Handling- og økonomiplan 2021-2024 – Stavanger kommune

5.2.2 Investeringsprosjekter 2021-2024

  Investeringer 2021-2024 Ramme2021202220232024
  Diverse bygg, anlegg og felles investeringer     
 1Nye Tou , 3. byggetrinn 61 000 1 000    
Nye Tou, 3. byggetrinn, er siste trinn av det pågående arbeidet ved Tou scene, og omfatter oppgradering av ølhaller, gjenstående fasader, scene 1, heis, administrasjonsfløy og loft. Prosjektet har en kostnadsramme på kr 61 mill. og vil ferdigstilles i desember 2020, med enkelte avslutningsarbeider i januar 2021.
 2Kvernevik og Sunde bydelshus 6 600 900    
Det skal bygges et kombinert bydels- og helsehus i Kvernevik. I sak 16/17 vedtok bystyret at rådmannen kunne inngå kontrakt med OPS-leverandør Konsortiet. Prosjektet er startet opp og prosjektering pågår. Byggearbeidene starter i januar 2021 med en forventet ferdigstillelse vinteren 2021/22, med påfølgende start av leieavtalen. Forventet kostnadsramme for prosjektet er kr 6,6 mill.
 3Kvernevik og Sunde bydelshus, rekkefølgekrav parkering og adkomst 5 250 2 500    
Prosjektet ses sammen med linje 2. Prosjektet gjelder midlertidig og permanent parkering for bydelshuset og Sunde kirke. I tillegg skal midlene dekke etablering av fortau. Det er ikke endelig avklart om fortau skal etableres av kommunen eller OPS-leverandøren. Forventet kostnadsramme for prosjektet er kr 5,25 mill.
 4Stavanger rådhus, rehabilitering 291 000 18 500 30 000 80 000 150 000
Det ble i løpet av 2018 gjennomført en omfattende mulighetsstudie om rehabilitering av rådhuset. Med bakgrunn i utredningen har formannskapet i sak 94/18 vedtatt å oppgradere rådhuset. Prosjektet omfatter utvikling og rehabilitering for å gjøre bygget tidsmessig, samt å øke byggets kapasitet sammenlignet med i dag. Prosjektet har en total kostnadsramme på kr 291 mill. og forventes ferdigstilt i 2024.
 5Nytt kommunehus Rennesøy, inkl sentrumsutvikling og rekkefølgekrav 2 000 2 000    
Det ble i økonomiplan 2019-2022 for Rennesøy kommune vedtatt å sette av midler til nytt kommunehus. Kommunedirektøren ønsker imidlertid å se arbeidet i sammenheng med etablering av innbyggertorg i Rennesøy og foreslår å sette av kr 2 mill. til en mulighetsstudie i 2021. Resultater fra denne vil brukes til å avklare ramme og omfang av prosjektet.
 6Ny beredskapssentral, OK23 7 500 500   2 000 5 000
Ny beredskapssentral har i flere år blitt signalisert som et behov fra beredskapsledelsen i Stavanger kommune. Beredskapsledelsen er i dag plassert i 2. etasje i OK23 og et møterom i 4. etasje blir benyttet som beredskapsrom. Dette rommet er lite egnet til formålet. Rommet er lite, har dårlig nettverksdekning og er lite tilgjengelig for eksterne som deltar på møter. Det er i tillegg behov for store møterom som kan romme flere virksomhetsledere, kommunestyre eller andre større grupper.

I første omgang etableres et forprosjekt for å avklare omfanget av prosjektet. Kommunedirektøren foreslår at det avsettes kr 7,5 mill. til formålet.
 7Akropolis, mulighetsstudie 3 000 3 000    
Akropolis-visjonen er en nyskapende og visjonær satsing fram mot Stavanger 2025, som utforsker muligheten for utbygging av Rogaland Teater og Museum Stavanger (MUST) på nåværende og nærliggende tomter. Stavanger kommune har en pådriverrolle i det videre arbeidet med Akropolis-visjonen, i nært samarbeid med institusjonene og de øvrige eierne: Fylkeskommunen og staten. En realisering av Akropolis-visjonen vil være et betydelig byutviklingsprosjekt i sentrum. Kommunedirektøren foreslår at det avsettes kr 3 mill. til en mulighetsstudie i 2021.
 8Judaberg, brannstasjon 15 000 13 800    
Finnøy kommune inngikk avtale med utbygger om bygging av ny brannstasjon på Judaberg. Det er tidligere utbetalt ca. 10 % av avtalesummen, og resten utbetales ved overlevering og ferdigattest per mai 2021. Kommunedirektøren foreslår å videreføre rammen, og avsetter kr 13,8 mill. til formålet i 2021.
 9Schancheholen, brannstasjon 187 200 94 500 35 000 1 500  
Stavanger og åtte andre eierkommuner vedtok i 2014 ny brannstasjonsstruktur i Sør-Rogaland. Plassering av sentrumsstasjoner i Stavanger kommune ble valgt som beste alternativ ut fra krav til innsatstider. Sentrumsstasjonene plasseres i Schancheholen og Lervig. Kostnadsoppstilling etter anbud for Schancheholen brannstasjon iht. formannskapsskap 17/20 er kr 187,2 mill. Prosjektet forventes ferdigstilt i 2022.
 10Lervig Brannstasjon 224 100 112 000 74 000   
Stavanger og åtte andre eierkommuner vedtok i 2014 ny brannstasjonsstruktur i Sør-Rogaland. Plassering av sentrumsstasjoner i Stavanger kommune ble valgt som beste alternativ ut fra krav til innsatstider. Sentrumsstasjonene plasseres i Schancheholen og Lervig. Kostnadsoppstilling etter anbud for Lervig brannstasjon iht. formannskapsskap 17/20 er kr 224,1 mill. Kostnader knyttet til kai og grønt tak medfører at brannstasjonen i Lervig er dyrere enn brannstasjonen i Schancheholen. Prosjektet forventes ferdigstilt i 2023.
 11Lervig, parkering og næring 165 000 5 000 100 000 59 000  
Sammen med ny skole og idrettshall i Lervig, skal det i samme kvartal bygges parkering, næring, barnehage, kontorer og bydelsfunksjoner. Området utvikles som et prosjekt der parkering skal være ferdig samtidig med skolestart som tidligst er klar 2024. Hele Lervigskvartalet skal være ferdig utbygd i løpet 2024. Kommunedirektøren foreslår en ramme på kr 165 mill. for prosjektet.
 12Lervig, kontorer 132 000 1 000 10 000 60 000 60 000
Sammen med ny skole og idrettshall i Lervig, skal det i samme kvartal bygges parkering, næring, barnehage, kontorer og bydelsfunksjoner. Området utvikles som et prosjekt der kontorer i Lervigskvartalet skal være ferdig utbygd i løpet av 2024. Kommunedirektøren foreslår en ramme på kr 132 mill. til formålet.
 13Lervig, bydelsfunksjoner 50 000 1 000 6 000 20 000 22 000
Sammen med ny skole i Lervig og idrettshall, skal det i samme kvartal bygges parkering, næring, barnehage, kontorer og bydelsfunksjoner. Området utvikles som et prosjekt der bydelsfunksjoner i Lervigskvartalet skal være ferdig utbygd i løpet av 2024. Det foreslås en ramme på kr 50 mill. til formålet.
 14Finnøy, teknisk lager 4 500 4 000    
Rehabilitering av teknisk lager og kontorer på Judaberg. Kommunedirektøren foreslår at kostnadsrammen på kr 4,5 mill. til formålet videreføres. Prosjektet ferdigstilles i 2021.
 15IT, datasenter ny arkitektur 20 000 20 000    
IT - utstyret i datasenteret (kommunens digitale grunnmur) bør skiftes ut for at Stavanger kommune skal kunne ha god drift på kommunens IT-tjenester og følge den digitale utviklingen. Det må bygges en solid arkitektur og gjennomtenkt infrastruktur for kommunens IT-plattform. Dette er bærebjelker og en forutsetning for fremtidsrettede, gode innbyggertjenester og effektive IT-verktøy. Kommunedirektøren foreslår at det settes av kr 20 mill. til formålet i 2021.
 16IKT oppgraderinger, Rennesøy  625 625 625  
Det ble i Handlings- og økonomiplan 2020-2023 vedtatt en årlig bevilgning til generelle IKT-oppgraderinger på Rennesøy. Kommunedirektøren foreslår at disse midlene blir videreført og brukes i henhold til behov.
 17Administrasjonsbygg, utbedring  1 000 1 000 1 000 1 000
Det er fortløpende behov for utbedring/ombygging /tilpassing av samtlige kommunale kontor- og administrasjonsbygg. Kommunedirektøren foreslår å videreføre en årlig bevilgning på kr 1 mill. i planperioden.
 18Kjøp og utvikling av prosjekter  5 000 5 000 5 000 5 000
Kommunedirektøren foreslår å bevilge kr 5 mill. årlig til grunninnløsninger, kjøp og utvikling av prosjekter innen prioriterte satsingsområder som eksempelvis i sentrum samt andre utviklingsprosjekter.
 19Kjøp av aksjer, Finnøy biogassanlegg 3 000 3 000    
Kommunedirektøren foreslår at det settes av kr 3 mill. i 2021 i tråd med formannskapets vedtak om tildeling fra vekstfondet 27. august 2020, sak 131/20. Midlene benyttes til kjøp av aksjer i Bioenergi Finnøy AS, biogassanlegg, på samme vilkår som øvrige aksjonærer. Inngåelse av aksjonæravtale forutsetter at prosjektet er fullfinansiert.
 20Byggemodning Madla/Revheim 932 596 4 000 73 000 25 000 8 500
I Handlings og økonomiplan 2020-2023 ble utbyggingen på Madla/Revheim vedtatt av kommunestyret fra 2021 for å sikre kapasitet og boligtyper som gjør at kommunen beholder og tiltrekker en større andel av unge i etableringsfasen. Som følge av revidert fremdrift for utbyggingen foreslår kommunedirektøren at det avsettes midler til prosjektering i 2021 og til bygging i 2022. Kommunedirektøren vil i sak til kommunestyret redegjøre nærmere for fremdrift, kapitalbehov, risiko mv.
 21Egenkapitaltilskudd KLP  23 100 25 300 27 800 30 600
De årlige egenkapitaltilskuddene i KLP føres som investering. For sykepleierordningen beregnes egenkapitaltilskuddet av pensjonsgrunnlaget per 1. januar i budsjettåret. For fellesordningen beregnes tilskuddet av premiereserven (avsetning til medlemmenes opptjente pensjonsrettigheter) per 1. januar i budsjettåret. Satsene videreføres fra 2020 med hhv. 0,3 % for fellesordningen og 0,7 % for sykepleierordningen. Det er lagt til grunn en årlig vekst på 10 %.

På grunn av endringene i regelverket for offentlig tjenestepensjon fra 1.1.2020, er kravet til størrelse på premiereserven endret. For de fleste av kundene i KLP innebærer endringen en reduksjon av premiereserven. KLP venter fortsatt på avklaringer fra Finanstilsynet om rammer for disponeringsmulighetene. Budsjettert størrelse er i henhold til dagens størrelser.
  Sum Diverse bygg, anlegg og felles investeringer  316 425 359 925 281 925 282 100
        
  Forvaltning     
 22ENØK tiltak på kommunale bygg 80 000 20 000 20 000 20 000 20 000
Kommunedirektøren foreslår at det avsettes kr 80 mill. i planperioden til ENØK-tiltak på kommunale bygg. Tiltakene vil gi driftsmessige reduksjoner som følge av redusert energi og bidra til redusering av negative miljøkonsekvenser
 23Kongsgata 47-49, innvendig rehabilitering og ny heis 11 500 7 500    
Kongsgata 47-49 har behov for innvendig rehabilitering og ny heis. Kommunedirektøren foreslår å videreføre prosjektet med ramme på kr 11,5 mill. Det avsettes kr 7,5 mill. til prosjektet i 2021.
 24Kvaleberg skole, ny energiløsning fjernvarme 5 000 4 000    
Fjernvarme er nå tilgjengelig for skolen. El-kjeler og annen innvendig oppvarming må bygges om. Stavanger kommune har vedtak om tilknytning til fjernvarme i de områder dette er tilgjengelig. Fjernvarme er klimanøytralt og vil bidra positivt på kommunens klimaregnskap. Det er behov for å skifte ut oppvarmingssystemet som i dag er basert på elektriske panelovner på grunn av alder. Kommunedirektøren foreslår å avsette kr 5 mill. til prosjektet, herav kr 4 mill. i 2021. Konvertering til vannbåren oppvarming vil redusere effektnivået og vil redusere energiutgifter årlig med rundt kr 0,1 mill.
 25Skolebygg, oppgradering av SD-anlegg 7 500 4 500    
Flere skolebygg har eldre utrangerte styringssystemer for ventilasjon og romvarme som det ikke finnes reservedeler til. Systemet må skiftes ut med nye anlegg. Oppgradering av sentralt driftskontrollanlegg (SD-anlegg) vil gi store muligheter for behovsstyring av de tekniske anleggene som vil gi utslag i redusert energiforbruk. Kommunedirektøren foreslår å bevilge kr 7,5 mill. til dette prosjektet, hvorav kr 4,5 mill. i 2021.
 26Institusjoner, rehabilitering  1 000 1 000 1 000 1 000
Kommunedirektøren foreslår en investeringsramme på kr 1 mill. årlig i planperioden til løpende rehabilitering av omsorgsbyggene.
 27Fasaderehabilitering, etterisolering, nye energiløsninger og heis 50 000   10 000 20 000 20 000
Slåtthaug, Vågedalen og Haugåstunet sykehjem har behov for fasaderehabilitering. Basert på kommunens økte klima-ambisjoner kombineres dette med etterisolering og nye energiløsninger. Ny heis installeres for å bedre tilkomst og universell utforming. Kommunedirektøren foreslår å avsette kr 50 mill. i planperioden.
 28Sykehjem, teleslynge-/IR anlegg 4 000 2 000    
For å hjelpe beboere med dårlig hørsel kan det installeres lyttehjelpemidler som teleslynge og IR-anlegg. Det er tidligere gjennomført et pilotprosjekt på Vågedalen og Haugåstunet sykehjem. Tilsvarende løsning installeres også på øvrige sykehjem. Kommunedirektøren foreslår å videreføre rammen på kr 4 mill. til prosjektet, med kr 2 mill. i 2021.
 29Stokka sykehjem, garasje til buss  1 500    
Stokka sykehjem har behov for å få sykehjemmets minibusser under tak. Dette vil øke levetiden på bilene og redusere tidsbruk når pasienter fraktes. Kommunedirektøren foreslår å sette av kr 1,5 mill. i 2021 til dette formålet.
 30Erichstrupsgate, vedlikehold  500 500 500  
Det avsettes kr 0,5 mill. årlig til og med 2023 til nødvendig vedlikehold, jf. kommunestyrets vedtak i Handlings- og økonomiplan 2020-2023.
 31Gamle Bru skole, riving 200 200    
Kommunedirektøren foreslår at det avsettes kr 0,2 mill. til riving av Bru gamle skolehus.
  Sum Forvaltning  41 200 31 500 41 500 41 000
        
  Oppvekst og utdanning     
 32Tastarustå skole, utvidelse 80 000 5 000 10 000 60 000 5 000
I Handlings- og økonomiplan 2014-2017 ble det vedtatt å rehabilitere Tastaveden skole med en kostnadsramme på kr 146 mill. Forprosjektet har avklart at Tastaveden skole vil ha behov for oppgraderinger i størrelsesorden kr 231 mill. kroner for å bli en tidsriktig ungdomsskole for framtiden. Et alternativ til å oppgradere Tastaveden, er å utvide Tastarustå skole. I 2016 ble det utarbeidet en mulighetsstudie som skisserte en løsning for utvidelse av Tastarustå ungdomsskole med 6 klasser. Løsningen vil koste om lag en tredjedel av hva det vil koste å oppgradere Tastaveden skole og vil gi en bedre utnyttelse av de bygningsmessige, pedagogiske og økonomiske ressursene i kommunen.

Kommunedirektøren foreslår at Tastarustå skole utvides til å bli en skole for alle elevene i Tasta bydel, og at elever som hører til Eiganes/Våland bydel får skoleplass på nylig utvidede Kannik skole. En slik løsning gjør også at en i framtiden kan tenke nytt om utnyttelsen av kvartalet der Tastaveden skole i dag ligger.
 33Madlamark skole 293 100 160 000 24 000   
Det bygges en ny to-parallellers barneskole på Madlamark med særskilt tilrettelagt opplæringstilbud for elever med ulike funksjonsnedsettelser og store sammensatte lærevansker. Kommunedirektøren foreslår å videreføre prosjektet med en kostnadsramme på kr 293,1 mill. Det foreslås i tillegg å bygge en ny idrettshall og å rehabilitere skolens svømmeanlegg. Kostnader til dette er ikke inkludert i skoleprosjektet, men omtales nærmere under idrettsbygg, i linjene 113 og 119. Skolen skal stå ferdig i 2022.
 34Lervig skole 270 000 5 000 49 000 79 000 122 000
Befolkningsframskrivingene viser at befolkningsveksten først og fremst vil skje i Storhaug bydel. Det er anskaffet tomt til offentlige formål i samme kvartal som Lervig sykehjem. Reguleringsplan for Lervig skole- og sykehjemskvartal bearbeides nå, etter å ha vært ute på offentlig ettersyn. Ny skole kan tidligst stå klar ved skolestart 2024. Kommunedirektøren foreslår å videreføre prosjektet med en kostnadsramme på kr 270 mill.
 35Vaulen skole 423 000 22 000 100 000 150 000 150 000
Antallet elever på Vaulen skole fortsetter å øke. Det er vedtatt at det skal bygges ny Vaulen skole på eksisterende tomt. Skolen skal utvides til en full fire-parallellers barneskole for å få plass til alle elevene. Skolen skal bygges etter dagens arealnorm med en egen bydelskulturskole. Det arbeides nå med å detaljregulere tomten og prosjektere den nye skolen. Målet er byggestart i 2022 og ferdigstillelse i 2024. Kommunedirektøren foreslår at det avsettes kr 423 mill. til prosjektet.
 36Skoler, inventar og utstyr  2 500 2 500 2 500 2 500
Midlene brukes til universell utforming og nødvendige tilpasninger for funksjonshemmede elever i eksisterende skolebygg og til innkjøp av inventar i forbindelse med ombyggingsprosjekter. Kommunedirektøren foreslår å videreføre bevilgningen på kr 2,5 mill. hvert år i planperioden.
 37Skoler, investering i IKT/Smartteknologi 8 000 2 000 2 000   
Kommunedirektøren foreslår å videreføre den årlige bevilgningen til investering i IKT/smartteknologi til skolene frem til og med 2022.
 38Skoler, rehabilitering  2 500 2 500 2 500 2 500
Kommunedirektøren foreslår å videreføre en årlig bevilgning på kr 2,5 mill. i planperioden. Midlene fordeles til mindre rehabiliteringsprosjekter.
 39Hjertesoner og trafikksikkerhet i grunnskolen, inkludert trafikksikringsplan  1 000 1 000 1 000  
Ved behandlingen av handlings- og økonomiplanen for 2020-2023, ble det vedtatt å trappe opp arbeidet for trafikksikkerhet rundt skolene og å arbeide for å innføre såkalte hjertesoner rundt kommunens skoler. Kommunedirektøren foreslår å videreføre den årlige bevilgningen til og med 2023.
 40Finnøy helsestasjon, inventar og utstyr jordmortjenesten 1 000 1 000    
Jordmortjenesten flytter inn i oppgraderte lokaler på Judaberg innbyggertorg i februar/mars 2021. Kommunedirektøren foreslår å bevilge kr 1 mill. i 2021 til utstyr og innredning av lokalene.
  Sum skolebygg  201 000 191 000 295 000 282 000
        
  Barnehagebygg     
 41Grovgarderober i 6 barnehager 45 000 10 000 5 000   
Bystyret vedtok ved behandling av Handlings- og økonomiplan 2018-2021 en kostnadsramme på kr 30 mill. til oppføring av grovgarderober ved seks barnehager årlig med bakgrunn i tilsyn som ble utført av helsesjefen. Det er behov for å utvide kostnadsrammen med kr 15 mill. på grunn av oppgradering i flere barnehager.
 42Lervig, barnehage 88 000 19 000 20 000 48 000  
Befolkningsprognoser og behovstall i barnehagebruksplanen tilsier at det er behov for nye barnehageplasser i Storhaug bydel i planperioden. Kommunedirektøren er i gang med planleggingen av barnehage i Lervig-kvartalet med om lag 90 plasser som vil ferdigstilles i 2024. Det foreslås å avsette kr 88 mill. til formålet.
 43Strømvik, barnehage 52 000 23 500 23 500   
Barnehagen i Strømvik-området er i gang med utarbeidelse av forprosjekt. Kommunedirektøren foreslår en total kostnadsramme på kr 52 mill. Barnehagen forventes ferdigstilt i 2022.
 44Teknikken, barnehage 135 000 52 500 80 000 3 000  
Det er satt av midler til en barnehage med ti avdelinger på Teknikken-tomta på Våland. Disse plassene vil i hovedsak erstatte plasser i bygg som har midlertidig godkjenning for barnehagedrift, og vil bidra til en økt balanse mellom kapasitet og behov i bydelene. En nærmere omtale av dette er tilgjengelig i Barnehagebruksplan 2020-2024. Prosjektet er planlagt ferdigstilt i 2022.
 45Eskeland barnehage, rehabilitering 20 000    15 000 5 000
Prosjektet omfatter rehabilitering av barnehagen og har en kostnadsramme på kr 20 mill. Kommunedirektøren foreslår å videreføre bevilgningen i planperioden med sikte på ferdigstillelse i 2024.
 46Barnehager, inventar og utstyr  1 000 1 000 1 000 1 000
Kommunedirektøren foreslår å videreføre en årlig avsetning på kr 1 mill. i planperioden. Midlene benyttes til utskifting av møbler, hvitevarer med mer.
 47Barnehager, løpende rehabilitering  2 000 2 000 2 000 2 000
Kommunedirektøren foreslår å videreføre en årlig bevilgning på kr 2 mill. i planperioden til standardheving samt større nødvendige utskiftinger av vinduer, tak med mer.
 48Mulighetsstudie, tomt/areal til barnehageformål langs bybanen, hovedvei Mariero og Hinna 1 000 1 000    
For å være i forkant av planlagt utbygging i området og et forventet behov for barnehageplasser, vil det være et behov for at kommunen sikrer tilstrekkelig areal til barnehageformål. Per i dag er det ingen barnehager her. Kommunedirektøren foreslår å bevilge kr 1 mill. til prosjektet i 2021.
  Sum Barnehagebygg  109 000 131 500 69 000 8 000
        
  Helse- og velferd     
 49Finnøy helse- og omsorgssenter 116 000 30 000 50 000 26 000  
Helse- og omsorgssenteret på Judaberg skal utvides med 20 sykehjemsplasser, kafe, nye dagsenterlokaler, sykepleieklinikk, fotpleie, frisør og lokaler for fysioterapi og ergoterapi. Romprogrammet er vedtatt og prosjekteringen har startet. Når nybygget er ferdig, skal 16 omsorgsboliger som i dag gir heldøgnsomsorg til eldre, omgjøres til ordinære omsorgsboliger med hjemmetjenester. Omsorgsboligene er lite egnet til dagens heldøgns tjenester. Nybygget vil gi netto fire nye heldøgns plasser tilpasset personer som har en demenssykdom. Prosjektet har en estimert kostnadsramme på kr 116 mill.
 50Finnøy helse- og omsorgssenter, brannsikring 6 000   6 000   
Det foreligger en tilsynsrapport med flere avvik på Finnøy helse- og omsorgssenter. Sprinkleranlegg er mest hensiktsmessig å gjennomføre i forbindelse med utvidelse av omsorgssenteret. Kommunedirektøren foreslår å bevilge kr 6 mill. til dette formålet i 2022.
 51Nye signalanlegg ved sykehjemmene  5 000 5 000 5 000 5 000
Det er behov for utskifting og oppgradering av gamle signalanlegg i sykehjemmene til moderne trådløse anlegg. Nye anlegg vil øke beboernes trygghet og mulighetene for et aktivt liv. Dette er i tråd med satsingen på velferdsteknologi innenfor helse og velferd. Kommunedirektøren foreslår å videreføre avsetningen av kr 5 mill. årlig i planperioden.
 52Solborg-prosjektet 60 000 29 000    
Prosjektet har en vedtatt kostnadsramme på kr 60 mill. og er et botilbud i bofellesskap med personalbase der brukerne eier sin egen bolig. Målgruppen er personer med utviklingshemning med behov for heldøgns tjenester. Eventuelle tomtekostnader er ikke inkludert i prosjektets kostnadsramme. Kommunedirektøren foreslår å videreføre bevilgningen med sikte på ferdigstillelse i 2021. Det er vedtatt at elleve boliger skal selges til målgruppen, mens kommunen vil beholde personalbasen.
 53Ramsvigtunet sykehjem, ny etasje 165 000 38 000 80 000 40 000  
Prosjektet for å etablere en tidligere benevnt demenslandsby, Ramsvighagen senter for demens, avsluttes. Det prioriteres heller kapasitetsutvidelse ved sykehjemmet. Byggeprogrammet for første byggetrinn er vedtatt med en utvidelse på 30 plasser i et nytt tilbygg. Det vil bli planlagt eget kjøkken på sykehjemmet ved en ytterligere utvidelse av prosjektet. Med en full utvidelse av Ramsvigtunet, vil sykehjemmet få i alt cirka 105 plasser.
 54Nytt sykehjem 2026, 120-150 plasser   2 000 2 000  
Bystyret vedtok i Plan for omsorgsbygg 2019-2034 å bygge et nytt sykehjem med 120-150 plasser. Kommunen har satt av tomt til sykehjemmet i Jåttåvågen (O2-tomten). Kommunedirektøren foreslår årlig kr 2 mill. til prosjektering i 2022 og i 2023. Sykehjemmet skal stå ferdig i 2026.
 55Plan for omsorgsbygg 2019-2034, mulighetsstudier og prosjekteringer  2 000 2 000 2 000 2 000
Plan for omsorgsbygg 2019-2034 ble vedtatt i bystyret i juni 2019. Planen omfatter bygging av sykehjem, bofellesskap og nye boformer for eldre, i tillegg til boformer for mennesker med fysisk og psykisk funksjonshemming, mennesker med psykiske lidelser og mennesker med rusmiddelavhengighet. Kommunedirektøren foreslår å videreføre bevilgningen på kr 2 mill. hvert år i planperioden til mulighetsstudier og prosjektering av nye omsorgsbygg som oppfølging av planen.
 56Blidensol sykehjem, mulighetsstudie og kapasitetsutvidelse 2 000     
For å imøtekomme behovet for flere sykehjemsplasser, er arbeidet i gang med en mulighetsstudie for Blidensol sykehjem. Mulighetsstudien skal vurdere en utvidelse av antall plasser ved sykehjemmet. Tomten er på cirka 10 mål. De eldste byggene fra 1970-tallet må rives (40 plasser). Byggforvaltning har vurdert byggene og konkludert med at de ikke kan rehabiliteres, blant annet er badene svært små og de kan ikke utvides. Bygget fra 2005 med 16 plasser kan beholdes. Mulighetsstudien har et budsjett på kr 2 mill. i 2020 og vil være ferdig i 2021.
 57Biler, virksomheter i Helse og velferd  1 500 1 500 1 500 1 500
Kommunedirektøren foreslår å videreføre en årlig avsetning på kr 1,5 mill. til utskifting av biler som brukes av virksomhetene innenfor Helse og velferd.
 58Velferdsteknologi 80 000 10 000 10 000 15 000 18 700
Bruk av velferdsteknologi er en del av Leve HELE LIVET-satsingen, som har til hensikt å gjøre kommunen rustet til å møte demografiske endringer og økt antall hjelpetrengende. Handlingsplanen for velferdsteknologi beskriver mål og tiltak som er knyttet til de overordnede utfordringene og innsatsområdene. Flere av tiltakene i planen vil kreve økte ressurser til anskaffelse og drift av ny teknologi, og ressurser til implementeringen. Kommunedirektøren foreslår å videreføre prosjektet med en ramme på kr 80 mill. til formålet.
 59Trådløst nettverk sykehjem og bofelleskap 15 000 2 700 5 000   
Smarthusteknologi og velferdsteknologi vil i stor grad kreve trådløst nettverk. Kommunedirektøren foreslår å bevilge kr 15 mill. til prosjektet, slik at sykehjemmene og bofellesskapene får tilfredsstillende trådløst nettverk til å kunne ta i bruk digitale verktøy og ny velferdsteknologi etter hvert som den blir tilgjengelig. Prosjektet dekkes av midler fra digitaliseringsfondet.
 60Stavanger legevakt, mulighetsstudie  500    
I behandlingen av Handlings- og økonomiplan 2018-2021 ble det bevilget kr 2 mill. til å utrede arealbehov og fremtidig lokalisering for ny legevakt. Dette arbeidet pågår og vil fortsette i 2021. Mulighetsstudien har blitt forsinket, og er forventet ferdigstilt før sommeren 2021.
  Sum Helse- og velferd  118 700 161 500 91 500 27 200
        
  Idrett     
 61Hinna garderobebygg, inkludert rekkefølgekrav og lager 64 000 5 000    
I forbindelse med disposisjonsplan og reguleringsplan 2531 om områderegulering for boliger og offentlig bebyggelse ved Hinna idrettspark, ble det planlagt et nytt garderobe/klubbhus samt rekkefølgekrav for de idrettslige aktivitetene på området. Prosjektet har en vedtatt kostnadsramme på kr 64 mill. inkludert rekkefølgekrav. Byggeprosjektet er ferdigstilt og ble overlevert i august 2020. Det gjenstår rekkefølgetiltak i området fra garderobeanlegg/klubbhus og ved Jåttå skole. Kommunedirektøren foreslår at kr 5 mill. avsettes til formålet i 2021.
 62Madlamark, idrettshall 56 500 23 500 28 250 5 000  
Det er vedtatt at det skal bygges ny flerbrukshall i forbindelse med ny grunnskole på Madlamark. Totalkostnaden for flerbrukshallen er kr 56,5 mill. Ferdigstillelse forventes i løpet av 2022. Kommunedirektøren foreslår å avsette kr 56,5 mill. til formålet.
 63Lervig, idrettshall 63 000 1 000 10 000 20 000 32 000
Det er vedtatt at det skal bygges ny flerbrukshall på Lervig i forbindelse med ny grunnskole på Storhaug. Totalkostnaden for prosjektet er estimert til kr 63 mill. Hallen vil være ferdigstilt i løpet av 2024. Kommunedirektøren foreslår å avsette kr 63 mill. til prosjektet.
 64Idrettsbygg, rehabilitering  500 500 500 500
Kommunedirektøren foreslår å videreføre en årlig bevilgning på kr 0,5 mill. Bevilgningen benyttes til mindre rehabiliteringsprosjekter.
 65Mulighetsstudie Kvaleberg skate-/idrett- og bydelshus 2 000 2 000    
Det er behov for flere møteplasser i denne kommunedelen, da spesielt i Kvalaberg området. Det er en underdekning på idrettshaller i området og bydelsfuksjoner som retter seg spesielt mot minoritetsbarn.
Ihht. til vedtak i Stavanger formannskap 10.09.20, sak 146/20 foreslår kommunedirektøren å avsette kr 2 mill. til en mulighetsstudie for realisering av et bygg på Kvaleberg som kan romme skatehall, idrettshall og bydelshus.
 66Madlamark skole , varmtvannsbasseng  16 000    
Varmtvannsbassenget på Madlamark har behov for en oppgradering av tekniske systemer for å kunne fungere når det skal kobles til den nye skolen som bygges. For at bassenget skal være i drift ved ferdigstilling av skolen i 2022 foreslår kommunedirektøren at det avsettes kr 16 mill. til prosjektet i 2021.
  Sum Idrettsbygg  48 000 38 750 25 500 32 500
        
  Vannverket     
 67Tiltak i Rennesøy 22 300 1 900 8 400 6 000 6 000
Tiltakene er basert på Rennesøy sin hovedplan og investeringsplan for perioden 2018-2022 og er justert med oppdatert framdrift. Det største prosjektet er knyttet til en ny vannledning fra Østhusvik til Hanasand industriområde (fellesføring med gang/sykkelvei) hvor oppstart er usikker. Det er også satt av midler til høydebasseng på Bru, Askje og Sørbø. Kommunedirektøren foreslår ar det settes av kr 22,3 mill. i planperioden.
 68Tiltak i Finnøy 18 200 3 800 5 400 3 500 5 500
Tiltakene er basert på Finnøy sin hovedplan og investeringsplan i perioden 2018-2022 og er justert med oppdatert framdrift. De største prosjektene er knyttet til forsterkning av vannforsyning Kindingstad-Nærland og forsterkning og utvidelse av vannforsyning til Helgøy, Nord-Hidle, Bjergøy og Halsnøy. Det er stor usikkerhet knyttet til prosjektkostnadene, og det er behov for nye avklaringer og evt. justering av framdrift når mer nøyaktige anslag foreligger. Kommunedirektøren foreslår at det settes av kr 18,2 mill. i planperioden.
 69Byomforming 65 000 20 000 20 000 15 000 10 000
I forbindelse med byomforming og større infrastrukturtiltak vil det være behov for samtidig fornyelse eller omlegging av vann‐ og avløpssystemene. Bussveien og de store byomformingsområdene som Urban Sjøfront og Jåttåvågen er eksempler på aktuelle prosjekter som vil kreve investeringer i planperioden. Framdrift og gjennomføring av slike prosjekter styres ofte av eksterne aktører, og det er derfor stor usikkerhet knyttet til framdrift og kostnader. Tiltakene er dels lovpålagte gjennom flytteplikt i Veiloven og dels prioriterte tiltak. Kommunedirektøren foreslår å sette av kr 65 mill. i planperioden til tiltak på vannledningsnettet som følge av byomforming.
 70Fornyelse 167 200 38 000 41 800 41 800 45 600
I februar 2019 vedtok bystyret i sak 13/19, at fornyelsestakten på utskiftning av rør skal øke fra 1,0 % til 1, 5 % årlig. Dette utgjør 9 900 meter vannledning som er rundt en dobling av tidligere nivå - og innebærer behov for betydelig økning i investeringene på sikt en gradvis opptrapping på 0,1 % hvert år til 1,5 % i 2026. Tiltak knyttet til akutte reparasjoner og andre strakstiltak er nå lagt inn under Fornyelse. Kommunedirektøren foreslår å sette av kr 167,2 mill. i kr i planperioden til fornyelse av vannledningsnettet. I tillegg til midlene direkte avsatt til fornyelse vil det i forbindelse med ulike former for byomforming bli fornyet ledninger. Det vises til prosjekt Byomforming for nærmere omtale.
 71Forsterkninger 11 000   4 000 4 000 3 000
Økt minstetrykk i kommunen fra 20 til 25 meter vannsøyle medfører behov for investeringer og mulig nye pumpestasjoner. I tillegg skal forsyningssikkerheten til enkelte områder forsterkes, og det skal etableres ringforbindelse på endeledninger i fornyelsesprosjekter. Til sammen foreslår kommunedirektøren at det settes av kr 11 mill. til forsterkning av vannledningsnettet i planperioden.
 72Lekkasjereduksjon 3 200 1 000 1 000 600 600
Redusert lekkasjetap fra vannledningsnettet er høyt prioritert i planperioden. Videre soneinndeling, eventuelt tiltak for å redusere trykket i områder med høyt trykk og andre lekkasjereduserende tiltak krever investeringer. Kommunedirektøren foreslår at det settes av kr 3 mill. i planperioden.
 73Vannledninger i utbyggingsområder 3 000 2 000 1 000   
I Stavanger kommune har man hatt en ordning der kommunen bekoster vannledningsmateriell for private utbyggere i utbyggingsområdene. I henhold til sak 61/19 i Fellesnemda avvikles ordningen fra 1. januar 2020, men allerede inngåtte avtaler betales ut i tråd med gjeldende praksis. Med denne bakgrunn foreslår kommunedirektøren at det settes av kr 3 mill. frem til og med 2022.
 74Vannverket, kjøretøy og utstyr 1 600 800 800   
Flere entreprenører benytter kommunale brannhydranter til å fylle rent vann på sine tankbiler. For å øke sikkerheten i vannforsyningen foreslås det å etablere vannfyllerier som både har tilbakeslagssikring mot forurensning, og mulighet for å ha kontroll med hvem som benytter vannet. Totalt for planperioden forslår kommunedirektøren at det settes av kr 1,6 mill. til dette tiltaket.
  Sum Vannverket  67 500 82 400 70 900 70 700
        
  Avløpsverket     
 75Tiltak Finnøy 2 300   1 000 1 300  
Tiltakene er basert på Finnøy sin hovedplan og investeringsplan i perioden 2018-2022 og justert med oppdatert framdrift. Det største prosjektet er knyttet til ny slamavskiller Nåden/Kvame. Kommunedirektøren foreslår å sette av kr 2,3 mill. i planperioden.
 76Tiltak Rennesøy 4 400 400 1 400 2 600  
Tiltakene er basert på Rennesøy sin hovedplan og investeringsplan for perioden 2018-2022 – og justert med oppdatert framdrift. Det største prosjektet er knyttet til kloakkering Sørbø. Kommunedirektøren foreslår å sette av kr 4,4 mill. i planperioden.
 77Byomforming 121 000 40 000 40 000 25 000 16 000
I forbindelse med byomforming og større infrastrukturtiltak vil det være behov for samtidig fornyelse eller omlegging av vann‐ og avløpssystemene. Bussveien og de store byomformingsområdene som Urban Sjøfront og Jåttåvågen er eksempler på prosjekter som vil kreve betydelige investeringer i planperioden. Framdrift og gjennomføring av slike prosjekter styres av eksterne aktører, og det er stor usikkerhet knyttet til framdrift og kostnader. Hvis flere av prosjektene får forsert framdrift vil det kunne føre til større kostnadsutgang enn budsjettert, dette vil i så fall bli justert i tertialrapportene. Tiltakene er dels lovpålagte gjennom flytteplikt i Veiloven og dels prioriterte tiltak. Kommunedirektøren foreslår at det settes av kr 65 mill. til tiltak på avløpsnettet som følge av byomforming i planperioden.
 78Fornyelse 215 000 50 000 50 000 55 000 60 000
I februar 2019 vedtok bystyret i sak 13/19, at fornyelsestakten på utskiftning av rør skal øke fra 1,0 % til 1, 5 %. Dette utgjør 9 000 meter spillvannsførende avløpsledning som er nesten en dobling av tidligere nivå - og innebærer behov for betydelig økning i investeringene på sikt. I investeringsplanen er det foreslått en gradvis opptrapping mot målet fra 1.0 til 1.2 % i planperioden med en gradvis økning på 0,1 % hvert år til 1,5 % i 2026. Behov for akutte reparasjoner og strakstiltak er nå lagt inn under Fornyelse. I planperioden settes det av 215 millioner kroner til fornyelse av avløpsledningsnettet. Grøftefri fornyelse av ledningsnettet finansieres som hovedregel over driftsbudsjettet. I tillegg til midlene direkte avsatt til fornyelse vil det i forbindelse med ulike former for byomforming og i forbindelse med separering av fellesavløp bli fornyet ledninger. Det vises til prosjektene Byomforming og Fremmedvannreduksjon og separering for nærmere omtale.
 79Fremmedvannsreduksjon og separering 40 000 10 000 10 000 10 000 10 000
For å nå målene om tilstrekkelig kapasitet i ledningsnettet og redusert fremmedvann til renseanlegget må ulike tiltak iverksettes. Ordinær separering av fellesavløp i separatsoner, lettseparering i fellessoner og lokale tiltak for å redusere overvannsbelastningen på systemene medfører investeringsbehov. Det settes totalt av kr 40 mill. til dette formålet i planperioden.
 80Vannføringsmålere avløp 8 000 2 000 2 000 2 000 2 000
Kontroll med avløpsmengdene i hver avløpssone er avgjørende for riktige prioriteringer innenarbeidet med fremmedvannsreduksjon, og det skal etableres målere for alle påslipp til IVAR sine avløpstunneler. Kommunedirektøren foreslår å sette av kr 8 mill. kroner i planperioden til dette formålet.
  Sum Avløpsverket  102 400 104 400 95 900 88 000
        
  Renovasjon     
 81Nedgravde containere 9 500 2 500 2 500 2 300 2 200
I sentrumsnære boligområder samt på steder der det er vanskelige atkomstforhold for vanlig beholdertømming, innreguleres og etableres nedgravde containerløsninger i kommunal regi. Kommunedirektøren foreslår at det avsettes kr 9,5 mill. i planperioden herav kr 2,5 mill. i 2021.
 82Nye avfallsbeholdere, kjøp 9 000 2 500 2 500 2 000 2 000
Tiltaket gjelder fortløpende innkjøp av avfallsbeholdere til erstatning av ødelagte spann, samt til nye abonnenter. Kommunedirektøren foreslår at det avsettes kr 9 mill. i planperioden, herav kr 2,5 mill. i 2021.
  Sum Renovasjon  5 000 5 000 4 300 4 200
        
  Park og vei     
 83Nye veianlegg  2 100 2 100 2 100 2 100
Midlene brukes til diverse mindre nyanlegg, rehabiliteringer og omlegginger av byens gater og veier. Universell utforming av bussholdeplasser finansieres også av dette prosjektet. Kommunedirektøren foreslår å videreføre en årlig bevilgning på kr 2,1 mill. i planperioden.
 84Vei, rehabilitering   1 500 1 500 1 500 1 500
I forbindelse med arbeid på kommunale veier, er det behov for å bidra til generell oppgradering av fortau, kantstein og sluk. Det vil være store besparelser på vedlikehold og investeringer ved å kunne gjøre oppgraderinger samtidig, og det er viktig å sette av nok midler for å samordne tiltakene. Kommunedirektøren foreslår at den årlige bevilgningen på kr 1,5 mill. videreføres i planperioden.
 85Asfaltering  5 000 5 000 5 000 5 000
Stavanger kommune sitt veinett har et etterslep innen rehabilitering og utbedring. Kommunedirektøren forslår å videreføre den årlige bevilgningen på 5 mill. i planperioden.
 86Fortau fra Bru kai til krysset Bruveien og Vakthusveien 9 375 6 250    
Dette tiltaket var tidligere prioritert i Rennesøy kommunes trafikksikkerhetsplan. Reguleringsplan ble vedtatt i 2008. Prosjektet skal detaljprosjekteres, og grunnerverv må gjennomføres før fortau kan bygges. Rammen for prosjekt er kr 9,4 mill. Kommunedirektøren foreslår å sette av kr 6,3 mill. i 2021.
 87Kongsgaten, rehabilitering 30 000 7 500 2 500 12 500  
Det er enighet med fylkets samferdselssjef at hele strekningen for kollektivtraseen Kongsgata, Klubbgata og Verksgata skal ses i sammenheng, og fortrinnsvis opparbeides sammenhengende, slik at det unngås mange forskjellige omlegginger av kollektivsystemet i byggeperioden. Hovedfinansiering vil være via Bymiljøpakken. Det foreslås satt av kr 30 mill. til finansiering av de deler av opparbeidelsen som tilfaller kommunen.
 88Breivik/Hegreberg, Utbedring av natursteinsmur    1 250  
Det er behov for utbedring av mur i Breivik/Hegreberg-området. Muren er veifundament, og er lødd med varierende kvalitet på steinen. Noen steiner har glidd ut, og det er overheng på deler av muren. Kommunedirektøren foreslår at det settes av kr 1,25 mill. til tiltaket i planperioden.
 89LED-lys, utkifting av gatelysarmatur 41 000 10 250 10 250 10 250  
Utskifting til LED-belysning vil gi betydelige energibesparelser både som følge av mindre strømforbruk og muligheter for dimming. Dersom potensialet som ligger i smartbelysning og styring skal kunne realiseres, må det skiftes til LED. Kommunedirektøren foreslår at det settes av kr 10,25 mill. årlig til formålet i planperioden.
 90Gatelys  10 000 10 000 10 000 10 000
I forbindelse med utbyggings- og veiprosjekter, vil det samtidig være behov for å få utført oppgradering av gatebelysning og ledningsnettet. Prosjektet omhandler også belysning på turveier og belysningsprosjekter i sentrum. Kommunedirektøren foreslår å videreføre en årlig bevilgning på kr 10 mill. hvert år i planperioden.
 91El-bil, lading på gatelys  2 000    
Ved behandling av Handlings- og økonomiplan 2018-2021 vedtok bystyret å avsette kr 8 mill. til El-bil ladning på gatelys. Prosjektet har en årlig bevilgning på kr 2 mill. til og med 2021. Kommunedirektøren foreslår å videreføre prosjektet frem til 2021.
 92Bruer/kaier, rehabilitering   6 250 5 000 5 000 5 000
Det er gjennom årlige inspeksjoner avdekket store feil og mangler ved de fleste bruer og kaier i kommunen. Ingen er uten anmerkninger, og flere av kaiene anbefales stengt eller revet. Konsekvenser ved ikke å foreta nødvendige inspeksjoner og tilstandskontroller, vedlikehold og reparasjoner vil være at konstruksjonsdelene svekkes på en slik måte at bruene og kaiene må stenges, i verste fall rives. Dette vil medføre store økonomiske konsekvenser. Kommunedirektøren foreslår at det avsettes kr 5 mill. årlig i planperioden til dette formålet. Videre foreslår kommunedirektøren å bevilge kr 1,25 mill. i 2021 som en videreføring av Rennesøy sin vedtatte bevilgning i økonomiplanen 2019-2022.
 93Nedsenkbare pullerter-erstatning  3 000    
Eksisterende anlegg med nedsenkbare pullerter ved Skagen Brygge Hotel, Kongsgårdbakken og ved Skur 6 må erstattes. Anleggene har ustabil drift, ting som stadig går i stykker og flere småreparasjoner må foretas kontinuerlig. Anleggene er flere år gamle, og har eldre teknologi. Ved å bytte ut eksisterende anlegg oppnår man lavere driftskostnader, økt driftssikkerhet og økt sikring av sentrum (terrorsikring). Kommunedirektøren foreslår at det settes av kr 3 mill. I 2021 til tiltakene.
 94Nedsenkbare pullerter-utvidelse   3 000 3 000  
Kommunedirektøren foreslår at det settes av midler til oppfølging av prosjektet “Sikring av sentrum”, midlertidig sikring av sentrum i forbindelse med store arrangement samt permanente tiltak som skal bidra til sikring mot terror og andre alvorlige tilsiktede hendelser. Kommunedirektøren foreslår at det i 2022 og 2023 settes av kr 3 mill.
 95Fremkommelighet  3 000 3 000 3 000 3 000
Prosjektets formål er å finne gode løsninger på mindre trafikale utfordringer som hindrer fremkommelighet i nært samarbeid med staten, fylkeskommunen. Kommunedirektøren foreslår å avsette kr 3 mill. årlig i perioden. Det vil legges frem en egen sak til kommunalutvalget for miljø og utbygging og formannskapet.
 96Sentrum  6 000 6 000 6 000 6 000
Det er gjennom flere år investert store summer i oppgradering av sentrum. Tiltak som kommer innunder her er Arneageren, Tjensvoll torg og Straen Gamle Stavanger terrassehager. Arbeidet med å gjøre Tusenårsstedet/torget mer brukervennlig delfinansieres også under denne budsjettposten. Kommunedirektøren foreslår at den årlige bevilgningen på kr 6 mill. videreføres i planperioden.
 97Trafikksikkerhet  15 925 15 925 15 925 15 925
Prosjektene som blir prioritert gjennomført er valgt med utgangspunkt i Trafikksikkerhetsplanen for Stavanger. Prosjektene er viktige tiltak for å øke tryggheten for myke trafikanter, spesielt barn på skolevei. Kommunedirektøren foreslår å videreføre en årlig bevilgning på kr 15,9 mill. til formålet.
 98Intensiv belysning fotgjengerfelt  2 200 2 200 2 200 2 200
Prosjektene som blir prioritert gjennomført er valgt med utgangspunkt i Trafikksikkerhetsplanen for Stavanger. Prosjektene er viktige tiltak for å øke tryggheten for myke trafikanter, spesielt barn på skolevei. Kommunedirektøren foreslår å videreføre en årlig bevilgning på kr 15,9 mill. til formålet.
 99Kannik skole, uteområde 14 000 4 000    
Kannik er en stor ungdomsskole og uteområdet rundt skolen har behov for en omfattende oppgradering. Arbeidet med å oppgradere uteområdet rundt Kannik skole er godt i gang. Kommunedirektøren foreslår å finansiere resten av prosjektet med kr 4 mill. i 2021.
 100Skoler, uteområder  9 200 6 800 9 500 9 500
Midler til dette prosjektet vil benyttes til utvikling av skolegårder med vektlegging på kvalitet, aktivitet og sosialt samvær. Gode skolegårder er viktig for barna i skoletiden, samtidig er skolene også viktige møteplasser og aktivitetsområder på ettermiddag- og kveldstid. Bevilgningene benyttes til nødvendig opprusting av skolens utearealer (utstyr m/ fallunderlag, asfaltering, beplanting, samt mindre omlegginger). Kommunedirektøren foreslår å videreføre en årlig bevilgning på kr 9,5 mill. i planperioden. Beløpet er lavere i 2021 og 2022 som følge av bystyrets vedtak om å forskuttere arbeidene på Våland skole i 2019.
 101Oppgradering lekeplasser i kommunale felt  125 125 125 125
Tiltaket omfatter utskifting av lekeapparater og andre tiltak på kommunale lekeplasser som følge av slitasje. Kommunedirektøren foreslår å videreføre årlig bevilgning på kr 0,125 mill.
 102Kreative lekeplasser  3 000 3 000 3 000 3 000
For å legge til rette for mer utfordrende og spennende lekeplasser, foreslår kommunedirektøren å videreføre en årlig avsetning på kr 3 mill. i planperioden. Midlene disponeres i årsprogram investering for Park og vei.
 103Barnehager, uteområder  5 125 5 125 5 125 5 125
Uteområdene i barnehagene er utsatt for stor slitasje og med et betydelig etterslep, slik at det er behov for rehabilitering og oppgradering. Kommunedirektøren foreslår at det bevilges kr 5,125 mill. hvert år i planperioden.
 104Friområde, økt opparbeidelse  2 000 2 000 2 000 2 000
Kommunedirektøren foreslår å bevilge kr 2 mill. årlig i planperioden til opparbeidelse av friområder. Midlene disponeres i Årsprogram for Park og vei, og benyttes til nødvendige rehabiliteringstiltak og opparbeidelsestiltak, blant annet for oppgradering av badeplasser og oppfølging av stupeanlegg. I tillegg finansieres skjøtselsarbeid utført av tilrettelagte arbeidsplasser som Attende og Allservice med disse midlene.
 105Parkanlegg/friområder, rehabilitering  700 700 700 700
Kommunedirektøren foreslår å videreføre en årlig avsetning på kr 0,7 mill. i planperioden. Midlene skal brukes til rehabilitering av eldre, prioriterte parkanlegg, samt utvikling av aktivitetstilbudet i eksisterende parker og friområder. Midlene disponeres i henhold til årsprogrammene til Park og vei.
 106Friområder, skjøtsel  2 000 2 000 2 000 2 000
Bystyret vedtok i budsjettbehandlingen i 2019 å styrke innsatsen i kommunens friområder. Begrunnelsen var at skjøtsel av større friområder og naturvernområder må forbedres i perioden. Overordnet skjøtselsplan for Stavanger gir føringer for naturskjøtsel for alle de større kommunale friområdene i Stavanger. Planen gir også en oversikt over nødvendige tiltak for blant annet å styrke eller ivareta naturmangfoldet eller områdenes opplevelseskvaliteter. Planen ble vedtatt av kommunalstyret for miljø og utbygging 27. februar 2018. Midlene disponeres i Årsprogram for Park og vei, og benyttes til oppfølging av tiltak beskrevet i planen.
 107Prosjekt friområde  20 000 20 000 20 000 10 000
I tråd med bystyrets budsjettvedtak de senere år foreslår kommunedirektøren å videreføre en årlig bevilgning på kr 10 mill. i planperioden. Midlene disponeres til innløsing av arealer, samt planlegging og opparbeiding av regulerte friområder. I årene 2021- 2023 foreslår kommunedirektøren i tillegg å legge inn kr 10 mill. for å ta høyde for eventuelle kostnader i forbindelse med arbeidet med tursti ved Gauselstranden. 
 108Lervig, park fase 2 48 000 0 20 000 25 000  
Lervig, park fase 1 ble gjennomført som eget prosjekt i 2019 og avsluttet i 2020. En endelig opparbeidelse antas å ha en kostnad på om lag kr 48 mill. Kommunedirektøren foreslår å sette av kr 20 mill. i 2022 og kr 25 mill. i 2023 til formålet.
 109Nytorget 30 000 9 000 9 000 9 000  
Det skal opparbeides park og offentlig møteplass på Nytorget. Kommunestyret vedtok i Handlings- og økonomiplan 2020-2023 at arbeidet med Nytorget prioriteres. Kommunedirektøren foreslår at det avsettes kr 30 mill. til prosjektet, kr 9 mill. årlig i årene 2021-2023.
 110Uteområdet i Rådhuskvartalet 30 000 4 000 4 000 10 000 12 000
Det ble i 2020 avsatt midler til prosjektering av nytt uteområde i Rådhuskvartalet. Kommunedirektøren foreslår å avsette kr 30 mill. i planperioden til arbeidet.
 111Tjensvolltorget 7 500 0 1 500 2 000 4 000
Tjensvoll Torg har behov for en omfattende oppgradering. Det er satt av midler til et forprosjekt over sentrumsmidlene og en regner med at dette kan være planavklart i 2020. Det er anslått at oppgraderingen vil beløpe seg til omkring kr 7,5 mill. og kommunedirektøren foreslår at det settes av til sammen kr 7,5 mill. i planperioden.
 112Løkker, baner, skatebaner og nærmiljøanlegg  6 100 6 100 6 100 6 100
Prosjektet gjelder bygging av lekeplasser, parker, friområder, nærmiljøanlegg med mer. Midlene disponeres i årsprogram investering for Park og vei, og brukes til å imøtekomme behovet for nye anlegg, samt rehabilitering av eksisterende anlegg. Kommunedirektøren foreslår å videreføre den årlige bevilgningen på kr 6,1 mill. i planperioden.
 113Idrettsanlegg  6 000 6 000 6 000 6 000
Kommunedirektøren forslår å videreføre en årlig avsetning på kr 6 mill. i planperioden til opprusting av utendørs idrettsanlegg. Midlene disponeres i henhold til årsprogram investering for Park og vei, samt Idrett som disponerer kr 2 mill. av midlene årlig til idrettsutstyr.
 114Vestre Åmøy velforening, ballbinge  50    
Vestre Åmøy velforening har fått tilsagn om spillemidler ved realisering av en ballbinge. Realiseringen forutsetter en kommunal medfinansiering på totalt kr 0,3 mill. Kommunedirektøren foreslår å avsette de siste kr 50 000 til formålet i planperioden.
 115Kunstgressbaner, rehabilitering   15 000 15 000 15 000 15 000
Kommunedirektøren foreslår å fortsette arbeidet med rehabilitering av kunstgressbaner i hele planperioden, med kr 15 mill. årlig. Prioriteringer i Fagplan idrett 2019-2034 vedtatt i Bystyret 17.06.2019 vil bli lagt til grunn og rammen vil gi anledning til å rehabilitere tre baner årlig.
 116Granulatoppsamling kunstgressbaner  3 000 3 000 3 000 3 000
Midlene vil benyttes til oppfølging av pålegg om granulatoppsamling ved rehabilitering av kunstgressbaner i jf. krav i Forskrift om plastholdig fyllmateriale i idrettsbaner som nå er på høring.Kommunedirektøren foreslår å sette av 3 mill. årlig i planperioden.
 117Miljø, gatetun, fortau, kantstein, sluk, belysning  11 000 11 000 11 000 11 000
Handlingsplan for planlegging og opparbeiding av gatetun og miljøgater ligger til grunn for prioriteringen av prosjektene innenfor fagfeltet miljø og gatetun. Opparbeidelsen av en gate gir signaler om verdi og bruk, og visuelt forfall vitner om et område med lav status og lite ressurser. Ved å heve standarden øker verdien på gaterommet, og ved bevisst valg av møblering og beplantning kan gaten gis en identitet og bli en estetisk opplevelse for brukerne og beboerne. I tillegg vil fysiske virkemidler styre trafikantenes adferd, gi lavere kjørehastighet og økt trivsel for fotgjengere og syklister. Gatetun og miljøgater utformes etter prinsipp for universell utforming, og gir dermed økt tilgjengelighet for alle. Det er avgjørende å kunne rehabilitere gater hvor avløpsanleggene blir skiftet ut. Kommunedirektøren foreslår en årlig bevilgning på kr 11 mill. I planperioden.
 118Sykkelstrategi  20 000 20 000 20 000 20 000
Formålet til prosjektet er å etablere gode og trygge løsninger for syklister i alle våre hovedtraseer og så langt det lar seg gjøre separere syklistene fra andre trafikanter. Satsingen følges opp med en egen handlingsplan med konkrete tiltak. Kommunedirektøren foreslår å videreføre den årlige bevilgningen med kr 20 mill. i planperioden.
 119Sykkelveinettet, sykkelparkering, servicefunksjoner  2 250 2 250 2 250 2 250
Midlene benyttes for å heve standarden på sykkelveinettet og bygge nye tilrettelagte traseer. Det vil også være viktig å bygge og tilrettelegge for mer sykkelparkering og servicefunksjoner for sykkel. Kommunedirektøren foreslår å videreføre den årlige bevilgningen på kr 2,25 mill. per år i planperioden.
 120Åmøyveien, gang og sykkelvei 35 000 10 000 10 000 10 000  
Utarbeidelse av reguleringsplan er igangsatt og deretter vil detaljprosjektering bli satt i gang. Detaljprosjektering vil gi et mer detaljert kostnadsoverslag for prosjektet. Kommunedirektøren foreslår å avsette kr 30 mill. i planperioden i påvente av detaljprosjekteringen i tråd med kommunestyrets vedtak i behandling av Handlings- og økonomiplan 2020-2023.
 121Bymiljøpakken, mva   1 000 1 000 1 000 1 000
Investeringsprosjektene i kommunen er bruttofinansiert og momsrefusjonen kommunen mottar, inntektsføres sentralt i investeringsbudsjettet. Ved en inkurie ble kostnadene for bymiljøpakken budsjettert med netto kostnader dvs. eksklusiv mva, mens momsrefusjonen ble budsjettert sentralt. Dette medfører at prosjektet må få tilført tilsvarende beløp som momsrefusjonen til sin ramme for å være fullfinansiert. Kommunedirektøren foreslår en årlig bevilgning på kr 1 mill. til formålet
  Sum Park og vei  214 525 215 075 240 525 163 525
        
  Kirke     
 122Domkirken 2025 321 600 80 000 53 000 23 000 26 600
Stavanger domkirke og Bispekapellet skal i regi av Stavanger kirkelige Fellesråd gjennomgå en omfattende restaurering frem mot kirkens og byens 900-års jubileum i 2025. Prosjektet har en vedtatt total ramme på kr 319,6 mill. og skal ferdigstilles innen 2025. Som følge av revidert brannsikringsstrategi foreslås det å innarbeide en merkostnad på kr 2 mill. jf. sak 106/20 behandlet i UMU 26. august 2020. Oppdatert ramme er på kr 321,6 mill. I planperioden vil kr 182,6 mill. disponeres.
 123Hundvåg kirke, rehabilitering 43 900 27 900    
Rehabilitering av Hundvåg kirke innebefatter rehabilitering av ytterveggene, takdekking og isolasjon. Prosjektet omfatter i tillegg kostnader knyttet til VVS og elkraft installasjoner. Prosjektet har fra tidligere en vedtatt ramme på kr 42 mill. Prosjektet er noe forsinket, oppstart av byggearbeider vil være i januar 2021 med ferdigstillelse mot slutten av samme år. Som følge av prosjekterings-/planleggingskostnader er estimert prosjektkostnad på kr 43,9 mill. jf. sak 48/20 behandlet av formannskapet 19. mars 2020. Kommunedirektøren foreslår at det avsettes kr 27,9 mill. til formålet i 2021.
 124Revheim gravlund 4 000 4 000    
Revheim gravlund har behov for klargjøring av areal. Nye gravplassareal med gjennomgraving og drenering som bør utføres i 2021. Kommunedirektøren foreslår å avsette en kostnadsramme på kr 4 mill. til formålet i 2021.
 125Tjensvoll gravlund, oppgradering urnefelter og parkering  2 500    
Det er behov for å drenere urnefelter som er belagt med urnegraver, samt fremtidige urnefelt ved kapellet på Tjensvoll gravlund. Kommunedirektøren foreslår å bevilge kr 2,5 mill. til formålet i 2021.
 126Ventilasjonsanlegg, utskiftning av på kirker 8 400 4 200 4 200   
Det er behov for utskifting av defekte ventilasjonsanlegg ved flere kirker. Med full oppgradering til dagens standard må alle ventilasjonsrørene skiftes. Kommunedirektøren foreslår å bevilge kr 6 mill. i planperioden for oppgradering av ventilasjonsanlegg på Tasta, Sunde og Madlamark kirker.
 127Hausken kirkesenter, forprosjekt/avklaringsprosjekt  500    
Kommunedirektøren forslår at det avsette kr 0,5 mill. i 2021 for å avklare fremdrift for et eventuelt kirkesenter ved Hausken kirke. Herunder reguleringsbestemmelser, eiendomsavklaringer, plassering av bygg med mer.
  Sum Kirkebygg  119 100 57 200 23 000 26 600
        
  Miljø     
 128Forurenset sjøbunn-prosjekt 48 000 2 000 23 000 23 000  
Tiltaket omfatter gjennomføring av tiltak for å fjerne forurenset sjøbunn i Galeivågen og rundt Jadarholm fra 2021. Arbeidet med forurenset sjøbunn i Stavanger inngår i et nasjonalt program støttet av Miljødirektoratet. Kommunen sin egenandel forventes å bli 25 % av kostnadssummen. Det vil bli søkt statlig støtte via søknad til Miljødirektoratet om å dekke 75 % av kostnadene. Tiltaksrapport for fjerning av forurenset sjøbunn i Galeivågen/Jadarholm mv. ble behandlet i sak 55/20 av utvalg for miljø og utbygging. Kommunedirektøren foreslår at det avsettes kr 48 mill. til prosjektet, herunder kr 2 mill. i 2021 til detaljprosjektering i Galeivågen.
  Sum Miljø  2 000 23 000 23 000 0
        
  Sum brutto investeringer  1 344 850 1 401 250 1 262 050 1 025 825
        
  Finansiering av investeringer     
 129Overføring fra drift  224 672 302 595 328 916 326 719
Deler av driftsinntekter benyttes som egenfinansiering av investeringene, dette for å sikre handlefrihet i form av begrenset gjeldsvekst også i kommende planperioder. Kommunedirektøren foreslår å overføre kr 1,183 mrd. fra drift til investering i perioden 2021-2024 til finansiering av investeringene. For 2021 utgjør dette kr 224,7 mill.
 130Låneopptak  651 037 627 743 583 222 387 123
Investeringer som ikke finansieres av inntekter, må lånefinansieres. Sum lån knyttet til gjennomføring av kommunens investeringsprosjekter i bykassen i henhold til kommunedirektøren forslag i perioden 2021-2024 utgjør kr 2,249 mrd., hvor av kr 651 mill. er låneopptaket i 2021. Gjennomsnittlig egenfinansiering av investeringene i planperioden utgjør 56 %.
 131Bruk av ubundet investeringsfond  143 944    
Som følge av endring i finansiell fremdrift i flere investeringsprosjekter er det tidligere år avsatt ubrukte midler på ubundet investeringsfond, jf. tertialrapporter. Kommunedirektøren foreslår å disponere kr 120,7 mill. av disse midlene til delfinansiering av investeringene 2021.
 132Salgsinntekter   60 000   
I planperioden budsjetteres det med kr 60 mill. i salgsinntekter, som er relatert til et mulig salg av tomten til Tastaveden skole (kr 30 mill.) og muligheten for å selge tomt til boligbyggelag for å etablere leie-til-eie. (kr 30 mill.) Kommunedirektøren vil utarbeide en sak som viser aktuelle tomter og fremgangsmåte for å gjennomføre dette. På nåværende tidspunkt er det ikke andre kjente salgsinntekter som forventes. Kommunedirektøren gjør oppmerksom på at faktisk tidspunkt for salg og oppgjør er svært usikkert og at forskyvninger mellom årene kan forekomme.
 133Momsrefusjon investering  201 728 210 188 189 308 153 874
Forventet momsrefusjon knyttet til investeringsprosjekter utgjør kr 755 mill. i perioden 2021-2024, hvor av kr 201,7 mill. i 2021.
 134Konserninterne utlån, mottatte avdrag  20 853 29 308 36 588 44 092
I planperioden foreslås det et samlet utlån til kommunale foretak på kr 1,3 mrd. som omtales nærmere i kapitel 10. Avdragene skal etter gjeldende regnskapsregler føres direkte i investeringsregnskapet. Forventet avdrag i planperioden utgjør kr 130 mill.
 135Lyse AS, avdrag på ansvarlig lån  45 735 45 735 45 735 45 735
Avdragene på de ansvarlige lånene til Lyse skal etter gjeldende regnskapsregler føres direkte i investeringsregnskapet. Avdragstiden på det ansvarlige lånet er 30 år, og er nedbetalt i 2038. Det budsjetteres med kr 45,7 mill. i årlige avdrag.
 136Stavangerregionen Havn og IKS, avdrag ansvarlig lån  12 282 12 282 12 282 12 282
Avdragene på et mulig ansvarlig lån i Stavangerregionen Havn IKS, skal etter gjeldende regnskapsregler føres direkte i investeringsregnskapet. Det er lagt til grunn en avdragstid på 4 år, slik at lånet er nedbetalt i 2024. Det budsjetteres med kr 12,3 mill. i årlige avdrag.
 137Bidrag fra utbygger, byggemondning Madla/Revheim og Atlantaren 00 41 000 33 500
I Handlings og økonomiplan 2020-2023 ble utbyggingen på Madla/Revheim lagt inn av kommunestyret for å sikre kapasitet og boligtyper som gjør at kommunen beholder og tiltrekker en større andel av unge i etableringsfasen. Kommunedirektøren forventer tilbakebetaling av bidrag fra utbyggere på kr 74,5 mill. i planperioden.
 138Spillemidler, kunstgressbaner  2 500 2 500 2 500  
Det legges til grunn spillemidler på kr 2,5 mill. per år som følge av investeringer knyttet til kunstgressbaner jf. investeringstiltak i linje 115.
 139Spillemidler, idrett  22 500 22 500 22 500 22 500
Kommunedirektøren forventer årlige tilskudd/spillemidler på rundt kr 22,5 mill. hvert år i planperioden som følge av idrettsprosjekter som er realisert og som skal realiseres.
 140Salg av selveide boliger i bofellesskap  16 600    
Det er vedtatt utbygging av tolv boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming og behov for heldøgns tjenester jf. omtale i investeringstiltak 52. Videre er det vedtatt at 11 av boligene skal selges til brukerne, mens kommunen vil beholder en bolig som personalbase. Det vil i tillegg mottas kr 19,4 i tilskudd fra husbanken jf. linje 141 og mva kompensasjon på kr 9,5 mill. innarbeidet i linje 133.
 141Husbanktilskudd   88 400 0 
Det foreslås å budsjettere med kr 88,4 mill. i husbanktilskudd i planperioden. Det forventes tilskudd knyttet til nytt sykehjem på Finnøy (kr 34 mill.), Solborgprosjektet (kr 19,4 mill.) og Ramsvigtunet sykehjem (kr 35 mill.). Beløpet for Ramsviktunet er nedjustert i tråd med prosjektets utvikling fra å være et senter for personer med demens, til å omfatte en utvidelse av sykehjemmet.
 142Tilskudd til Tou Scene  3 000    
Det er i statsbudsjettet (Prop.1 S 2020-2021) foreslått en bevilgning på kr 3 mill. i 2020 til Stavanger kommune – Nye Tou Scene, byggetrinn 2 som mottas i 2021. Det er gitt tilsagn om tilskudd på kr 13,3 mill. og tidligere er det bevilget kr 10,3 mill.  
  Sum Finansiering av investeringer  1 344 850 1 401 250 1 262 050 1 025 825
        
        
  Sum Udekket 0000
  Andel egenfinansiering % 52 %55 %54 %62 %
  Andel låneopptak % 48 %45 %46 %38 %
Tabell 5.7 Investeringsprosjekter 2021-2024, tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)