Handling- og økonomiplan 2021-2024 – Stavanger kommune

5.2.1 Bevilgningsoversikt investering

Post Budsjett 2021Budsjett 2022Budsjett 2023Budsjett 2024
1Investeringer i varige driftsmidler 1 318 750 1 375 950 1 234 250 995 225
2Tilskudd til andres investeringer ----
3Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 26 100 25 300 27 800 30 600
4Utlån av egne midler 271 400 381 800 368 000 287 500
5Avdrag på lån ----
6Sum investeringsutgifter 1 616 250 1 783 050 1 630 050 1 313 325
      
7Kompensasjon for merverdiavgift -201 728 -210 188 -189 308 -153 874
8Tilskudd fra andre -28 000 -113 400 -66 000 -56 000
9Salg av varige driftsmidler -16 600 -60 000 --
10Salg av finansielle anleggsmidler----
11Utdeling fra selskaper----
12Mottatte avdrag på utlån av egne midler -78 870 -87 325 -94 605 -102 109
13Bruk av lån -922 437 -1 009 543 -951 222 -674 623
14Sum investeringsinntekter -1 247 634 -1 480 455 -1 301 134 -986 606
      
15Videreutlån 320 000 300 000 250 000 250 000
16Bruk av lån til videreutlån -320 000 -300 000 -250 000 -250 000
17Avdrag på lån til videreutlån 129 000 141 000 151 000 161 000
18Mottatte avdrag på videreutlån -129 000 -141 000 -151 000 -161 000
19Netto utgifter videreutlån----
      
20Overføring fra drift -224 672 -302 595 -328 916 -326 719
21Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond    
22Netto avsetninger til eller bruk av ubundet -143 944 ---
23Dekning av tidligere års udekket beløp ----
24Sum overføring fra drift og netto avsetninger -368 616 -302 595 -328 916 -326 719
      
25 Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)----
Tabell 5.6 Bevilgningsoversikt - investering, tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)