Handling- og økonomiplan 2021-2024 – Stavanger kommune

16.6 Egenbetalingssatser for barns opphold i barnehage

16.6.1 Foreldrebetaling

Foreslått foreldrebetaling per år

Maksimalsatsen for barns opphold i barnehage blir fastsatt i Stortingets budsjettvedtak i desember. Pris per heltidsplass i barnehage var kr 34 485 per år i 2020 og blir fra 1. Januar 2021 kr 35 530 per år.  Foreldrebetalingen i kommunale barnehager fordeles forskuddsvis over 11 betalingsterminer. August er betalingsfri måned. Ikke-kommunale barnehager fordeler betalingen på 11 eller 12 terminer.

 Plasstype inntil100 %80 %60 %50 %40 %20 % 
  45 timer36 timer27 timer22,5 timer18 timer9 timer 
 Betaling totalt per måned (i elleve måneder)3 2302 5841 9381 6151 292646 
 Betaling per år35 53028 42421 31817 76514 2127 106 
Tabell 16.13 Foreldrebetaling per år
Last ned tabelldata (Excel)

Kost- og turpenger og eventuelt bleiepenger kommer i tillegg.

16.6.2 Moderasjonsordninger

Søskenmoderasjon

Søskenmoderasjon trekkes fra prisen fra og med barn nummer to i barnehage. Det er lovfestet i hvilken rekkefølge de ulike moderasjonsordningene i kommunen beregnes. Søskenmoderasjon beregnes etter at prisen er justert for eventuell inntektsmoderasjon. Moderasjonen trekkes fra av barnehageeier, og det er derfor ingen søknadsprosess. Barn nummer to i barnehage får 30 prosent søskenmoderasjon, og det er 50 prosent moderasjon for barn nummer tre.

 SøskenmoderasjonModerasjon i prosent
 Avslag i pris for det eldste barnet0 %
 Avslag i pris for det neste barnet30 %
 Avslag i pris for ytterligere søsken50 %
Tabell 16.14 Søskenmoderasjon
Last ned tabelldata (Excel)

Moderasjon på økonomisk grunnlag og gratis kjernetid

Utover makspris per år, skal ingen familier betale mer for én barnehageplass enn seks prosent av husstandens samlede skattbare inntekt. Alle familier med samlet årsinntekt under kr 592 167 vil ha rett til redusert foreldrebetaling.

Familier med samlet årsinntekt under kr 583 650, vil i tillegg ha rett til gratis kjernetid i barnehage. Ordningen gir betalingsfritak for 20 timer per uke for barn i alderen to til fem år. Familier med samlet inntekt under kr 202 702 (2G) har fritak fra foreldrebetaling.

Prosedyre ved søknad om moderasjon

Det er ikke nødvendig å søke om søskenmoderasjon – denne vil bli innvilget automatisk. Barnehagene informerer foreldre om moderasjonsordningene. Søknader om andre moderasjonsordninger sender foreldrene elektronisk til Oppvekst og utdanning i Stavanger kommune, som er saksbehandlende instans. Barnehagene informeres om vedtak ved at de er kopimottaker av svarbrev. Foreldre har selv ansvar for å søke om moderasjon. Det må søkes på ny hvert år. Høyeste sats vil bli krevd inntil vedtak om moderasjon foreligger. Reduksjon i betaling med tilbakevirkende kraft innvilges ikke. Dersom lavere foreldrebetaling innvilges, trer vedtaket i kraft fra måneden etter søknad er mottatt.

16.6.3 Refusjonsordning for ikke-kommunale barnehager

Stavanger kommune gjør vedtak om moderasjoner også for barn i ikke-kommunale barnehager. Barnehagene vil blir orientert om hvilke betalingssatser som er gjeldende for året. Tapt foreldrebetaling vil automatisk bli refundert barnehagene.