Handling- og økonomiplan 2021-2024 – Stavanger kommune

4.9 Egenbetalingssatser for levekår

4.9.1 Betaling for langtidsopphold

Beregning av egenandel er regulert av forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester som er fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet med hjemmel i Lov av 24.juli 2011 nr.30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. Av inntekt inntil folketrygdens grunnbeløp beregnes 75 %, fratrukket et fribeløp på kr 9 000, og 85 % av overskytende inntekt. Fribeløpet før beregning av vederlag, kr 9 000, er justert i tråd med vedtatt statsbudsjett for 2021.

Maksimal egenandel for langtidsopphold sykehjem økes med 2,7 % til kr 72 218 per måned.

Maksimal egenandel for aldershjem økes med 2,7 % til kr 45 938 per måned.

4.9.2 Betaling for korttidsopphold

Korttidsopphold på institusjon omfattes av forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Satsen er kr 175 pr. døgn og er justert i tråd med forslag til statsbudsjett 2021. Forskriftene sier videre at hvis en bor mer enn 60 døgn på korttidsopphold i løpet av et år, kan betaling kreves etter reglene for langtidsopphold.

4.9.3 Betaling for opphold på overgangsplass for utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten

Utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten som trenger tjenester fra kommunehelsetjenesten, kan i en periode ha behov for opphold på overgangsplass på sykehjem inntil pasientens behov for kommunalt tjenestetilbud er avklart. Betaling for opphold på overgangsplass er i henhold til døgnsats for korttidsopphold, kr 175 per døgn, uavhengig av oppholdets lengde. Satsen er justert i tråd med vedtatt statsbudsjett for 2021.

4.9.4 Betaling for døgnopphold øyeblikkelig hjelp

I henhold til forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester § 1 andre ledd punkt b, kan det ikke kreves egenandel for døgnplasser som kommunen oppretter for å sørge for tilbud om døgnopphold øyeblikkelig hjelp.

4.9.5 Betaling ved Lagård dag- og nattlosji

Egenandelen økes med 2,7 % (kommunal deflator) til kr 316 per døgn.

4.9.6 Betaling ved dagsentertilbud

Dagsenter for brukere med reduserte kognitive funksjoner

Stavanger kommune krever sats for opphold på kr 95 i 2021, tilsvarende Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Satsen er justert i tråd med vedtatt statsbudsjett for 2021.

Andre dagsenter

Stavanger kommune krever sats for opphold på kr 95 i 2021, tilsvarende Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Satsen er justert i tråd med vedtatt statsbudsjett for 2021.

Kommunestyret har vedtatt å øke betaling for måltider med 2,7 % til kr 55 for dagsenterbrukere med nettoinntekt under 2G og til kr 97 for dagsenterbrukere med nettoinntekt over 2G.

 NettoinntektPris per opphold 2021 (i kr)
 Under 2G (0 – 202 702) 150
 Over 2G (>202 702)192
Tabell V.32 Pris per opphold ved dagsenter inkludert måltider
Last ned tabelldata (Excel)

4.9.7 Betaling for praktisk bistand i hjemmet

Dette er betaling i henhold til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. § 11.2 «Vederlag for helse- og omsorgstjeneste» og forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester § 8 «Kommunens adgang til å fastsette betalingssatser for praktisk bistand og opplæring». Det kreves ikke betaling for pleie.

Kommunestyret har vedtatt å øke timesatsen med kommunal deflator for 2021 på 2,7 %, fra kr 479 til kr 492 fra 1. januar 2021 Dette tilsvarer omtrent kommunens lønnsutgifter til hjemmehjelpen per time tillagt 10 % administrasjon, og er det maksimale som kan kreves i henhold til forskrift.

Egenandel per måned for hjemmetjenester i husholdninger med samlet inntekt under 2G beholdes tilsvarende maksimal betalingssats på kr 210. Satsen er gitt ved forskrift og er i tråd med statsbudsjett for 2021. Dette medfører at husstander med nettoinntekt under 2G ikke skal betale mer enn kr 210 per måned for hjemmehjelp og trygghetsalarm samlet. I Stavanger har kommunedirektøren lagt til grunn en tolkning som betyr at alle husstander med inntekt under 2G betaler kr 210 per måned for hjemmehjelp og/eller trygghetsalarm.

Abonnementsordningen for tjenester i hjemmet omfatter praktisk bistand og opplæring i henhold til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. § 3-2 punkt 6b.

Abonnementsavgiften avhenger av husstandens nettoinntekt før særfradrag ved siste ligning, og av om noen i husstanden mottar hjelpestønad til hjelp i huset. Det tas også hensyn til utenlandsk pensjon som ikke inngår i nettoinntekten. Eventuelt omsorgslønnsbidrag i nettoinntekten trekkes fra.

Timesats for hjemmehjelp: kr 492. Følgende begrensninger gjelder fra 1.1.2021:

 NettoinntektMaksimal månedssats (i kr)
 Under 2G (0 – 202 702)                            210
 2G - 3G (202 702 – 304 053)                  865
 3G - 4G (304 053 – 405 404)   1 660
 Over 4G (> 405 404)                            3 320
Tabell V.33 Betaling for hjemmehjelp
Last ned tabelldata (Excel)

Med G menes grunnbeløp i folketrygden (1G = 101 351 per 1.5.2020). Nettoinntekt er inntektsgrunnlag ved siste ligning. For husstander med inntekt under 2G inngår eventuell trygghetsalarm i satsen på kr 210 per måned.

4.9.8 Abonnementsavgift for trygghetsalarm

Abonnementsavgift for trygghetsalarm økes med kr 40 for alle trinn over 2G fra 1.1.2021. Dette er gjort for å dekke økte kostnader knyttet til ny type SIM-kort. Helse- og omsorgsdepartementet sendte 13.12.2006 ut rundskriv I-6/2006. Dette inneholder en tolkning som medfører at trygghetsalarm i mange tilfeller er en tjeneste som omfattes av inntektsskjermingsregelen. Dette medfører at husstander med nettoinntekt under 2G ikke skal betale mer enn kr 210 per måned for hjemmehjelp og trygghetsalarm samlet.

Fra 1.1.2021 vedtas det også et etableringsgebyr på kr 400 per trygghetsalarm. Med dette håper vi å unngå oppsigelser av alarm i ferieperioder, samt gjøre beslutningen om å installere trygghetsalarm mer overveid.

 NettoinntektMånedssats (i kr)
 Under 2G (0 – 202 702) (inkl. ev praktisk bistand)           210
 2G - 3G (202 702 – 304 053)                     349
 Over 3G (over 304 053)                                  658
Tabell V.34 Abonnementsavgift for trygghetsalarm
Last ned tabelldata (Excel)

4.9.9 Vaksinasjonsgebyr

Kommunestyret har vedtatt å opprettholde gjeldende satser på vaksinasjonsgebyr ved utenlandsreiser. Disse vil fra 1. januar 2021 bli som følger:

 KonsultasjonPris
 Konsultasjon første gang voksne345 + vaksine
 Oppfølgingskonsultasjon voksne245 + vaksine
 Konsultasjon barn 0 - 16 år245 + vaksine
 Studenter 10 % rabatt på konsultasjonsgebyr
 Familiegruppe på tre Hver tredje person betaler andregangs
 eller flere over 16 år konsultasjonsgebyr. Dette gjelder ved ny reise.
Tabell V.35 Vaksinasjonsgebyr ved utenlandsreise
Last ned tabelldata (Excel)

4.9.10 Innføring av egenandel på fysioterapi levert av fastlønnede fysioterapeuter

Stavanger kommune vil i 2021 begynne å kreve egenandel for fysioterapi til innbyggere over 16 år. Innføringen av egenandel er en konsekvens av Stortingets vedtak i statsbudsjettet for 2017 om å endre egenandelsordningene for fysioterapitjeneste. Kommunen har vedtatt å innføre egenandel når de elektroniske journalsystemene er tilpasset for registrering og rapportering til egenandelsregisteret. Dette har tatt lenger tid enn først antatt, men er forespeilet å være på plass medio 2021. Fysio- og ergoterapitjenesten må arbeide for å sikre at nye rutiner blir godt implementert i virksomheten.
Satsene er regulert etter «Forskrift om stønad til dekning til fysioterapi m.m.», og justeres årlig 1. juli.

4.9.11 Arbeidsreise

Transport «arbeidsreise» er foreslått økt fra kr 26 til kr 27 per tur fra 1. januar 2021.

4.9.12 Hjelpetilbud til unge med rusproblem

K46 er et tilbud for unge med rusproblemer i alderen 16-25 og for pårørende. K46 består av to avdelinger, et lavterskel/oppfølgingstilbud og et heldøgnstilbud med kapasitet til 5 beboere. Heldøgnstilbud gis i 3-4 måneder for unge voksne mellom 18-25 år i påvente av institusjonsbehandling eller bolig.

Egenandel døgnpris K46 økes med 2,7 % til kr 324.