Handling- og økonomiplan 2021-2024 – Stavanger kommune

7.3 Forskning

Forskning og innovasjon står sentralt i utviklingen av en bærekraftig kommune og et bærekraftig samfunn. Forskning er søken etter ny kunnskap for å finne nye, endrede eller bedre løsninger. Målet er at tjenestene som gis skal ha en kunnskapsbasert tilnærming. Kommunen skal i kommende planperiode øke forskningsinnsatsen, både i egen regi og med samarbeidspartnere på dette området.

Kommunens første strategiske plan for forskning vil bli ferdigstilt i 2021. Den vil legge føringer for kommunens videre satsing både internt, lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

7.3.1 Styrking av kommunens forskningsinnsats innen helse og omsorgstjenesten gjennom nasjonal satsing og lokalt samarbeid

Et kunnskapsløft for kommunehelsetjenesten er en av fem hovedprioriteringer for https://www.helseomsorg21.no/. Strategien slår blant annet fast at det må være effektive og behovstilpassede tjenester, slik at flest mulig kan holde seg friske lengst mulig.

Dette krever økt satsing på forskning, innovasjon og utdanning i kommunesektoren. I den forbindelse er det gitt ut en rapport som foreslår en struktur for forskning innenfor de kommunale helse og omsorgstjenestene, samt forslag til mulige finansieringsmodeller. Den foreslåtte strukturen er at det etableres tre nivåer; et nasjonal råd, fire regionale samarbeidsorgan og lokale klynger av kommuner som samarbeid med en eller flere motorkommune/r som leder arbeidet. KS sentralt har påtatt seg ansvaret for å etablere og drive det nasjonale nivået.

Kommunedirektøren har, i samråd med omliggende kommuner, påtatt seg ansvaret for å lede – å være motorkommunen i det lokale klyngesamarbeidet i Sør-Rogaland. Arbeidet lokalt støttes av KS- Rogaland.

Klyngesamarbeidet for forskning innen helse- og omsorgstjenestene i Sør-Rogaland ble etablert høsten 2020. Det er opprettet en arbeidsgruppe, bestående av representanter for de ulike kommunene, som ledes av Stavanger kommune. I løpet av 2021 skal det utarbeides mandat for klyngesamarbeidet, og samarbeidsavtaler skal inngås mellom kommunene og med forsknings- og utdanningsinstitusjoner.

Målsettingen er at klyngesamarbeidet om forskning innen helse- og omsorgstjenestene i Sør-Rogaland er startet opp og i drift i første halvår av 2021.

Stavanger kommune vil i planperioden delta i arbeidet med å etablere det regionale samarbeidsorganet i region Vest (Sogn og Fjordane, Vestland og Rogaland) som Bergen leder, samt samarbeide med KS lokalt og sentralt i dette arbeidet.

7.3.2 Forskning i egen regi og bruk av forskerkompetanse

Store samfunnsutfordringer stiller nye krav til måten kommunen løser oppgavene sine på. Et av tiltakene som er iverksatt, er etableringen av den Offentlig sektor-Ph.d.-ordningen i 2014 i regi av Norsk Forskningsråd (NFR). Den overordnede målsettingen med programmet er økt langsiktig og relevant kompetansebygging og forskningsinnsats i offentlige virksomheter, økt forskerrekruttering til offentlig sektor og økt samspill mellom akademia og offentlig sektor.

Offentlig sektor-Ph.d -ordningen
Forskningsprosjektets tittel er: «Hva gir trygge overganger i interkommunal rehabilitering, og hvilke metoder sikrer samhandling på tvers av helsetjenestenivåene?».

Forskningsprosjektets tittel er: «Hva gir trygge overganger i interkommunal rehabilitering, og hvilke metoder sikrer samhandling på tvers av helsetjenestenivåene?». Når forskningsspørsmålene er besvart, vil kommunene og helseforetaket ha et forskningsbasert grunnlag for videre planlegging og tilpasning av rehabiliteringstilbudet.

Kommunen søkte i 2020 og fikk innvilget midler til delfinansiering av et nytt doktorgradsprosjekt innenfor Helse og velferd gjennom Offentlig sektor-Ph.d -ordningen”. Prosjektet gjennomføres av en ansatt innen Helse og velferd. I den kommende planperioden planlegges det igangsetting av flere doktorgradsprosjekter i kommunal regi, der ansatte kan utvikle sin kompetanse gjennom et doktorgradsstudium, samtidig som kommunen får belyst en aktuell problemstilling.

Gjennom doktorgradsprosjektene vil kommunen bli tilført ny kompetanse. Arbeidet med hvordan kommunen skal nyttiggjøre seg denne forskningskompetansen vil fortsette i planperioden. Det er flere forhold som må belyses; balanse mellom bruk av resultatene og oppnådd kunnskap gjennom den praksisnære forskningen inn i tjenesteområdene, og bruk av forskerkompetanse generelt i organisasjonen.

Å ta i bruk forskning

Ny kunnskap er grunnleggende, blant annet i arbeidet med å videreutvikle tjenestene og å sikre at de valgte arbeidsmetodene er i samsvar med oppdatert kunnskap.

Kommunen deltar i, eller leder, flere ulike forskningsprosjekter. Det er per i dag ingen samlet oversikt over den totale innsatsen eller erfaringene, innenfor forskningsområdet.  Det skal i planperioden utvikles og tas i bruk en digital løsning som skal gi en enklere tilgang både til kommunens egne FoU aktiviteter (både pågående og gjennomførte) og annen forskning.

Det skal i perioden også arbeides aktivt med å skaffe midler til forskningsaktiviteter fra ulike forskningsprogrammer, særlig fra Norsk Forskningsråd og Horisont Europa.

7.3.3 Samarbeid med lokale forsknings- og utdanningsinstitusjoner

Kommunen har behov for å øke kompetansen på ulike felt innenfor forskningsområdet. Samarbeid med kunnskaps- og forskningsinstitusjonene er derfor viktig og må fortsatt videreutvikles.

Etableringen av klyngesamarbeid om forskning innen helse og omsorg vil være et viktig bidrag inn i arbeidet med å styrke samarbeidet.

7.3.4 Program for storbyrettet forskning

Programstyret for storbyrettet forskning (Program for storbyforskningskal styrke storbyenes interesser og sikre at de er i stand til å løse oppgavene de er satt til å utføre. Kommunene Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Tromsø og Bærum samarbeider med KS om forsknings- og utviklingsprosjekter som er særlig relevante for storbyene.

De strategiske forskningstemaene programstyret vektlegger for 2020-2023 ble vedtatt i Hovedstyret i KS i juni 2020. De prioriterte forskningsområdene for kommende periode er:

  • Klimaendringer, miljøhensyn og bærekraftig byutvikling
  • Digitalisering, og teknologisk utvikling
  • Kommunen som tjenesteleverandør i en ny tid

7.3.5 Internasjonalt arbeid gjennom nasjonalt samarbeid

«Horisont Europa» er det nye forsknings- og innovasjonsprogrammet i EU. Det avløser Horizon 2020 og vil gjelde fra 2021.  Dette er verdens største program for finansiering av forskning og innovasjon.

Norsk Forskningsråd (NFR) har, i forbindelse med “Horisont Europa”, nedsatt ulike referansegrupper. Disse referansegruppene skal komme med innspill knyttet til Norges prioriteringer, strategiske prosesser og oppfølgingen av “Horisont Europa”s neste, syvårige rammeprogram.

Medlemmene i referansegruppene kommer fra norske forskningsmiljøer, næringsliv, offentlige virksomheter og andre mulige deltakergrupper i “Horisont Europa”.  Stavanger kommune er, sammen med noen få andre kommuner invitert inn i dette arbeidet. Stavanger kommune har representanter inn i Helse-gruppen og i Klima, energi og mobilitet-gruppen i “Horisont Europa”.

Deltakelse i NFRs ulike referansegrupper vil også styrke kommunens FoU-arbeid, blant annet gjennom mer innsikt og kunnskap om forskningsaktiviteter i regi av EU og gjennom etableringen av nye nettverk.

7.3.6 Horizon 2020-prosjekt «AI4Cities»

AI4Cities er et utviklingsprosjekt, som skal skje gjennom såkalte innovative anskaffelser. Det treårige prosjektet starter opp i februar 2020 og forventes sluttført i løpet av 2023. Prosjektet har et budsjett på om lag 6,7 millioner euro.

AI4Cities er et Horizon 2020-prosjekt, hvor byene Helsinki, København, Amsterdam, Tallinn, Parisregionen og Stavanger kommune vil utfordre markedet til å utvikle morgendagens nye løsninger basert på kunstig intelligens. Konsortiet ledes av Helsinki.

Teknologiske nyvinninger basert på kunstig intelligens skal bidra til å redusere CO2-utslipp fra bygninger og kjøretøy, og på den måten bidra til å innfri kommunens ambisiøse klima- og miljøplan. Gjennom AI4Cities vil Stavanger kommune bidra til utviklingen av nye løsninger, men også kunne skape nye markeder og arbeidsplasser. AI4Cities er ett eksempel på hvordan Stavanger kommune, gjennom anskaffelsesprosesser, går i dialog med og utfordrer næringslivet til å bidra i utviklingen av nye løsninger.