Handling- og økonomiplan 2021-2024 – Stavanger kommune

16.2 Vann-, avløp- og slamgebyrer

I selvkostbudsjettet for vann og avløp 2021 er det lagt til grunn at gebyrene for vann økes med 2 %. For avløpsgebyrene er det ikke lagt opp til økning, altså 0 %. Dekningsgraden i kommunedirektørens forslag for 2021 er for vannverket 101,4 % og for avløpsverket er den 101,9%. For hele fireårsperioden er det lagt opp til en gjennomsnittlig dekningsgrad på 97,4 % og 99,9 % for hhv vann og avløp. For slamtømming er det lagt opp til en dekningsgrad i 2021 på 95,5 %, 98,9 % for hele fireårsperioden.

16.2.1 Generelt om vann- og avløpsgebyrene

Gebyrene i selvkostområdet baseres på at inntektene for henholdsvis vann- og avløpsverket ikke skal overskride gebyrgrunnlaget.

Gebyrgrunnlaget består av utgifter til:

  • Administrasjon
  • Drift og vedlikehold
  • Betjening av investert kapital
  • Betaling til IVAR for vann- og avløpstjenester

Selvkostberegningene gjøres etter reglene i kommunaldepartementets rundskriv om selvkostberegninger i kommunene.

For størstedelene av VA- anleggene legges det til grunn en avskrivningstid på 40 år. Avskrivning er lineær

Rentene på restkapitalen er den samme som 5-årig swap rente + 0,5 %. Denne er i budsjettet satt til 1,51 % (1,01 % + 0,5 %).

16.2.2 Gebyrgrunnlag vann og avløp

Vannverket – ansvar 602

  • Tjeneste 340: Produksjon av vann. Det vil si kjøp av vann fra IVAR
  • Tjeneste 345: Distribusjon av vann

Avløpsverket – ansvar 603

  • Tjeneste 350: Avløpsrensing
  • Tjeneste 353: Avløpsanlegg, innsamling av avløpsvann

Tjeneste 345 og 353 vises med følgende oppdeling: Lønn for VA- verkets egen administrasjon, drift og vedlikehold samt overføringer til administrasjonen og kapitalkostnader.

Beregning av gebyrgrunnlaget:

 Tiltak    
 Vannverket2021202220232024
 Teknologiutvikling500500500500
 Kostnadsreduksjon grunnet kansellert overtakelse anl-500-500-500-500
 Fastledd, IVAR31 81434 21436 21445 814
 Mengdevariabelt ledd, IVAR36 27738 67740 37751 977
 Bemanningsøkning iht Hovedplan3 3003 5003 7003 900
 Driftsutgifter/generell prisstigning49 92250 88251 82252 822
 Leasing av transportmidler250250250250
 Avskrivninger 28 99830 34631 37132 365
 Renter restkapital11 91912 60813 30513 899
 Overtakelse stikkledninger i Rennesøy og Finnøy400400400400
 Gebyrgrunnlag162 880170 877177 439201 427
 Foreslåtte inntekter-167 208-170 486-173 765-188 518
 Dekningsgrad102,66 %99,77 %97,9393,59 %
 Avløpsverket2021202220232024
 Teknologiutvikling500500500500
 Leasing av transportmidler1 3601 3601 3601 360
 Fastledd, IVAR40 53742 73745 33748 537
 Mengdevariabelt ledd, IVAR78 97281 77284 67290 272
 Bemanningsøkning iht Hovedplan3 3003 5003 7003 900
 Driftsutgifter/generell prisstigning 55 604 56 804 58 004 59 204
 Inv til drift tiltak fra R.øy vedlikehold kummer/ledn.300300300300
 Avskrivninger 48 58849 98351 13152 053
 Renter restkapital17 99018 80619 55320 162
 Driftsfinansiert ledningsfornyelse7 0007 0007 0007 000
 Overtakelse stikkledninger i Rennesøy og Finnøy400400400400
 Gebyrgrunnlag254 551263 162271 957283 688
 Teknisk korrigering ifm med kommunesammenslåing-5 000-5 000-5 000-5 000
 Foreslåtte inntekter-254 510-262 145-267 236-267 236
 Dekningsgrad101,9 %101,5 %100,1 %96,0 %
Tabell 16.1 Beregning av gebyrgrunnlag 2021
Last ned tabelldata (Excel)

Gebyrgrunnlag for områder som ikke dekkes inn av selvkost:

Kommunen er tillagt myndighet for å følge opp saker knyttet til private avløpsanlegg som ligger under Forurensningsforskriften kap. 12 og 13.

Myndighetsutøvelse på disse områdene vil i hovedsak være saksbehandling knyttet til utslippstillatelser fra private avløpsanlegg, samt tilsyn og oppfølging av private anlegg som er i drift.

Oppgaver knyttet til slik myndighetsutøvelse faller ikke inn under selvkostreglementet. På bakgrunn av dette ble det i 2015 utarbeidet en felles gebyrforskrift for kommunene i Jæren vannområde; «Forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll med avløpsanlegg for kommunene i Jærregionen, Rogaland». Forskriften ble vedtatt av bystyret i Stavanger 14.desember 2015 og gjort gjeldende for ny kommune desember 2019.

Forurensningsloven § 26 pålegger kommunen å sørge for tømming av private slamavskillere, klaringskummer o.l. Ihht Forurensningsloven § 34 skal gebyr for slik tømming betales av den eiendom som omfattes av ordning for tømming av slamavskiller.

Det er ca. 3000 private avløpsanlegg i Stavanger kommune etter kommunesammenslåingen. I tillegg finnes ca. 1000 klaringskummer i tidligere Stavanger som også tømmes, men har utløp tilkoblet offentlig avløpsledning.

Slamtømming er et eget selvkostområde, ansvar 603, tjeneste 35400. For tjenesten som helhet er det lagt opp til en inntektsøkning på 5 %.

Beregning av gebyrgrunnlag for slam:

 Slam2021202220232024
 Kostnader Slam tømming3 8503 8503 8503 850
 Gebyrgrunnlag3 8503 8503 8503 850
 Foreslåtte inntekter-3 675-3 850-3 850-3 850
 Dekningsgrad95,5%100 %100 %100 %
Tabell 16.2 Slam
Last ned tabelldata (Excel)

16.2.3 Årsgebyrer vann og avløp 2021

Prisene for vann økes med 2 %, mens prisene for avløp ikke økes.  Alle priser er eksklusiv MVA.

Vann

a) Ubebygde eiendommer:

Inntil kommunestyret bestemmer noe annet settes gebyret for disse til kr 0,- per år

b) Fastleddet:

Alle eiendommer skal betale kr 6,28 per m2 BRA per år.

c) Mengdevariabelt ledd:

Prisen er kr 4,88 per m3 målt forbruk. Eiendommer som ikke har installert vannmåler betaler for et stipulert forbruk tilsvarende 1,5m3 per m2.

Avløp

a) Ubebygde eiendommer:

Inntil kommunestyret bestemmer noe annet settes gebyret for disse til kr 0,- per år.

b) Fastleddet:

Alle eiendommer skal betale kr 10,42 per m2 BRA per år.

c) Mengdevariabelt ledd:

Prisen er kr 8,36 per m3 målt forbruk. Eiendommer som ikke har installert vannmåler betaler for et stipulert forbruk tilsvarende 1,5 m3 per m2.

16.2.4 Vannmålerleie

Alle abonnenter med vannmåler skal betale en årlig leie. Prisen for leie er:

 VannmålerleiePrisHorisontalVertikal
 20 mm (3/4”) 240 190 mm105 mm
 25 mm (1”) 290 260 mm150 mm
 40 mm (1 1/2”) 384 300 mm200 mm
 50 mm (2”) 585 200 mm200 mm
 50 mm Woltmannmåler1 250270 mm 
 80 mm1 550300 mm 
 100 mm1 949360 mm 
 150 mm2 185500 mm 
 200 mm3 150350 mm350 mm
Tabell 16.3 Vannmålerleie
Last ned tabelldata (Excel)

 

16.2.5 Gebyr slamtømming

Det er gjort en endring i gebyrstruktur for slamtømming 2021 vs. 2020, det er nå ulike gebyr for de som har tanker som tømmes hhv årlig, hvert 2. år og hvert 4.år.

 Type privat avløpsanleggEnhetPris
 Årlig slamtømmingPr år 1 100
 Slamtømming hvert 2. årPr år 950
 Slamtømming hvert 4.årPr år 550
 Slamtømming ved bruk av traktor - tilleggPr år 1 150
 Slamtømming ved bruk av båt - tilleggPr år 1 700
 Tillegg for slamavskiller større enn 4 m3Pr m3/år 200
 Tillegg for slangeutlegg utover 50 meterPer m/år 50
Tabell 16.4 Gebyr slamtømming
Last ned tabelldata (Excel)

16.2.6 Tilknytningsgebyr

Vann

Gebyret for tilknytning er kr 3 655,- + kr 3,40 per m2 brutto gulvareal.

Avløp

Ordinær sats

kr 254,00 per m2 brutto gulvareal

  1. Gjelder for eksisterende bebyggelse som ligger i rimelig nærhet til offentlig avløpsledning.
  2. Gjelder for bebyggelse som kan tilknyttes eksisterende offentlig avløp, og som ikke er pålagt refusjon for dette.

Redusert sats

kr 52,00 per m2 brutto gulvareal

Gjelder for eiendommer hvor tomtene som er gjort byggeklare, allerede har betalt full refusjon for opparbeidelse av hele feltet, vei, vann, avløp samt ledninger til feltet.

Redusert sats innvilges også der kostnadene knyttet til etablering av stikkledning overstiger et fastsatt minstebeløp. Minstebeløpet beregnes etter at evt. innvilget tilskudd er fratrukket.

 Beløpsgrenser  
 Kostnadskrevende anlegg, stikkledning avløpPer abonnent 200 000
 Kostnadskrevende anlegg, stikkledning vann & avløpPer abonnent 300 000
Tabell 16.5 Beløpsgrenser for redusert sats tilknytning
Last ned tabelldata (Excel)

GEBYR FOR MIDLERTIDIG TILKNYTNING

Ved midlertidig tilknytning, anleggsbrakker mm, skal det betales et depositum som tilbakebetales når midlertidig tilknytning er dokumentert frakoblet og vannmåler innlevert.

 DepositumPris
 Midlertidig tilknytning vann 17 500
 Midlertidig tilknytning avløp 17 500
Tabell 16.6 Gebyr for midlertidig tilknytning
Last ned tabelldata (Excel)

16.2.7 Gebyr for saksbehandling og kontroll med private avløpsanlegg

 Private avløpsanleggPris
 Behandling av utslippssøknad (utslippstillatelse) 4 000
 Tilsyn og kontroll, pr anlegg 3 000
Tabell 16.7 Gebyr for saksbehandling, priser inkl. MVA
Last ned tabelldata (Excel)