobebygg, reduksjon - - -500 -500
Kommunedirektøren foreslår å redusere driftsmidler til nytt garderobebygg Hinna på kr 0,500 mill fra og med 2023 som et omstillingstiltak. 
 246Ny dobbel idrettshall Kvernevik, drift   - - - 1 000
Samdrift med Kvernevik idrettshall. Kommunedirektøren ser et behov for å styrke budsjettet med kr 1 mill. fra og med 2024.
 247Dobbel idrettshall Kvernevik, reduksjon - - - -1 000
Kommunedirektøren foreslår å redusere driftsmidler til ny dobbel idrettshall på Kvernevik på kr 1 mill. fra og med 2024 som et omstillingstiltak.
 248Vaulen idrettshall, drift  - - - 1 000
Samdrift med Hetlandshallen. Kommunedirektøren så et behov for å styrke budsjettet med kr 1 mill. fra og med 2024.
 249 Vaulen idrettshall, reduksjon - - - -1 000
Kommunedirektøren foreslår å redusere driftsmidler til ny flerbrukshall på Vaulen med kr 1 mill. fra og med 2024.  Anlegget er tatt ut av innvesteringer.
 250 Driftstilskudd til idrettslag, reduksjon - -1 000 -1 000 -1 000
Stavanger gir driftstilskudd til idrettslag. Kommunedirektøren foreslår en reduksjon av driftstilskudd til idrettslag med kr 1 mill. fra og med 2022. 
 251Integreringstilskudd, reduksjon  - -200 -200 -200
Kommunedirektøren foreslår å redusere integreringstilskuddet fra kr 0,4 mill. til kr 0,2 mill. fra og med 2022.
 252Tilskudd til idrettsrådet, reduksjon  - -500 -500 -500
Kommunedirektøren foreslår å avvikle Idrett+ som utgjør en besparelse på kr 0,4 mill., i tillegg til å redusere tilskuddet til idrettsrådet med kr 0,1 mill. som et innsparingstiltak fra og med 2022.
 253Innendørsanlegg, økte inntekter  -500 -500 -500 -500
Kommunedirektøren foreslår å øke timesatsen på innendørsanlegg fra kr 600 til kr 650 som et omstillingstiltak noe som vil gi en inntektsøkning på kr 0,500 mill. fra og med 2021. 
 254Salg av kafevarer og rekvisita -1 600 -1 600 -1 600 -1 600
Kommunedirektøren foreslår økte inntekter på salg av kafévarer og rekvisita i svømmehaller på kr 1,6 mill. fra og med 2021. 
 255Kommunale avgifter, reduksjon  -600 -600 -600 -600
Kommunedirektøren foreslår å redusere budsjettet til kommunale avgifter med kr 0,6 mill. fra og med 2021 som et omstillingstiltak. 
 256Drift av idrettsanlegg, reduksjon  -1 772 -2 303 -2 834 -3 418
Det foreslås samdrift av flere anlegg, reduksjon av vikarbruk på Gamlingen og redusere bemanningen til uteidrett som et innsparingstiltak. Kommunedirektøren foreslår å redusere budsjettet med kr 1,772 mill. i 2021, kr 2,303 mill. i 2022, kr 2,834 mill. i 2023 og kr 3,418 mill. i 2024 fra et 2020-nivå.
 257Tilskudd Stiftelsen Stavanger ishall -1 000 -1 000 -1 000 -1 000
Stavanger kommune betaler ut årlige tilskudd til Stiftelsen Stavanger ishall. I henhold til ny avtale mellom Stavanger kommune og Stiftelsen reduseres tilskuddet fra kr 4,375 mill. til kr 3,375 mill. Kommunedirektøren foreslår derfor å redusere rammen med kr 1 mill. fra og med 2021. 
  Juridisk 13 625 13 625 13 625 13 625
  Inngående budsjett 13 255 13 255 13 255 13 255
 258Tilskudd Lysefjorden utvikling AS 370 370 370 370
Det betales ut årlig tilskudd til Lysefjorden Utvikling AS på kr 0,4 mill. Ved en inkurie har budsjettet tidligere blitt redusert. Avviket utgjør kr 0,37 mill. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet med tilsvarende beløp i fra og med. 
  Miljø og renovasjon    
  Miljø 8 387 4 387 4 387 4 387
  Inngående budsjett 11 036 11 036 11 036 11 036
 259Ullandhaug økologiske gård, tilskudd -4 000 -4 000 -4 000 -4 000
Kommunedirektøren foreslår å innarbeide kr 4 mill. som en engangsbevilgning for 2021. Det er i tidligere års handlings- og økonomiplaner budsjettert med beløpet, men skyves videre i planperioden. Må ses i sammenheng med 260
 260Ullandhaug økologiske gård, viser til svar på spørsmål, endring av prosjekt 8 000 4 000 4 000 4 000
Kommunedirektøren foreslår å innarbeide kr 4 mill. som en engangsbevilgning for 2021. Det er i tidligere års handlings- og økonomiplaner budsjettert med beløpet, men skyves videre i planperioden. Må ses i sammenheng med 259
 261Medlemskap lyntogforum (klima og miljøfond) -100 -100 -100 -100
Medlemskap i Lyntogforumet videreføres ikke i planperioden 2021-2024, og kommunedirektøren reduserer rammene med kr 0,100 mill. fra og med 2021. 
 262Drift målestasjon Vågen 200 200 200 200
Drift av ny målestasjon for luftkvalitet i Vågen (stasjon under planlegging), utfører Miljørettet helsevern ved Rog brann og redning. Kommunedirektøren foreslå en økning på kr 0,2 mill. fra og med 2021.
 263Diverse innkjøp Miljø -249 -249 -249 -249
Kommunedirektøren foreslår å redusere budsjettet med kr 0,249 mill. fra og med 2021, fra et 2020-nivå i planperioden som et omstillingstiltak. 
 264Miljø, piggdekkavgift, økt inntektsnivå -3 000 -3 000 -3 000 -3 000
Kommunedirektøren foreslår å øke inntektsbudsjettet tilknyttet piggdekkavgiften med kr 3,0 mill. fra og med 2021 for at budsjettet skal ligge på et realistisk nivå.  
 265Miljø, pant gamle vedovner, redusert nivå -3 500 -3 500 -3 500 -3 500
Siden ordningen for pant på gamle vedovner ble innført har det vært avsatt kr 5 mill. i budsjettet til dette formålet. Kommunedirektøren foreslår å redusere budsjettet med kr 3,5 mill. fra og med 2021 da etterspørselen etter pant på gamle vedovner har avtatt gjennom årene.  
  Renovasjon 131 131 131 131
  Inngående budsjett 140 140 140 140
 266IVAR, økt leveringsgebyr og mengde 20 000 25 000 27 000 29 000
Samlet mengde innsamlet husholdningsavfall og hytteavfall er korrigert for innbyggertall i Nye Stavanger samt nye abonnenter. For restavfall økte prisen med 19% fra 2019 til 2020, og med ytterligere 33% fra 2020 til 2021. For våtorganisk avfall økte prisen med drøyt 14% fra 2019 til 2020, og med ytterligere drøyt 11% fra 2020 til 2021. I tillegg økte underskuddsdekningen for drift av gjenvinningsstasjonene. Kommunedirektøren foreslår på bakgrunn av dette å styrke budsjettet med kr 20 mill. i 2021, kr 25 mill. i 2022, kr 27 mill. i 2023 og kr 29 mill. i 2024. 
 267Kjøp av varer og tjenester, generell prisstigning 250 260 455 660
Det er tatt høyde for en generell prisjustering med kr. kr 0,25 mill., i 2021 til kr 0,26 mill. i 2022, kr 0,46 mill. i 2023 og kr 0,66 mill. i 2024. 
 268Renovasjon, økte gebyrinntekter -31 663 -49 732 -54 562 -58 090
Gebyrøkning innen renovasjon i Stavanger kommune har i lengre tid vært lav, og lavere enn den årlige lønns- og prisstigningen. For å kompensere for IVAR IKS sin prisøkning på mottak og behandling av husholdningsavfall og unngå et for stort etterslep på selvkostbalansen, foreslås å øke renovasjonsavgiften med 17% fra 2020 til 2021. Selvkostregnskapet vil være i balanse med en økning på 7,5% fra 2021 til 2022. Fra 2022 til 2023 legges til grunn 1% økning og null økning fra 2023 til 2024. Det foreslås en endring i gebyrinntektene på kr 31,663 mill. i 2021, kr 49,732 mill. i 2022, kr 54,562 mill. i 2023 og kr 58,090 mill. i 2024.  
 269Renovasjonen IKS 7 300 11 300 15 400 19 500
Posten omfatter samlede kostnader ifm. innsamlet husholdningsavfall og hytteavfall. All innsamling av husholdnings- og hytteavfall foretas av Renovasjonen IKS. Det er lagt inn en forventet økning i antall nye abonnenter, samt moderat økning i lønn, drivstoff og andre driftskostnader hos renovasjonsselskapet. Det foreslås derfor en økning i budsjettet på kr 7,3 mill. i 2021, kr 11,3 mill. i 2022, kr 15,4 mill. i 2023 og kr 19,5 mill. i 2024.
 270Bruk/avsetning til selvkostfond 3 228 3 228 3 228 9 045
Renovasjon har i 2020 ikke midler på selvkostfondet, men et akkumulert underskudd som dekkes midlertidig av bykassen. For å dekke inn underskuddet foreslår kommunedirektøren en endring i fondsbruk på kr 3,3 mill. i årene 2021-2023 og en endring på kr 9 mill. i 2024. Dette tilsvarer en avsetning på selvkostfond først i 2024 tilsvarende kr 5,8 mill. 
 271Avsetting til bunde disposisjonsfond for å dekke akkumulert underskudd  843 9 857 8 370 -235
Økonomiplanen 2019-2022 i Rennesøy legger til grunn en tilbakebetalingsplan av tidligere underskudd i Renovasjonen. Kommunedirektøren foreslår å øke avsetningen til disposisjonsfondet i forbindelse med det akkumulerte underskuddet tilknyttet Rennesøy og underdekningen på Renovasjon. Kommunedirektøren foreslår å øke avsetningen til disposisjonsfondet med kr 0,843 mill. i 2021, kr 9,857 mill. i 2022, kr 8,370 mill. i 2023 fra et 2020-nivå, og redusere avsetningen med kr 0,235 mill. fra 2020-nivå i 2024.  
 272Renovasjon, kalkulatoriske renter og avskrivninger 42 87 109 120
Posten omfatter avskriving og rentekostnader i forbindelse med anskaffelse av nye avfallsbeholdere samt nedgravde-/krok-containere øremerket kommunale bruksformål. Kommunedirektøren foreslår å innarbeide endringen i kostnader med en økning på kr 0,042 mill. i 2021, kr 0,087 mill. i 2022, kr 0,109 mill. i 2023 og kr 0,120 mill. i 2024.
 273Reduksjon i tilskudd til miljøtiltak -9 -9 -9 -9
Kommunedirektøren foreslår å redusere budsjettet til støtte av ryddeaksjoner i bydelene med kr 9000,- fra et 2020-nivå i planperioden som et innsparingstiltak.
  Miljø og renovasjon Totalt 8 518 4 518 4 518 4 518
  Park og vei 168 023 166 169 166 646 167 473
  Inngående budsjett 172 995 172 995 172 995 172 995
 274Attende, Arboreet og friluftsområdene, økt tilskudd i tråd med avtaler 250 440 640 850
Kommunedirektøren forslår å videreføre tidligere budsjettvedtak i forhold til inngåtte avtaler med en opptrapping på kr 0,250 mill. i 2021, kr 0,44 mill. i 2022, kr 0,640 mill. i 2023 og kr 0,850 mill. i 2024.
 275Framkommelighet 400 800 1 200 1 600
Med bakgrunn i økt volum fra utbyggingsområder og nye veianlegg vedtok bystyret i handlings- og økonomiplanen 2019-2022 å bevilge kr 0,4 mill. til å bedre fremkommeligheten på veinettet, med en årlig økning på kr 0,4 mill. i planperioden. Kommunedirektøren foreslår å videreføre denne økningen med kr 0,4 mill. i 2021, kr 0,8 mill. i 2022, kr 1,2 mill. i 2023 og kr 1,6 mill. i 2024. 
 276Lyse, drifts- og vedlikeholdsavtale 100 200 300 400
Avtalen med Lyse om drift, vedlikehold og investering av gatebelysning gjelder i 3 år fra 01.01.2012, med opsjon på 1 + 1 år. Kommunedirektøren foreslår en økning på kr 0,1 mill. i 2021, kr 0,2 mill. i 2022, kr 0,3 mill. i 2023 og kr 0,4 mill. i 2024.  
 277Nye anlegg 400 800 1 200 1 600
Det er bygd, og bygges mange nye store anlegg som Park og vei overtar drift og vedlikeholdsansvaret for. I løpet av de neste årene skal det overtas spesielt store, kostnadskrevende anlegg som Jåttåvågen, Hillevåg torg, Tastarustå, nye kunstgressbaner og natur/kulturlandskapsområder. Dette medfører behov for ressursøkning til drift og vedlikehold. I handlings- og økonomiplanen for 2018-2021 bevilget bystyret kr 0,6 mill. til drift og vedlikehold av anleggsøkningen, samt en fortsatt økning pr år utover i planperioden. Beløpet ble økt med kr 0,4 mill. 2020, kr 0,8 mill. i 2022, kr 1,2 mill. i 2023 og kr 1,6 mill. i 2024. 
 278Plasser, vei og torg 200 400 600 800
Det er investert betydelige summer i vedlikeholdskrevende sentrale torg og parker som Stavanger Forum, Konserthuset og De Historiske Hagene på Eiganes. For å ivareta disse investeringene foreslås det å videreføre bevilgningen i handlings- og økonomiplanen 2019 - 2022 med kr 0,2 mill. i 2021, kr 0,4 mill. i 2022, kr 0,6 mill. i 2023 og kr 0,8 mill. i 2024. 
 279Trafikksikkerhet og miljø 100 400 400 400
På grunn av nye investeringer innen sykkel, trafikksikkerhet, miljø og gatetun bevilget bystyret i handlings- og økonomiplanen 2018-2021 kr 0,3 mill. Kommunedirektøren foreslår en ny økning i 2021 med kr 0,1 mill. økende til kr 0,4 mill. fra og med 2022. 
 280Vertskommune under festival, økt bidrag - - -300 -
Bystyret har bevilget midler til å ivareta et større vertskommuneansvar ved prioriterte festivaler. I år uten ONS reduseres bidraget, med unntak av 2021 grunnet en utsatt vertskommune ansvar ved Luci konferansen. Kommunedirektøren foreslår trekke ut tilskuddet på kr 0,3 mill. i 2023.  
 281Park, friområder og aktivitetsanlegg, vedlikehold 200 400 600 800
I handlings- og økonomiplanen for 2018-2021 bevilget bystyret kr 0,2 mill. til vedlikehold av park, friområder og aktivitetsanlegg grunnet areal økning, samt en fortsatt økning på kr 0,2 mill. pr år i planperioden. Kommunedirektøren foreslår en fast økning på kr 0,2 mill., økende hvert år i planperioden.
 282Trafikksikringstiltak (TS-tiltak) -500 -500 -500 -500
Kommunedirektøren foreslo innarbeide kr 0,5 mill. i 2020 til trafikksikkerhet i tidligere Finnøy kommune. Det foreslås å ta ut disse midlene i planperioden 2021-2024.
 283Grønn plan - -1 000 -1 000 -1 000
Kommunedirektøren foreslo å innarbeide kr 1 mill. i 2020 og 2021 til kartlegging av biologisk mangfold og naturtyper både på land og i sjø. Dette gir et godt kunnskapsgrunnlag for kunne utvikle en best mulig forvaltning av kommunens arealer. Det vil også være viktig for utarbeidelse og oppfølging av Grønn plan. Kommunedirektøren foreslår videreføre tiltaket og reduserer med kr 1 mill. fra og med 2022.  
 284Skaterampe Judaberg, tilskudd utgår -700 -700 -700 -700
Kommunedirektøren foreslo i 2020 å bevilge kr 0,7 mill. i 2020 i tilskudd til skaterampe på godkjent tomt i Judaberg sentrum. Disponering av kommunen si tomt er også et bidrag i prosjektet. Tilskuddet på kr 0,7 mill. videreføres ikke og kommunedirektøren foreslår å redusere budsjettet med tilsvarende beløp. 
 285Investere i offentlige drikkeplasser/fontener og lekepark (klima og miljøfond) - -700 -700 -700
Kommunedirektøren foreslår å sette av kr 0,7 mill. i 2021 til opparbeidelse av drikkeplasser/fontener og lekepark for å øke trivsel i områder der folk ferdes og oppholder seg og reduserer med tilsvarende beløp fra og med 2022. 
 286Permanente grillsteder ved parkarealer for å redusere engangsgrill (klima- og miljøfond) - -300 -300 -300
Bruk av engangsgrill skaper forsøpling av natur og er en brannfare. Det bevilges midler for å etablere permanente grillsteder i parkområder i kommunen. Kommunedirektøren foreslår kr 0,3 mill. i 2021 til formålet og reduserer med tilsvarende beløp fra og med 2022. 
 287Lyse, økt nettleie 700 950 1 120 1 120
Grunnet endringer i forskriftene fra myndighetene, ved Norges vassdrags- og energidirektorat gjør at Lyse Elnett må endre sin praksis for prising av veilys. Forskriftskravet kom i 2015 og ifølge denne skal alt strømbruk måles, også veilys. Det innebærer at alle nye veilysanlegg må bygges med tilknytning til strømmålere. Lyse Elnett har tidligere varslet at dette ville innebære en økning i nettleie for veilys med gradvis opptrapping fra inneværende år. Kommunedirektøren foreslår å innarbeide den økte nettleien med opptrapping i planperioden.
 288Asfaltering - -1 000 -1 000 -1 000
Kommunedirektøren foreslår å redusere budsjettet til asfaltering med kr 1,0 mill. fra og med år 2022 som et innsparingstiltak.
 289Tilskudd giftfri vegetasjon - NIS -1 000 -1 000 -1 000 -1 000
Kommunedirektøren foreslår å redusere tilskuddet til NIS med kr 1,0 mill. fra og med 2021 som et innsparingstiltak.
 290Skjøtsel av spesielle landskapsområder -1 000 -1 000 -1 000 -1 000
Kommunedirektøren foreslår reduksjon i skjøtsel av spesielle landskapsområder som et innsparingstiltak som utgjør en reduksjon på kr 1,0 mill. fra og med 2021. 
 291Rehabilitering av lekeplasser -372 -500 -500 -500
Kommunedirektøren foreslår et kutt i rehabilitering av lekeplasser som et innsparingstiltak på kr 0,372 mill. i 2021 med en økning til kr 0,5 mill. fra og med 2022. 
 292Slamsuging -500 -500 -500 -500
Kommunedirektøren foreslår å redusere kjøp fra foretak med kr 0,5 mill. fra og med 2021 som et innsparingstiltak. Tjenesten skal opprettholdes på tross av reduksjonen.
 293Ressursforvaltning - personell -200 -200 -200 -200
Kommunedirektøren foreslår et kutt på kr 0,2 mill. fra og med 2021 i forbindelse med kjøp fra NIS. Reduksjonen er tilknyttet effektivisering i forbindelse med bedre ressursstyring i forbindelse med blant annet ferieavvikling.
 294Sommerplanter -300 -300 -300 -300
Kommunedirektøren foreslår å redusere kjøp fra NIS i forbindelse med sommerplanter i kommunene som et innsparingstiltak. Det foreslås å redusere budsjettet med kr 0,3 mill. fra og med 2021. 
 295Flytte lager fra Forus -200 -200 -200 -200
Kommunedirektøren foreslår å redusere budsjettet med kr 0,2 mill. fra og med 2021 i forbindelse med at NIS lageret flytter fra Forus til Paradis, noe som medfører en redusert kostnad.
 296Reduksjon søppelspann - kvartallekeplasser -200 -200 -200 -200
Kommunedirektøren foreslår å redusere antall søppelspann ved kvartallekeplasser som et innsparingstiltak. NIS søppelspann tas inn. Tiltaket fører til en reduksjon i budsjettet på kr 0,2 mill. fra og med 2021. 
 297Vintervedlikehold/ Feiing av veinett -1 100 -1 100 -1 100 -1 100
Kommunedirektøren foreslår et kutt i budsjettet på kr 1,1 mill. fra og med 2021 som et innsparingstiltak. Reduksjonen er en relatert til reduserte kostnader på grunn av omklassifisering av deler av veinettet.
 298Reduserte strømutgifter pga bytte til LED-lys -1 000 -1 766 -2 659 -3 642
Kommunedirektøren foreslår å redusere budsjettet i planperioden fra 2020-nivå med kr 1,0 mill., 1,77 mill. i 2022, kr 2,66 mill. i 2023, kr 3,64 mill. i 2024. Tiltaket er et innsparingstiltak relatert til reduserte strømutgifter i forbindelse med bytting til LED-lys.
 299Turveisnipper -250 -250 -250 -250
Kommunedirektøren foreslår å redusere budsjettet med kr 0,25 mill. fra og med 2021 som et innsparingstiltak som følge av at opparbeidelse av turveier/forbindelsesveier nedprioriteres.
  Vann og avløp    
  Avløpsverket0000
  Inngående budsjett - - - -
 300Avskrivninger 2 337 3 732 4 880 5 802
Basert på planlagt investeringsnivå øker avskrivningene med kr 2,337 mill. i 2021, kr 3,732 mill. i 2022, kr 4,880 mill. i 2023 og kr 5,802 mill. i 2024. 
 301Bemanningsøkning iht. hovedplan 400 600 800 1 000
Bemanningsøkningen er i tråd med Hovedplan 2019-2029 og harmoniseringsplanen for Nye Stavanger. Det foreslås en økning til kr 0,4 mill. i 2021 med en økning på kr 0,2 mill. hvert år i resten av planperioden.
 302Driftsutgifter, generell prisstigning 1 200 2 400 3 600 4 800
Ordinære driftsutgifter omfatter lønn, overheadkostnader og kostnader knyttet til den daglige driften av infrastrukturen. Det er lagt til en kostnadsøkning på cirka 2 % hvert år i planperioden for å dekke generell prisstigning på kjøp av varer og tjenester samt lønnsøkning. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet med kr 1,2 mill. i 2021, kr 2,4 mill. i 2022, kr 3,6 mill. i 2023 og kr 4,8 mill. i 2024 fra 2020-nivået.
 303Fastledd,IVAR 3 000 5 200 7 800 11 000
Betaling til IVAR for levert vann/mottak av avløp: IVAR legger opp til en betydelig økning i sine enhetspriser i sin økonomiplan 2021-2024. Kommunedirektøren foreslår å innarbeide den prisøkningen i handlings- og økonomiplanen. Det foreslås en budsjettøkning på kr 3,0 mill. i 2021, kr 5,2 mill. i 2022, kr 7,8 mill. i 2023 og kr 11,0 mill. i 2024.
 304Mengdevariabelt ledd, IVAR 3 600 6 400 9 300 14 900
IVAR legger opp til en betydelig økning i sine enhetspriser i sin økonomiplan 2020-2024. Avløpsverket: Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet med kr 3,6 mill. i 2021, kr 6,4 mill. i 2022, kr 9,3 mill. i 2023 og kr 14,9 mill. i 2024 fra 2020-nivå.
 305Renter restkapital -12 635 -11 819 -11 072 -10 463
Kommunedirektøren foreslår en reduksjon i renter restkapital grunnet en lavere rentesats. Henholdsvis kr -12,635 mill., kr -11,819 mill., kr -11,072 mill., og -10,463 mill. for Avløpsverket i årene 2021, 2022, 2023 og 2024.
 306Bruk/avsetning til selvkostfond 2 163 1 362 -2 342 -14 073
Avløpsverket har pr 31.12.19 kr 15,73 mill. på selvkostfond. Det foreslås en endring i bruk og avsetting på kr 2,163 mill. i 2021, 1,362 mill. i 2022, kr -2,342 mill. i 2023 og kr 14,073 mill. i 2024
 307Avløp, gebyrinntekter - -7 635 -12 726 -12 726
Kommunedirektøren foreslår først en gebyrøkning i år 2022. Det foreslås å øke gebyrinntektene med kr 7,635 mill. i 2022, kr 12,726 mill. i 2023 og 12,726 mill. i 2024.
 308Leasing av transportmidler 1 360 1 360 1 360 1 360
Fra 2019 ble det vedtatt å lease nye kjøretøyer i påvente av at det skal komme fossilfrie/utslippsfrie kjøretøyer på markedet som tilfredsstiller avdelingens behov med tanke på vektkapasitet, trekk-kraft og kjørelengde. Tidligere ble bilanskaffelsene ført under investering, men fra 2020 blir dette regnskapsført under driftsbudsjettet som operasjonell leasing. Kommunedirektøren foreslår å øke budsjettet med kr 1,36 mill. fra og med 2021.
 309Korreksjon av inntektsnivået ifm. kommunesammenslåing  -4 000 -4 000 -4 000 -4 000
Kommunedirektøren foreslår å korrigere inntektsnivået med kr 4 mill. fra et 2020-nivå som følge av sammenslåingen til nye Stavanger kommune. Må ses i sammenheng med tiltak 312
 310Driftsfinansiert ledningsfornyelse 7 000 7 000 7 000 7 000
Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet med kr 7 mill. fra et 2020-nivå i perioden 2021-2024 i forbindelse med økte kostnader til ledningsfornyelse hos Avløpsverket.
 311Overtakelse av stikkledninger på Rennesøy og Finnøy 400 400 400 400
I forbindelse med overtakelse av stikkledninger på Rennesøy og Finnøy er det forventet en kostnadsøkning på kr 0,4 mill. fra et 2020-nivå. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet med tilsvarende beløp.
 312Teknisk korrigering i forbindelse med kommunesammenslåing -5 000 -5 000 -5 000 -5 000
Teknisk korrigering i forbindelse med kommunesammenslåing.
 313Slam, gebyrinntekter -175 -350 -350 -350
Inntektene på Slam øker med kr 0,175 mill. i 2021 og øktende til kr 0,350 mill. i resten av perioden fra et 2020-nivå. Kommunedirektøren foreslår å øke inntektsbudsjettet med tilsvarende beløp.
 314Slam, driftskostnader 350 350 350 350
Det er forventet at driftskostnadene på Slam øker i perioden. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet med kr 0,350 mill. fra og med 2021.
  Vannverket0000
  Inngående budsjett - - - -
 315Avskrivninger 4 545 5 893 6 918 7 912
Basert på planlagt investeringsnivå øker avskrivningene med kr 4,545 mill. i 2021, kr 5,893 mill. i 2022, kr 6,918 mill. i 2023 og kr 7,912 mill. i 2024.
 316Driftsutgifter, generell prisstigning 900 1 860 2 800 3 800
Ordinære driftsutgifter omfatter lønn, overheadkostnader og kostnader knyttet til den daglige driften av infrastrukturen. Det er lagt til en kostnadsøkning på cirka 2 % hvert år i planperioden for å dekke generell prisstigning på kjøp av varer og tjenester samt lønnsøkning. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet med kr 0,9 mill. i 2021, kr 1,86 mill. i 2022, kr 2,8 mill. i 2023 og kr 3,8 mill. i 2024 fra 2020-nivået. 
 317Fastledd,IVAR 3 100 5 500 7 500 17 100
Betaling til IVAR for levert vann/mottak av avløp: IVAR legger opp til en betydelig økning i sine enhetspriser i sin økonomiplan 2020-2024. Kommunedirektøren foreslår å innarbeide prisøkningen i handlings- og økonomiplanen med kr 3,1 mill. i 2021, kr 5,5 mill. i 2022, kr 7,5 mill. i 2023 og kr 17,1 mill. i 2024.
 318Mengdevariabelt ledd, IVAR 4 200 6 600 8 300 19 900
IVAR legger opp til en betydelig økning i sine enhetspriser i sin økonomiplan 2020-2024. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet med kr 4,2 mill. i 2021, kr 6,6 mill. i 2022, kr 8,3 mill. i 2023 og kr 19,9 mill. i 2024.
 319Justering ihht. Hovedplan, bemanningsøkning 400 600 800 1 000
Bemanningsøkningen er i tråd med Hovedplan 2019-2029 og harmoniseringsplanen for Nye Stavanger. Kommunedirektøren foreslår en økning med kr 0,4 mill. i 2021 og en gradvis økning på kr 0,2 mill. i hvert år i 2022, 2003 og 2024.
 320Renter restkapital -6 479 -5 790 -5 093 -4 499
Kommunedirektøren foreslår en reduksjon i budsjettet tilknyttet renter restkapital grunnet en lavere rentesats. Henholdsvis kr -6,479 mill. i 2021, kr -5,790 mill. i 2022, kr 5,093 mill. i 2023 og kr -4,499 mill. i 2024. 
 321Bruk/avsetning til selvkostfond 1 463 -3 256 -6 539 -15 774
Vannverket har per 31.12.19 kr 13,067 mill. på selvkostfond. Kommunedirektøren foreslår en endring i bruk og avsetting på kr 1,463 mill. i 2021, kr -3,256 mill. i 2022, kr -6,539 mill. i 2023 og kr -15,774 mill. i 2024.
 322Vannverket, økte gebyrinntekter -3 279 -6 557 -9 836 -24 589
Kommunedirektøren foreslår å øke gebyrene med henholdsvis 2 %, 4 %, 6 % og 15 % for årene 2021, 2022, 2023 og 2024. Dette vil gi en økning på kr 3,279 mill., kr 6,557 mill., kr 9,836 mill. og kr 24,589 mill. i årene 2021-2024 i forhold til 2020.
 323Leasing av transportmidler 250 250 250 250
Fra 2019 ble det vedtatt å lease nye kjøretøyer i påvente av at det skal komme fossilfrie/utslippsfrie kjøretøyer på markedet som tilfredsstiller avdelingens behov med tanke på vektkapasitet, trekk-kraft og kjørelengde. Tidligere ble bilanskaffelsene ført under investering, men fra 2020 blir dette regnskapsført under driftsbudsjettet som operasjonell leasing. Kommunedirektøren foreslår å øke budsjettet med kr 0,25 mill. i hele planperioden. 
 324Korreksjon av inntekter knyttet til Finnøy -5 000 -5 000 -5 000 -5 000
Teknisk korrigering i forbindelse med kommunesammenslåing.
 325Utsatt drift og vedlikehold av nye anlegg, IVAR -500 -500 -500 -500
Kommunedirektøren foreslår å redusere Vannverkets budsjett med kr 0,5 mill. som følge av utsatt overtagelse av nye IVAR-anlegg.
 326Overtakelse av stikkledninger på Rennesøy og Finnøy 400 400 400 400
I forbindelse med kommunesammenslåingen har vannverket en kostnadsøkning på kr 0,4 mill. tilknyttet overtakelse av stikkledninger i perioden 2021-2024. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet med tilsvarende beløp.
  Vann og avløp Totalt0000
  Bymiljø og utbygging Totalt 603 587 596 005 603 172 616 830
  By- og samfunnsplanlegging    
  Beredskap og samfunnsutvikling    
  Beredskap 16 990 16 990 16 990 16 990
  Inngående budsjett 17 090 17 090 17 090 17 090
 327Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT), ny stilling 200 200 200 200
Det er behov for å styrke kommunens innsats på det kriminalitetsforebyggende feltet. Det er søkt om statlig tilskudd (delfinansiering) til ressurser for en ny stilling. Kommunedirektøren foreslår å innarbeide den kommunale egenandelen på kr 0,2 mill. fra 2021 og ut planperioden.
 328Skybruddplan Beredskap, reduksjon  -300 -300 -300 -300
I tråd med vedtak fra Kommunalstyret for miljø og utbygging er det utarbeidet en skybruddsplan for Stavanger kommune. Målet er å sikre trygg avledning av vann på overflaten ved ekstremnedbør. Dette knytter seg til definering av flomveier for Stavanger med tilhørende tiltaksplaner for at disse skal fungere som forutsatt. Det har vært et omfattende arbeid som krevde hjelp fra eksterne konsulenter. Kostnaden var på kr 0,9 mill. Arbeidet var et samarbeid med deltakelse fra BMU (Park &Vei og Vann og avløp) og BSP (Beredskap), hvor hver av avdelingene bidro med kr 0,3 mill. hver. Arbeidet er ferdigstilt og kommunedirektøren reduserer rammen med kr 0,3 fra og med 2021.
  Beredskap og samfunnsutvikling Totalt 16 990 16 990 16 990 16 990
  By- og samfunnsplanlegging sentralt    
  Stab Samfunnsutvikling 7 962 6 562 6 562 6 562
  Inngående budsjett 8 062 8 062 8 062 8 062
 329By- og samfunnsplanlegging, reduksjon i kurs og reiser      -600 000
På grunn av korona og økt fokus på digitale hjelpemidler er utgiftene til reise- og kursvirksomhet redusert i 2020. Kommunedirektøren foreslår å videreføre tiltaket i handlings- og økonomiplanperioden foreslår en reduksjon på kr 0,6 mill. i 2021.  
 330Dobbeltspor Jærbanen, planleggingsbidrag      1 500 000
Kommunestyret vedtok i handlings- og økonomiplan 2020-2023 og avsette kr 3 mill. til planleggingsbidrag av dobbeltspor på Jærbanen. Første del av planleggingsbidraget ble utbetalt i 2020, og de resterende kr 1,5 mill. i 2021. Kommunedirektøren foreslår å avsette kr 1,5 mill. i 2021
 331Digitalisering byggesaksarkiv, reduksjon  -1 000 -1 500 -1 500 -1 500
Prosjekt digitalisering byggesaksarkiv er nesten gjennomført. Kommunedirektøren foreslår at gjenstående budsjettrammen kan reduseres med kr 1 mill. i 2021 og kr 1,5 mill. resten av planperioden.
  By- og samfunnsplanlegging sentralt Totalt 7 962 6 562 6 562 6 562
  Byggesak og byantikvar    
  Byggesak og byantikvar 4 660 5 260 4 860 4 860
  Inngående budsjett 5 760 5 760 5 760 5 760
 332Kommunesammenslåing, realisering av gevinst -600 000
Det ble ved konsolideringen av de tre budsjettene til Stavanger, Rennesøy og Finnøy overført midler til By- og samfunnsplanlegging. Som et resultat av endret organisering og forbedrede arbeidsprosesser foreslår Kommunedirektøren å ta ut en gevinst på kr 0,6 mill. i 2021. 
 333Kommunikasjonstiltak kulturminnevern, reduksjon   -500 -500 -900 -900
Tiltaket «Vernemillionen» ble omdisponert til informasjonstiltak om retningslinjer og veiledning for huseiere i trehusbyen. Midlene skal ikke brukes til individuell rådgivning, men øremerkes én-til-mange-tiltak og informasjonsverktøy. Kommunedirektøren foreslår en reduksjon på kr 0,5 mill. i 2021 og 2022 og økning til kr 0,9 mill. i 2023 og 2024.  
  Byutvikling    
  Planavdelinger 24 941 24 441 24 441 24 441
  Inngående budsjett 24 941 24 941 24 941 24 941
 334Felles planprogram havnefronten0 -500 -500 -500
Kommunen har startet opp arbeid med Felles planprogram for Havnefronten, strekningen fra og med Holmen til og med Bekhuskaien. Planprogrammet skal utarbeides i samarbeid med en rekke aktører. Stavangerregionen Interkommunale havn IKS (SIH) og Stavanger Utvikling KF (SU) vil være sentrale samarbeidspartnere. Ressursbehovet vil reduseres ut i perioden og kommunedirektøren foreslår å redusere budsjettrammen med kr 0,5 mill. i 2022 fra og med 2022.  
  Byutvikling totalt 24 941 24 441 24 441 24 441
  Kart og digitale tjenester    
  Planavdelinger 17 301 17 301 17 301 17 301
  Inngående budsjett 17 301 17 301 17 301 17 301
  Kart og digitale tjenester Totalt 17 301 17 301 17 301 17 301
  By- og samfunnsplanlegging Totalt 71 854 70 554 70 154 70 154
  Innbygger- og samfunnskontakt    
  Innbygger- og samfunnskontakt sentralt 4 285 4 285 4 285 2 285
  Inngående budsjett 3 785 3 785 3 785 3 785
 335Tilskuddsordning, helhetlig forvaltning  500 500 500 -1 500
I samsvar med strategiske satsinger i kommunedirektørens forlag til "Planbehov og arbeidsprogram for Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog 2020-2024", etableres det et tverrfaglig prosjekt for videreutvikling av tilskuddsforvaltning i Stavanger kommune. Målet er økt brukertilfredshet og mer effektiv saksbehandling. Kommunen forvalter tilskudd for om lag 170 millioner kroner pr år (jf. Kap. 14 i HØP 2020).  Forvaltningsrevisjon peker på behov for å bedre rettferdigheten av tilskuddsordningene og standardisering av søknads- og rapporteringsprosess (Kommunestyresak 68/19). Eksempelvis vil reduksjon i saksbehandlingstid med 1 time pr søknad utgjøre 400 timer pr år innen tilskudd til kunst og kultur. Tilsvarende vil et søknadssystem tilpasset brukerne redusere ressursbruk for søker. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettrammen med kr 0,5 mill. til dette formålet i 2021 og tar ut en effektiviseringsgevinst på kr 1,5 mill. fra og med 2024.  
  Innbyggerdialog 27 736 27 736 27 736 27 736
  Inngående budsjett 34 962 34 962 34 962 34 962
 336Digital innbyggerdialog, systemkostnad og utvikling- reduksjon        -100 -100 -100 -100
Kommunedirektøren foreslår å prioritere kostnader relatert til drift og videreutvikling (oppgradering, ressurs-, lisens- og driftskostnader) av digitale løsninger. Dette inkluderer løsninger som e-skjema, Friskus, chat og chat bot. Kommunedirektøren økte driftsrammen med kr 0,6 mill. i 2020, og reduserer til kr 0,5 mill. resten av planperioden. 
 337Innbyggertorg, reduksjon prosjektutvikling  -2 500 -2 500 -2 500 -2 500
Ved etablering av to nye Innbyggertorg var det behov for prosjektmidler til to midlertidige stillinger. Kommunedirektøren foreslår å redusere driftsrammen med tildelte budsjettmidler på kr 2,5 mill. fra og med 2021. 
 338Frivilligsentraler - styrking av budsjett 414 414 414 414
Frivilligsentralene har vært underfinansiert på grunn av en inkurie i forbindelse med omlegging fra øremerket tilskudd til rammetilskudd i 2019. Kommunedirektøren foreslår dermed og styrke budsjettrammen med kr 0,414 mill. fra og med 2021.  
 339Innbyggerdialog, stillingsreduksjon -1 000 -1 000 -1 000 -1 000
Det stilles krav til omstilling. Kommunedirektøren har foretatt en samlet vurdering av hele området og valgt en differensiert løsning på omstillingskravet. Kommunedirektøren foreslår et effektiviseringskrav for utvalgte virksomheter og foreslår en stillingsreduksjon på kr 1 mill. fra og med 2021.  
 340Reduksjon driftsmidler Innbyggerdialog -640 -640 -640 -640
Det stilles krav til omstilling. Kommunedirektøren har foretatt en samlet vurdering av hele området og valgt en differensiert løsning på omstillingskravet. Kommunedirektøren foreslår et effektiviseringskrav for utvalgte virksomheter og foreslår en reduksjon på driftsmidler på kr 0,640 mill. fra og med 2021.  
 341Øremerket tilskudd til frivillighetssentraler -3 400 -3 400 -3 400 -3 400
Tilskuddet fra staten legges om fra rammetilskudd til øremerket tilskudd, og dette utgjør en endring på kr 3,4 mill. fra og med 2021.  
  Kommunikasjon 10 200 10 050 10 050 10 050
  Inngående budsjett 10 200 10 200 10 200 10 200
 342 Kurs i klarspråk, reduksjon 0 -150 -150 -150
En kartlegging av kommunens beslutningstekster som ble gjennomført høsten 2018 avdekket behov for å styrke skrivekompetansen hos ansatte generelt, og hos enkeltgrupper som f.eks. saksbehandlere spesielt. Kommunedirektøren har styrket formålet i 2020 og 2021, og foreslår å redusere budsjettrammen igjen med kr 0,15 mill. fra og med 2022. 
  Kultur 185 619 185 869 184 369 184 369
  Inngående budsjett 187 099 187 099 187 099 187 099
 343393 Otto huset -20 -20 -20 -20
Samarbeidspartiene videreførte støtten til Otto-huset i 2020. Kommunedirektøren foreslår at tiltaket utgår fra og med 2021.  
 344Rogaland Teater, Stavanger Symfoniorkester og Stavanger Museum, statlig avtale om driftstilskudd  1 420 1 420 1 420 1 420
Rogaland Teater, Stavanger Symfoniorkester og Stavanger Museum har fordelingsnøkkel knyttet til Statens tilskudd. Kommunedirektøren foreslår et økt tilskudd på kr 1,420 mill. fra og med 2021 i samsvar med avtalefestet fordelingsnøkkel.  
 345Minnesmerke for krigsseilerne 1 000 1 000 - -
Realisering av minnesmerke for å hedre sjøfolk som gjorde en innsats i 2. verdenskrig. Tiltaket er Stavanger kommunes bidrag til finansiering av et minnesmerke som skal hedre norske sjøfolk som gjorde en stor innsats og ofret livet under 2. verdenskrig. Tiltaket er et initiativ fra etterkommere, og formannskapet har vedtatt at det skal oppføres et minnesmerke og en samtidig plassopparbeidelse til glede for hele byen. Det forutsettes ekstern finansiering i tillegg til Stavanger kommunes innsats. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettrammen med kr 1 mill. i 2021 og 2022 til dette formålet. 
 346Rikssamlingsjubileum Hafrsfjord 2022 250 500 - -
Tiltaket gjelder realisering av rikssamlingsjubileum for Hafrsfjord i 2022. Formannskapet vedtok i sak 98/20 endelig organisering og revidert finansieringsmodell, totalt kr 1 000 000 i perioden 2020-2022. Det er gjort likelydende vedtak om deltakelse og økonomisk bidrag fra Rogaland fylkeskommune og kommunene Haugesund, Karmøy og Sola. Kommunedirektøren foreslår å avsette kr 0,250 mill. i 2021 og kr 0,500 mill. i 2022.  
 347Rogaland Teater, Stavanger Symfoniorkester og Stavanger museum, redusert pris- og lønnsvekst  -3 500 -3 500 -3 500 -3 500
I 2019 og 2020 fikk Rogaland Teater, Stavanger Symfoniorkester og Stavanger Museum et tilskudd til lønns- og prisvekst fra Stavanger kommune. Disse har blitt lagt inn i rammen til kultur og videreført. Kommunedirektøren foreslår å redusere tilskuddet tilsvarende kr 3,5 mill. fra og med 2021. 
 348Sølvberget KF, reduksjon  -3 500 -3 500 -3 500 -3 500
Det stilles krav til omstilling. Kommunedirektøren har foretatt en samlet vurdering av hele området og valgt en differensiert løsning på omstillingskravet. Kommunedirektøren foreslår et effektiviseringskrav for utvalgte virksomheter og foreslår en driftsreduksjon på Sølvberget på kr 3,5 mill. fra og med 2021.  
 349Tou, økt driftstilskudd    3 131 3 131 3 131 3 131
Kommunedirektøren foreslår å øke driftstilskuddet til Tou med 3,131 mill. fra og med 2021 for å dekke ny leieavtale inkl. mva. Denne utgiften tilbakeføres kommunen med kr 3 mill. i økt husleie for TOU. 
 350 Faste tilskudd til kulturinstitusjoner med driftstilskudd, reduksjon -546 -546 -546 -546
Kulturinstitusjoner i Stavanger kommune får til sammen kr 16,342 mill. i faste tilskudd. Det stilles krav til omstilling. Kommunedirektøren har foretatt en samlet vurdering av hele området og valgt en differensiert løsning på omstillingskravet. Kommunedirektøren foreslår et effektiviseringskrav for tilskudd til kulturinstitusjoner på kr 0,546 mill. fra og med 2021.   
 351Kulturavdelingen, omstilling   -215 -215 -215 -215
Det stilles krav til omstilling. Kommunedirektøren har foretatt en samlet vurdering av hele området og valgt en differensiert løsning på omstillingskravet. Kommunedirektøren foreslår et effektiviseringskrav for utvalgte virksomheter og foreslår en driftsreduksjon på kr 0,215 mill. fra og med 2021.  
 352Norsk grafisk museum, nytt driftstilskudd  500 500 500 500
Tiltaket gjelder nytt Norsk grafisk museum som ferdigstilles vinteren 2020/2021. Museet blir en del av MUST Stavanger museum. Aktivitetsnivået øker innen formidling, arrangementer, kommersialisering og teknisk drift av maskinene. Museet trenger økt driftsstøtte for å dekke de økte driftskostnadene og nye årsverk. I forbindelse med åpning av nytt Norsk grafisk museum foreslår kommunedirektøren et økt tilskudd til MUST Stavanger museum på kr 0,5 mill. fra og med 2021.  
  Næring 35 260 35 360 35 460 35 560
  Inngående budsjett 27 110 27 110 27 110 27 110
 353Landbruk og havbrukskontor, driftsmidler   -100 -100 -100 -100
Det var behov for driftsmidler til oppstart av nytt landbruk- og havbrukskontor på Judaberg. kommunedirektøren foreslo å styrke budsjettrammen med kr 0,85 mill. i 2020, med en reduksjon til kr 0,75 mill. fra og med 2021. Kommunedirektøren viderefører tiltaket og reduserer rammen med kr 0,1 mill. fra og med 2021.  
 354Blågrønn sektor, prosjektmidler mulighetsanalyse    -500 -500 -500 -500
Det ble avsatt midler til en mulighetsanalyse for blågrønn sektor i for den nye storkommunen i 2020. Midlene ble delvis omdisponert til hastetiltak for matbransjen. Kommunedirektøren viderefører vedtaket reduserer rammen med kr 0,5 mill. fra og med 2021.  
 355Utvikling av næringsstrategi, prosjektmidler   -500 -500 -500 -500
Sammenslåing av tre kommuner har laget et nytt mulighetsrom for en bredere sammensetning av bransjer i næringslivet. Omstilling, verdiskaping, jobbskaping og det grønne skiftet er viktige stikkord som vil påvirke arbeidet med næringsutvikling. Det har vært behov for å lage en næringsstrategi (i tråd med vedtaket knyttet til behandlingen av Handlingsplan for Stavanger kommunes næringsstrategi 2018-2021) som favner mulighetene i den nye storkommunen. Strategien legger føringer for satsingsområder og hvordan man skal organiserer arbeidet. Det vil i etterkant utarbeides handlingsplaner. Kommunedirektøren foreslo å avsette prosjektmidler i 2020 på kr 0,5 mill. for å gjennomføre et slikt arbeid. Utviklingsarbeidet knyttet til næringsstrategi avsluttes i 2020 og videreføres ikke i 2021. Kommunedirektører reduserer derfor rammen med kr 0,5 mill. fra og med 2021.  
 356Prosjektmidler 2020 - mulighetsstudie Følrli og Lysefjorden -750 -750 -750 -750
Handlings- og økonomiplan 2019 – 2022 slo fast at det skulle gjennomføres en mulighetsstudie for videreutvikling av Flørli i Lysefjorden som turistdestinasjon i løpet av 2019. Studien skulle utføres i samarbeid med Lysefjorden Utvikling og Sandnes kommune, og ses i sammenheng med reiselivsstrategi for Sandnes og Forsand. Studien skulle knyttes til Lysefjorden Utvikling sitt arbeid på dette feltet, og til forhandlinger med Lyse om forvaltning av trappene og annen infrastruktur. Kommunedirektøren foreslo å avsette prosjektmidler i 2020 med kr 0,75 mill. til dette arbeidet. Tiltaket ble ikke vedtatt for 2020 og foreslås ikke videre i 2021. 
 357Kunnskapsbyen Stavanger, prosjektmidler      -350 -350 -350 -350
Arbeidet med å revidere «Melding om universitetsbyen Stavanger» ble ferdig i 2020. Det var behov for å sette av midler til tilrettelegging og få et kunnskapsgrunnlag knyttet til strategien for kunnskapsbyen Stavanger. Kommunedirektøren foreslo å styrke budsjettrammen med kr 0,35 mill. til dette arbeidet i 2020 og midlene tas ut igjen fra og med 2021.
 358Regional næringsutvikling - prosjektmidler 2 200 2 300 2 400 2 500
Det regionale næringsutviklingsselskapet Greater Stavanger er vedtatt lagt ned fra 01.01.2021. Næringsutviklingsarbeidet tas i større grad inn i kommunen og gjennom en prosjektorganisering vil kommunene samarbeide om regionale prosjekter knyttet til næringsutvikling. For å videreføre og styrke innsatsen på regionale prosjekt er det nødvendig å avsette midler til prosjekter. Kommunedirektøren foreslår å avsette kr 2,2 mill. fra og med 2021. Beløpet tilsvarer ca. 15 kr pr innbygger. Det foreslås videre å øke rammen med kr 0, 1 mill. per år i planperioden. Gevinsten av satsing på næringsutvikling er langsiktig og måles i økt skattetilgang, flere arbeidsplasser og bedriftsetableringer.  
 359Fasit Stavanger, Invest in Stavanger   1 000 1 000 1 000 1 000
Fasit Stavanger handler om å være en god vertskapskommune for etablering av næringsvirksomhet. Dette betinger en svært god oversikt overmulige næringsaktører, næringsareal, en aktiv tilretteleggerrolle, rask saksbehandling mm. Invest in Stavanger-region var tidligere et prosjekt i Greater Stavanger. For å få til flere bedriftsetableringer må Stavanger jobbe mer proaktivt. Stavanger kommune vil med en slik satsing bli mer attraktiv for næringsetablering. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet med kr 1 mill. fra og med 2021 til dette arbeidet.
 360Næringsutvikling - prosjektmidler/støtte til næringsutvikling 2 000 2 000 2 000 2 000
I den nye rollen som pådriver i næringsutvikling er det behov for prosjektmidler, samtidig som Covid 19-pandemien har vist at det er behov for økt støtte til innkommende søknader for støtte til næringsutvikling.  Støtte til næringsutvikling blir en felles for interne og eksterne (søknader) for støtte til næringsutvikling. Støtten er en katalysator for å igangsette og styrke prosjekter. Gevinst er økt aktivitet, flere initiativ/prosjekter som kan gi flere arbeidsplasser og økt verdiskaping. Kommunedirektøren foreslår å styrke støtte til næringsutvikling med kr 2 mill. fra og med 2021.  
 361Regional næringsutvikling    2 000 2 000 2 000 2 000
Det regionale næringsutviklingsselskapet Greater Stavanger er vedtatt nedlagt fra 01.01.2021.  Næringsutviklingsarbeidet tas inn i kommunen hvor det fortsatt må arbeides ut ifra en regional kontekst. Stavanger er regionhovedstad og regions motor og det blir viktig å avsette ressurser for også å ivareta regionale satsinger innen næringsutvikling. For å lykkes lokalt må det samarbeides regionalt. Eksempler på dette kan være energi, havbruk, reiseliv og teknologi/industrisatsing.  En målrettet satsing vil gi gevinst som måles i økt skattetilgang, flere arbeidsplasser, verdiskaping og bedriftsetableringer. Gevinsten vil ha et langt perspektiv. Kommunedirektøren foreslår å styrke næringsavdelingen med to stillinger knyttet til regional næringsutvikling med kr 2 til mill. fra og med 2021 
 362Merkevarebygging  1 000 1 000 1 000 1 000
Det er behov for å jobbe systematisk med merkevarebygging av Stavanger. I konkurranse med andre regioner, storbyer nasjonalt og internasjonalt trenger kommunen å systematisk synliggjøre kommunens og regionens fortrinn. Informasjon om næringsliv, næringsklynger, prosjekter, kulturliv og utdanningsmuligheter vil kunne gi et viktig inntrykk av “livet i Stavanger”.  Dette vil styrke attraktiviteten og sette kommunen tydeligere på kartet som en attraktiv storby-, distrikts og øykommune i norsk målestokk og en liten metropol i en internasjonal målestokk. Kommunedirektøren foreslår å styrke arbeidet med kr 1 mill. fra og med 2021.  
 363 Næringsavdelingen, grønn næringsutvikling 900 900 900 900
Det er økt behov for å søkelys på “grønne muligheter” innenfor næringsutvikling. Kommunedirektøren foreslår å styrke området med kr 0,9 mill. fra og med 2021.  
 364Region Stavanger og kongressfond, styrking 1 250 1 250 1 250 1 250
Stavanger kommunestyre vedtok 25.11.2019 å bevilge midler til en stilling til Region Stavanger, dedikert til å arbeide med konferansemarkedet knyttet til Stavanger Forum. Kommunedirektøren foreslår å innarbeide midler til stilling fra og med 2021. For å få inn store kongresser til vår region krever det en langvarig innsats, hvor svaret på innsatsen ligger kanskje 2-3 år fram i tid.. Det har vært utfordrende å arbeide med dette segmentet i 2020 og nye måter for salg og møtearenaer har utviklet seg. Derfor vil kommunedirektøren samtidig som det innstilles til å bevilge kr 1,25 mill. til en slik satsing også oppfordre Region Stavanger å gjennomgå arbeidsform for å avstemme metodikk og innsats mot dagens virkelighet. 
  Politisk sekretariat 14 987 14 987 14 987 14 987
  Inngående budsjett 15 604 15 604 15 604 15 604
 365Politisk sekretariat, reduksjon i driftsmidler      -185 -185 -185 -185
Det stilles krav til omstilling. Kommunedirektøren har foretatt en samlet vurdering av hele området og valgt en differensiert løsning på omstillingskravet. Kommunedirektøren foreslår et effektiviseringskrav for utvalgte virksomheter og foreslår en reduksjon på driftsmidler på kr 0,185 mill. fra og med 2021.  
 366Politisk sekretariat, reduksjon i lønnsmidler       -432 -432 -432 -432
Det stilles krav til omstilling. Kommunedirektøren har foretatt en samlet vurdering av hele området og valgt en differensiert løsning på omstillingskravet. Kommunedirektøren foreslår et effektiviseringskrav for utvalgte virksomheter og foreslår en reduksjon på lønnsmidler på kr 0,432 mill. fra og med 2021.  
  Smartby 13 838 13 838 13 838 13 838
  Inngående budsjett 13 638 13 638 13 638 13 638
 367Designleveranser  200 200 200 200
Smartbyens designleveranser i Stavangers forbedringsprosesser krever tilførsel av ressurser fremover. Det søkes løst ved innleie av tjenestedesignere. Kommunedirektøren foreslår å styrke rammene med kr 0,200 mill. fra og med 2021.   
  Innbygger- og samfunnskontakt Totalt 291 925 292 125 290 725 288 825
  Innovasjon og støttetjenester    
  DigiRogaland -1 246 -1 246 -1 246 -1 246
  Inngående budsjett -1 246 -1 246 -1 246 -1 246
  Innovasjon og digitalisering 34 182 36 182 36 182 36 182
  Inngående budsjett 27 254 27 254 27 254 27 254
 368Innovasjon og digitalisering, økt satsing 10 000 20 000 20 000 20 000
Økt satsing på innovasjon og digitalisering vil være avgjørende for å kunne møte samfunnsutfordringene framover. Det å ha tilstrekkelig kapasitet og riktig kompetanse til å bidra til denne transformasjonen må være til stede. Kompetanse innen prosjektledelse, prosessledelse, endringsledelse, innovasjon, tjenestedesign, virksomhetsarkitektur og teknologi er eksempler på behov. Digital teknologi forventes å være den teknologiformen som kan gi størst potensial for effektivisering i Stavanger kommune. Innføring av ny teknologi må skje gjennom planlagte og koordinerte prosesser slik at kommunens innbyggere fortsatt får gode og trygge tjenester. I tråd med vedtatt handlings- og økonomiplan for 2020-2023 viderefører kommunedirektøren kommunestyrets vedtak som tilsvarer en styrking med kr 10 mill. i 2021 og en økning med kr 20 mill. fra og med 2022.  
 369Innovasjon og digitalisering, nivå økes ikke ytterligere - -8 000 -8 000 -8 000
Økt satsing på innovasjon og digitalisering vil være avgjørende for å kunne møte samfunnsutfordringene framover. Det å ha tilstrekkelig kapasitet og riktig kompetanse til å bidra til denne transformasjonen må være til stede. Kompetanse innen prosjektledelse, prosessledelse, endringsledelse, innovasjon, tjenestedesign, virksomhetsarkitektur og teknologi er eksempler på behov. Digital teknologi forventes å være den teknologiformen som kan gi størst potensial for effektivisering i Stavanger kommune. Innføring av ny teknologi må skje gjennom planlagte og koordinerte prosesser slik at kommunens innbyggere fortsatt får gode og trygge tjenester. I handling- og økonomiplanen 2020-2023 ble det vedtatt å redusere satsingen med kr 8 mill. fra og med 2022 og kommunedirektøren foreslår å videreføre vedtaket.
 370Innovasjon og digitalisering, redusert satsing  -1 500 -1 500 -1 500 -1 500
Som følge av den økonomiske situasjonen foreslår kommunedirektøren å redusere ambisjonsnivået ved innovasjon og digitalisering med kr 1,5 mill. fra og med 2021
 371Interne innovasjons midler, reduksjon  -2 500 -2 500 -2 500 -2 500
Stavanger kommune har i flere år budsjettert med kr 5 mill. årlig til interne innovasjonsmidler som skal bidra til innovasjon og utvikling. Fra og med 2021 foreslår kommunedirektøren å redusere beløpet til kr 2,5 mill. men da samtidig spisse innretningen til å gjelde prosjekter som har en tydelig innovasjonsprofil. 
 372Forskning og utvikling, styrking  1 000 1 000 1 000 1 000
Kommunedirektøren foreslår å styrke satsingen på forskning og utviklingsarbeidmed kr 1,0 mill. fra og med 2021. Prosjektene som velges skal bygge kunnskap og kompetanse som er relevant og anvendbar for kommune
 373Innovasjon og digitalisering, reduksjon -72 -72 -72 -72
Kommunedirektøren foreslår en reduksjon i rammene til innovasjon og digitalisering med kr 0,072 mill. fra og med 2021.
  Innovasjon og støttetjenester sentralt 3 572 3 572 3 572 3 572
  Inngående budsjett 5 263 5 263 5 263 5 263
 374Innsynsbegjæringskoordinator, reduksjon -50 -50 -50 -50
I tråd med kommunestyrets vedtak i handlings- og økonomiplanen for 2020-2023 foreslås budsjettrammen redusert med kr 0,050 mill. fra og med 2021.
 375 Kantinedrift, avvikle økonomisk støtte -1 500 -1 500 -1 500 -1 500
Kommunedirektøren foreslår å avvikle støtten til kantinedrift. Dette gir en årlig reduksjon på kr 1,5 mill. fra og med 2021.
 376Innovasjon og støttetjenester, reduksjon i kurs og reiser -128 -128 -128 -128
På grunn av korona og økt fokus på digitale hjelpemidler er utgiftene til reise- og kursvirksomhet redusert i 2020. Kommunedirektøren foreslår å videreføre tiltaket i handlings- og økonomiplanperioden og reduserer rammen med kr 0,128 mill. fra og med 2021. 
 377Innovasjon og digitalisering, reduksjon -13 -13 -13 -13
Kommunedirektøren foreslår en reduksjon i rammene til innovasjon og støttetjenester med kr 0,013 mill. fra og med 2021.
  IT 111 433 111 433 111 433 111 433
  Inngående budsjett 101 702 101 702 101 702 101 702
 378Bruk av datasjø 1 000 1 000 1 000 1 000
Med teknologien man har til rådighet kan kommunen ta i bruk såkalt Big Data og få større muligheter for analyse, utvikling og forskning. Kommunen vil kunne sette sammen data på nye måter og få et sterke grunnlag for fremtidige beslutninger. Kommunedirektøren foreslår å styrke kartlegging av datafangst til sjøen (dokumentere og importere datasett til datasjøen) fra 2021 og ut planperioden med kr 1 mill.
 379Microsoft-produkter, økning i lisenskostnad 10 500 10 500 10 500 10 500
Det er varslet en økning i lisenskostnader knyttet til Microsoft på grunn av svingninger i valutakursen. I tillegg har kommunen økning i antall brukere, som også har innvirkning på lisenskostnaden. Kommunedirektøren foreslår å øke budsjettrammen til lisenser med kr 10, 5 mill. fra og med 2021.
 380IT - Overgang fra Skype til Teams telefoni, styrking 1 536 1 536 1 536 1 536
Microsoft har varslet markedet om at man ikke vil videreutvikle Skype. Løsningen vil bli erstattet med TEAMS telefoni. Overgang fra Skype til TEAMS innebærer økte kostnader på kr 1,536 mill. Kommunedirektøren foreslår å øke budsjettet med tilsvarende beløp fra og med 2021.
 381Microsoft brukerlisenser, optimalisering av lisenser -2 000 -2 000 -2 000 -2 000
Kommunedirektøren vil foreta nødvendige gjennomganger av brukermassen og foreta lisenstilpasninger basert på at kommunens ansatte har ulike behov. Det foreslås en reduksjon i budsjettene på kr 2 mill. fra og med 2021 basert på optimaliseringen
 382Optimalisere Telefoniløsning, optimalisering av tilganger -1 000 -1 000 -1 000 -1 000
Kommunedirektøren vil optimalisere telefoniløsningen. Fasttelefoninummer for alle ansatte som har mobilnummer gjennom arbeidsgiver fjernes, og erstattes med TEAMS som telefonløsningen. Det foreslås en reduksjon på kr 1 mill. fra og med 2021.  
 383IT, reduksjon -305 -305 -305 -305
Kommunedirektøren foreslår en reduksjon i rammene til IT med kr 0,305 mill. fra og med 2021.
  Kemner0000
  Inngående budsjett 9 226 9 226 9 226 9 226
 383Statliggjøring av kemner -8 967 -8 967 -8 967 -8 967
Regjeringen vedtok i statsbudsjettet for 2020 å overføre ansvaret for skatteoppkreverfunksjonen fra kommunene til staten. Overføringen fra staten er gjeldende fra 01.11.2020. Kommunedirektøren foreslår å redusere budsjettrammen i tråd med vedtaket med kr 8,967 mill. fra og med 2021. 
 384Kemner, reduksjon i kurs og reiser -173 -173 -173 -173
På grunn av korona og økt fokus på digitale hjelpemidler er utgiftene til reise- og kursvirksomhet redusert i 2020. Kommunedirektøren foreslår å videreføre tiltaket i handlings- og økonomiplanperioden og reduserer rammen med kr 0,173 mill. fra og med 2021.
 385Kemner, reduksjon -86 -86 -86 -86
Kommunedirektøren foreslår en reduksjon i rammene til Kemner med kr 0,086 mill. fra og med 2021.
  Regnskap og lønn 35 766 35 766 35 766 35 766
  Inngående budsjett 36 322 36 322 36 322 36 322
 386Forskjellige digitaliseringsprosjekter, økonomi -100 -100 -100 -100
Økt digitalisering (blant annet refusjonsmodul via Altinn, remittering via Autopay, fakturering, fakturakontroll og mottak, og nye integrasjoner) gir en effektiviseringsgevinst. Kommunedirektøren henter ut gevinsten med kr 0,100 mill. fra og med 2021. 
 387Regnskap og lønn, reduksjon i kurs og reiser -210 -210 -210 -210
På grunn av korona og økt fokus på digitale hjelpemidler er utgiftene til reise- og kursvirksomhet redusert i 2020. Kommunedirektøren foreslår å videreføre tiltaket i handlings- og økonomiplanperioden og reduserer rammen med kr 0,210 mill. fra og med 2021.
 388Regnskap og lønn, reduksjon  -246 -246 -246 -246
Kommunedirektøren foreslår en reduksjon i rammene til Regnskap og lønn med kr 0,246 mill. fra og med 2021.
  Stab innovasjon og støttetjenester 36 450 36 450 35 430 35 430
  Inngående budsjett 37 329 37 329 37 329 37 329
 389Kurssenteret, gjennomgang av driftsmodell - - -1 020 -1 020
Stavanger kommune driver et kurssenter i Sandvigå. Kurssenteret brukes i forbindelse med ulike kurs og møtevirksomhet. Kommunedirektøren foreslår å utrede ulike muligheter for driftsmodell i 2021 og 2022 og forventer en innsparingseffekt fra og med 2023 på kr 1,020 mill. 
 390Bedriftshelsetjenesten, gjennomgang av organisering og arbeidsprosesser -400 -400 -400 -400
Kommunedirektøren foreslår en gjennomgang av organisering og arbeidsprosesser hos Bedriftshelsetjenesten. Etter gjennomgangen foreslår Kommunedirektøren å redusere budsjettet med kr 0,400 mill. årlig fra og med 2021. 
 391Innovasjon og støttetjenester stab, reduksjon i kurs og reiser -368 -368 -368 -368
På grunn av korona og økt fokus på digitale hjelpemidler er utgiftene til reise- og kursvirksomhet redusert i 2020. Kommunedirektøren foreslår å videreføre tiltaket i handlings- og økonomiplanperioden og reduserer rammen med kr 0,368 mill. fra og med 2021.
 392Innovasjon og støttetjenester stab, reduksjon -111 -111 -111 -111
Kommunedirektøren foreslår en reduksjon i rammene til Innovasjon og støttetjenester stab med kr 0,111 mill. fra og med 2021.
  Stavanger byarkiv 39 735 39 735 38 735 38 735
  Inngående budsjett 40 023 40 023 40 023 40 023
 393Stavanger byarkiv, gjennomgang av organisering og arbeidsprosesser - - -1 000 -1 000
Kommunedirektøren foreslår en gjennomgang av organisering og arbeidsprosesser hos Stavanger Byarkiv. Stavanger byarkiv må ha tilstrekkelig med ressurser 2021 og 2022 for å sikre at arbeidet og konsekvensene av kommunesammenslåingen blir ivaretatt på en god og forsvarlig måte – i tråd med lover og regler. Effekten av arbeidet med gjennomgangen av organisering og prosesser vil først kunne hentes ut fra og med 2023. Kommunedirektøren foreslår å effektivisere driften med kr 1 mill. årlig fra og med 2023.
 394Stavanger byarkiv, reduksjon i kurs og reise  -121 -121 -121 -121
På grunn av korona og økt fokus på digitale hjelpemidler er utgiftene til reise- og kursvirksomhet redusert i 2020. Kommunedirektøren foreslår å videreføre tiltaket i handlings- og økonomiplanperioden og reduserer rammen med kr 0,121 mill. fra og med 2021.
 395 Stavanger byarkiv, reduksjon  -167 -167 -167 -167
Kommunedirektøren foreslår en reduksjon i rammene til Stavanger Byarkiv med kr 0,167 mill. fra og med 2021.
  Innovasjon og støttetjenester Totalt 259 892 261 892 259 872 259 872
  Økonomi og organisasjon    
  Anskaffelser 10 861 10 861 10 861 10 861
  Inngående budsjett 10 861 10 861 10 861 10 861
  Internkontroll og kvalitet 6 563 6 563 6 563 6 563
  Inngående budsjett 5 563 5 563 5 563 5 563
 396Personvern styrking  1 000 1 000 1 000 1 000
Kommunedirektøren foreslår å styrke personvern med kr 1 mill. fra og med 2021. Med ny personvernlov (GDPR) opplever kommunen økt bevissthet rundt personvern og sikkerhet. Antall henvendelser til kommunens personvernombud har økt betraktelig og det er stort behov for økt kapasitet og ikke minst kompetanse på området. Kommunedirektøren må sikre at kommunen har en forsvarlig håndtering av sikkerhet og god internkontroll knyttet til området. 
  Organisasjon og forhandling 37 753 37 153 37 153 37 153
  Inngående budsjett 39 653 39 653 39 653 39 653
 397Organisasjon og forhandling, reduksjon -800 -800 -800 -800
Kommunedirektøren foreslår en reduksjon på kr 0,80 mill. fra og med 2021. Dette kan oppnås ved en gjennomgang av arbeidsprosesser, effekter av teamorganisering og digitalisering. 
 398Organisasjon og forhandling, gjennomgang av rutiner  -450 -850 -850 -850
Stavanger kommune har utgifter knyttet til omstillinger, personalsaker mv. på tvers av organisasjonen. Kommunedirektøren vil gjennomgå ordningen, øke oppfølingen fra HR i denne type prosesser, og legger til grunn at bevilgningen da kan reduseres med kr 0,45 mill. i 2021 økende til kr 0,85 mill. fra og med 2022. 
 399E-læring, innføre digitale kurs -350 -350 -350 -350
Kommunedirektøren innfører flere e-læringskurs innenfor sektorovergripende kurs som HMS, kompetansedag, data, økonomi, IT, Personal og HR, lov, saksbehandling. Ved å digitalisere kurs kan man redusere budsjettet med kr 0,35 mill. fra og med 2021.
 400Gjennomgang av stipendordningen - -200 -200 -200
Ansatte i Stavanger kommune kan søke på stipend for etter- og videreutdanning. Kommunedirektøren ønsker en gjennomgang av stipendordningen for å sikre at midlene brukes på riktig måte. Kommunedirektøren foreslår en reduksjon på kr 0,20 mill. fra og med 2022.  
 401Rekrutteringsaktiviteter, reduksjon -300 -300 -300 -300
Kommunedirektøren foreslår å foreta en reduksjon i totale midler avsatt til rekrutteringsaktiviteter (messer, brosjyrer og kampanjeutstyr) på kr 0,3 mill. fra og med 2021. Flere av aktivitetene kan erstattes med mer digitale løsninger.
  Økonomi og eierskap 30 140 29 740 29 740 29 740
  Inngående budsjett 29 540 29 540 29 540 29 540
 402Økonomi og organisasjon, reduksjon   -400 -800 -800 -800
På grunn av korona og økt fokus på digitale hjelpemidler er utgiftene til reise- og kursvirksomhet redusert i 2020. Kommunedirektøren foreslår å videreføre tiltaket i handlings- og økonomiplanperioden med  en reduksjon på kr 0,4 mill. i 2021 økende til kr 0,8 mill. fra og med 2022
 403Økonomi og eierskap, styrke kapasiteten 1 000 1 000 1 000 1 000
Avdelingen har de siste årene fått tilført flere og mer komplekse oppgaver innenfor konsernøkonomi særlig på saksbehandling og eierskapsforvaltning. Kommunedirektøren foreslår å styrke kapasiteten med kr 1 mill. fra og med 2021.
  Økonomi og organisasjon Totalt 85 317 84 317 84 317 84 317
  Budsjettbalanse0000
T.12 Driftsrammetabell
Last ned tabelldata (Excel)

3.2 Budsjett-tabeller og simuleringsmodell

Alle tabeller kan lastes ned i Excel-format fra web-versjonen av handlings- og økonomiplan 2021-2024 til Stavanger kommune. Følgende tabeller er i tillegg gjort tilgjengelig for nedlastning med et lesbart design og lokal utskrift.

Budsjett-tabeller til nedlastning    
Hovedoversikt drift (last ned)Tabellen viser hvilke kilder som de løpende inntektene i kommunen planlegges anskaffet fra og hvilke typer utgifter som de skal brukes til i kommende 4-års periode   
Budsjettskjema 1A – drift (last ned)Tabellen viser frie disponible inntekter, netto finans og netto avsetninger. Disse postene avgjør hva som kan disponeres til øvrige driftsformål i kommende 4-års periode.   
Budsjettskjema 1B – netto drift (last ned)Tabellen viser hvordan midler til øvrige driftsformål planlegges disponert de neste 4 år innen de ulike tjeneste- og virksomhetsområdene i kommunen.   
Driftsrammetabell (last ned)Tabellen viser hvilke endringer og tiltak kommunedirektøren foreslår å gjøre i driften i kommende 4-års periode, innen de ulike tjeneste- og virksomhetsområdene i kommunen.   
Simuleringsmodell (last ned)Denne modellen benyttes til å legge inn de ulike tiltakene i drift og investering som ønskes endret sammenlignet med kommunedirektørens forslag til budsjett. Alle endringer må ha en tilsvarende finansiering i drift eller investering. Renter og avdrag beregnes automatisk på endringer i låneopptak for investeringer. Budsjettendringene må balanseres i alle 4 år.   
Tabell T.13
Last ned tabelldata (Excel)