Handling- og økonomiplan 2021-2024 – Stavanger kommune

4. Avgifter, gebyrer og egenbetalinger

4.1 Vedtatte endringer 2021

Kommunestyret har vedtatt følgende endringer i avgifter, gebyrer og egenbetalinger i 2021:

 1. Vanngebyr økes med 2 % mens avløpsgebyrene holdes uendret i 2021. For slamtømming endres i gebyrstrukturen slik at gebyret varierer med tømmefrekvens (årlig, hvert 2. år og hvert 4.år.)
 2. Satser for renovasjonsgebyr økes med 17,0 %. For gjenvinningsstasjonene på Finnøy og Rennesøy innføres samme prisstruktur som ved Forus gjenvinningsstasjon fra 2021.
 3. Leie av idrettshaller økes fra kr 600 til kr 650.
 4. Feieavgiften økes fra kr 300 per pipeløp til kr 330 per pipeløp i 2021.
 5. Maksimalsatsen for barns opphold i barnehage ble fastsatt i Stortingets budsjettvedtak i desember. Egenbetalingssats for barns opphold i barnehager i 2021 for en 100 % plass er prisjustert til kr 3 230 per måned i tråd med vedtatt statsbudsjett 2021.
 6. Betalingssats for skolefritidsordningen økes med 2,7 % fra høsten 2021. Dette gir en økning på kr 84 per måned til kr 3 188 for 100 % plass og kr 58 per måned til kr 2 194 for 60 % plass fra 1. august 2021.
 7. Elevkontingent for Stavanger Kulturskole holdes uendret i 2021.
 8. Maksimal egenandel for langtidsopphold sykehjem økes med 2,7 % til kr 72 218 per måned.
 9. Maksimal egenandel for aldershjem økes med 2,7 % til kr 45 938 per måned.
 10. Betaling for korttidsopphold på institusjon er justert fra kr 170 per døgn til kr 175 per døgn i tråd med vedtatt statsbudsjett 2021.
 11. Egenandel ved Lagård dag- og nattlosji økes med 2,7% til kr 316 per døgn.
 12. Sats for opphold ved dagsenter er justert til kr 95 i tråd med vedtatt statsbudsjett for 2021. Betaling for måltider ved dagsenter økes med 2,7 % sammenlignet med 2020. Samlet pris for opphold inkl. måltider blir kr 150 for dagsenterbrukere med nettoinntekt under 2G og kr 192 for dagsenterbrukere med nettoinntekt over 2G.
 13. Timepris for praktisk bistand i hjemmet økes med 2,7 % til kr 492.
 14. Abonnementsavgift for trygghetsalarm økes med kr 40 for alle trinn over 2G fra 1.1.2021. Det innføres et etableringsgebyr på kr 400 per trygghetsalarm fra samme dato.
 15. Satsene på vaksinasjonsgebyr ved utenlandsreise er vedtatti tråd med kommunedirektørens forslag.
 16. Innføring av egenandel for fysioterapi til innbyggere over 16 år fra midten av 2021. Satsene reguleres av forskrift og justeres årlig 1. juli.
 17. Egenandel døgnpris K46 økes med 2,7 % til kr 324.
 18. Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven økes i snitt med 2,3 %.
 19. Gebyrregulativ for byggesaksbehandling, samt søknader om deling økes i snitt med 2,5 %.
 20. Gebyrregulativ for behandling av private reguleringsplaner økes med 2,3 %.
 21. Eiendomsskatt harmoniseres med 3 promille for alle eiendommer i kommunen med en overgangsperiode på 2 år og med bakgrunn i nye kommunale takster gjeldende fra 2021. Bunnfradrag på inntil kr 400 000 for hver godkjent boenhet.
 22. Kommunestyret har vedtatt å innføre gebyr for behandling av refusjonssak med et minstegebyr på kr 71 700 fra og med 2021.

4.2 Vann-, avløp- og slamgebyrer

I selvkostbudsjettet for vann og avløp 2021 er det lagt til grunn at gebyrene for vann økes med 2 %. For avløpsgebyrene er det ikke lagt opp til økning, altså 0 %. Dekningsgraden i kommunedirektørens forslag for 2021 er for vannverket 101,4 % og for avløpsverket er den 101,9%. For hele fireårsperioden er det lagt opp til en gjennomsnittlig dekningsgrad på 97,4 % og 99,9 % for hhv vann og avløp. For slamtømming er det lagt opp til en dekningsgrad i 2021 på 95,5 %, 98,9 % for hele fireårsperioden.

4.2.1 Generelt om vann- og avløpsgebyrene

Gebyrene i selvkostområdet baseres på at inntektene for henholdsvis vann- og avløpsverket ikke skal overskride gebyrgrunnlaget.

Gebyrgrunnlaget består av utgifter til:

 • Administrasjon
 • Drift og vedlikehold
 • Betjening av investert kapital
 • Betaling til IVAR for vann- og avløpstjenester

Selvkostberegningene gjøres etter reglene i kommunaldepartementets rundskriv om selvkostberegninger i kommunene.

For størstedelene av VA- anleggene legges det til grunn en avskrivningstid på 40 år. Avskrivning er lineær

Rentene på restkapitalen er den samme som 5-årig swap rente + 0,5 %. Denne er i budsjettet satt til 1,51 % (1,01 % + 0,5 %).

4.2.2 Gebyrgrunnlag vann og avløp

Vannverket – ansvar 602

 • Tjeneste 340: Produksjon av vann. Det vil si kjøp av vann fra IVAR
 • Tjeneste 345: Distribusjon av vann

Avløpsverket – ansvar 603

 • Tjeneste 350: Avløpsrensing
 • Tjeneste 353: Avløpsanlegg, innsamling av avløpsvann

Tjeneste 345 og 353 vises med følgende oppdeling: Lønn for VA- verkets egen administrasjon, drift og vedlikehold samt overføringer til administrasjonen og kapitalkostnader.

Beregning av gebyrgrunnlaget:

 Tiltak    
 Vannverket2021202220232024
 Teknologiutvikling500500500500
 Kostnadsreduksjon grunnet kansellert overtakelse anl-500-500-500-500
 Fastledd, IVAR31 81434 21436 21445 814
 Mengdevariabelt ledd, IVAR36 27738 67740 37751 977
 Bemanningsøkning iht Hovedplan3 3003 5003 7003 900
 Driftsutgifter/generell prisstigning49 92250 88251 82252 822
 Leasing av transportmidler250250250250
 Avskrivninger 28 99830 34631 37132 365
 Renter restkapital11 91912 60813 30513 899
 Overtakelse stikkledninger i Rennesøy og Finnøy400400400400
 Gebyrgrunnlag162 880170 877177 439201 427
 Foreslåtte inntekter-167 208-170 486-173 765-188 518
 Dekningsgrad102,66 %99,77 %97,9393,59 %
 Avløpsverket2021202220232024
 Teknologiutvikling500500500500
 Leasing av transportmidler1 3601 3601 3601 360
 Fastledd, IVAR40 53742 73745 33748 537
 Mengdevariabelt ledd, IVAR78 97281 77284 67290 272
 Bemanningsøkning iht Hovedplan3 3003 5003 7003 900
 Driftsutgifter/generell prisstigning 55 604 56 804 58 004 59 204
 Inv til drift tiltak fra R.øy vedlikehold kummer/ledn.300300300300
 Avskrivninger 48 58849 98351 13152 053
 Renter restkapital17 99018 80619 55320 162
 Driftsfinansiert ledningsfornyelse7 0007 0007 0007 000
 Overtakelse stikkledninger i Rennesøy og Finnøy400400400400
 Gebyrgrunnlag254 551263 162271 957283 688
 Teknisk korrigering ifm med kommunesammenslåing-5 000-5 000-5 000-5 000
 Foreslåtte inntekter-254 510-262 145-267 236-267 236
 Dekningsgrad101,9 %101,5 %100,1 %96,0 %
Tabell V.14 Beregning av gebyrgrunnlag 2021
Last ned tabelldata (Excel)

Gebyrgrunnlag for områder som ikke dekkes inn av selvkost:

Kommunen er tillagt myndighet for å følge opp saker knyttet til private avløpsanlegg som ligger under Forurensningsforskriften kap. 12 og 13.

Myndighetsutøvelse på disse områdene vil i hovedsak være saksbehandling knyttet til utslippstillatelser fra private avløpsanlegg, samt tilsyn og oppfølging av private anlegg som er i drift.

Oppgaver knyttet til slik myndighetsutøvelse faller ikke inn under selvkostreglementet. På bakgrunn av dette ble det i 2015 utarbeidet en felles gebyrforskrift for kommunene i Jæren vannområde; «Forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll med avløpsanlegg for kommunene i Jærregionen, Rogaland». Forskriften ble vedtatt av bystyret i Stavanger 14.desember 2015 og gjort gjeldende for ny kommune desember 2019.

Forurensningsloven § 26 pålegger kommunen å sørge for tømming av private slamavskillere, klaringskummer o.l. Ihht Forurensningsloven § 34 skal gebyr for slik tømming betales av den eiendom som omfattes av ordning for tømming av slamavskiller.

Det er ca. 3000 private avløpsanlegg i Stavanger kommune etter kommunesammenslåingen. I tillegg finnes ca. 1000 klaringskummer i tidligere Stavanger som også tømmes, men har utløp tilkoblet offentlig avløpsledning.

Slamtømming er et eget selvkostområde, ansvar 603, tjeneste 35400. For tjenesten som helhet er det lagt opp til en inntektsøkning på 5 %.

Beregning av gebyrgrunnlag for slam:

 Slam2021202220232024
 Kostnader Slam tømming3 8503 8503 8503 850
 Gebyrgrunnlag3 8503 8503 8503 850
 Foreslåtte inntekter-3 675-3 850-3 850-3 850
 Dekningsgrad95,5%100 %100 %100 %
Tabell V.15 Slam
Last ned tabelldata (Excel)

4.2.3 Årsgebyrer vann og avløp 2021

Prisene for vann økes med 2 %, mens prisene for avløp ikke økes.  Alle priser er eksklusiv MVA.

Vann

a) Ubebygde eiendommer:

Inntil kommunestyret bestemmer noe annet settes gebyret for disse til kr 0,- per år

b) Fastleddet:

Alle eiendommer skal betale kr 6,28 per m2 BRA per år.

c) Mengdevariabelt ledd:

Prisen er kr 4,88 per m3 målt forbruk. Eiendommer som ikke har installert vannmåler betaler for et stipulert forbruk tilsvarende 1,5m3 per m2.

Avløp

a) Ubebygde eiendommer:

Inntil kommunestyret bestemmer noe annet settes gebyret for disse til kr 0,- per år.

b) Fastleddet:

Alle eiendommer skal betale kr 10,42 per m2 BRA per år.

c) Mengdevariabelt ledd:

Prisen er kr 8,36 per m3 målt forbruk. Eiendommer som ikke har installert vannmåler betaler for et stipulert forbruk tilsvarende 1,5 m3 per m2.

4.2.4 Vannmålerleie

Alle abonnenter med vannmåler skal betale en årlig leie. Prisen for leie er:

 VannmålerleiePrisHorisontalVertikal
 20 mm (3/4”) 240 190 mm105 mm
 25 mm (1”) 290 260 mm150 mm
 40 mm (1 1/2”) 384 300 mm200 mm
 50 mm (2”) 585 200 mm200 mm
 50 mm Woltmannmåler1 250270 mm 
 80 mm1 550300 mm 
 100 mm1 949360 mm 
 150 mm2 185500 mm 
 200 mm3 150350 mm350 mm
Tabell V.16 Vannmålerleie
Last ned tabelldata (Excel)

4.2.5 Gebyr slamtømming

Det er gjort en endring i gebyrstruktur for slamtømming 2021 vs. 2020, det er nå ulike gebyr for de som har tanker som tømmes hhv årlig, hvert 2. år og hvert 4.år.

 Type privat avløpsanleggEnhetPris
 Årlig slamtømmingPr år 1 100
 Slamtømming hvert 2. årPr år 950
 Slamtømming hvert 4.årPr år 550
 Slamtømming ved bruk av traktor - tilleggPr år 1 150
 Slamtømming ved bruk av båt - tilleggPr år 1 700
 Tillegg for slamavskiller større enn 4 m3Pr m3/år 200
 Tillegg for slangeutlegg utover 50 meterPer m/år 50
Tabell V.17 Gebyr slamtømming
Last ned tabelldata (Excel)

4.2.6 Tilknytningsgebyr

Vann

Gebyret for tilknytning er kr 3 655,- + kr 3,40 per m2 brutto gulvareal.

Avløp

Ordinær sats

kr 254,00 per m2 brutto gulvareal

 1. Gjelder for eksisterende bebyggelse som ligger i rimelig nærhet til offentlig avløpsledning.
 2. Gjelder for bebyggelse som kan tilknyttes eksisterende offentlig avløp, og som ikke er pålagt refusjon for dette.

Redusert sats

kr 52,00 per m2 brutto gulvareal

Gjelder for eiendommer hvor tomtene som er gjort byggeklare, allerede har betalt full refusjon for opparbeidelse av hele feltet, vei, vann, avløp samt ledninger til feltet.

Redusert sats innvilges også der kostnadene knyttet til etablering av stikkledning overstiger et fastsatt minstebeløp. Minstebeløpet beregnes etter at evt. innvilget tilskudd er fratrukket.

 Beløpsgrenser  
 Kostnadskrevende anlegg, stikkledning avløpPer abonnent 200 000
 Kostnadskrevende anlegg, stikkledning vann & avløpPer abonnent 300 000
Tabell V.18 Beløpsgrenser for redusert sats tilknytning
Last ned tabelldata (Excel)

GEBYR FOR MIDLERTIDIG TILKNYTNING

Ved midlertidig tilknytning, anleggsbrakker mm, skal det betales et depositum som tilbakebetales når midlertidig tilknytning er dokumentert frakoblet og vannmåler innlevert.

 DepositumPris
 Midlertidig tilknytning vann 17 500
 Midlertidig tilknytning avløp 17 500
Tabell V.19 Gebyr for midlertidig tilknytning
Last ned tabelldata (Excel)

4.2.7 Gebyr for saksbehandling og kontroll med private avløpsanlegg

 Private avløpsanleggPris
 Behandling av utslippssøknad (utslippstillatelse) 4 000
 Tilsyn og kontroll, pr anlegg 3 000
Tabell V.20 Gebyr for saksbehandling, priser inkl. MVA
Last ned tabelldata (Excel)

4.3 Renovasjonsgebyr

Finansiering av husholdningsrenovasjon følger selvkostprinsippet. Utgiftene til renovasjon skal dekkes via gebyr, og regnskapene skal – sett over en fireårsperiode – gå i balanse.

Renovasjonsgebyret for 2021 økes fra 2020 med 17,0 %.

For 2021 økes gebyret hele 17 %. Årsaken til dette er IVAR IKS sine økninger i prisene på mottak av våtorganisk avfall (brun dunk) og restavfall (sort dunk).

På grunn av diverse drifts- og markedsutfordringer med ettersorteringsanlegget på Forus og biogassanlegget på Grødaland, har IVAR IKS sett seg nødt til å øke mottaksprisene for behandling av våtorganisk avfall (biogassanlegg) og restavfall (ettersorteringsanlegg) kraftig. Det vises til IVARs styremøte 22. november 2019 og sak 2019/35 (økonomiplan). I og med at kommunens gebyrsak for 2020 ble vedtatt i forkant av IVARs styrevedtak var det ikke mulig å bake hele eller deler av denne uventede prisøkningen inn i satsene for renovasjonsgebyret – 2020.

Restavfallsprisene:

 • For restavfall økte mottaksprisen fra 2019 til 2020 med 19 %
 • IVAR har i mail til kommunene datert 02.09.2020 meddelt at prisen for restavfall øker ytterligere med 33 % fra 2020 til 2021, altså betydelig mer enn de 6,5 % vedtatt i fjorårets økonomiplan.

Priser for våtorganisk avfall:

 • For våtorganisk avfall økte prisen fra 2019 til 2020 med drøyt 14 %, og med ytterligere drøyt 11 % fra 2020 til 2021.
 • Prisene for 2021 er jf. ovennevnte mail i samsvar med fjorårets økonomiplan.

Økte avfallsmengder:

Som følge av korona-epidemien ser vi dessuten en uforutsett økning i mengden innsamlet avfall i 2020, noe som skyldes at innbyggerne i langt større grad har holdt seg hjemme ifm. arbeid og ferie. Forhåpentligvis vil dette normaliseres etter hvert, men økte avfallsmengder gir økte behandlingskostnader.

I samarbeid med Renovasjonen IKS er det gått gjennom innkjørte mengder i perioden januar tom. juli, og følgende kan oppsummeres:

 • Restavfallsmengden i beholderinnsamling (sort dunk samt hytteavfall) har i perioden økt med hele 16 % fra 2019 til 2020 (korrigert for kommunesammenslåing og nye abonnenter)
 • Bioavfallsmengden i beholderinnsamling (brun dunk) har i perioden økt nesten tilsvarende, med 14,5 % fra 2019 til 2020.

For ikke å akkumulere et for stort underskudd på renovasjonens selvkostfond vedtas det å ta den største inndekningen av økte kostnader i 2021, en moderat økning i 2022 og tilnærmet nullvekst i renovasjonsgebyr de to siste årene i HØP-perioden.

Renovasjonen i Stavanger har fortsatt som mål å være blant de tre billigste byene i landet når det gjelder standard renovasjonsgebyr (standard vil si 140-liters beholdersystem).

4.3.1 Beregning av gebyrgrunnlag

 Beregning av gebyrgrunnlag 20212021
 Kapitalkostnader  
 Avskrivninger4 096 000
 Renter restkapital629 000
 Sum kapitalkostnader4 725 000
 Drift og vedlikehold 
 Kjøp fra IVAR IKS87 700 000
 Egenregiavtale med Renovasjonen Egenregi AS87 310 000
 Hovedpost 0 (lønn)6 635 000
 Drift/vedlikehold (fratrukket internkjøp)15 111 000
 Internkjøp1 200 000
 Kapitalkostnad4 725 000
 Gebyrgrunnlag202 681 000
Tabell V.21 Beregning av gebyrgrunnlag for Renovasjon 2021
Last ned tabelldata (Excel)

Dekningsgraden (forholdet mellom inntekter og gebyrgrunnlag) er 100 %.

4.3.2 Gebyrstruktur – husholdningsavfall

Renovasjonsgebyrene i Stavanger kommune er splittet opp i et grunngebyr og en volum- avhengig (variabel) del basert på restavfallsbeholderens størrelse.

Gebyrsammensetningen for 2021 blir derved slik for følgende typiske abonnement (ekskl.mva., kronebeløp pr. abonnent):

Gebyrstruktur (i kr)   2020  2021
AbonnementstypeBeholderFastVariabelSUMFastVariabelSUM
Liten80-l 999 1 121,5 2 120,5 1 169 1 312 2 481
Standard120/140-l 999 1 469,0 2 468,0 1 169 1 719 2 888
Dobbel240-l 999 2 322,5 3 321,5 1 169 2 717 3 886
Storhusholdning660-l 999 5 711,0 6 710,0 1 169 6 682 7 851
Bruksdel-bunntømt container*5 m3 999 1 442,5 2 441,5 1 169 1 688 2 857
Tabell V.22 Gebyrsammensetning
Last ned tabelldata (Excel)
 • Abonnenter tilknyttet nedgravde eller overflate bunntømte containere der kommunen har investert i anlegget, som Gamle Stavanger og Storhaug-Nord.

Gebyrsystemet er i samsvar med Stavanger kommunes renovasjonsforskrift § 11 samt fortsatt gjeldende renovasjonsforskrifter for hhv Rennesøy og RYMI (Finnøy). Det vil i løpet av 2020 bli fremmet en revidert renovasjonsforskrift (høring pågår).

Renovasjonsgebyrene differensieres i samsvar med gjeldende renovasjonsforskrift slik:

 Pkt.Gebyrdel 80 l beholder120 l beholder240 l beholder 660 l beholder
 AFast gebyrdel  1 169 1 169 1 169 1 169
 BVariabel gebyrdel (restavfall)  1 312 1 719 2 717 6 682
 CFellesabonnementVed fellesabonnement ilegges hver husholdning en fast gebyrdel etter pkt. A, samt variabel gebyrdel i forhold til hver husholdnings andel av antall og størrelse på beholdere iht. pkt. B.    
 DHjemmekompostering1) For abonnenter som komposterer hjemme iht. § 6 i renovasjonsforskriften, gis en gebyrreduksjon på 20% av samlet gebyr (fast og variabel del) i individuelt eller fellesabonnement. Brun dunk må da være inndratt.    
   2) Det gis dessuten et tilskudd på godkjent kompostbeholder, se kommunens hjemmeside for mer informasjon og priser.     
 EDobbel tømmefrekvensAbonnenter som ønsker dobbel hyppighet for tømming av beholdere som fast ordning, betaler dobbelt beløp for den variable gebyrdelen samt et gebyr på kr 125 pr. oppmøte i «mellomukene».     
 FHenteordning for glass-/ metall- og plastemballasjeTømming av beholdere for glass-/metallemballasje er gratis og inngår i tilbudet på www.hentavfall.no.    
 GTømming av nedgravde containereKr 519 pr. tømming, uansett avfallsfraksjon, for borettslag og sameier som selv har investert i containeranlegg.    
   I områder der Stavanger kommune har investert i nedgravde containere, betaler husholdningsabonnenten en variabel gebyrdel (bruksdel nedgravde) på kr 1 688,-    
   Frivillig tilknyttede næringsdrivende betaler en årspris på hhv. kr 2 532,- kr 4 777,- eller kr 10 577,- avhengig av bedriftens størrelse.    
 HBruk av kompaktorHver kompaktor-beholder (600 liter) for restavfall prissettes lik to vanlige restavfallsbeholderer på 660 liter.    
 IBytte av avfallsbeholderKr 216,- pr. byttet beholder. Bytte av ødelagte beholdere er gratis.    
 JKjøp av ekstra sekker og poserStor sekk for papir: kr 29,- / stk    
   Stor sekk for bioavfall: kr 34,- / stk    
   Stor sekk for restavfall: kr 45,- / stk    
   Rull med matavfallsposer er gratis.    
 KTrilletjenester for spannFor borettslag og sameier tilbys en tjeneste der abonnenten slipper å sette beholderne fram for tømming ved nærmeste kjørbare vei. Trillingen av spann utføres av renovatørene. Prisene er oppgitt pr. beholder og tømmedag.    
   Avstand til kjørbar vei i meter: kr 2,- pr. meter    
   Ulempetillegg terskel: kr 2,- pr. terskel    
   Ulempetillegg ramper: kr 3,50 pr. meter høydeforskjell    
   Ulempetillegg trapper: kr 3,50 pr. trinn    
   Nøkkelservice (låste dører/porter): kr 17,- pr. dør og tømmedag    
 LEkstra tømmingerBeholderstørrelse Pris pr tømming    
   80 liter 190,-    
   140 liter 217,-    
   240 liter 291,-    
   660 liter 661,-    
 MLåsbare spannTillegg på kr 100,- pr. beholder pr. år. Dette gjelder også brannsikre spann med lås.    
Tabell V.23 Renovasjonsgebyr. Alle beløp eksklusiv mva.
Last ned tabelldata (Excel)

4.3.3 Gebyrstruktur hytterenovasjon

a) Ordning med hyttecontainer (abonnenten bringer selv avfallet til nærmeste container):

 • kr 1791,-

b) Ordning med egen avfallsbeholder (kun for hytter som ligger langs tømmerute for husholdningsavfall):

 • kr 2326,- for 140-liters beholder
 • kr 3122,- for 240-liters beholder
 • kr 5905,- for 660-liters beholder

4.3.4 Kommunale gjenvinningsstasjoner

Flere steder i kommunen finnes gjenvinningsstasjoner som IVAR drifter på oppdrag fra kommunen. Prisene ved disse settes av IVAR og opplyses på deres nettsider. I 2021 endres følgende for stasjonene på Finnøy og Rennesøy:

Judaberg gjenvinningsstasjon – Finnøy

I forbindelse med kommunesammenslåingen har det til og med 2020, etter avtale med gamle Finnøy kommune, vært gratis for innbyggerne i Finnøy å levere avfall fra husholdning til Judaberg gjenvinningsstasjon. Næringsdrivende kan levere avfall iht. egen prisliste.

Ordningen med tilbud om gratis henting av grovavfall på www.hentavfall.no er nå etablert også på Finnøy.

Derfor endres:

 • Å innføre samme prisstruktur for Judaberg gjenvinningsstasjon som for Forus gjenvinningsstasjon hvor prisene settes av IVAR
 • Harmoniseringen innebærer at farlig avfall, EE-avfall (elektrisk/elektronisk) og hageavfall fortsatt kan leveres gratis
 • At husholdningsabonnentene i bydelen får mulighet til gratis tur innom gjenvinningsstasjonen på «grovavfallskvoten»

Hausken gjenvinningsstasjon – Rennesøy

Hausken gjenvinningsstasjon har i dag kun tilbud om mottak av farlig avfall, EE-avfall (elektrisk/elektronisk) og hageavfall. Dette kan fortsatt leveres gratis.

4.3.5 Gebyrregulativ for kommunal behandling av forurenset grunn

(iht. bystyrevedtak 6.12.2004)

For behandling av saker om graving i forurenset grunn er det et differensiert gebyrsystem:

a) Mindre saker av enkel karakter:        kr 15.000,-

b) Mellomstore saker:                              kr 30.000,-

c) Store, kompliserte saker:                    kr 45.000,-

4.4 Priser i idrettsanlegg og svømmehaller

Grunnskoler og idrettslag i Stavanger kommune.

For grunnskoler og idrettslag i Stavanger tilknyttet Norges Idrettsforbund og / eller idrettsrådet i Stavanger er det i ordinær åpningstid gratis å benytte kommunale idrettsanlegg.

 Leie kommunale idrettsanlegg utenfor ordinær åpningstid    
 Idrettshall600 pr. time (pr. sal)   
 Sprintstripe200 pr. time   
 Styrkerom600 pr. time   
 Møterom200 pr. time   
 Klatrevegg200 pr. time   
 Svømmehall750 pr. time   
 Uteidrettsanlegg550 pr. time   
 Garderobe250 pr. time   
Tabell V.24 Leie kommunale idrettsanlegg utenfor ordinær åpningstid
Last ned tabelldata (Excel)

Ved leie av kommunale idrettsanlegg utover ordinær åpningstid, vil det i tillegg til leiepris faktureres 750,- per time for overtid.

 Billettpriser svømming: Priser (i kr) 2021202220232024
 Enkeltbillett til barn svømmeanlegg 45454545
 Enkeltbillett til barn skoleanlegg 25252525
 Enkeltbillett til voksne svømmeanlegg 90909090
 Enkeltbillett til voksne skolebasseng 50505050
 Student/Honnør 50505050
 Klippekort, 10 klipp, til barn 360360360360
 Klippekort, 10 klipp, til voksne 730730730730
 Klippekort, 10 klipp, til student/honnør 400400400400
 Halvårskort til barn 860860860860
 Halvårskort til voksne 1 8001 8001 8001 800
 Halvårskort til familie (max. 2 voksne og 3 barn) 2 3502 3502 3502 350
Tabell V.25 Priser i svømmehaller 2021
Last ned tabelldata (Excel)

4.5 Feieravgift

Feiing og tilsyn tilbys alle eiendommer med bygning(er) med pipe og ildsted og er en lovpålagt og avgiftsbelagt tjeneste. Tjenestens primære funksjon er å forebygge boligbrann.

Det feies etter behov, og tjenesten innebærer besøk av feier for kontroll og eventuell feiing av pipe minimum hvert 4. år. Tilsynet omfatter blant annet kontroll av ildsted og pipe, rådgiving om brannsikkerhet og rømningsveier, samt bruk og vedlikehold av røykvarslere og slukningsmidler. Tilsynet utføres av en feier og tilbys utført hvert 4. år.

Feieravgiften er i 2020 kr 300 per pipeløp. Avgiften økes til kr 330 per pipeløp i 2021.

Feiertjenesten drives etter selvkost.

4.6 Egenbetalingssatser for barns opphold i barnehage

4.6.1 Foreldrebetaling

Foreslått foreldrebetaling per år

Maksimalsatsen for barns opphold i barnehage ble fastsatt i Stortingets budsjettvedtak i desember. Pris per heltidsplass i barnehage var kr 34 485 per år i 2020 og blir fra 1. Januar 2021 kr 35 530 per år.  Foreldrebetalingen i kommunale barnehager fordeles forskuddsvis over 11 betalingsterminer. August er betalingsfri måned. Ikke-kommunale barnehager fordeler betalingen på 11 eller 12 terminer.

 Plasstype inntil100 %80 %60 %50 %40 %20 % 
  45 timer36 timer27 timer22,5 timer18 timer9 timer 
 Betaling totalt per måned (i elleve måneder)3 2302 5841 9381 6151 292646 
 Betaling per år35 53028 42421 31817 76514 2127 106 
Tabell V.26 Foreldrebetaling per år
Last ned tabelldata (Excel)

Kost- og turpenger og eventuelt bleiepenger kommer i tillegg.

4.6.2 Moderasjonsordninger

Søskenmoderasjon

Søskenmoderasjon trekkes fra prisen fra og med barn nummer to i barnehage. Det er lovfestet i hvilken rekkefølge de ulike moderasjonsordningene i kommunen beregnes. Søskenmoderasjon beregnes etter at prisen er justert for eventuell inntektsmoderasjon. Moderasjonen trekkes fra av barnehageeier, og det er derfor ingen søknadsprosess. Barn nummer to i barnehage får 30 prosent søskenmoderasjon, og det er 50 prosent moderasjon for barn nummer tre.

 SøskenmoderasjonModerasjon i prosent
 Avslag i pris for det eldste barnet0 %
 Avslag i pris for det neste barnet30 %
 Avslag i pris for ytterligere søsken50 %
Tabell V.27 Søskenmoderasjon
Last ned tabelldata (Excel)

Moderasjon på økonomisk grunnlag og gratis kjernetid

Utover makspris per år, skal ingen familier betale mer for én barnehageplass enn seks prosent av husstandens samlede skattbare inntekt. Alle familier med samlet årsinntekt under kr 592 167 vil ha rett til redusert foreldrebetaling.

Familier med samlet årsinntekt under kr 583 650, vil i tillegg ha rett til gratis kjernetid i barnehage. Ordningen gir betalingsfritak for 20 timer per uke for barn i alderen to til fem år. Familier med samlet inntekt under kr 202 702 (2G) har fritak fra foreldrebetaling.

Prosedyre ved søknad om moderasjon

Det er ikke nødvendig å søke om søskenmoderasjon – denne vil bli innvilget automatisk. Barnehagene informerer foreldre om moderasjonsordningene. Søknader om andre moderasjonsordninger sender foreldrene elektronisk til Oppvekst og utdanning i Stavanger kommune, som er saksbehandlende instans. Barnehagene informeres om vedtak ved at de er kopimottaker av svarbrev. Foreldre har selv ansvar for å søke om moderasjon. Det må søkes på ny hvert år. Høyeste sats vil bli krevd inntil vedtak om moderasjon foreligger. Reduksjon i betaling med tilbakevirkende kraft innvilges ikke. Dersom lavere foreldrebetaling innvilges, trer vedtaket i kraft fra måneden etter søknad er mottatt.

4.6.3 Refusjonsordning for ikke-kommunale barnehager

Stavanger kommune gjør vedtak om moderasjoner også for barn i ikke-kommunale barnehager. Barnehagene vil blir orientert om hvilke betalingssatser som er gjeldende for året. Tapt foreldrebetaling vil automatisk bli refundert barnehagene.

4.7 Egenbetalingssatser for skolefritidsordning og Ungdom og fritid

4.7.1 Skolefritidsordningen (SFO)

Kommunestyret har vedtatt at betalingssatsene i SFO høsten 2020 videreføres våren 2021. Fra høsten 2021 økes satsene med kr 84 per måned for en 100 % plass og kr 58 per måned for en 60 % plass:

 PlassMånedspris Vår 2021 (01.01-30.06)Månedspris Høst 2021 (01.08-31.12)
 100 % 3 104 3 188
 60 % 2 136 2 194
Tabell V.28 Betalingssatser SFO vår og høst 2021
Last ned tabelldata (Excel)
 1. Eventuelle matpenger kommer i tillegg.
 2. Kommunestyret har vedtatt å videreføre ordningen med gratis SFO for elever på 1. trinn samt for barn på 5.-10. trinn som har et skolefritidstilbud knyttet til et særskilt tilrettelagt opplæringstilbud (STOLT).
 3. Kommunestyret har vedtatt å gå over til nasjonal moderasjonsordning for lavinntektsfamilier fra høsten 2021. Nasjonal ordning innebærer at foreldrebetalingen maksimalt skal utgjøre 6 % av samlet inntekt i husstanden for et barn i heltids SFO. Ordningen med inntektsgradert foreldrebetaling ble i statsbudsjettet for 2020 vedtatt for alle barn på 1. og 2. trinn fra høsten 2020. I statsbudsjettet for 2021 å utvide ordningen til også å gjelde 3. og 4. trinn.
 4. Kommunestyret har vedtatt at Stavanger kommune viderefører ordningen med 25 % søskenmoderasjon fra og med 2. betalende barn i SFO. Moderasjonsordningen gjelder også mellom SFO og barnehage. Moderasjonen gis av laveste plasstørrelse.

4.7.2 Ungdom og fritid

Fiks Ferigge Ferie

Fiks Ferigge Ferie (FFF) er Stavanger kommunes aktivitetstilbud til barn og unge i skolens sommerferie. Tilbudet består blant annet av ferieklubber med base i kommunens bydelshus og sommerskole på Lundsvågen. Sommerleir på Vier har utgått fra tilbudet.

Kommunestyret har vedtatt følgende betalingssatser for Fiks Ferigge Ferie (FFF) i 2021:

 Type tilbudPris egenandel 2021
 Ferieklubb750
 Sommerskole på Lundsvågen1 250
Tabell V.29 Egenandel Fiks Ferigge Ferie
Last ned tabelldata (Excel)

Bydelshus

Lokaler i kommunens bydelshus brukes gebyrfritt av forskjellige frivillige lag og organisasjoner, og leies ut etter gitte satser til arrangementer i privat regi. Kommunestyret har for 2021 vedtatt å beholde satsene uendret fra 2020.

 Type arrangement/leietaker  Pris
 Private barneselskaper 500 per gang
 Private arrangementHverdager under 3 timer340 per time
 Private arrangementHverdager over 3 timer1 350 per gang
 Private arrangementKveldstid fre- lør- eller søndag1 350 per gang
 Private arrangementHele dagen fre- lør- eller søndag1 975 per dag
 Private arrangementHele helgen3 950 per helg
 Klassefester o.l. regi av FAU/elevråd/skole 0
 Frivillige lag og organisasjoner 0
 Møter kommunale etater i bydelen 0
 Fast lagerplass for brukere av bydelshuset 770 per år
 Frisør / fotpleier 50 per time
 Privat næringsvirksomhetFast kontorplass3 540 per måned 
 OrganisasjonerFast kontorplass2 050 per måned 
 Ungdomsorganisasjoner u/ansattFast kontorplass770 per måned 
 Ungdomsorganisasjoner m/ansattFast kontorplass1 500 per måned 
 Frivillige ungdomsgrupperKontortilgang255 per 6 timer/uke 
 Frivillige ungdomsgrupperKontortilgang154 per 3 timer/uke 
Tabell V.30 Gebyr ved leie av lokaler i kommunens bydelshus
Last ned tabelldata (Excel)

4.8 Elevkontingent Stavanger kulturskole

Kommunestyret har vedtatt at kontingentsatsene for Stavanger Kulturskole forblir uendret på til følgende beløp med virkning fra 1.1.2021.

AktivitetPris 2020Pris 2021Endring i kr
Instrumental-/vokalundervisning 3 900 3 900 -
Musikk fra livets begynnelse 3 400 3 400 -
Musikklek 3-5 år 3 400 3 400 -
Kulturkarusellen 1 & 2 klasse (inkl. 100,- i materiell) 3 500 3 500 -
Kulturskolekor 3 400 3 400 -
Lørdagsskolen instrument 7 800 7 800 -
Barnedans (nybegynnere) 3 400 3 400 -
Dansepartier 3 900 3 900 -
Talentklasse dans 7 750 7 750 -
Bilder/visuellt/fotobehandling (inkl. materiell) 4 220 4 220 -
Drama/teater (inkl. Materiell) 4 220 4 220 -
Samspill 1 400 1 400 -
Tabell V.31 Kontingent Stavanger kulturskole
Last ned tabelldata (Excel)

Søskenmoderasjon

Det er 25 % søskenmoderasjon for elever i kulturskolen. Moderasjonen gjelder billigste kontingent og på tvers av tilbudene.

4.9 Egenbetalingssatser for levekår

4.9.1 Betaling for langtidsopphold

Beregning av egenandel er regulert av forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester som er fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet med hjemmel i Lov av 24.juli 2011 nr.30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. Av inntekt inntil folketrygdens grunnbeløp beregnes 75 %, fratrukket et fribeløp på kr 9 000, og 85 % av overskytende inntekt. Fribeløpet før beregning av vederlag, kr 9 000, er justert i tråd med vedtatt statsbudsjett for 2021.

Maksimal egenandel for langtidsopphold sykehjem økes med 2,7 % til kr 72 218 per måned.

Maksimal egenandel for aldershjem økes med 2,7 % til kr 45 938 per måned.

4.9.2 Betaling for korttidsopphold

Korttidsopphold på institusjon omfattes av forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Satsen er kr 175 pr. døgn og er justert i tråd med forslag til statsbudsjett 2021. Forskriftene sier videre at hvis en bor mer enn 60 døgn på korttidsopphold i løpet av et år, kan betaling kreves etter reglene for langtidsopphold.

4.9.3 Betaling for opphold på overgangsplass for utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten

Utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten som trenger tjenester fra kommunehelsetjenesten, kan i en periode ha behov for opphold på overgangsplass på sykehjem inntil pasientens behov for kommunalt tjenestetilbud er avklart. Betaling for opphold på overgangsplass er i henhold til døgnsats for korttidsopphold, kr 175 per døgn, uavhengig av oppholdets lengde. Satsen er justert i tråd med vedtatt statsbudsjett for 2021.

4.9.4 Betaling for døgnopphold øyeblikkelig hjelp

I henhold til forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester § 1 andre ledd punkt b, kan det ikke kreves egenandel for døgnplasser som kommunen oppretter for å sørge for tilbud om døgnopphold øyeblikkelig hjelp.

4.9.5 Betaling ved Lagård dag- og nattlosji

Egenandelen økes med 2,7 % (kommunal deflator) til kr 316 per døgn.

4.9.6 Betaling ved dagsentertilbud

Dagsenter for brukere med reduserte kognitive funksjoner

Stavanger kommune krever sats for opphold på kr 95 i 2021, tilsvarende Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Satsen er justert i tråd med vedtatt statsbudsjett for 2021.

Andre dagsenter

Stavanger kommune krever sats for opphold på kr 95 i 2021, tilsvarende Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Satsen er justert i tråd med vedtatt statsbudsjett for 2021.

Kommunestyret har vedtatt å øke betaling for måltider med 2,7 % til kr 55 for dagsenterbrukere med nettoinntekt under 2G og til kr 97 for dagsenterbrukere med nettoinntekt over 2G.

 NettoinntektPris per opphold 2021 (i kr)
 Under 2G (0 – 202 702) 150
 Over 2G (>202 702)192
Tabell V.32 Pris per opphold ved dagsenter inkludert måltider
Last ned tabelldata (Excel)

4.9.7 Betaling for praktisk bistand i hjemmet

Dette er betaling i henhold til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. § 11.2 «Vederlag for helse- og omsorgstjeneste» og forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester § 8 «Kommunens adgang til å fastsette betalingssatser for praktisk bistand og opplæring». Det kreves ikke betaling for pleie.

Kommunestyret har vedtatt å øke timesatsen med kommunal deflator for 2021 på 2,7 %, fra kr 479 til kr 492 fra 1. januar 2021 Dette tilsvarer omtrent kommunens lønnsutgifter til hjemmehjelpen per time tillagt 10 % administrasjon, og er det maksimale som kan kreves i henhold til forskrift.

Egenandel per måned for hjemmetjenester i husholdninger med samlet inntekt under 2G beholdes tilsvarende maksimal betalingssats på kr 210. Satsen er gitt ved forskrift og er i tråd med statsbudsjett for 2021. Dette medfører at husstander med nettoinntekt under 2G ikke skal betale mer enn kr 210 per måned for hjemmehjelp og trygghetsalarm samlet. I Stavanger har kommunedirektøren lagt til grunn en tolkning som betyr at alle husstander med inntekt under 2G betaler kr 210 per måned for hjemmehjelp og/eller trygghetsalarm.

Abonnementsordningen for tjenester i hjemmet omfatter praktisk bistand og opplæring i henhold til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. § 3-2 punkt 6b.

Abonnementsavgiften avhenger av husstandens nettoinntekt før særfradrag ved siste ligning, og av om noen i husstanden mottar hjelpestønad til hjelp i huset. Det tas også hensyn til utenlandsk pensjon som ikke inngår i nettoinntekten. Eventuelt omsorgslønnsbidrag i nettoinntekten trekkes fra.

Timesats for hjemmehjelp: kr 492. Følgende begrensninger gjelder fra 1.1.2021:

 NettoinntektMaksimal månedssats (i kr)
 Under 2G (0 – 202 702)                            210
 2G - 3G (202 702 – 304 053)                  865
 3G - 4G (304 053 – 405 404)   1 660
 Over 4G (> 405 404)                            3 320
Tabell V.33 Betaling for hjemmehjelp
Last ned tabelldata (Excel)

Med G menes grunnbeløp i folketrygden (1G = 101 351 per 1.5.2020). Nettoinntekt er inntektsgrunnlag ved siste ligning. For husstander med inntekt under 2G inngår eventuell trygghetsalarm i satsen på kr 210 per måned.

4.9.8 Abonnementsavgift for trygghetsalarm

Abonnementsavgift for trygghetsalarm økes med kr 40 for alle trinn over 2G fra 1.1.2021. Dette er gjort for å dekke økte kostnader knyttet til ny type SIM-kort. Helse- og omsorgsdepartementet sendte 13.12.2006 ut rundskriv I-6/2006. Dette inneholder en tolkning som medfører at trygghetsalarm i mange tilfeller er en tjeneste som omfattes av inntektsskjermingsregelen. Dette medfører at husstander med nettoinntekt under 2G ikke skal betale mer enn kr 210 per måned for hjemmehjelp og trygghetsalarm samlet.

Fra 1.1.2021 vedtas det også et etableringsgebyr på kr 400 per trygghetsalarm. Med dette håper vi å unngå oppsigelser av alarm i ferieperioder, samt gjøre beslutningen om å installere trygghetsalarm mer overveid.

 NettoinntektMånedssats (i kr)
 Under 2G (0 – 202 702) (inkl. ev praktisk bistand)           210
 2G - 3G (202 702 – 304 053)                     349
 Over 3G (over 304 053)                                  658
Tabell V.34 Abonnementsavgift for trygghetsalarm
Last ned tabelldata (Excel)

4.9.9 Vaksinasjonsgebyr

Kommunestyret har vedtatt å opprettholde gjeldende satser på vaksinasjonsgebyr ved utenlandsreiser. Disse vil fra 1. januar 2021 bli som følger:

 KonsultasjonPris
 Konsultasjon første gang voksne345 + vaksine
 Oppfølgingskonsultasjon voksne245 + vaksine
 Konsultasjon barn 0 - 16 år245 + vaksine
 Studenter 10 % rabatt på konsultasjonsgebyr
 Familiegruppe på tre Hver tredje person betaler andregangs
 eller flere over 16 år konsultasjonsgebyr. Dette gjelder ved ny reise.
Tabell V.35 Vaksinasjonsgebyr ved utenlandsreise
Last ned tabelldata (Excel)

4.9.10 Innføring av egenandel på fysioterapi levert av fastlønnede fysioterapeuter

Stavanger kommune vil i 2021 begynne å kreve egenandel for fysioterapi til innbyggere over 16 år. Innføringen av egenandel er en konsekvens av Stortingets vedtak i statsbudsjettet for 2017 om å endre egenandelsordningene for fysioterapitjeneste. Kommunen har vedtatt å innføre egenandel når de elektroniske journalsystemene er tilpasset for registrering og rapportering til egenandelsregisteret. Dette har tatt lenger tid enn først antatt, men er forespeilet å være på plass medio 2021. Fysio- og ergoterapitjenesten må arbeide for å sikre at nye rutiner blir godt implementert i virksomheten.
Satsene er regulert etter «Forskrift om stønad til dekning til fysioterapi m.m.», og justeres årlig 1. juli.

4.9.11 Arbeidsreise

Transport «arbeidsreise» er foreslått økt fra kr 26 til kr 27 per tur fra 1. januar 2021.

4.9.12 Hjelpetilbud til unge med rusproblem

K46 er et tilbud for unge med rusproblemer i alderen 16-25 og for pårørende. K46 består av to avdelinger, et lavterskel/oppfølgingstilbud og et heldøgnstilbud med kapasitet til 5 beboere. Heldøgnstilbud gis i 3-4 måneder for unge voksne mellom 18-25 år i påvente av institusjonsbehandling eller bolig.

Egenandel døgnpris K46 økes med 2,7 % til kr 324.

4.10 Gebyr for startlån

Kommunestyret har vedtatt ingen endring av gebyret for startlån videreføres på kr 1 500.

4.11 Oppretting av matrikkelenhet

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens § 32, forskriftene § 16) fastsettes som følger:

Oppretting av matrikkelenhet

 Oppretting av grunneiendom og festegrunn 
 areal fra 0 – 500 m² 25 200
 areal fra 501 – 2000 m² 27 400
 areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da. 2 300
Tabell V.36 Oppretting av matrikkelenhet
Last ned tabelldata (Excel)

For eiendom som ikke er selvstendig bruksenhet, beregnes ½ gebyr etter dette pkt.

Ved samtidig oppmåling av flere tilgrensende tomter som er rekvirert av samme rekvirent, gis følgende reduksjoner i gebyret:

 Reduksjon ved oppretting av matrikkelenhet 
 6 - 10 tomter10 % reduksjon
 11 - 25 tomter15 % reduksjon
 26 og flere20 % reduksjon
Tabell V.37 Reduksjon ved opprettelse av matrikkelenhet
Last ned tabelldata (Excel)

For store eiendommer (fradelinger) som skal deles opp senere, beregnes 0,5 gebyr

For punktfester beregnes 0,5 gebyr

Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn / ukjent eier Inkl. avisannonse

 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn / ukjent eier Inkl. avisannonse 
 areal fra 0 - 150 m² 20 600
 areal fra 151 – 500 m² 25 200
 areal fra 501 – 2000 m² 27 500
 areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da. 2 300
Tabell V.38 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn / ukjent eier inkl. avisannonse
Last ned tabelldata (Excel)

Beløpet inkluderer utlysning i avis og dokumentavgift dersom arealet utgår fra eiendom med ukjent eier.

Dersom arealet utgår fra umatrikulert grunn, skal det ikke betales dokumentavgift.

Oppretting av uteareal på eierseksjon

 Gebyr for tilleggsareal pr. eierseksjon 
 areal fra 0 – 50 m² 11 800
 areal fra 51 – 250 m² 14 400
 areal fra 251 – 2000 m² 17 000
 areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt dag 2 300
Tabell V.39 Oppretting av uteareal på eierseksjon
Last ned tabelldata (Excel)
 Ved samtidig oppmåling av flere tilgrensende uteareal som er rekvirert av samme rekvirent, gis følgende reduksjoner i gebyret:  
 6 – 10 areal 10 % reduksjon
 11 - 25 areal15 % reduksjon
 26 og flere20 % reduksjon
Tabell V.40 Ved samtidig oppmåling av flere tilgrensende uteareal som er rekvirert av samme rekvirent
Last ned tabelldata (Excel)

Oppretting av anleggseiendom

 Gebyr for oppretting av anleggseiendom 
 areal fra 0 – 2000 m²35800
 areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt dag. 2300
Tabell V.41 Oppretting av anleggseiendom
Last ned tabelldata (Excel)

Registrering av jordsameie

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid, se pkt. 6.12 (siste pkt.  kr 875 pr time).

Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

Viser til pkt. 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4.og 6.1.5 ovenfor. I tillegg kan det komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning på kr 1 900.

Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

Gebyr for berammede saker som blir trukket før fullføring eller som ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold, settes til 1/3 gebyr av satsene etter 6.1 (15.11) «oppretting av matrikkel» og alle underpunkter.

Grensejustering

Grunneiendom

Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5,0 % av eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m²).  En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen.

 • areal fra 0 – 100 m² kr    8 200
 • areal fra 101 – 150 m² kr 10 500
 • areal fra 151 – 250 m² kr 13 900
 • areal fra 251 – 500 m² kr 17 500

Anleggseiendom

En anleggseiendom kan justeres med inntil 5,0 % av anleggseiendommens areal, men den maksimale grensen settes til 1000 m²

 • areal fra 0 – 250 m² kr   18 700
 • areal fra 251 – 1000 m² kr   22 500

Arealoverføring

Grunneiendom

Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres.  Arealoverføring utløser dokumentavgift

 • areal fra 0 – 500 m²       kr   17 700
 • areal fra 501 – 1000 m² kr   22 200

arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m² medfører en økning av gebyret på kr 2 300

Heftefrie grunneiendommer

Når eiendommene er heftefrie benyttes følgende satser:

areal fra 0 – 500 m²                                                                        kr   14 000

areal fra 501 – 1000 m²                                                                 kr   19 000

arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m² medfører en økning av gebyret på kr 2 300

Anleggseiendom

For anleggseiendom kan areal som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, – ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet.  Arealet kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede.  Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende areal.

 • areal fra 0 – 250 m²                                kr   25 000
 • areal fra 251 – 500 m²                            kr   29 500

arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m³ medfører en økning av gebyret på kr 2 300

Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning

 • For inntil 2 punkter                                                                         kr    3 800 + mva.
 • For overskytende grensepunkter, pr. Punkt                               kr     500+ mva.

Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter

 • For inntil 2 punkter                                                      kr 6 400
 • For overskytende grensepunkter, pr. Punkt            kr 1 300

Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid, se pkt. 6.12 (siste pkt. kr 875 pr time)

Privat grenseavtale

 • For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde                                             kr 7 900
 • For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde                           kr 1 800

Billigste alternativ for rekvirent velges.

Hvis saken kommer ferdig beregnet/dokumentert med oppmålingsforretning: kr 5 000

Urimelig gebyr

Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan kommunedirektøren eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr.

Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.

Betalingstidspunkt

Kommunen vedtar om gebyret skal kreves inn etterskuddsvis.

Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken

Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.

Utstedelse av matrikkelbrev

Matrikkelbrev inntil 10 sider: kr 175

Matrikkelbrev over 10 sider: kr 350

Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen

Andre tjenester

For arbeider som ikke passer inn i klassene over, vil arbeid bli fakturert slik

Ingeniør / konsulent: kr   875 per time

Gebyrer for arbeider etter eierseksjonsloven (§ 15)

Gebyrene får virkning fra 01. januar 2018 når ny eierseksjonslov (LOV-2017-06-16-65), som hjemler kommunens dekning av kostnader ved tjenesten, trer i kraft.

1.0        Alminnelige bestemmelser

1.0.1      Gebyrregulativet gjelder saksbehandling etter reglene i eierseksjonsloven og omfatter ikke tillatelser etter annet regelverk.

1.0.2      Gebyrsatsene inkluderer ikke tinglysingsgebyr eller evt. dokumentavgift.

1.0.3      Gebyrene er unntatt merverdiavgift.

1.0.4      Dersom andre enn søker skal ha regning på gebyret, må det foreligge skriftlig avtale mellom søker og den som skal ha faktura. Søker er solidarisk ansvarlig.

1.0.5      Klageadgang er gitt i eierseksjonsloven § 16.

1.0.6      Annen gebyrberegning: Ikke alle sakstilfeller vil passe inn i en standard gebyrberegning som tar utgangspunkt de pkt. og satser som er angitt i regulativet. Geodatasjefen kan i slike sakstilfeller av eget initiativ fastsette et passende gebyr eller måte å beregne gebyret på.

1.1         Seksjonering og reseksjonering

 Seksjonering og reseksjonering  
 1.1.11 – 8 seksjoner 10 250
 1.1.2Fra 9 – 48 seksjoner, tillegg pr ny seksjon 500
 1.1.3Fra 49 – 88 seksjoner, tillegg pr ny seksjon 250
 1.1.4Fra 89 seksjoner og mer 40 000
Tabell V.42 Seksjonering og reseksjonering (tall i hele kr)
Last ned tabelldata (Excel)

1.2          Befaring

 Befaring  
 1,2Befaring av eiendom utføres når kommunen finner det nødvendig ved behandling av saken. Gebyret kommer i tillegg til behandlingsgebyr pkt. 1.1, 1.2 og 1.3 2 000
Tabell V.43 Befaring (tall i hele kroner)
Last ned tabelldata (Excel)

1.3          Sletting (oppheving) av seksjonert sameie

 Sletting/oppheving av seksjonerte sameier  
 1,3Saksbehandling for å slette seksjoner på en eiendom0
Tabell V.44 Sletting/oppheving av seksjonerte sameier (tall i hele kroner)
Last ned tabelldata (Excel)

1.4          Saker som ikke blir fullført

 Når saken ikke kan avsluttes, kommunen avslår søknaden eller søker trekke saken 
 1.4.1Avsluttes en sak før saksbehandlingen er påbegynt, betales ikke gebyr.
 1.4.2Avsluttes en sak etter at saksbehandlingen er påbegynt: Lavest gebyr av 1/2 av gebyrsatsene etter 1.1.1 eller gebyr beregnet etter anvendt timer (timesats pkt. 1.7).
Tabell V.45 Saker som ikke blir fullført
Last ned tabelldata (Excel)

1.5          Oppretting av eksklusive uteareal

Krever egen søknad. Denne finnes på kommunens hjemmesider.

 Gebyr for tilleggsareal pr. eierseksjon  
 1.5.1areal fra 0 – 50 m² 11 800
 1.5.2areal fra 51 – 250 m²14 400
 1.5.3areal fra 51 – 250 m² 17 000
 1.5.4areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da.2 300
Tabell V.46 Oppretting av eksklusive uteareal (tall i hele kroner)
Last ned tabelldata (Excel)

Ved samtidig oppmåling av flere tilgrensende uteareal som er rekvirert av samme rekvirent, gis følgende reduksjoner i gebyret:

 • 6 – 10 areal: 10 % reduksjon
 • 11 – 25 areal: 15 % reduksjon
 • 26 og flere: 20 % reduksjon

1.6          Utstedelse av matrikkelbrev

 For å få tilsendt registrerte opplysninger om en matrikkelenhet  
 1.6.1Matrikkelbrev inntil 10 sider175
 1.6.2Matrikkelbrev over 10 sider350
Tabell V.47 Utstedelse av matrikkelbrev
Last ned tabelldata (Excel)

1.7          Andre tjenester

 Timepris for andre tjenester    
 1,7Landmåler/ingeniør pr time875  
Tabell V.48 Andre tjenester (tall i hele kroner)
Last ned tabelldata (Excel)

Gjelder bl.a. for arbeider som ikke er definert i eget pkt. i regulativet.

4.12 Gebyrregulativ for byggesaksbehandling og eierseksjonering

Alminnelige bestemmelser

Gebyrer foreslått med hjemmel i plan- og bygningslovens § 33-1 og med virkning fra 1.januar 2021.

Gebyrregulativet tar utgangspunkt i de bygningstyper som er basert på NS (Norsk standard) 3457. Regulativet gjenspeiler det faktiske saksbehandlingsarbeidet de forskjellige sakstypene medfører. Gebyret er bygget opp av to elementer, et basisgebyr som avspeiler hovedtyngden av arbeidet innenfor hver sakskategori avhengig av tiltaksklasse, og et arealgebyr som fanger opp merarbeid som følge av størrelsen på bygget. Det kommer gebyr for behandling av eventuelle dispensasjoner.

I spesielle tilfeller kan kommunen også belaste tiltaket med utgifter til nødvendig sakkyndig bistand i forbindelse med tilsyn.

§ 1 Gebyret innbefatter

Saksbehandling, dokumentkontroll, fastsetting av høydeplassering i marken, samt tilsyn av prosjektering, utførelse og kontroll. Gebyret utstedes til tiltakshaver.

Eventuell påvisning av bygget rekvireres av oppmålingsvesenet og betales etter gjeldende regulativ.

§ 2 Betalingsplikt

Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr. Etter forfall beregnes renter etter Lov om forsinkelsesrenter. Ved purring påløper purregebyr etter gjeldende satser.

§ 3 Gebyrberegningstidspunkt/avregning

Gebyret beregnes på det tidspunkt det fattes et vedtak, f.eks. rammetillatelse, igangsettingstillatelse eller tillatelse til tiltak.

§ 4 Fakturerings- og betalingstidspunkt

Når vedtak som innebærer godkjenning av søknaden blir gitt, herunder også rammetillatelse, faktureres fullt gebyr.

Dersom tiltakshaver trekker prosjektet etter at rammetillatelse er gitt kan det innen 1 år søkes om å få refundert inntil 50 % av innbetalt gebyr. Etter 2 år kan det søkes om refusjon av 25 % av innbetalt gebyr.

§ 5 Kombinerte bygg

Består bygningen av flere funksjoner beregnes gebyret etter de enkelte delene.

§ 6 Midlertidige bygninger

Ved midlertidige bygninger betales fullt gebyr i den kategori bygget omfattes av.

§ 7 Prosjekter som kommer inn under flere tiltaksklasser

Ved prosjekter som kommer inn under flere tiltaksklasser beregnes gebyret etter byggets samlete tiltaksklasse.

§ 8 Avslag

Ved vedtak som medfører avslag på ramme/igangsettingstillatelse blir tiltakshaver belastet med 25 % i forhold til opprinnelig fullt gebyr. Gebyr under kr 200 faktureres ikke.

§ 8a Gebyr for allerede utført byggearbeid

Allerede utført byggearbeid som det søkes om tillatelse for i ettertid, blir belastet med 100 % høyere gebyr enn normalsatsen for tilsvarende tiltak.

§ 8b Utgifter til bruk av sakkyndig bistand

Dersom kommunen i forbindelse med tilsyn har behov for å innhente sakkyndig bistand i spesielle saker der kommunen selv ikke har nødvendig fagkompetanse for å kunne vurdere tiltaket/dokumentasjonen, kan utgiftene til dette helt eller delvis belastes tiltakshaver.

§ 9 Urimelig gebyr

Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader byggesaksavdelingen har hatt med saken, eller anses åpenbart urimelig av andre grunner, kan direktøren for By- og samfunnsplanlegging fastsette passende gebyr.

§ 10 Klageadgang

Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages. Direktøren for By- og samfunnsplanlegging avgjørelse av søknad om reduksjon av gebyr kan påklages etter reglene i forvaltningsloven.

Se tabell under for tiltak som behandles etter søknad. I tillegg til basisgebyr betales et arealgebyr på kr 17 per m2 bruksareal. >10.000 m2 halveres arealgebyret til kr 8,50 pr m2.

Gebyrregulativ byggesaksbehandling 2021

 Tiltak som behandles etter søknad  Tiltaksklasse 1 Tiltaksklasse 2 Tiltaksklasse 3
 01.BOLIGER (bygningstyper i parentes)   
 Basisgebyr:   
 a. Enebolig (111)26 100  
 b. Enebolig med leilighet (112)31 600  
 c. Tomannsbolig (121 – 124)32 400  
 d. Andre småhus (136) pr. boenhet12 600  
 e. Rekkehus, kjedehus, andre småhus (131-133) pr. boenhet12 600  
 f. Fritidsbolig (161- 163)24 600  
 g. Tilbygg/påbygg punkt a-f   
 < 50 m26 200  
 > 50 m28 700  
 i. Ombygging < 50 % av totalt areal4 000  
 j. Ombygging > 50 % av totalt areal 13 800  
 Ny boenhet12 600  
 Hovedombygging = nybygg   
 k. Stort boligbygg 2 et. (141-144) pr. boenhet12 60015 30017 500
 l. Stort boligbygg 3 og 4 et. (142-145)  99 700167 000
 m. Stort boligbygg 5 et. el. mer (143-146)  130 000194 400
 n. Bygg med bofellesskap (151-159)51 00075 60099 600
 o. Tilbygg/påbygg punkt i-n   
 Ved små til/påbygg/ ombygginger betales et minimumsgebyr 5800  
 < 1000 m226 30037 500 
 > 1000 m2 37 50049 700 
 o. Ombygging < 50 % av totalt areal (m, l) 43 90072 700
 p. Ombygging > 50 % av totalt areal (m, l)  80 000134 300
 q. Ombygging < 50% av totalt areal (k, n) 20 60032 60040 100
 r. Ombygging >50% av totalt areal (k, n)32 60057 20074 900
 Ny boenhet13 800  
 Hovedombygging = nybygg   
 s. Boligbrakker9 20017 200 
 Andre tiltak på boligeiendom   
 Fasadeendring/vinduskift (per fasade)2 400  
 Støttemur3 800  
 Innhengning/gjerde/støyskjerm2 300  
 Brygge3 8006 100 
 Graving/fylling/sprenging 2 300  
 Brønn/dam1 600  
 Basseng4 400  
 02. ANDRE NYBYGG (Bygningstyper i parentes)   
 a. Garasje og uthus til bolig, naust (181-183)4 600  
 b. Tilbygg/påbygg a 4 600  
 03. INDUSTRI OG LAGERBYGNING (Bygningstyper i NS 3457 i parentes)   
 a. Industribygg (211-218)75 700113 500149 700
 b. Annet industribygg og lignende (219)34 70064 400101 300
 c. Energiforsyningsbygg (221-229)77 400113 500149 700
 d. Lagerbygg (231-239)34 90064 400101 300
 e. Fiskeri og landbruksbygg (241-249)   
 <1000 m2- det beregnes ikke arealgebyr på driftsbygninger i landbruket17 50032 20050 600
 >1000m2 - det beregnes ikke arealgebyr på driftsbygninger i landbruket34 90064 400101 300
 f. Tilbygg/påbygg a-d ved mindre til/påbygg ombygginger betales et minimumsgebyr 7 950  
 < 1 000 m220 60039 90076 700
 > 1 000 m239 80076 700113 500
 h. Ombygging-/bruksendring < 50 % av totalt areal (a, c)29 80056 60085 000
 i. Ombygging-/bruksendring > 50 % av totalt areal (a, c) 56 60076 700113 500
 j. Ombygging <50% av totalareal (b,d)15 40025 60035 900
 Ombygging <50% av totalareal (e)7 95015 40025 600
 k. Bruksendring uten ombygging kr 7 950  
 l. Ombygging >50% av totalt areal (b, d)29 80056 60076 700
 l. Ombygging >50% av totalt areal (e)15 40025 60035 900
 m. Trafo, pumpestasjon, kjølekontainer (små),renseanlegg,silo, hurtiglader7 700  
 Hovedombygging = nybygg   
 04 KONTOR- FORRETNING (Bygningstyper i parentes)   
 a. Kontorbygg (311-319)95 700154 200265 000
 b. Varehus og andre butikkbygg (321-330)95 700189 700296 800
 c. Bensinstasjon (323)39 50076 700 
 Samferdsel og kommunikasjon   
 d. Ekspedisjonsbygg, terminal, telekommunikasjonsbygg (411-429)95 700154 200265 000
 e. Garasje- og hangarbygg, veg- og trafikktilsynsbygg (431-449)39 80076 700113 500
 f. Tilbygg/påbygg a-e Ved små til/påbygg/ ombygginger betales et minimumsgebyr 7950  
 < 1 000 m239 80076 700 
 > 1 000 m276 700113 500134 000
 g. Ombygging-/bruksendring < 50 % av totalt areal (a, b, d)39 80076 700113 500
 i. Ombygging-/bruksendring > 50 % av totalt areal (a, b, d) 76 700113 500149 000
 j. Ombygging-/bruksendring < 50 % av totalt areal (c, e)15 40030 80056 200
 k. Ombygging-/bruksendring > 50 % av totalt areal (c, e) 30 80056 20085 000
 k. Bruksendring uten ombygging 7 950  
 Hovedombygging = nybygg   
 05. HOTELL OG RESTAURANTBYGG (Bygningstyper i parentes)   
 Basisgebyr:   
 a. Hotellbygg (511-519)114 600187 400296 800
 b. Bygg for overnatting (521-529)94 000141 500202 600
 c. Restaurantbygg (531-539)94 000141 500202 600
 d. Tilbygg/påbygg a-c Ved mindre til/påbygg/ ombygginger betales et minimumsgebyr 7950  
 < 1 000 m239 80076 700113 500
 > 1 000 m276 700113 600195 500
 e. Ombygging-/bruksendring < 50 % av bygning56 30076 700113 500
 f. Ombygging-/bruksendring > 50 % av bygning76 700113 500153 600
 g. Bruksendring uten ombygging 7 950  
 06. KULTUR OG FORSKNING (Bygningstyper i parentes)   
 Basisgebyr:   
 a. Lekepark, barnehage (611-612)34 90057 300 
 b. Skolebygg (613-619)92 100153 600266 500
 c. Universitets- og høgskolebygg, museums- og biblioteksbygg (621-649) 153 600266 500
 d. Idrettsbygg (651-659) 113 600195 500
 e. Kulturhus (661-669)92 100153 600266 500
 f. Bygg for religiøse aktiviteter (671-679) 153 600266 500
 Helsebygg   
 g. Sykehus, sykehjem (719-729) 195 500289 700
 h. Primærhelsebygg (731-739)76 700113 500195 500
 Fengsel, beredskapsbygg   
 i. fengselsbygg, beredskapsbygg (819-829)92 100153 600266 400
 j. Tilbygg/påbygg a -i. Ved mindre til/påbygg eller ombygginger betales et minimumsgebyr 7 950  
 < 1 000 m2 38 90076 700
 > 1 000 m2 76 700153 600
 k. Ombygging-/bruksendring < 50 % av totalt areal
(unntatt lekepark/barnehage)
 38 90056 200
 l. Ombygging-/bruksendring > 50 % av totalt areal
(unntatt lekepark/barnehage)
 113 500195 500
 m. Ombygging-/bruksendring < 50 % av totalt areal (lekepark/barnehage)13 90025 900 
 n. Ombygging-/bruksendring > 50 % av totalt areal (lekepark/barnehage)25 90056 300 
 g. Bruksendring uten ombygging 7 950  
 07. DISPENSASJONSSØKNADER    
 Det skal beregnes gebyr for hver av disse forhold   
 a. Formål6 5009 80013 100
 b. Utnyttelse6 5009 80013 100
 c. Plassering (registrert byggelinje/byggegrense) 6 5009 80013 100
 d. Etasjetall6 5009 80013 100
 e. Høyde (gesimshøyde o.l.)6 5009 80013 100
 f. Andre forhold i registrerte best.6 5009 80013 100
 g. Avstandskrav § 29-4 i plan- og bygningsloven 6 5009 80013 100
 h. Veiopparbeidelse6 5009 80013 100
 i. Byggeteknisk forskrift6 5009 80013 100
 j. Dispensasjon etter jordlova2 000  
 08. REVIDERTE TEGNINGER/TILLEGGSSØKNADER (mindre endringer)   
 Ved økt areal beregnes det basisgebyr, samt kr 17 per m2 bruksareal.
Ved større endringer beregnes gebyr som ved ombygging.
1 7002 500-
 09. RIVING Gebyr per bygning   
 < 400 m22 450  
 > 400 m2 4 900  
 10. TEKNISKE INSTALLASJONER PBL § 20. f.    
 Installasjon/sikkerhetskontroll av heis. Gebyr per heis3 500  
 Ventilasjonsanlegg oppføring/endring/reparasjon 4 900  
 VVS-planer nyanlegg/større endringer og reparasjoner/ledningsnett4 900  
 Kjølemaskiner/Trykkøkingsmaskin4 900  
 Basestasjon for mobil/kommunikasjon4 900  
 11. ANDRE TILTAK SOM KREVER SØKNAD OG TILLATELSE   
 Fasadeendring/vinduskift (per fasade)2 450  
 Skilt/reklame 2 450  
 Større skiltplan3 500  
 Støttemur3 900  
 Innhegning/gjerde/støyskjerm3 500  
 Fylling > 1000 m216 80022 30027 900
 12. GODKJENNING AV ANSVARLIG SØKER, PROSJEKTERENDE,
UTFØRENDE OG KONTROLLERENDE
   
 Personlig ansvarsrett (selvbygger)700  
 13. UTENDØRSPLANER/ OPPARBEIDELSESPLAN   
 < 5000 m²5 100  
 > 5000 m²10 000  
 Ny avkjørsel fra eiendom2 300  
 14. FRIKJØP PARKERING   
 Beløpet fastsettes etter parkeringsnorm for Stavanger124 600  
 15. FRIKJØP TILFLUKTSROM    
 Beløp fastsettes av sivilforsvaret   
 16. TILTAK SOM KREVER SØKNAD
OG SOM KAN FORESTÅS AV TILTAKSHAVER PBL§ 20-2
   
 Gebyr beregnes for hvert tiltak det søkes om   
 a) mindre tiltak på bebygd eiendom.2 450  
 b) alminnelige driftsbygninger i landbruket5 000  
 c) midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som nevnt i
§ 20-1 første ledd bokstav j og som ikke skal plasseres for lengre tidsrom enn 2 år
5 000  
 d) andre mindre tiltak som etter kommunens skjønn kan forestås
av tiltakshaver
2 450  
 17. DELT IGANGSETTING    
 Det tas et gebyr for igangsetting nr. 2, 3, 4 osv.3 800  
 18. FERDIGATTEST ELDRE BYGG    
 For bygg over 5 år tas et gebyr3 200  
 19. UFULLSTENDIGE SØKNADER   
 Innhenting av opplysninger, retur og/eller avslutning ved ufullstendig søknad, jf. PBL. § 20-32 450  
 20. DELESAKER   
 a) fradeling av ny tomt etter fastsatt plan. Opprettelse og endring av eiendom i tråd med plan. Ved deling av flere tomter i samme søknad der delelinje er påtegnet i plan gis 50% rabatt fra tomt 2 til tomt 10, fra tomt 11 gratis10 000  
 b) Fradeling av ny(-e) tomt(-er) som krever dispensasjon fra plan.23 700  
Tabell V.49 Tiltak som behandles etter søkand
Last ned tabelldata (Excel)

4.13 Gebyrregulativ for saksbehandling av detaljplaner, mindre endringer og konsekvensutredninger. Gjelder fra 01.01.2021.

4.13.1 Reguleringsplaner

Samlet gebyr blir summen av A, B og ev. C. Beregningsgrunnlaget er arealet av planområdet (både over og under terreng) som fremmes til behandling. Gebyret regnes ut fra maks utnyttelse som planen gir mulighet for. Maksimum gebyr skal ikke overstige kr 2 000 000.

A             Arealgebyr etter planområdets areal

1.1          For arealer t.o.m. 2 000 m2: 62 300 kr

1.2          For arealer over 2 000 m2 t.o.m. 5 000 m2: 83 800 kr

1.3          For arealer over 5 000 m2 t.o.m. 10 000 m2: 104 800 kr

1.4          For arealer over 10 000 m2 t.o.m. 20 000 m2: 139 700 kr

1.5          For arealer over 20 000 m2 betales et tillegg for hvert påbegynt arealintervall på 1 000 m2: 800 kr

B             Tilleggsgebyr for bebyggelse

Det skal betales tilleggsgebyr for bebyggelse i planområdet. Både eksisterende bebyggelse som skal bli stående og ny bebyggelse skal regnes med. Det skal betales gebyr for arealer som ligger både over og under terreng. Arealet beregnes i tråd med NS 3940 og skal foreligge ved søknad.

1.6          For hver påbegynt 100 m2 bruksareal (BRA): 1050 kr

C             Endringsgebyr

Kommunen kan kreve et tilleggsgebyr dersom:

1.7          forslagstiller fremmer endringsforslag underveis som krever ny førstegangsbehandling:  30 % av gebyr.

Med endringsforslag forstås endringer som ikke krever ny varsling av planoppstart.

D             Konsekvensutredninger:

1.8          Ved fastsetting av planprogram skal det betales et tilleggsgebyr som tilsvarer 30 % av satsen for selve reguleringsplanen, jf. avsnitt A.

4.13.2 Mindre endringer

Gebyret dekker også saker der det søkes om fradeling av tomter samtidig med endring av plan. Punkt 2.2 gjelder ved fradeling av første tomt. 2.3 for fradeling av tomter til sammen over 2000 m2 osv.

2.1          Ny atkomst, eller flytting av eksisterende/regulert atkomst, og andre mindre justeringer av plankart og eller bestemmelser: 6 800 kr

2.2          For arealer t.o.m. 2 000 m2: 23 800 kr

2.3          For arealer over 2 000 m2 til og med 5 000 m2: 39 700 kr

2.4          For arealer over 5 000 m2 til og med 10 000 m2: 63 800 kr

2.5          For arealer over 10 000 m2: 79 000 kr

Tilleggsgebyr

2.6          For saker der kommunen må utarbeide/bearbeide plankart/bestemmelser: 4 100 kr

2.7          For saker der kommunen må gjennomføre tilleggshøring: 4 100 kr

4.13.3 Annet

Urimelig gebyr

Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken, eller anses urimelig av andre grunner, kan kommunen v/direktør for By- og samfunnsplanlegging fastsette passende gebyr.

Klageadgang

Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages der gebyrregulativet følges. Direktørens avgjørelse av søknad om reduksjon av gebyr kan påklages etter reglene i forvaltningsloven.

For utregning av areal, se Norsk Standard NS 3940.

4.14 Avgifter for gravlundtjenester

Det vedtas ingen endringer i festeavgiften for 2021. De øvrige tjenestene forholdes også uendret. Festeperioden settes til 10 år.

 FormålAvgiftssatser 2020 (i kr)Avgiftssatser 2021 (i kr)
 Festeavgift for urne- og kistegraver250250
 Kremasjonsavgift utenbys rekvirent5 3005 300
 Leie av kapell på gravlund til seremoni, utenbys rekvirent2 5002 500
Tabell V.50 Avgifter for gravlundtjenester
Last ned tabelldata (Excel)

4.15 Eiendomsskatt

Eiendomsskatt er nærmere omtalt i kapittel 4.6 Økonomiske rammebetingelser og prioriteringer.

Eiendomsskatt i Stavanger kommune skrives i 2021 ut i henhold til eiendomsskatteloven (esktl.) §§ 2 og 3, samt overgangsbestemmelsene i § 13 tredje ledd for sammenslåtte kommuner, som følger:

Overgangsperioden: 2021 er første året i overgangsperioden for harmonisering av eiendomsskatt i sammenslåingskommunen (esktl. § 13 tredje ledd).  I overgangsperioden skal økning i eiendomsskattesatsene være jevn inntil det er lik skattesats i hele kommunen. Overgangsperioden med forskjellige skattesatser avsluttes i 2022. Stavanger kommune oppnår lik skattesats i 2023 med høyst 3 promille for bolig- og fritidseiendom og generell sats på 3 promille. Nye kommunale takster skal tas i bruk fra 01.01.2021. Alle eiendommer får ny takst i henhold til vedtekter besluttet av Sakkyndig nemnd eiendomsskatt. Frist for utskriving av eiendomsskatten er 30.06.2021.

Utskrivingsalternativer: fast eiendom i hele kommunen (esktl. § 3 a).

Særskilte skattegrunnlag i alle de tidligere kommunene reduseres med tre syvendedeler i 2021 (overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4 første ledd første pkt.). Særskilt skattegrunnlag blir ikke påvirket av kommunesammenslåingen. Takster og satser fra 2018 blir brukt fram til nedskrivingen er fullført i 2024.

Skattesatser med overgangsperiode i 2021 og 2022:

 Generell skattesats (promille)2020202120222023
 RennesøyIngen skatt123
 Finnøy7333
 Ombo - tidligere Hjelmeland7333
 Stavanger4333
Tabell V.41 Generell skattesats
Last ned tabelldata (Excel)
 Skattesats for bolig- og fritidseiendommer (promille)2020202120222023
 RennesøyIngen skatt123
 Finnøy5333
 Ombo - tidligere Hjelmeland22,332,673
 Stavanger3333
Tabell V.42 Skattesats for bolig- og fritidseiendommer
Last ned tabelldata (Excel)

Bunnfradrag for bolig-/fritidseiendom: Inntil kr 400 000 for hver godkjent boenhet.

Fritak i henhold til eiendomsskatteloven §7 gis til:

§ 7 a)

 • fylkeskommunale bygg og eiendommer for skoler, sykehus og vei
 • foreninger, lag og stiftelser som driver religiøs- / livssynsmessig, humanitær, idrettslig og kulturell ikke-kommersiell virksomhet kan få fritak fra eiendomsskatt etter søknad.

§ 7 b) Fredede bygninger og anlegg i privat eie gis fullt fritak for eiendomsskatt

Antall terminer: Eiendomsskatten skal betales over 2 terminer (esktl. § 25) med første terminforfall etter 30. juni 2021.

Takster og utskriving av eiendomsskatt følger nye eiendomsskattevedtekter som vedtas av sakkyndig nemnd.

4.16 Piggdekkavgift

Som et virkemiddel for å forbedre den lokale luftkvaliteten i Stavanger kommune ble piggdekkavgiften innført for første gang høsten 2017. Satsene er fastsatt i nasjonal forskrift. Gebyrene vedtas uendret i 2021.

 Piggdekkavgift per bil 2021
 Avgift per sesong1 400
 Månedsavgift450
 Dagsavgift35
 For bil med tillatt totalvekt 3500 kg eller mer er gebyrsatsene doblet. 
Tabell V.53 Piggdekkavgift (tall i hele kroner)
Last ned tabelldata (Excel)

4.17 Gebyr for behandling av refusjonssak

Gebyr for behandling av refusjonssak utgjør 2,5 % av den totale refusjonssummen som blir godkjent i vedtak etter pbl. § 18-8. Endelig gebyr fastsettes på grunnlag av vedtak om godkjenning av regnskap etter pbl. § 18-9. Dersom refusjonssummen endres, utlignes gebyret tilsvarende.

Minstegebyret i refusjonssaker er kr. 71 700.