Handling- og økonomiplan 2021-2024 – Stavanger kommune

1 Kommunestyrets vedtak

Kommunestyret sitt flertallsvedtak:

Punkt 1-9 som kommunedirektøren, med de endringer og justeringer som følger av alternativt budsjett.

1. Kommunestyret godkjenner det fremlagte forslag til Handlings- og økonomiplan 2021-2024 for Stavanger kommune, budsjettforslaget av 23. oktober 2020 og tilleggsinnstilling av 18. november 2020. Netto budsjettramme for 2021 fastsettes i henhold til:

  • Budsjettskjema Bevilgningsoversikt drift (1B), jf. kapittel 2.1.3
  • Budsjettskjema Bevilgningsoversikt investering, jf. kapittel 2.2.1.
  • Budsjettskjema Investeringsprosjekter, jf. kapittel 2.2.2.

2. Kommunestyret godkjenner forslag til skatter, rammetilskudd, renter, avdrag og anvendelse av netto driftsresultat mv. i henhold til bevilgningsoversikt – drift (budsjettskjema 1A) i kapittel 2.1.2.

3. Skatt på inntekt og formue fastsettes i henhold til høyeste tillatte kommunale skattøre som Stortinget vedtar.

4. Eiendomsskatt i Stavanger kommune skrives i 2021 ut i henhold til eiendomsskatteloven (esktl.) §§ 2 og 3, samt overgangsbestemmelsene i § 13 tredje ledd for sammenslåtte kommuner, som følger:

Overgangsperioden: 2021 er første året i overgangsperioden for harmonisering av eiendomsskatt i sammenslåingskommunen (esktl. § 13 tredje ledd).  I overgangsperioden skal økning i eiendomsskattesatsene være jevn inntil det er lik skattesats i hele kommunen. Overgangsperioden med forskjellige skattesatser avsluttes i 2022. Stavanger kommune oppnår lik skattesats i 2023 med høyst 3 promille for bolig- og fritidseiendom og generell sats på 3 promille. Nye kommunale takster skal tas i bruk fra 01.01.2021. Alle eiendommer får ny takst i henhold til vedtekter besluttet av Sakkyndig nemnd eiendomsskatt. Frist for utskriving av eiendomsskatten er 30.06.2021.

Utskrivingsalternativer: fast eiendom i hele kommunen (esktl. § 3 a).

Særskilte skattegrunnlag i alle de tidligere kommunene reduseres med tre syvendedeler i 2021 (overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4 første ledd første pkt.). Særskilt skattegrunnlag blir ikke påvirket av kommunesammenslåingen. Takster og satser fra 2018 blir brukt fram til nedskrivingen er fullført i 2024.

Skattesatser med overgangsperiode i 2 år:

Generell skattesats (promille) OvergangsperiodeOvergangsperiode 
 2020202120222023
RennesøyIngen skatt123
Finnøy7333
Ombo - tidligere Hjelmeland7333
Stavanger4333
Tabell 1.1 Generell skattesats
Last ned tabelldata (Excel)
Skattesatsfor bolig- og fritidseiendommer (promille) OvergangsperiodeOvergangsperiode 
 2020202120222023
RennesøyIngen skatt123
Finnøy5333
Ombo - tidligere Hjelmeland22,332,673
Stavanger3333
Tabell 1.2 Skattesats for bolig- og fritidseiendommer
Last ned tabelldata (Excel)

Bunnfradrag for bolig-/fritidseiendom: Inntil kr 400 000 for hver godkjent boenhet.

Fritak i henhold til eiendomsskatteloven §7 gis til:

§ 7 a)

  • fylkeskommunale bygg og eiendommer for skoler, sykehus og vei
  • foreninger, lag og stiftelser som driver religiøs- / livssynsmessig, humanitær, idrettslig og kulturell ikke-kommersiell virksomhet kan få fritak fra eiendomsskatt etter søknad.

§ 7 b) Fredede bygninger og anlegg i privat eie gis fullt fritak for eiendomsskatt

Antall terminer: Eiendomsskatten skal betales over 2 terminer (esktl. § 25) med første terminforfall etter 30. juni 2021.

Takster og utskriving av eiendomsskatt følger nye eiendomsskattevedtekter som vedtas av sakkyndig nemnd.

5. Kommunestyret godkjenner at det tas opp følgende lån til finansiering av investeringsbudsjettet i 2021:

a) Startlån fra Husbanken til videre utlån på inntil kr 320 mill./avdragstid 25 år

b) Lån til finansiering av egne investeringer på inntil kr 789,6 mill./avdragstid 30 år

c) Lån for viderelån til Stavanger utvikling KF på inntil kr 137,0 mill./avdragstid 30 år

d) Lån for viderelån til Stavanger boligbygg KF på inntil kr 129,4 mill./avdragstid 30 år

e) Lån for viderelån til Stavanger Natur- og idrettsservice KF på inntil kr 5,0 mill./ avdragstid 30 år

6. Kommunestyret godkjenner årsbudsjett 2021 for Sølvberget KF, Stavanger byggdrift KF, Stavanger Natur- og idrettsservice KF, Stavanger Parkeringsselskap KF, Stavanger utvikling KF og Stavanger boligbygg KF i samsvar med kommunedirektørens anførsler. Økonomiplan for perioden 2021-2024 anses som retningsgivende for den videre drift. Drifts- og investeringsrammer for foretakene i perioden 2021-2024, skal være gjeldende for virksomheten også ved en sammenslåing av foretaket med basisorganisasjonen med virkning fra 2021.

7. Kommunestyret godkjenner endringer i avgifter, gebyrer og egenbetalinger slik det fremgår av kapittel 16.

8. Kommunestyret godkjenner at kommunale krav kan motregnes tilgodebeløp på skatt og kreves inn etter reglene i skattebetalingsloven (kap. 13).

9. Kommunestyret godkjenner endringer i bibliotek gebyrer slik det fremgår av vedlegg 1.

Vi bygger fellesskap

Samarbeidspartienes forslag til handlings- og økonomiplan for
Stavanger kommune 2021-2024

 

Samarbeidspartiene Arbeiderpartiet, Folkeaksjonen nei til mer bompenger, Miljøpartiet De Grønne, Rødt, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti etablerte høsten 2019 en politisk plattform for utviklingen av Stavanger fram mot 2023. Budsjettet er i tråd med de satsingene og har i oversikten under samme struktur som plattformen.

Den gang var det ingen som kunne forestille seg at det skulle bryte ut en pandemi som skulle komme til å påvirke Stavanger og hele verden. Vi befinner oss fortsatt i en urolig og usikker tid med store spørsmål om hvordan økonomien kommer til å utvikle seg både i privat og offentlig sektor. Det er høyst sannsynlig at effektene av koronapandemien kommer til å prege også kommuneøkonomien i lang tid framover.

Vi trenger derfor å sikre god beredskap for raskt å kunne fatte beslutninger som vil ivareta innbyggernes helse- og tjenestebehov. Ansvarlig økonomisk styring er høyst nødvendig. Det ansvaret tar samarbeidspartiene i dette budsjettet. Vi øker riktignok gjeldsforpliktelsene gjennom å rehabilitere Tastaveden skole og ikke minst gjennom å bygge et nytt skole- og idrettsområde på Kvernevik.  Men ved dette sikrer vi et forsvarlig lærings- og oppvekstmiljø for barn og unge i tråd med Stavangerplattformen vedtatt i 2019. Dette er to tunge, men høyst nødvendige investeringer.
Det er i disse dager i tillegg ekstra viktig med høy offentlig investeringsaktivitet for å stimulere lokal bygg- og anleggsbransje.

Stavanger bygger vi nemlig best sammen.

Den økonomiske politikken i Stavanger kommune handler om å skape forutsetninger for at inntektene øker ved at flere innbyggere har arbeid og på den måten bidrar til fellesskapet. Det er bakgrunnen for at samarbeidspartiene styrker næringssatsingen kraftig, men ikke minst satser på skole, oppvekst og tjenester rettet mot de som trenger ekstra hjelp.

Næringslivet og velferden er avhengig av kompetansen som finnes hos innbyggerne. Vi vil styrke samarbeidet mellom næringsliv, skoler, universitet og andre offentlige aktører.

Kommunens virksomheter må, som alle andre foretak, holde kostnadsnivået nede og ha streng budsjettstyring, slik at de finansielle målene kan oppnås på kort og lang sikt. Det er helt avgjørende for at vi skal kunne fortsette å bygge ut velferdstjenestene.

Samarbeidspartiene ønsker å legge til rette for at alle eldre i Stavanger som ønsker å bo lengst mulig hjemme, skal få anledning til det. Derfor er det viktig å styrke tjenestetilbudet i hjemmet og sikre at fysisk helse ivaretas gjennom gode tilbud, for eksempel gjennom fysio- og ergoterapi. Det er også viktig å styrke mental helse gjennom å skape gode møteplasser, inspirerende kulturopplevelser og gode treningstilbud. Vi aksepterer en liten nedgang i dekningsgraden for sykehjemsplasser, men da kan vi ikke samtidig kutte i tjenestene som leveres i hjemmet.

Barn og unge er Stavangers viktigste prioritet. Alle barn i Stavanger skal gis et utgangspunkt for å kunne realisere sine drømmer, uansett bakgrunn. Det arbeidet starter allerede i barnehage og skole. Derfor har det vært svært viktig for samarbeidspartiene å styrke antallet voksne som følger opp den enkelte i et inkluderende felleskap. Vi tilbakefører noen av de foreslåtte kuttene i spesialpedagogisk oppfølging og styrker miljøterapeutenes tilstedeværelse i skolen, blant annet for å møte økende utfordringer rundt psykisk helse.

En satsing på barn og unge forutsetter også at vi tar miljø og klima på alvor og våger å ta beslutninger som er tøffe, men nødvendige, for å sikre framtiden. FNs 17 bærekraftmål skal ligge til grunn for hele kommunens virksomhet.

Stavanger har ambisiøse mål om reduksjon av klimagassutslippene fram mot 2030. Vi er på god vei, men det er fortsatt langt igjen. Derfor utvikler vi nå et klimabudsjett og -regnskap som kontinuerlig skal måle de tiltak vi gjør. Det vil forplikte i langt større grad enn hva som har vært praksis i kommunen tidligere. Kommunen må ta en ledende posisjon på klima og miljø. Vi gjør det i forbindelse med vår anleggs- og byggevirksomhet, og vi varsler strengere krav også i privat virksomhet.

Stavanger skal være en attraktiv by for kunstnere og kulturarbeidere. Vi styrker kultursatsingen i kommunen vår. De tre grunnpilarene, Stavanger 2025, Akropolisvisjonen, og tilrettelegging for å kunne leve av kunst og kultur, preger vårt budsjett. Det frie feltet styrkes, selv i vanskelige tider.

Vi skal arbeide hver dag for at Stavanger skal bli en enda mer attraktiv kommune – en kommune mennesker velger å besøke og bo i, og en kommune der bedrifter etablerer seg. Gjennom våre innbyggeres engasjement i lag og foreninger, i by, på land og på våre øyer, kan kommunen utvikles til å bli et enda bedre Stavanger.

På den måten bygger vi felleskap.

Koronapandemi eller ikke.

 

1. Byutvikling, bolig og mobilitet

1.1       Et løft for Byparken

Samarbeidspartiene løfter inn midler for å oppgradere og fornye Byparken med mål om ferdigstillelse sommeren 2023. Byparken er et sentralt byrom i Stavanger. Vi vil utnytte potensialet i byparken enda bedre. Byparken skal bli en levende sentrumspark med helårsaktiviteter for barn og voksne (lek, aktivitetsanlegg, servering, oppholdsplasser m.m.). Innbyggerne tas med på idédugnad. Et viktig grep vil være å gjøre naturen villere ved å sørge for mer natur- og biomangfold, plante nyttevekster, blomster og eventuelt åpne og utnytte deler av bekkeutløpet til lek og rekreasjon. Byparkens funksjon som demokratisk arena for demonstrasjoner og markeringer skal ivaretas i arbeidet. Det legges frem en sak for fremdrift og muligheter for å utvikle Byparken til utvalg for miljø og utbygging.

1.2       Styrket sentrumshandel

Samarbeidspartiene vil styrke handelen i Stavanger sentrum, og vi vil derfor utrede gratis bruk av torget på Domkirkeplassen for torghandlere. Det er ønskelig at torget forbeholdes salg av frukt, grønnsaker og landbruksprodukter. Det bes om en sak til utvalg for miljø og utbygging.

1.3       Byarkitekt

Stavanger er en by med et særpreg og en identitet som er helt unik. Arkitekturens merverdi og hvert byggeoppdrags betydning for utviklingen av byen og samfunnet er viktig for samarbeidspartiene.

Kommunedirektøren bes legge frem en sak for utvalg for by- og samfunnsplanlegging som vurderer å etablere en egen byarkitektavdeling i kommunen.

Samarbeidspartiene ønsker å styrke og synliggjøre arkitekturens rolle og betydning i by- og stedsutvikling, sette bedre mål og rammer og gi nye verktøy for framtidig plan- og byggesaksbehandling, etter modell fra Bergen og Trondheim, som sikrer at estetiske hensyn blir godt ivaretatt. God arkitektur er et verktøy for å skape det samfunnet vi ønsker, forankret i kommunens overordnede målsetninger.

1.4       Realisere småbåthavn og gjestehavn i indre Vågen

Det er viktig for de samarbeidende partiene å bidra til økt bruk av sentrum og sentrumsnære områder. Ved bortfall av cruiseskip i indre havn i Vågen, vil det åpne seg muligheter for å kunne prioritere mindre farkoster.  Det fremmes en sak til politisk behandling om lokalisering av gjestehavn for småbåter i indre havn i Vågen. I saken belyses mulig fremdrift, utfordringer og kostnader knyttet til dette. Saken skal vise muligheter for tilrettelegging av elektriske båter.

1.5       Prosjekt friområde innstilles

Stavanger kommune har de siste årene brukt betydelige midler på å gjøre flere områder tilgjengelige for offentligheten. Det skal inntil videre ikke erverves nye friområder utenom de som allerede er planlagte. Midler til turstien på Gausel beholdes i handlings- og økonomiplanen.

1.6       Nytt kommunalt hus på Rennesøy

De kommunale byggene og sentrumsutvikling i Vikevåg sentrum må ses i sammenheng. Mulighetsstudie for plassering av de kommunale tjenestene på Rennesøy utføres i 2021. Innbyggertorget legges til kaiområdet i Vikevåg. Livssynsnøytralt rom vurderes inkludert.

1.7       Skateramp på Judaberg

Tilskuddet på kr. 700.000, – til skateramp som ble avsatt i HØP 2020-23 på Judaberg blir forventet utbetalt i 2021. Det forsøkes å få til en aktivitetspark der kommunen sammen med lokalt næringsliv tar ansvar for videre finansiering av parken.

1.8       Vurdere salg av kommunale boliger på Midjord

Samarbeidspartiene ønsker å skape trygge, gode og differensierte bomiljø i alle deler av kommunen. Området rundt idrettsparken og midlertidig skole på Midjord er preget av stor overvekt av kommunale boliger. Samarbeidspartiene foreslår å pusse opp og selge murhusene tegnet av stadsarkitekt Johs Westbye på det private markedet, eventuelt benytte husene i en leie-til-eie-ordning. Det leveres en sak til utvalg for helse- og velferd og utvalg for utvalg for miljø og utbygging om hvordan et salg kan gjennomføres, og hvordan kommunen kan erstatte de kommunale boligene i andre kommunedeler. Dagens beboere skal ivaretas i denne prosessen.

1.9       Rådhuset – delt entreprise/miljøkrav

Rådhuset er en viktig arbeidsplass, en møteplass og en arena for demokratiske prosesser. Rådhuset i Stavanger er og et bygg med viktige arkitektoniske kvaliteter som må videreføres. Samarbeidspartiene vil rehabilitere rådhuset med vekt på klima og lokal byggenæring.  Prosjektet skal deles opp i delentrepriser. Dette vil gi lokale. mindre entreprenører mulighet for sysselsetting i en krevende tid.  Stavanger er en kommune med ambisiøse klimamål og de samarbeidende partiene vil også stille høye krav i kommunens byggeprosjekter. Det skal tas sikte på minimum Breeam excellent standard på byggeprosjektet.

1.10     Boligsosial handlingsplan – etterlevelse

Det er et uttalt mål at Stavanger kommune skal legge til rette for at flere skal kunne settes i en posisjon for å eie egen bolig. Spesielt gjelder dette barnefamilier. En slik satsing er blant annet viktig for å unngå at barn må flytte fra allerede etablerte oppvekstmiljø. Det bes om at sak fremmes til politisk behandling i kommunalutvalget, i samarbeid med Stavanger Utvikling.

1.11     Reduksjon av pris på kollektivtransport i Stavanger

Bilistene i Stavanger betaler bompenger for å finansiere et omfattende infrastrukturløft for kollektiv, bilisme, sykkel og gange i regionen. Som en del av byvekstavtalen med Staten, overføres det årlig 50 millioner kroner til reduksjon av kollektivsatser på Nord-Jæren – i tillegg til øvrige belønningsmidler hvor 850 millioner kroner er satt av til bedre kollektivtilbud på Nord-Jæren fram til 2029.

Det bes om en sak om hvordan innbyggerne i Stavanger i større grad enn i dag kan få prisreduksjon ved bruk av kollektivtrafikk. Sak presenteres for formannskapet.

1.12     Utrulling av flere bysykler

Arbeidet med å tilrettelegge for flere bysykler må intensiveres. Flere ladestasjoner utplasseres i sentrumsnære strøk slik at tilgjengeligheten øker i takt med økt levering av bysykler.

1.13     Dusavik-tomter til ervervelse i Stavanger Utvikling

Flere grunneiere og beboere har i flere år levd med usikkerhet omkring innløsning av deres eiendommer i Dusavik, i et område delvis avsatt som friområde og delvis til næring. Kommunen har ingen plikt til å løse inn eiendommene som følge av kommuneplanen, men for samarbeidspartiene er det viktig å få slutt på denne usikkerheten, og ber Stavanger Utvikling snarlig utløse de aktuelle eiendommene (Finnestadveien 35, gnr. 31 bnr. 210, Finnestadveien 33, gnr. 31 bnr. 209 og Finnestadveien 31, gnr. 31 bnr. 59), dette i tråd med kommunalutvalgets vedtak av 27.10.2020, og å selge boligene Høyebakken 16, gnr. 31 bnr. 86 og Høyebakken 14A, gnr. 31 bnr. 181 for  å finansiere oppkjøpet.

2. Klima og miljø

2.1       Fossilfrie anleggsplasser

Ambisjonen er at kommunale byggeprosjekter i Stavanger skal være fossilfrie innen 2021 og utslippsfrie innen 2030. Det er et politisk ønske at dette kravet på sikt også skal innarbeides i statlige og private prosjekter som skal gjennomføres innenfor kommunegrensen, og at det vurderes å stille kravet når nye områder skal reguleres, med hjemmel i plan- og bygningsloven. Det tas forbehold om at hvis teknologien ikke strekker til, skal de mest klimavennlige løsningene prioriteres.

2.2       CO2-fangstanlegg på Forus

Samarbeidspartiene vil sammen med eierkommunene i Lyse og IVAR jobbe for å realisere og skaffe ekstern finansiering til et CO2-fangstanlegg på IVARs forbrenningsanlegg på Forus. 90 prosent av utslippene fra anlegget kan bli fanget fra regionens største utslippspunkt, ifølge IVAR. Anlegget kan stå ferdig i 2026.

2.3       Redusert engangsplast

Stavanger bystyre vedtok i 2018 at «Kommunen skal innen 2020 slutte å bruke engangsemballasje/bestikk av plast i egne lokaler, bygg og virksomheter.» Kommunedirektøren bes snarest sikre at dette vedtaket følges opp for å finne alternative produkter for engangsemballasje.

2.4       Miljøkonsekvenser i saksdokumenter

Samarbeidspartiene ønsker at det fremover i kommunens saksdokumenter skal utredes hvorvidt saken har miljøkonsekvenser. Klima og miljø skal også være synliggjort i innkjøpsavtaler.

2.5       Gjenåpne bekker

Mange av Stavangers bekker ligger i rør. Å åpne flere av disse bekkene vil gjøre Stavanger til en mer attraktiv blågrønn by, med mulighet for lek og mer naturmangfold, samtidig som det hjelper å håndtere økte nedbørsmengder. Det er et ønske å åpne flere bekker, og det bes om en oversikt over hvilke steder, særlig i bystrøk, dette kan være aktuelt og hvordan det kan gjennomføres og finansieres.

2.6       Pant på piggdekk, ikke på gamle vedovner

Kommunedirektøren legger frem en sak for utvalg for miljø og utbygging i første halvår av 2021 om en innføring av en panteordning for piggdekk etter modell fra Trondheim kommune. Ordningen skal ha en tidsbegrensing og pant pr dekk foreslås til 300 kr pr dekk. Ordningen med pant på gamle vedovner avsluttes våren 2021 og erstattes med en panteordning for piggdekk.

2.7       Styrke kommunens ladestrategi

De samarbeidende partiene vil at Stavanger skal være i front i arbeidet med å gjøre bilparken utslippsfri. Vi overfører midler fra lyktestolpelading til kommunens ladestrategi med formål om å bidra til en ladestruktur som benytter ny teknologi tilpasset en moderne bilpark. Vi ønsker en gjennomgang av eksisterende kommunale ladepunkt for å se på muligheter for oppgradering av strukturen.

3. Oppvekst

3.1       Helt ny skole i Kvernevik

Samarbeidspartiene ønsker en mer omfattende satsing på Kvernevik enn den tidligere skisserte tekniske rehabiliteringen av Kvernevik skole. Vi ønsker i utgangspunktet et markant løft for hele tomteområdet for å øke attraktiviteten for Kvernevik og å optimalisere tomten. Det gjøres en mulighetsstudie for kraftig oppgradering av hele skole- og idrettsområdet hvor det ses på flytting og utvidelse av skolen, dobbel flerbrukshall og styrking av øvrig idretts- og aktivitetsmiljø hvor også garderobedel og klubbhusmuligheter for Sunde IL inngår – opp mot rehabiliteringsalternativet. Skolen bygges med bydelskulturskole, i tråd med samarbeidspartienes vedtak i HØP 2020-2023. Mulighetsstudien gis øverste prioritet.

3.2       Rehabilitering av Tastaveden

Tastaveden skole rehabiliteres som planlagt. Tastaveden er viktig for lokalmiljøet på Tasta. Den er av en slik størrelse at den ivaretar skolemiljøet og det faglige miljøet på skolen. Størrelsen på skolen gir oversikt for elever og lærere. Det betyr mye for elevers mulighet til å bli sett og føle trygghet i hverdagen.

3.3       Flere natur- og friluftsbarnehager

For de samarbeidende partiene er det helt sentralt at kommunen tilbyr varierte kvalitetstilbud til barn og unge. Vi ønsker flere friluftsavdelinger i våre barnehager og gjerne flere natur- og friluftsbarnehager på sikt. Å lære om naturen i naturen har store positive verdier for den oppvoksende generasjonen, samt gode effekter for barnas helse. Å kunne tilby varierte arbeidsmiljø kan også virke positivt på å tiltrekke seg flere menn til barnehagen. Det fremmes en sak om muligheter for å kunne opprette flere natur- og friluftsbarnehager og avdelinger i Stavangerbarnehagen.

3.4       Lettere å få barnehageplass i Stavanger

Stavanger skal være en attraktiv by å etablere seg i for barnefamilier. Da må det sikres raskere tilgang på barnehageplasser for tilflyttere. Kommunedirektøren presenterer en sak om hvordan kommunen kan organisere større løpende fleksibilitet i barnehageopptaket for de som flytter til Stavanger med barn 2 år og eldre. Det settes i første omgang av ti millioner kroner årlig til tiltaket.

3.5       Økt fysisk aktivitet i barnehager og skoler

Samarbeidspartiene er opptatt av å sikre barn i barnehage, skole og SFO gode muligheter for fysisk aktivitet. Kommunedirektøren bes vurdere et utvidet samarbeid med lokale idrettslag og andre frivillige (ikke-kommersielle) aktører for å fremme økt fysisk aktivitet i barnehage og skole. Sak om mulig prøveprosjekt fremmes i utvalg for oppvekst og utdanning.

3.6       Helhetlig skoledag, prøveprosjekt

Det søkes å gjennomføre et prøveprosjekt på en utvalgt skole om helhetlig skoledag i 1.klasse hvor tilbudet om gratis SFO, skolemat og leksehjelp ses i sammenheng i et slikt prøveprosjekt. Utdanningsforbundet inviteres til arbeidet med å utforme et slikt prøveprosjekt. Sak fremmes i utvalg for oppvekst og utdanning.

3.7       Styrke laget rundt våre barn – øremerkede midler miljøterapeuter

Fra august 2020 gikk livsmestring og psykisk helse inn som tverrfaglig tema i alle fag i grunnskolen. I alle fag skal elevene få kompetanse som gjør dem i stand til å forholde seg til samfunnet, være gode medborgere og kunne håndtere det livet byr på. Bruk av miljøterapeuter kan styrke dette arbeidet.

Det er i dag ulik praksis både når det gjelder antallet miljøterapeuter på den enkelte skole og arbeidsoppgavene til terapeutene i Stavangerskolen. Samarbeidspartiene ber derfor kommunedirektøren utarbeide en oversikt over bruken av miljøterapeuter i skolen, og hvordan kommunen kan ha et minstekrav for bruk av miljøterapeuter– uten å overstyre rektorene. Sak fremmes for utvalg for oppvekst og utdanning.

3.8       Styrke rådgivningstjenesten i ungdomsskolen om yrkesfag

Det er viktig å tilby rådgivning for videregående utdanning i ungdomsskolen tilpasset den enkelte elevs behov og ønsker. Stavanger trenger flere fagarbeidere, og dette behovet vil forsterke seg i tiden framover. Samtidig faller mange yrkesfagelever ut av skolen. Samarbeidspartiene vil styrke yrkesfagenes stilling i skolen og legge bedre til rette for at flere motiveres til å velge disse fagene, som er nødvendige for å bygge landet. Sak legges fram for utvalg for oppvekst og utdanning.

3.9       Løft av SFO: Videreføring gratis SFO, flere heltidsansatte og kvalitetsutvikling

Vi ønsker å løfte SFO som den svært viktige inkluderingsarenaen Stortingsmelding 6 sier at SFO skal være. SFO må gis tilstrekkelig ramme til kvalitetsutvikling, og vi ber kommunedirektøren forsere det pågående kvalitetsarbeidet rundt SFO, og legge til rette for profesjonsutvikling gjennom videreutdanning for SFO-ledere. Kommunedirektøren bes vurdere å opprette baseledere i skolefritidsordningen.  Andelen deltidsansatte i kommunal SFO er høy. Samarbeidspartiene ønsker at kommunedirektøren i større grad er bevisst på å søke å tilby faste, hele stillinger for SFO-ansatte – helst i forbindelse med annet arbeid på skolen, men eventuelt også i kommunen.   Sak legges fram for utvalg for arbeidsliv og lønn, og utvalg for oppvekst og utdanning.

3.10     Inkludering, mangfold og tidlig innsats

Vi vil sikre norskopplæring og morsmålsstøtte til de barna som trenger det. Samarbeidspartiene ønsker å se på en reorganisering av tilbudet på Johannes læringssenter for å tilpasse det til gjeldende behov. Sak fremmes for utvalg for oppvekst og utdanning.

3.11     Barnevernet

Samarbeidspartiene har styrket antallet ansatte i barnevernstjenesten i handlings- og økonomiplan 2019-2023, og øremerket disse til kontaktpersoner.

Kommunedirektøren legger fram en sak til utvalg for oppvekst og utdanning som beskriver forholdet mellom antall saker og antall ansatte i barnevernstjenesten.

3.12     Et bedre tilbud for barn og unge: Samarbeid og arbeidsfordeling Lenden-PPT

Kommunedirektøren bes nedsette en arbeidsgruppe bestående av representanter fra administrasjonen, Lenden, PPT, helse- og omsorgstjenesten samt tillitsvalgte, der man ser nærmere på det praktiske samarbeidet og arbeidsfordelingen mellom de ulike institusjonene.

Formålet med utredningen er å finne fram til en organisering som gir det beste tilbudet til de barna og ungdommer som er berørt. Det bes om at man kikker på Lenden sine funksjoner separat, og at det gjøres en faglig prioritering ved en eventuell omorganisering.       Det bes utredet om deler av Lendens arbeidsområder og PPT kan samles i en enhet, hvordan det som gjelder alternative opplæringsarenaer kan organiseres, og hvilken forankring familieveiledningsteamet bør ha.

Ved en eventuell omorganisering ber vi om plan for hvordan en ny struktur skal bygges opp, for å sikre at barn og ungdom med psykososiale vansker ikke blir skadelidende i en overgangsfase. Arbeidsgruppens arbeid legges frem i en sak til utvalg for oppvekst og utdanning. De varslede kuttene i Lenden vil også bli vurdert i denne sammenheng. Kuttet for 2022 utsettes for å gi dette arbeidet den nødvendige arbeidsro.

3.13     Styrking av barneskolene og kompensering til skoler i Finnøy og Rennesøy

Stavangerskolen styrkes med 40 millioner kroner. Disse skal prioriteres mot 1.-4. trinn, som BDO har vist er underfinansiert med tanke på lærernormen.
Barneskolene i Finnøy og Rennesøy må kompenseres for smådriftsulemper.

4. En god by for barn og unge

4.1       Barnas Sommer

Ordningen «Barnas sommer» som ble innført sommeren 2020 på grunn av koronapandemien var en stor suksess. Gratisaktiviteter for barn og unge ga et større innhold i sommerhverdagen for barna og bidro samtidig til å aktivisere aktører innenfor idrett, frivillige lag og kulturlivet. Samarbeidspartiene ønsker å gjenta ordningen også neste år, og vi vurderer å gjøre ordningen permanent. Det bes om en sak til formannskapet hvor det legges opp til noe færre, men større aktører – men som samtidig sikrer aktivitet i alle kommunedeler gjennom hele sommeren, innenfor en kostnadsramme på syv millioner kroner. Det bes spesielt ses på muligheten for å få til utvidet opplæringstilbud i skolefag for de barna som ønsker dette, etter modell fra Oslo kommune.

4.2       Fritidskort

Ingen skal stå utenfor fritidsaktiviteter på grunn av foreldrenes økonomi eller økonomiske prioriteringer. Stavanger kommune fikk avslag fra regjeringen om deltakelse i prosjektet med statlige aktivitetskort for å dekke deltakeravgifter til barns idretts- og kulturaktiviteter i 2020, men skal søke å delta i ordningen ved eventuelle nye utlysninger.

4.3       Flere røykfrie områder på egen kommunal grunn

Som et bidrag til å bedre folkehelsen og gjøre byen vår mer attraktiv for barn og unge, ønsker samarbeidspartiene å gjøre flere offentlige områder røykfrie, og følgelig triveligere for publikum. Dette vil også være et viktig bidrag til å bedre folkehelsen, og til at færre unge starter å røyke. Barn og unge fortjener et særlig vern mot passiv røyking, og områder som brukes av disse er spesielt viktige. Aktuelle steder kan være badesteder, lekeplasser, busskur, gågater, idrettsanlegg, m.m. Vi ønsker at kommunen tar et større grep om egne uteområder.  Kommunedirektøren bes legge fram en sak på hvordan og i hvilke planer dette kan implementeres for utvalg for helse og velferd.

4.4       Barnepass for deltakere i introduksjonsprogrammet

Deltakere på introduksjonsprogrammet som får barn underveis i programmet får introduksjonsstønad i kun 20 virkedager etter fødsel. Kommunedirektøren bes kartlegge behovet og kostnadene for en ordning for barnepass for deltakere på introduksjonsprogrammet.

4.5       Pilotprosjekt skolemat videreføres

Tilbudet om gratis skolemat holdes på dagens nivå med servering på utvalgte skoler. Videre utrulling av ordningen settes på vent inntil videre. Statlig finansiering eller bedret kommuneøkonomi er en forutsetning for videre utrullering av tilbudet.

5. Velferd og omsorg

5.1       Gode hjemmetjenester

Stavanger har i flere år hatt som mål at flest mulig skal ha et aktivt liv og klare seg selv best mulig gjennom satsingen Leve hele livet. Samarbeidspartiene vil videreføre satsingen, og derfor reverseres de foreslåtte kuttene i hjemmetjenestene og i fysio- og ergoterapitjenestene. Prosjektet Friere faglighet og mindre byråkrati er vedtatt utvidet til å omfatte alle hjemmebaserte tjenester og samtlige helse- og velferdskontorer for å medvirke til mer brukervennlige og bedre tjenester. I det videre arbeidet skal det særlig tas sikte på å organisere hjemmetjenestene i mindre team. Både dette og erfaringene gjennom korona-perioden må konkret vurderes i evalueringsrapporten ved utgangen av 2021. Prøveprosjektet med flere ansatte på sykehjem videreføres.

5.2       Styrket helsetilbud for LHBTIQ+befolkningen

Kommunedirektøren bes utrede hvordan et helsetilbud for LHBTIQ+ befolkningen (særlig unge) kan ivaretas bedre. Det vises særlig til arbeidet som gjøres ved Helsestasjon for kjønn og seksualitet i Oslo kommune. Sak legges fram for utvalg for helse og velferd.

5.3       Flere helsesykepleiere og jordmødre

Kommunedirektøren bes utarbeide en rekrutteringsplan for helsesykepleiere og jordmødre, for å sikre tilstrekkelig dekning i skolehelse- og helsestasjonstjenesten.

5.4       EMbo-basen

Basen vurderes avviklet, men først om to år. Fram til dette vurderes hvordan dagens tilbud kan ivaretas gjennom andre kommunale tilbud. Kommunedirektøren bes særskilt gi ansatte ved EMbo god oppfølging i nedbemanningsprosessen og kommunen bør strekke seg langt for å beholde kompetansen i Stavanger kommune. Det vurderes også å slå sammen EMbo og Flyktningtjenesten.

5.5       Sykehjem og nærmiljø

Den nærmeste tiden skal planverket i Stavanger rulleres. Samarbeidspartiene ønsker at det i planene som gjelder eldreomsorg, legges stor vekt på å gi eldre forutsigbarhet og trygghet i hverdagen. Dette vil støtte opp om satsingen på «Leve hele livet». Det er et mål at sykehjemmene innrettes slik at de også kan være samlingspunkter for eldre i nærmiljøet, for eksempel med kafedrift og ulike aktivitetstilbud i samarbeid med frivillige. Det vil gagne både beboerne og de som bor i nærmiljøet. Nye sykehjem skal ha eget kjøkken.  Samarbeidspartiene legger til grunn at de som ønsker plass på sykehjemmet nærmest der de bor får tildelt plass, gitt at plass er ledig. Det må legges til rette for at de eldre får færrest mulig sykehjem å forholde seg til. Dette gjelder alle typer opphold.

5.6       Frue Aldershjem

Det bes om at kommunedirektøren snarest går i dialog med Stiftelsen Frue Aldershjem om aktuelle tiltak og virkemidler for å sikre best mulige løsninger i forbindelse med at driftsavtalen blir oppsagt, herunder å vurdere mulighet for å se avslutningen i sammenheng med ferdigstillelse av første byggetrinn på Ramsvigtunet. Vurderingene legges fram for utvalg for helse og velferd i egen sak innen utgangen av 2021. Det bes videre om at kommunedirektøren i dialog med stiftelsen også vurderer eventuelt videre samarbeid, for eksempel om utvikling av et Omsorg Pluss-konsept.

5.7       Bedret kapasitet på korttidsplasser for å unngå dagbøter til sykehuset

Kommunedirektøren har foreslått å gjøre tre dobbeltrom om til enkeltrom ved Rennesøy helse- og omsorgssenter. Disse dobbeltrommene er ikke dobbeltrom i tradisjonell forstand, men leiligheter på ca 50 m2 med stue, soverom, bad og kjøkken. Leilighetene kan bygges om til seks enkeltrom ved å bygge om tre kjøkken til tre bad. Et slikt tiltak vil gjøre det mulig å opprettholde kapasiteten og videreføre korttidsavdelingen, og må ses i sammenheng med samlet behov for slike plasser for å unngå dagbøter knyttet til at utskrivningsklare pasienter på sykehuset må vente på plass. Det bes om en sak med vurdering av kapasiteten på korttidsplasser opp mot utgiftene til dagbøter de siste to-tre årene, og med konkret vurdering av kostnadene ved å gjøre om leilighetene på Rennesøy i denne sammenhengen.

6. Næring og arbeidsliv

6.1       Styrket næringsarbeid

Næringsutvikling er svært viktig for samarbeidspartiene, som ønsker at kommunen skal innta en langt større rolle som pådriver i næringsutviklingen. Vår næringspolitikk er drevet av ønsket om å styrke det regionale næringssamarbeidet i en krevende tid med store omstillinger både for kommunene og næringslivet, heller enn å bare fortsette som før.

Vi er svært fornøyde med at kommunedirektøren i forslag til handlings- og økonomiplan har fulgt opp politiske vedtak og signaler ved å legge opp til en historisk stor næringssatsing, både på vår egen næringsavdeling, men også gjennom et forsterket regionalt samarbeid.

Stavanger kommune har aldri før lagt opp til en slik målrettet innsats på næringsutvikling som i inneværende økonomiplan. I planperioden stiller samarbeidspartiene seg fullt og helt bak et styrket og mer målrettet regionalt næringssamarbeid gjennom prosjektbasert organisering.

Koronakrisen har videre vist behovet for at politikerne er tettest mulig involvert i næringspolitikken.

Kommunedirektøren bes fremme en sak om hvordan kommunen kan bistå spesielt utsatte næringsbransjer som servering, reiseliv og kultur under koronapandemien.

Kommunedirektøren holder kommunalutvalget løpende orientert om nytt regionalt næringssamarbeid, Energihovedstaden, Fasit Stavanger, koronatilpassede tiltak og øvrige kommunale initiativ.

Kommunedirektøren holder kommunalutvalget løpende orientert om utviklingen i økende ledighet, spesielt blant unge, og fremmer sak om mulige lokale, målrettede stimuleringstiltak.

6.2       Regionalt matsamarbeid

Rogaland er matfylket, og Stavanger er matbyen. Mat som næring blir stadig viktigere, knyttet både til landbruk og havbruk, og som et strategisk tema som krever tett samarbeid i regionen. I påvente av ny strategi for næringsutvikling bes kommunedirektøren forsere arbeidet med et tettere regionalt samarbeidet om mat. Varaordfører gis en særlig funksjon i å koordinere dette arbeidet, som vil innebære tett dialog med aktører innen landbruk og havbruk, restaurantnæringen, og kontakt opp mot nasjonale myndigheter.

6.3       Prøveprosjekt 6-timersdagen

Samarbeidspartiene ønsker å prøve ut nye modeller for å sikre bedre tjenester gjennom økt bemanning. Vi ber om en sak om et prøveprosjekt med 6-timersdag i en av kommunens virksomheter. Prøveprosjektet må være forankret i den aktuelle virksomheten. Saken kommer til utvalg for arbeidsliv og lønn.

6.4       Ungjobb – styrking

Samarbeidspartiene ønsker å legge til rette for at unge i større grad kan få erfaring fra arbeidslivet. Prosjektet UNGJOBB utvides til flere kommunedeler. Det er spesielt viktig å sikre at unge som ikke er under utdanning eller i arbeid, kan tilbys jobbmuligheter. Sak om utvidelse av tilbudet til flere kommunedeler presenteres i utvalg for arbeidsliv og lønn.

6.5       Grønnere landbruk

Å kutte utslipp innen landbruket er helt avgjørende for å nå klimamålene. Stavanger er en stor landbrukskommune, og samarbeidspartiene ønsker å gjøre det enkelt og attraktivt for landbruket å gå over til mer klimavennlige løsninger. Derfor skal kommunen bidra til å legge til rette for infrastruktur som gjør det mulig å velge klimavennlig drift, og klimavennlige løsninger gjennom tilskudd fra klimafondet. I tillegg inngås det en dialog med landbrukskontoret, fylket og staten for å finne andre relevante tilskuddsordninger.

6.5       Flere polutsalg

Det sendes en henvendelse fra Stavanger kommune til Vinmonopolet hvor det bes om at virksomheten vurderer etablering av flere polutsalg i kommunedelene, for eksempel Hundvåg. Dette som i ledd av kommunens strategi om «timinuttersbyen» og for å redusere unødig privatbilisme.

7. Kultur, idrett og frivillighet

7.1       Folken

Studenthuset Folken har behov for nye eiere. Stavanger kommune skal være aktive i arbeidet med å sikre at studenthuset får eiere fra utdanningsmiljøene. Stavanger kommune er villige til å bidra med økonomisk støtte i forbindelse med etablering av nytt eierselskap.

7.2       Kulturkalender

Kommunedirektøren bes gjennom smartbyavdelingen legge fram en sak til Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog om en kulturkalender. Dette kan være en digital kalender som bistår kulturlivet i å spre informasjon om konserter og arrangement i Stavanger. Andre kommuner i byregionen inviteres til samarbeid. Målet er en portal som når regionens befolkning uten at de selv aktivt må̊ søke opp arrangementsoversikter på̊ ulike portaler. Et viktig premiss er at aktørene unngår å publisere informasjon i mange forskjellige verktøy og kanaler, men kan gjøre det ett sted som så spres videre automatisk.

7.3       Lokaler til frivillig arbeid

Norsk Folkehjelp Stavanger disponerer i dag lokaler eid av kommunen i tilfluktsrommene med inngang fra Paradisveien. Det er behov for et mer hensiktsmessig tilholdssted, særlig med tanke på tilgjengelighet, men også for bedre lagring av utstyr og kjøretøy. Kommunedirektøren bes gå i dialog med Norsk Folkehjelp for å vurdere alternative lokasjoner, særlig i Hillevåg bydel. Dette arbeidet kan også vurderes sett i sammenheng med behovet for et livssynsnøytralt seremonirom.

7.4       Frilager

Frilager tilbyr leie av turutstyr til foreninger, lag, skoler, private og bedrifter og legger til rette for å få innbyggere i aktivitet og ut i naturen. Stavanger kommune gir i dag tilskudd til opplegget gjennom flere ordninger. Kommunedirektøren bes legge fram en sak for utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog som foreslår en samlet innretning for tilskudd til Frilager. Kommunedirektøren bes gå i dialog med Frilager og legge fram en avtale om tilskudd som regulerer at kommunale avdelinger og frivillige organisasjoner kan leie gratis utstyr.

7.5       E-sportsatsing i Stavanger

Samarbeidspartiene ønsker å legge til rette for, og være en aktiv medspiller til, at Stavanger tar en ledende posisjon på e-sport, både som idrett, fritidsaktivitet og til bruk i undervisning, men også kommersielt. Stavanger kommune har vært en pådriver for å samle alle ideelle og kommersielle lokale krefter i miljøet til en felles satsing gjennom Stavanger E-sport, støttet av Nordic Edge.
Både næringsavdeling, idrettsavdeling og skoleavdelingen i kommunen kobles på dette arbeidet. Sak for hvordan Stavanger kan ta en ledende nasjonal posisjon på E-sport fremmes for kommunalutvalget.

7.6       Finansiering av kunst i offentlig rom

Kommunestyret vedtok i høst nye rammebetingelser for kunst i offentlig rom. Vedtaket innebærer at det årlig skal settes av 1 prosent av kommunens investeringsbudsjett (unntatt avgiftsfinansierte investeringer) til kunstformål. Midlene sikrer forutsigbarhet i planlegging og gjennomføring av større kunstprosjekter der kommunen har prosjektansvar. Midlene vil også̊ brukes til særskilt vedlikehold eller større rehabiliteringer. Kunstprosenten finansieres innenfor vedtatt investeringsbudsjett.

7.7       Kunst i offentlig eie

Stavanger kommune har en betydelig samling av kunst som er tilkommet kommunen gjennom oppdrag til kunstnere, gaver, konkurranser, direkte innkjøp og andre kanaler. Det finnes imidlertid ingen oversikt over kunst i offentlig eie, og samarbeidspartiene ønsker å kartlegge denne. Kommunedirektøren bes foreta en registrering av kunst som er i kommunens eie og vurdere hvordan denne best kan tilgjengeliggjøres for offentligheten.

7.8       Omorganisering av tilskudd til idrettslag og idrettsorganisasjoner

Samarbeidspartiene er opptatt av det er idrettslagene, også gjennom sine lovfestede organ, som skal bestemme hvordan kommunens årlige tilskudd til idrett for barn og unge best kan ivaretas.

Stavanger kommune skal årlig finansiere en sekreteriatsstilling til Idrettsrådets styre. Idrettslagene kan velge å finansiere ytterlige administrativ drift av idrettsrådet gjennom kontingent.

Det gjøres en gjennomgang av øvrige tilskuddspotter til idrett, hvor man ser på hvordan øremerkede tilskudd til idrett+, Åpen hall, idrettspatruljen, anleggstilskudd, stipender og andre tilskuddsposter, faste eller tidsbestemte, best mulig kan organiseres. Og på den måten skape forutsigbarhet for idrettslag, idrettsråd og kommunens idrettsavdeling.
Sak legges fram for utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog.

7.9       En mer tilgjengelig kulturskole

Samarbeidspartiene ønsker at kulturskolens tilbud skal være tilgjengelig for flest mulig. Vi er derfor opptatt at prisen må være på et nivå som er overkommelig for de fleste. Samarbeidspartiet vedtar at prisene i kulturskolen ikke skal økes i 2021. Det legges derfor inn 1,2 mill. kr i økt støtte for kulturskolen. Dette medfører at tallpunkt 7 i kapittel 16 Avgifter, gebyrer og egenbetalinger endres til at Elevkontingenten for Stavanger Kulturskole ikke økes i 2021.

8. Ansvarlig økonomisk politikk

8.1       Startpakke for arbeidsinnvandrere

Samarbeidspartiene vil sikre at kommunen er en offensiv pådriver for et seriøst arbeidsliv. Derfor bes kommunedirektøren lage en startpakke for arbeidsinnvandrere og andre grupper som trenger dette, med informasjon om rettigheter og plikter på språk de forstår. Denne utarbeides sammen med partene i arbeidslivet og andre relevante aktører.

8.2       Forsøksprosjekt fjerning av kontantstøtten

Stavanger kommune skal søke regjeringen om adgang til et prøveprosjekt der kontantstøtten fjernes. Gratis barnehageplass gis som kompensasjon for bortfall av kontantstøtte. Det ønskes også sysselsettingstiltak som en del av dette prosjektet. Det søkes innen 4. kvartal 2021. Sak fremmes i utvalg for oppvekst og utdanning.

8.3       Administrasjon av gravplasser

Kommunen dekker i dag utgifter til anlegg, forvaltning og drift av gravplasser via kirkelig fellesråd. Kommunen har plikt til å stille arealer til disposisjon til gravplasser slik at det til enhver tid er ledige graver for minst 3 % av kommunens befolkning, og gravplassene i kommunen er tilgjengelig for alle, uavhengig av tro eller livssyn. Fellesrådet står i dag for forvaltning, anlegg og drift av gravplassene med tilhørende bygninger. I henhold til Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (Gravferdsloven) § 23 kan kommunen overta dette ansvaret etter avtale med fellesrådet. Kommunedirektøren bes om en sak til utvalg for arbeidsliv og lønn som belyser hvorvidt forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens gravplasser kan utføres i kommunal regi.

8.4       Nulloppgjør direktører – redusert lønnsgap

Samarbeidspartiene er glade for at kommunedirektøren har besluttet å fryse lederlønningene for kommunedirektørene i 2021. For samarbeidspartiene er det viktig å redusere forskjeller i samfunnet. Det er derfor viktig at kommunen er svært bevisst på å minske lønnsforskjellene mellom ledere og ansatte også i det videre arbeidet. Samarbeidspartiene ber om en sak der det redegjøres for lønnsforskjeller i kommunen og skisseres hvordan disse kan reduseres. Kommunedirektøren bes særlig vurdere virkningene av å gå over fra prosenttillegg til kronetillegg for utvalgte grupper i lokale lønnsoppgjør. Saken legges fram for utvalg for arbeidsliv og lønn.

8.5       Prioritert nedbetaling av gjeldsgrad

Samarbeidspartiene har lagt et konservativt skatteanslag til grunn. Skulle skatteinngangen for kommunen bli høyere enn forventet, bes kommunedirektøren om å vurdere å benytte overskytende midler til å prioritere nedbetaling av kommunens gjeld.

9. Politisk styring, lokaldemokrati og inkludering

9.1       Pilotprosjekt nærdemokratimidler

Kommunedelsutvalgene er viktige for det lokale engasjementet og for å involvere innbyggerne i politisk arbeid. I Hillevåg kommunedel og i Storhaug kommunedel gjennomføres områdesatsinger.

På Finnøy og Rennesøy er det etablert innbyggertorg og foregår en prøveperiode med utvidet innstillingsrett til kommunedelsutvalgene. For å utvikle kommunedelsutvalgenes rolle, ønsker samarbeidspartiene å teste ut økt økonomisk handlingsrom. Kommunedirektøren bes gjennomføre et pilotprosjekt der Madla og Kvernevik kommunedelsutvalg tildeles ekstra midler. Disse skal brukes som bidrag til utvikling og gjennomføring av de prosjekter utvalget, sammen med frivillighetssentral og aktive innbyggere, ønsker å prioritere i kommunedelen med hovedvekt på prosjekter i Kvernevik. «Nærdemokratimidlene» kan finansiere inntil halvparten av foreslåtte prosjekter, dvs. at det i alle prosjekter og tiltak også̊ skal innhentes ekstern finansiering.  Kommunedirektøren bes legge fram en sak til Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog som skisserer opplegg for pilotprosjektet. Det igangsettes så raskt som mulig og senest høsten 2021.

9.2       Områdeløft Hillevåg

Samarbeidspartiene viderefører områdeløftet i Hillevåg i perioden 2021-2023. Det søkes også statlige midler, etter modell fra områdeløft Storhaug. Sak om finansiering og organisering leveres til kommunalutvalget, og konkrete midler til områdeløftet innarbeides i handlings- og økonomiplan etter politisk vedtak.

9.3       Kommunikasjon av politisk virksomhet

For samarbeidspartiene er det svært viktig å formidle bedre ut til byens innbyggere hva som vedtas i de ulike utvalgene, og konsekvensene av vedtak, i form av lett delbare nettsaker og strømming av utvalgsmøter via nettsider og sosiale medier, for eksempel som nylig innført i Bergen kommune. Dette utføres i regi av kommunens kommunikasjonsavdeling. Kommunedirektøren bes vurdere hvordan dette kan utføres i en egen sak for kommunalutvalget. Det legges til rette for strømming av alle utvalgsmøter.

9.4       Samlet oversikt over styreverv og godtgjørelse for politikere

Samarbeidspartiene ønsker større meroffentlighet og åpenhet om verv og godtgjørelser enn inneværende praksis. Kommunedirektøren bes utarbeide en oversikt over alle folkevalgte verv, styreverv, representantskapsplasser, årsmøteplasser, styringsgrupper, forum, og tilsvarende, eksempelvis som Rogaland Fylkeskommunes Oversikt over alle verv («gul bok»). Videre ønsker Stavanger kommune en oversikt over alle honorarer/møtegodtgjørelser i de ulike vervene, og at denne samlede oversikten gjøres lett tilgjengelig og søkbar for kommunens innbyggere».

1. Oppsummering20212022202320242021-2024
Kommunedirektørens forslag til investeringsbudsjett 1 344 850 1 401 250 1 262 050 1 025 825 5 033 975
Partiets endringer- totale endringer 130 000 273 000 12 000 -60 500 354 500
Nytt forslag til investeringsbudsjett justert for partiets endringer 1 474 850 1 674 250 1 274 050 965 325 5 388 475
      
Låneopptak iht kommunedirektørens forslag 651 037 627 743 583 222 387 123 2 249 124
Låneopptak iht. partiet endringer 138 558 303 703 27 876 -67 624 402 513
Nytt nivå på låneopptak justert for partiet endringer 789 595 931 445 611 097 319 499 2 651 636
      
Overføring fra drift iht kommunedirektørens forslag 224 672 302 595 328 916 326 719 1 182 902
Overføring fra drift iht. partiets endringer -8 558 -703 -15 876 7 124 -18 013
Nytt nivå på overføring fra drift justert for partiets endringer 216 114 301 892 313 040 333 843 1 164 889
      
Udekket iht. kommunedirektørens forslag00000
      
Udekket iht. partiets forslag00000
Tabell V.1 Oppsummering investering tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)
2. HØP 2021-2024- Investeringstabell20212022202320242021-2024
Diverse bygg og felles investeringer     
Kommunedirektørens forslag- sum diverse bygg, anlegg og felles investeringer 316 425 359 925 281 925 282 100 1 240 375
4 Stavanger Rådhus, rehabilitering justering pga delt entreprise og miljøkrav- 18 500 - 30 000 - 80 000 - 150 000 - 278 500
4 Stavanger Rådhus, rehabilitering justering pga delt entreprise og miljøkrav 20 000 120 000 80 000 58 500 278 500
5 Nytt kommunalt hus Rennesøy, inkl sentrumsutvikling og rekkefølgekrav000 38 000 38 000
Sum partiets endringer- diverse bygg og anlegg 1 500 90 000 0- 53 500 38 000
Nytt forslag til budsjett justert for partiets endringer- diverse bygg og anlegg 317 925 449 925 281 925 228 600 1 278 375
Skole     
Kommunedirektørens forslag- sum skole 201 000 191 000 295 000 282 000 969 000
00 Tastaveden skole 120 000 111 000 00 231 000
00 Kvernevik skole omfattende prosjekt, helt ny skole 20 000 100 000 100 000 30 000 250 000
32 Tastarustå skole, utvidelse- 5 000 - 10 000 - 60 000 - 5 000 - 80 000
Sum partiets endringer- skole 135 000 201 000 40 000 25 000 401 000
Nytt forslag til budsjett justert for partiets endringer- skole 336 000 392 000 335 000 307 000 1 370 000
Barnehage      
Kommunedirektørens forslag- sum barnehage 109 000 131 500 69 000 8 000 317 500
Sum partiets endringer- barnehage00000
Nytt forslag til budsjett justert for partiets endringer- barnehage 109 000 131 500 69 000 8 000 317 500
Helse og velferd (eks. bolig bygg KF)     
Kommunedirektørens forslag- sum helse og velferd 118 700 161 500 91 500 27 200 398 900
Sum partiets endringer- levekår00000
Nytt forslag til budsjett justert for partiets endringer- levekår 118 700 161 500 91 500 27 200 398 900
Idrett     
Kommunedirektørens forslag- sum idrettsbygg 48 000 38 750 25 500 32 500 144 750
00 Kunstgrasbane Tasta idrettspark, omgjøring fra grus til kunstgras 6 000 000 6 000
Sum partiets endringer- idrettsbygg 6 000 000 6 000
Nytt forslag til budsjett justert for partiets endringer- idrettsbygg 54 000 38 750 25 500 32 500 150 750
Vann, avløp og renovasjon     
Kommunedirektørens forslag- sum vann, avløp og renovasjon 174 900 191 800 171 100 162 900 700 700
Sum partiets endringer- vann, avløp og renovasjon00000
Nytt forslag til budsjett justert for partiets endringer- Vann, avløp og renovasjon 174 900 191 800 171 100 162 900 700 700
Park og vei     
Kommunedirektørens forslag- sum park og vei 214 525 215 075 240 525 163 525 833 650
91 El-bil, lading på gatelys- 2 000 000- 2 000
110 Uteområdet i Rådhuskvartalet- 2 000 - 2 000 - 2 000 - 2 000 - 8 000
107 Prosjekt friområde, reduksjon- 10 000 - 10 000 - 10 000 - 10 000 - 40 000
00 Byparken-prosjektet 2 000 4 000 4 000 0 10 000
Sum partiets endringer- park og vei- 12 000 - 8 000 - 8 000 - 12 000 - 40 000
Nytt forslag til budsjett justert for partiets endringer- park og vei 202 525 207 075 232 525 151 525 793 650
Kirkelig fellesråd     
Kommunedirektørens forslag- sum kirkelig fellesråd 119 100 57 200 23 000 26 600 225 900
127 Hausken mulighetsstudie- 500 000- 500
Sum partiets endringer- kirkelig fellesråd- 500 000- 500
Nytt forslag til budsjett justert for partiets endringer- kirkelig fellesråd 118 600 57 200 23 000 26 600 225 400
Miljø     
Kommunedirektørens forslag- sum miljø 2 000 23 000 23 000 0 48 000
Sum partiets endringer- miljø00000
Nytt forslag til budsjett justert for partiets endringer- miljø 2 000 23 000 23 000 0 48 000
Forvaltning     
Kommunedirektørens forslag- sum forvaltning 41 200 31 500 41 500 41 000 155 200
27 Fasaderehabilitering, etterisolering, nye energiløsninger og heis0- 10 000 - 20 000 - 20 000 - 50 000
Sum partiets endringer- miljø0- 10 000 - 20 000 - 20 000 - 50 000
Nytt forslag til budsjett justert for partiets endringer- miljø 41 200 21 500 21 500 21 000 105 200
Totale brutto investeringer      
Kommunedirektørens forslag - totale brutto investeringer 1 344 850 1 401 250 1 262 050 1 025 825 5 033 975
Partiets endringer- totale endringer ift. kommunedirektørens forslag 130 000 273 000 12 000 - 60 500 354 500
Nytt forslag til budsjett justert for partiets endringer totalt 1 474 850 1 674 250 1 274 050 965 325 5 388 475
Finansiering      
Kommunedirektørens forslag låneopptak 651 037 627 743 583 222 387 123 2 249 124
Kommunedirektørens forslag egenfinansiering 693 814 773 508 678 829 638 702 2 784 852
Partiets endringer i egenfinansiering føres under:     
Overføringer fra drift til investering (beregnes i driftsbudsjettet)- 8 558 - 703 - 15 876 7 124 - 18 013
Salgsinntekter (Tastaveden skole selges ikke)0- 30 000 00- 30 000
Andre tilskudd00000
Partiets endring i låneopptak (beregnes automatisk) 138 558 303 703 27 876 - 67 624 402 513
Udekket iht. partiets endringer00000
Tabell V.2 Investeringstabell 2021-2024
Last ned tabelldata (Excel)
Oppsummering2021202220232024 
Brutto budsjettramme iht. kommunedirektørens forslag 12 281 971 12 216 468 12 288 554 12 357 135  
Netto driftsresultat iht. kommunedirektørens forslag2,0 %2,8 %3,0 %2,8 % 
Brutto budsjettramme iht. partiets forslag 12 281 971 12 216 468 12 288 554 12 357 135  
Netto driftsresultat iht. partiets forslag (omtrentlig)1,9 %2,8 %2,9 %2,8 % 
      
Sum driftsbalanse (skal være null)0000 
Tabell V.3 Oppsummering drift
Last ned tabelldata (Excel)
HØP 2021-2024- driftsrammetabell2021202220232024 
Oppvekst og utdanning     
Sum brutto endringer iht. kommunedirektørens forslag- 6 442 - 78 742 - 103 942 - 118 942  
Brutto budsjettramme iht. kommunedirektørens forslag 4 142 481 4 070 181 4 044 981 4 029 981  
Legg inn dine endringer under:     
118 Grunnskole, STOLT, styrking0 5 800 5 800 5 800  
00 Barnehage, sikre større fleksibilitet for innflyttere 10 000 10 000 10 000 10 000  
90 Barnehage, spesielt tilrettelagte avdelinger (STA) styrking 2 000 2 500 2 500 2 500  
00 Miljøterapeut - utvalgte skoler etter søknad 5 000 5 000 5 000 5 000  
00 Barnas sommer - tilbud til alle barn og unge i Stavanger 7 000 000 
00 Kulturskolen, hindre prisstigning 1 200 1 200 1 200 1 200  
84 Embo nedleggelse av Basen, utsatt to år for å vurdere behov 1 400 2 100 00 
105 Newton-rommet på Oljemuseet - bidrag i ny finansieringsmodell0 500 500 500  
89 Styrking av ungdom og fritid, beholde fritidsledere 2 000 2 000 2 000 2 000  
104 Grunnskole, innføre gratis skolemat (teknisk justering)0 2 000 12 000 12 000  
103 Grunnskole, skolemat (teknisk justering)- 5 000 - 7 000 - 9 000 - 9 000  
116 Omstilling Lenden0 6 000 00 
Sum endring iht. partiets forslag 23 600 30 100 30 000 30 000  
Ny budsjettramme iht. partiets forslag 4 166 081 4 100 281 4 074 981 4 059 981  
Helse og velferd     
Sum brutto endringer iht. kommunedirektørens forslag 47 338 - 6 932 - 22 432 6 868  
Brutto budsjettramme iht. kommunedirektørens forslag 3 792 170 3 737 900 3 722 400 3 751 700  
Legg inn dine endringer under:     
155 Hjemmebaserte tjenester - styrking 10 000 10 000 10 000 10 000  
145 Fysio- ergoterapitjenesten, omstilling - styrking 1 400 1 400 1 400 1 400  
146 Fysio- ergoterapitjenesten, omstilling - reversering effektiviseringskrav 600 600 600 600  
133 Prøveprosjekt, flere ansatte på sykehjem 3 000 3 000 00 
00 HELT MED-stillinger, inkluderende arbeidsliv innenfor sykehjem 200 200 200 200  
170 Kirkens Bymisjon, tillitsperson 150 000 
32 SIS Helse - psykisk helsetilbud til studenter 200 000 
58 RIO - Rusmisbrukernes tillitsperson 10 000 
00 Prøveprosjekt skolemat videreføres (flyttet til helse)- 3 000 3 000 3 000 3 000  
Sum endring iht. partiets forslag 12 560 18 200 15 200 15 200  
Ny budsjettramme iht. partiets forslag 3 804 730 3 756 100 3 737 600 3 766 900  
By- og samfunnsplanlegging     
Sum brutto endringer iht. kommunedirektørens forslag- 2 871 - 4 171 - 4 571 - 4 571  
Brutto budsjettramme iht. kommunedirektørens forslag 114 126 112 826 112 426 112 426  
Legg inn dine endringer under:     
Sum endring iht. partiets forslag0000 
Ny budsjettramme iht. partiets forslag 114 126 112 826 112 426 112 426  
Bymiljø og utbygging     
Sum brutto endringer iht. kommunedirektørens forslag 19 056 40 956 60 823 93 262  
Brutto budsjettramme iht. kommunedirektørens forslag 1 712 167 1 734 067 1 753 934 1 786 373  
Legg inn dine endringer under:     
250 Driftstilskudd til idrettslag, styrking0 1 000 1 000 1 000  
251 Integreringstilskudd, styrkes0 200 200 200  
00 Opprettholde idrett + / Åpen Hall0 400 400 400  
00 Leieinntekter for kommunens areal tilknyttet uteservering frafalles i 2021 2 600 000 
Sum endring iht. partiets forslag 2 600 1 600 1 600 1 600  
Ny budsjettramme iht. partiets forslag 1 714 767 1 735 667 1 755 534 1 787 973  
Innbygger- og samfunnskontakt     
Sum brutto endringer iht. kommunedirektørens forslag 2 170 2 370 970 - 930  
Brutto budsjettramme iht. kommunedirektørens forslag 296 041 296 241 294 841 292 941  
Legg inn dine endringer under:     
101 Styrking av tilskudd til produksjon og formidling av kunst og kultur, arrangement og festivaler, inkl. internasjonal kulturformidling og vennskapsbysamarbeid 1 500 1 500 1 500 1 500  
00 E-sportsatsing 2 000 2 000 00 
348 Sølvberget, styrking 1 000 1 000 1 000 1 000  
00 Kåkånomics, fast post 250 250 250 250  
00 Katalogisere kunstsamling til Stavanger kommune 150 000 
00 Styrke formidling av politiske møter og vedtak 350 350 350 350  
00 Prøveprosjekt økt innbyggerinvolvering, nærmiljøtilskudd 500 500 500 0 
Sum endring iht. partiets forslag 5 750 5 600 3 600 3 100  
Ny budsjettramme iht. partiets forslag 301 791 301 841 298 441 296 041  
Innovasjon og støttetjenester     
Sum brutto endringer iht. kommunedirektørens forslag 4 795 6 795 4 775 4 775  
Brutto budsjettramme iht. kommunedirektørens forslag 341 696 343 696 341 676 341 676  
Legg inn dine endringer under:     
Sum endring iht. partiets forslag0000 
Ny budsjettramme iht. partiets forslag 341 696 343 696 341 676 341 676  
Økonomi og organisasjon     
Sum brutto endringer iht. kommunedirektørens forslag- 300 - 1 300 - 1 300 - 1 300  
Brutto budsjettramme iht. kommunedirektørens forslag 87 482 86 482 86 482 86 482  
Legg inn dine endringer under:     
73 Trainee-stillinger. Avtale stoppes etter utløp 2023000- 1 500  
00 Reduksjon reiser og kurs- 3 000 - 3 000 - 3 000 - 3 000  
Sum endring iht. partiets forslag- 3 000 - 3 000 - 3 000 - 4 500  
Ny budsjettramme iht. partiets forslag 84 482 83 482 83 482 81 982  
Felles utgifter      
Sum endring iht. kommunedirektørens forslag- 57 017 - 17 750 78 989 102 731  
Budsjettramme iht. kommunedirektørens forslag 1 795 808 1 835 075 1 931 814 1 955 556  
Legg inn dine endringer under:     
00 Lyntogforum 100 100 00 
48 Besparelser AU, forutsatt at ikke videreført00- 478 - 478  
47 Houston-Galveston festivalen- 150  - 150 - 150  
53 Muslimsk Fellesråd Rogaland 100 100 100 100  
Sum endring iht. partiets forslag 50 200 - 528 - 528  
Ny budsjettramme iht. partiets forslag 1 795 858 1 835 275 1 931 286 1 955 028  
Felles inntekter      
Legg inn dine endringer under:     
Skatt fra inntekt og formue- 25 000 - 25 000 - 25 000 - 25 000  
00 Rogaland Parkering, engangsuttak egenkapital- 2 000 000 
00 Økt inntekt Havbruksfondet- 4 000 - 25 000 - 4 000 - 25 000  
59 Korrigering av økt feiegebyr lagt inn som utgift ved inkurie (derav dobbelt)- 2 000 - 2 000 - 2 000 - 2 000  
Legg inn dine endringer i disposisjonsfond under:     
Disposisjonsfond      
Endring i overføring fra drift til investering (klikk på knappen under)- 8 558 - 703 - 15 876 7 124  
Sum endringer i felles inntekter og utgifter iht. partiets forslag- 41 510 - 52 500 - 47 400 - 45 400  
Endringer i låneopptak i investeringsbudsjettet samt endringer i overføringer fra drift har medført følgende endringer i renter og avdrag:     
Renter, endret låneopptak (beregnes av modellen) 1 801 5 689 5 860 4 777  
Endring avdragsbetalinger (beregnes av modellen) 4 619 14 742 15 671 13 417  
Brutto driftsramme iht. kommunedirektørens forslag 12 281 971 12 216 468 12 288 554 12 357 135  
Ny brutto driftsramme iht. partiets forslag 12 281 971 12 216 468 12 288 554 12 357 135  
Sum driftsbalanse (skal være null)0000 
Tabell V.4 Driftsrammetabell 2021-2024
Last ned tabelldata (Excel)

NOTER TIL INVESTERINGSBUDSJETTET

Diverse bygg og felles investeringer

4 Stavanger Rådhus, rehabilitering justering pga delt entreprise og miljøkrav

Periodisering av totalsum grunnet samarbeidspartienes ønske om å legge til rette for delt entreprise og strengere miljøsertifiseringskrav.

5 Nytt kommunalt bygg Rennesøy, inkl sentrumsutvikling og rekkefølgekrav

Det settes av midler i planperioden til nytt kommunalt bygg i Vikevåg.

Skole

00 Tastaveden skole

Samarbeidspartiene står ved løftet om å rehabilitere Tastaveden skole.

00 Kvernevik skole omfattende prosjekt, helt ny skole

Samarbeidspartiene står ved løftet om å bygge ny skole i Kvernevik. Det løftes inn ytterliggere midler for et omfattende prosjekt som ser hele området mer i helhet, og legger til rette for en helt ny skole.

32 Tastarustå skole, utvidelse

Gitt rehabilitering av Tastaveden utgår utvidelse av Tastarustå skole.

Idrett

00 Kunstgrasbane Tasta idrettspark, omgjøring fra grus til kunstgras

Det settes av penger til å omgjøre grusbane til kunstgrasbane på Tasta idrettspark. Tiltaket løftes opp i fagplan idrett. Forslag til eventuell utsmykking kommer i sak til utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog.

Park og vei

91 El-bil, lading på gatelys

Midlene tilbakeføres til klima- og miljøfondet. Samarbeidspartiene ønsker ikke å videreføre utbygging av lading på gatelys for 2021 i påvente av rullering av ladestrategien til Stavanger kommune for vurdering av hensiktsmessige ladeløsninger.

110 Uteområdet i Rådhuskvartalet

Grunnet kommunens utfordrende økonomiske situasjon reduseres dette prosjektet noe i omfang.

107 Prosjekt friområde, reduksjon

Samarbeidspartiene ønsker å prioritere opparbeidelse av egne friområder fremfor å erverve nye friområder. Midler til erverv reduseres tilsvarende. Midler til turstien på Gausel beholdes.

00 Byparken-prosjektet

Samarbeidspartiene løfter inn midler for å oppgradere og fornye Byparken med mål om ferdigstillelse sommeren 2023

Kirkelig fellesråd

127 Hausken mulighetsstudie

Samarbeidspartiene vedtok i fjorårets HØP at dette prosjektet utgår i inneværende planperiode for å prioritere lovpålagte oppgaver.

Forvaltning

27 Fasaderehabilitering, etterisolering, nye energiløsninger og heis

For å redusere kommunens gjeldsgrad ønsker samarbeidspartiene at dette prosjektet forskyves noe i planperioden.

Finansiering

Salgsinntekter Tastaveden, ukjent år planlagt salg

Gitt rehabilitering av Tastaveden utgår inntekter fra planlagt salg av tomter.

NOTER TIL DRIFTSBUDJSETTET

Oppvekst og utdanning

118 Grunnskole, STOLT, styrking

Kommunedirektøren har foreslått kutt i STOLT grunnet mindreforbruk. Samarbeidspartiene legger inn midler til styrket kapasitet.

00 Barnehage, sikre større fleksibilitet for innflyttere

Samarbeidspartiene innfører løpende opptak for innflyttere med barn fra 2 år i barnehagen, uavhengig av når på året de flytter til Stavanger.

90 Barnehage, spesielt tilrettelagte avdelinger (STA), styrking

Det er viktig at våre barn med de største omsorgsbehovene sikres god oppfølging. Derfor reduseres kommunedirektørens forslag til kutt for STA-avdelingene i barnehagene.

00 Miljøterapeut – utvalgte skoler etter søknad

Samarbeidspartiene ønsker å styrke laget rundt eleven og legger derfor inn midler til å øke andelen miljøterapeuter i grunnskolen. Dette skjer i tillegg til årets økning på 40 mill. i rammen til grunnskolen i Stavanger.

00 Barnas sommer – tilbud til alle barn og unge i Stavanger

Alle barn i Stavanger skal ha mulighet til aktivitet og læring i løpet av sommerens åtte uker. Vi legger derfor inn en videreføring av dette tilbudet som ble etablert i 2019 og som var vellykket med svært høy oppslutning.

00 Kulturskolen, hindre prisstigning

Samarbeidspartiene ønsker at kulturskolen skal være tilgjengelig for flest mulig barn og unge. Derfor innfører vi ikke kommunedirektørens planlagte prisøkning. I tillegg legges det inn 600.000 kr som ble tilbakeført i 2020 fordi det ble gjort en regnefeil i forbindelse med kommunesammenslåingen og som i kommunedirektøren sitt budsjettforslag for 2021 har blitt utelatt igjen.

84 Embo nedleggelse av Basen, utsatt to år for å vurdere behov

Embo-basen har jobbet godt for integrering av mindreårige flyktninger og asylsøkere. Behovet er fortsatt til stede, og vi viderefører derfor driften i inntil 2 år.

105 Newton-rommet på Oljemuseet – bidrag i ny finansieringsmodell

Opplæring for ungdomsskoleelever på Newton-rommet har vært et viktig supplement til den ordinære klasseroms-undervisningen. Vi viderefører finansiering for å sikre dette tilbudet. Museet oppfordres også til å ta kontakt med mulige eksterne bidragsytere i tillegg.

89 Styrking av ungdom og fritid, beholde fritidsledere

Det vises til et tydelig behov for å arbeide forebyggende med ungdom ute i bydelene. Samarbeidspartiene setter av midler for å sikre dette arbeidet.

104 Grunnskole, innføre gratis skolemat (teknisk justering)

Vi overfører budsjetteringen av skolemat fra området: oppvekst og utdanning til området: helse og velferd. Dette fordi innføringen av gratis skolemat først og fremst er et folkehelsetiltak.

103 Grunnskole, skolemat (teknisk justering)

Vi overfører budsjetteringen av skolemat fra området: oppvekst og utdanning til området: helse og velferd. Dette fordi innføringen av gratis skolemat først og fremst er et folkehelsetiltak.

116 Grunnskole, omstilling Lenden

Samarbeidspartiene stiller seg bak Stavanger kommunes arbeid for å øke kapasiteten til å ivareta og inkludere alle elevene på egen nærskole, men ønsker å utsette den varslede budsjettendringen for Lenden fra 2022 til 2023 i påvente av sak om samarbeid og arbeidsfordeling Lenden-PPT, gitt at budsjettendringen ville fått konsekvenser for organisering og drift allerede i 2021.

Helse og velferd

155 Hjemmebaserte tjenester – styrking

Samarbeidspartiene er opptatt av at vi kan sikre våre eldre best mulig omsorg hjemme gjennom Leve hele livet-satsingen. Dekningsgraden i sykehjemmene våre reduseres litt, men ligger fremdeles godt over den gjennomsnittlige dekningsgraden i kommune-Norge. Vi opprettholder nivået i hjemmetjenestene.

145 Fysio- ergoterapitjenesten, omstilling – styrking

For å sikre at flest mulig kan bo hjemme lengst mulig, er det viktig at vi sikrer god oppfølging. Samarbeidspartiene tilbakefører derfor kommunedirektørens foreslåtte omstillingskutt.

146 Fysio- ergoterapitjenesten, omstilling – reversering effektiviseringskrav

For å sikre at flest mulig kan bo hjemme lengst mulig, er det viktig at vi sikrer god oppfølging. Samarbeidspartiene tilbakefører derfor kommunedirektørens foreslåtte effektiviseringskrav.

133 Prøveprosjekt, flere ansatte på sykehjem

På grunn av Covid-19 har det ikke vært mulig å høste tilstrekkelige erfaringer med dette prosjektet. Samarbeidspartiene ønsker derfor ikke å avslutte prosjektet, men viderefører det foreløpig ut 2022.

00 HELT MED-stillinger, inkluderende arbeidsliv innenfor sykehjem

Samarbeidspartiene ønsker å styrke våre muligheter til å inkludere flere personer med utviklingshemming i det ordinære arbeidslivet, i tett samarbeid med Attende.

170 Kirkens Bymisjon, tillitsperson

Samarbeidspartiene ønsker å støtte Kirkens Bymisjons ordning med gratis bistand i møte med det offentlige systemet.

32 SIS Helse – psykisk helsetilbud til studenter

Samarbeidspartiene ønsker å styrke Studentsamskipnadens arbeid på dette feltet ved å legge denne støtten nærmere omsøkt beløp.

58 RIO – Rusmisbrukernes tillitsperson

Samarbeidspartiene ønsker å videreføre fjorårets støtte på samme nivå.

00 Prøveprosjekt skolemat videreføres (flyttet til helse)

Samarbeidspartiene ønsker at dette prosjektet videreføres ut perioden, for å høste erfaringer med gratis skolemat ved tre skoler i kommunen.

Bymiljø og utbygging

250 Driftstilskudd til idrettslag, styrking

Kommunedirektørens forslag om å redusere driftstilskudd til idrettslagene støttes ikke, og samarbeidspartiene tilbakefører beløpet i sin helhet i perioden.

251 Integreringstilskudd, styrkes

Samarbeidspartiene ønsker ikke å redusere integreringstilskuddet til idretten

00 Opprettholde idrett + / Åpen Hall

Samarbeidspartiene ønsker å opprettholde Idrett+

00 Leieinntekter for kommunens areal tilknyttet uteservering frafalles i 2021

Kommunestyret frafaller leieinntekter for kommunens areal tilknyttet uteserveringsteder frem til 1. halvår 2021

Innbygger- og samfunnskontakt

101 Styrking av tilskudd til produksjon og formidling av kunst og kultur, arrangement og festivaler, inkl. internasjonal kulturformidling og vennskapsbysamarbeid

Samarbeidspartiene legger inn en betydelig styrking av denne tilskuddsposten gjennom hele perioden

00 E-sportsatsing

Samarbeidspartiene bevilger midler for å styrke arbeidet med å gjøre Stavanger til E-sport-hovedstad i Norge.

348 Sølvberget, styrking

Budsjettposten styrkes gjennom hele perioden i forhold til kommunedirektørens forslag.

00 Kåkånomics, fast post

Samarbeidspartiene ønsker at Nordens første, beste, og morsomste økonomifestival skal få større økonomisk forutsigbarhet, og legger Kåkånomics inn på fast budsjettpost

00 Katalogisere kunstsamling til Stavanger kommune

Samarbeidspartiene ønsker at det foretas en opprydding i kunstkjelleren i Olav Kyrres 23. Dette settes i sammenheng med en generell kartlegging av kommunens kunstsamling.

00 Styrke formidling av politiske møter og vedtak

Samarbeidspartiene setter av midler til en styrket formidling av hvilke vedtak som fattes i politiske utvalg i kommunen, gjennom øremerkede midler til kommunikasjonsavdelingen.

00 Prøveprosjekt økt innbyggerinvolvering, nærmiljøtilskudd

Samarbeidspartiene innfører et prøveprosjekt med økt innbyggerinvolvering i Madla og Kvernevik kommunedel, og gir økt tilskudd til bruk for prosjektet.

Økonomi og organisasjon

73 Trainee-stillinger.

Avtale stoppes etter utløp 2023.

00 Reduksjon reiser og kurs

Samarbeidspartiene mener at det er realistisk å forvente en større reduksjon på dette feltet enn i kommunedirektørens forslag.

Felles utgifter

00 Lyntogforum

Medlemsskap videreføres.

48 Besparelser AU, forutsatt at ikke videreført

Samarbeidspartiene legger til grunn at besparelsene fra inneværende år videreføres, med forbehold om endelig evaluering av å ha fjernet arbeidsutvalgene, med mål om å spare utgifter til politikerhonorarer.

47 Houston-Galveston festivalen

Grunnet en krevende økonomisk situasjon ønsker samarbeidspartiene å avvikle dette samarbeidet til fordel for bredere satsinger rettet mot barn og unge, ut perioden.

53 Muslimsk Fellesråd Rogaland

Samarbeidspartiene ønsker å støtte MFR, som paraplyorganisasjon for 8000 medlemmer med søkt beløp på lik linje med STL Stavanger og Kirkelig Dialogsenter.

Felles inntekter

Skatt fra inntekt og formue

Samarbeidspartiene forventer et høyere skatteanslag enn det kommunedirektøren legger til grunn. Prognoser og historiske data tilsier at Stavanger ikke skal ligge så langt under nasjonale forventninger. Stavanger har gjennomgående i 2020 hatt en mer positiv vekst enn landet for øvrig. Det er vanskelig å se at den utviklingen vil endres i årets to siste måneder.

00 Rogaland Parkering, engangsuttak egenkapital

Det foretas et begrenset engangsuttak fra Rogaland Parkerings egenkapital

00 Økt inntekt Havbruksfondet

Samarbeidspartiene legger til grunn reforhandlet fordelingsmodell fra staten fra havbruksfondet.

59 Korrigering av økt feiegebyr lagt inn som utgift ved inkurie (derav dobbelt)

Det foretas en budsjettmessig korrigering som følge av at denne budsjettposten var tidligere oppført som utgift.