Handling- og økonomiplan 2021-2024 – Stavanger kommune

3 Tilskudd til lag, org og foreninger

  Tilskudd til lag, organisasjoner og private institusjonerVedtatt budsjett 2020 Søknadsbeløp 2021Vedtatt budsjett 2021
Linjetekster (som skal i nettversjonen)
  HELSE OG VELFERD   
  Tilskudd til organisasjoner som får tilskudd til flere formål   
      
 1A-larm, driftstilskudd77 000350 00077 000
A-larm bruker- og pårørendeorganisasjon søker om kr 0,350 mill. til drift for å fortsatt kunne gi brukerne i Stavanger Kommune et godt tilbud. Kommunestyret har vedtatt å innvilge kr 0,077 mill.
 2A-larm, Kreativt verksted20 000129 00020 000
A-larm bruker- og pårørendeorganisasjon søker om kr 0,129 mill. til Kreativt verksted. Kreativt verksted er en selvhjelpsgruppe som driver med ulike former for aktiviteter. Gruppen er åpen for alle, dvs. både brukere og pårørende. Kommunestyret har vedtatt å innvilge kr 0,020 mill.
 3A-larm Rogaland - Prosjekt Frøya39 00092 60039 000
A-larm bruker- og pårørendeorganisasjon søker om kr 0,0926 mill. til prosjekt Frøya, som har som hovedmål å hjelpe kvinner med rus/ psykiske problemer med å bygge opp nok tro på seg selv til å våge å inkludere seg. Kommunestyret har vedtatt å innvilge kr 0, 039 mill.
 4A-larm Rogaland pårørende fellesskap0122 40028 000
A-larm bruker- og pårørendeorganisasjon søker om kr 0,1224 mill. til kunnskapsformidling og informasjonsarbeid til pårørende og fagpersoner. Dette er nytt tiltak for 2021. Kommunestyret har vedtatt å innvilge kr 0,028 mill.
 5A-larm, styrke mødre sammen0100 00023 000
A-larm bruker- og pårørendeorganisasjon søker om kr 0,100 mill. for å fortsette med mor/barn gruppe: Styrke mødre sammen som skal hjelpe mødre med å leve rusfrie liv sammen med barnet sitt i samarbeid med barneverntjenesten og familiebarnehager, samt forsterket helsestasjon i Stavanger. Kommunestyret har vedtatt å innvilge kr 0,023 mill.
  SUM A-larm136 000794 000187 000
      
 6KIA - Kristent interkulturelt arbeid, drift214 000628 000214 000
KIA – Kristent Interkulturelt arbeid søker om kr 0,628 mill. til drift for 2021. Kommunestyret har vedtatt å innvilge kr 0,214 mill.
 7KIA Velferd - Kristent Interkulturelt arbeid196 0001 000 000196 000
KIA Velferd søker om kr 1,000 mill. til et språkopplæringstilbud for innvandrerkvinner som ikke har rett til gratis norskopplæring i kommunal regi. Kommunestyret har vedtatt å innvilge kr 0,196 mill.
  Sum KIA410 0001 628 000410 000
      
 8Kirkens bymisjon, Albertine1 029 0001 100 0001 029 000
Kirkens bymisjon, Albertine søker om kr 1,100 mill. til tiltak for kvinner med prostitusjonserfaring og til videre arbeid mot gateprostitusjon og menneskehandel og til helsetilbud. Kommunestyret har vedtatt å innvilge kr 1,029 mill.
 9Kirkens bymisjon, Jobb 1941 0001 050 000941 000
Kirkens Bymisjon Jobb1, som er et lavterskel arbeidstilbud til aktive rusavhengige, søker om kr 1,050 mill. til drift. Kommunestyret har vedtatt å innvilge kr 0,941 mill.
 10Kirkens bymisjon, Josephines kafe0300 0000
Kirkens bymisjon, Josephines kafe søker om kr 0,300 mill. til drift for å skape et kafetilbud og fellesskap med rom for alle. Dette er nytt tiltak for 2021. Kommunestyret har vedtatt å ikke innvilge denne søknaden.
 11Kirkens bymisjon, Gatejurist274 000350 000274 000
Kirkens bymisjon Gatejurist søker om kr 0,350 mill. til delfinansiering av en stilling. Kommunestyret har vedtatt å innvilge
kr 0, 274 mill.
 12Kirkens bymisjon, Gateprest108 000150 000108 000
Kirkens Bymisjon Gateprest søker om kr 0,150 mill. til oppsøkende arbeid blant rusavhengige og andre vanskeligstilte. Kommunestyret har vedtatt å innvilge kr 0,108 mill.
 13Kirkens bymisjon, Natteravnene676 000750 000676 000
Kirkens Bymisjon Natteravnene søker om kr 0,750 mill. til drift spesielt med fokus på økning av antall alkoholiserte barn og unge under 18 år etter kl. 23:00 i byen. Kommunestyret har vedtatt å innvilge kr 0, 676 mill.
 14Kirkens bymisjon, Tillitsperson150 000175 000150 000
Kirkens Bymisjon Tillitsperson søker om kr 0,175 mill. til utvikling av tjenesten. Tillitsperson er en tjeneste som tilbyr brukere med en rushistorie gratis bistand i møte med det offentlige systemet. Kommunestyret har vedtatt å innvilge kr 0,150 mill. for 2021.
 15Kirkens bymisjon, Enter fritid Stavanger97 000125 00097 000
Kirkens Bymisjon Enter Fritid, et etterverntilbud til mennesker som er i gang med å etablere seg i en rusfri hverdag, søker om kr 0,125 mill. til driftstilskudd. Kommunestyret har vedtatt å innvilge kr 0,097 mill.
  Sum Kirkens bymisjon3 275 0004 000 0003 275 000
      
 16Kreftomsorg i Rogaland (KOR) driftstilskudd245 000400 000245 000
Kreftomsorg Rogaland (KOR) søker om kr 0,400 mill. til drift. Bakgrunnen er økt volum og etterspørsel. Kommunestyret har vedtatt å innvilge kr 0,245 mill.
 17Kreftomsorg i Rogaland (KOR) kurs UNG i Vest98 000100 00098 000
Kreftomsorg i Rogaland (KOR) søker om kr 0,100 mill. til kurs UNG i Vest. Kommunestyret har vedtatt å innvilge kr 0,098 mill.
 18Kreftomsorg i Rogaland (KOR) møteplass for barn som lever med kreft49 00050 00049 000
Kreftomsorg i Rogaland (KOR) søker om kr 0,050 mill. til tiltak møteplass for barn som lever med kreft. Kommunestyret har vedtatt å innvilge kr 0,049 mill.
 19Kreftomsorg i Rogaland (KOR) - yoga for kreftrammede49 00060 00049 000
Kreftomsorg i Rogaland (KOR) søker om kr 0,060 mill. til å gjennomføre trenings timer med yoga for kreftrammede. Kommunestyret har vedtatt å innvilge kr 0, 049 mill.
  Sum KOR441 000610 000441 000
      
 20Norges Døveforbund (NDF) Stavanger692 000820 000392 000
Norges Døveforbund (NDF) Stavanger som skal arbeide for å bedre døve og hørselshemmedes situasjon på alle områder i Sør-Rogaland søker om kr 0,820 mill. med bakgrunn i økte i lønns- og driftsutgifter. Siden kr 0,300 mill. var engangsbevilgning for 2020, har kommunestyret har vedtatt å innvilge kr 0,392 mill. for 2021.
 21Norges Døveforbund (NDF) Stavanger drift av leid lokale Døves Senter147 000500 000272 000
Norges Døveforbund (NDF) Stavanger søker om kr 0,500 mill. til å dekke kostnader til drift av leide lokaler i 1. og 2. etasje av Døves Senter, som har økte utgifter til renhold/vaktmestertjenester, vedlikehold og økte strømutgifter. Det er viktig for døvemiljøet i Stavanger å beholde Døvesenteret. Kommunestyret har vedtatt å innvilge kr 0,272 mill.
  Sum NDF839 0001 320 000664 000
      
 22ROS rådgivning om spiseforstyrelser senter i Rogaland152 000600 000152 000
ROS rådgivning om spiseforstyrrelser senter i Rogaland søker om kr 0,600 mill. for å opprettholde dagens drift, samt å kunne møte det økende behovet i distriktet. Kommunestyret har vedtatt å innvilge kr 0,152 mill.
 23ROS rådgivning om spiseforstyrelser senter i Rogaland, ekstra midler koronatiltak0100 0000
ROS rådgivning om spiseforstyrrelser senter i Rogaland søker om kr 0,100 mill. ekstra midler i forbindelse med Korona for å øke bemanningen i en avgrenset periode. Senteret har hatt en ekstraordinær stor pågang våren 2020. Kommunestyret har vedtatt å ikke innvilge denne søknaden.
  Sum ROS152 000700 000152 000
      
 24Røde Kors Stavanger - besøktjenesten for eldre over 60 år56 000300 00056 000
Røde Kors Stavanger besøkstjenesten for eldre over 60 år søker om kr 0,300 mill. til omsorgsaktiviteter for å bedre livskvaliteten for kommunens eldre. Kommunestyret har vedtatt å innvilge kr 0,056 mill.
 25Røde Kors Stavanger - Våketjenesten39 00070 00039 000
Røde Kors Stavanger - Våketjenesten søker om kr 0,070 mill. for å kunne tilby medmenneskelig nærvær til døende og deres pårørende. Ifølge behovsavklaring ved sykehjem i Stavanger kommune er det flere som ikke har pårørende som kan våke over dem i deres siste fase av livet. Kommunestyret har vedtatt å innvilge kr 0,039 mill.
 26Røde Kors Stavanger - Nettverk etter soning, bedre overgang fra fengsel til samfunn 97 000350 00097 000
Røde Kors Stavanger - Nettverk etter soning søker om kr 0,350 mill. for å bidra til at de straffedømte får en bedre overgang fra fengsel til samfunn. Kommunestyret har vedtatt å innvilge kr 0,097 mill.
 27Røde Kors Stavanger - EVA tiltak0300 0000
Røde Kors EVA tiltak søker om kr 0,300 mill. for å tilby utenlandske kvinner i spesielt sårbare livssituasjoner en individuell, behovstilpasset oppfølging over tid, ved en-til-en kobling med en frivillig. Den frivillige skal være en aktivitetspartner og tillitsperson, samt en guide til det norske samfunnet. Dekkes i dag av bestående kommunale tilbud. Kommunestyret har vedtatt å ikke innvilge denne søknaden.
 28Røde Kors Stavanger - Systue på Sølvberget085 0000
Røde Kors Stavanger Systue på Sølvberget søker om kr 0,085 mill. for å etablere en møteplass der frivillige og internasjonale kvinner sammen kan lære å sy og å reparere og fornye brukte klær. Delmålene er å lære kvinner å bruke symaskin, skape en møteplass, forhindre ensomhet og følelsen av å være utenfor, og det å kunne reparere og fornye brukte klær. Et tilleggsmål er å lære norsk, da all prat på systua vil foregå på norsk. Kommunestyret har vedtatt å ikke innvilge denne søknaden.
 29Røde Kors Stavanger - Kulturdialog094 6500
Røde Kors Stavanger søker om kr 0,094650 til Kulturdialog, samtalegrupper med norske menn og innvandrer menn. Arbeidet innen migrasjon og flerkultur har mål om å dekke humanitære behov og sikre et mer inkluderende samfunn. Kommunestyret har vedtatt å ikke innvilge denne søknaden.
  Sum Røde kors Stavanger192 0001 199 650192 000
 30Røde Kors Rogaland Flyktningguide230 000400 000230 000
Røde Kors Flyktningguide søker om kr 0,400 mill. for å bistå nyankomne flyktninger i integreringsfasen. Kommunestyret har vedtatt å innvilge kr mill. 0,230 mill.
  Sum Røde kors422 0001 599 650422 000
      
 31SiS - Studentsamskipnaden i Stavanger studenthelsestasjon142 000200 000142 000
SIS - Studentsamskipnaden i Stavanger UIS søker om driftsstøtte på kr 0,200 mill. til studenthelsestasjon. Kommunestyret har vedtatt å innvilge kr 0,142 mill.
 32SiS - Studentsamskipnaden i Stavanger psykisk helsetilbud til studenter298 0001 850 000298 000
SIS - Studentsamskipnaden i Stavanger UIS søker om støtte på kr 1,850 mill. til psykisk helsetilbud til studenter for forebygging, lavterskeltilbud og økt studentmedvirkning, nystartet nettbasert terapitilbud og ulike typer gruppetilbud, individuelle samtaler og behandling, samt rådgiving til nøkkelpersonell på utdanningsinstitusjonene. Kommunestyret har vedtatt å innvilge kr 0,298 mill. for 2021.
  Sum SiS440 0002 050 000440 000
      
 33Skipper Worse eldresenterdrift3 920 0004 335 0003 920 000
Skipper Worse søker om kr 4,335 mill. til eldresenterdrift. Skipper Worse har eldresenterdrift fire steder i byen: Skipper Worse Ledaal, Skipper Worse Madla, Skipper Worse Tasta og Skipper Worse Ågesentunet. Søknaden begrunnes med aktivitetsøkning, økte transportkostnader og personalutgifter for å drive forebygging blandt eldre i Stavanger. Kommunestyret har vedtatt å innvilge kr 3,920 mill.
 34Skipper Worse, prosjekt 60+ treningstilbud382 000615 000282 000
Skipper Worse søker om kr 0,615 mill. til prosjekt 60+ treningstilbud. Kommunestyret har vedtatt å innvilge kr 0,282 mill.
 35Skipper Worse middagsdistribusjon 778 000800 000578 000
Skipper Worse søker om kr 0,800 mill. til middagsdistribusjon. Med bakgrunn i at kr 0,200 mill. var engangsbevilgning for 2020, har kommunestyret vedtatt å innvilge kr 0,578 mill.
 36Skipper Worse, hverdagsglede1 176 0002 000 0001 276 000
Skipper Worse søker om kr 2,000 mill. til prosjekt Hverdagsglede, som er lavterskeltilbud for hjemmeboende personer med demens med fokus på trivsel og en aktiv hverdag. Kommunestyret har vedtatt å innvilge kr 1,276 mill.
  Sum Skipper Worse6 256 0007 750 0006 056 000
      
 37Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning - Psyk Opp info181 000200 000181 000
Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning søker om kr 0,200 mill. til drift av Psykiatrisk Opplysning Informasjon. Kommunestyret har vedtatt å innvilge kr 0,181 mill.
 38Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning - Schizofrenidagene144 000155 000144 000
Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning - Schizofrenidagene søker om kr 0,155 mill. til gjennomføring av Schizofreniuken Kommunestyret har vedtatt å innvilge kr 0,144 mill.
  Sum stiftelsen Psykiatrisk Opplysning325 000355 000325 000
      
 39Stiftelsen Pårørendesenteret, Vaisenhusgate 391 540 0001 700 0001 540 000
Stiftelsen Pårørendesenteret i Stavanger søker om kr 1,700 mill. til driftsstøtte, for å kunne fortsette den daglige driften av lavterskeltilbudet til pårørende. Kommunestyret har vedtatt å innvilge kr 1,540 mill. Dette beløpet inkluderer tilskudd til Stiftelsen Pårørendesenteret Barne- og ungdomskontakt.
 40Stiftelsen Pårørendesenteret, Barne- og ungdomskontakt 300 0000
Stiftelsen Pårørendesenteret barne- og ungdomskontakt søker om kr 0,300 mill. til å kunne fortsette den daglige driften av lavterskeltilbudet til barn og unge som pårørende. Dette tilskuddet er inkludert i driftsstøtten til denne organisasjonen.
  Sum stiftelsen Pårørendesenteret1 540 0002 000 0001 540 000
      
  Diverse tilskudd   
 41Amathea, veiledning for gravide63 000100 00063 000
Amathea, veiledning for gravide, søker om kr 0,100 mill. til driftsstøtte.Kommunestyret har vedtatt å innvilge kr 0,063 mill.
 42Angstringen Stavanger065 00025 000
Angstingen Stavanger søker om kr. 0,065 mill. til drift for å informere og legge til rette så mennesker med ulike typer angst kan delta i selvhjelpsgrupper. Dette er et nytt tiltak for 2021. Kommunestyret har vedtatt å innvilge kr 0,025 mill.
 43Blå kors Norge, tiltak Kompasset Sandnes93 000750 00093 000
Blå Kors Norge i Sandnes søker om kr 0,750 mill. i støtte til tiltaket Kompasset-lavterskeltilbud, til tenåringer og unge voksne som har vokst opp i familier med alkohol/rusproblemer i Sør- Rogaland. Kommunestyret har vedtatt å innvilge kr 0,093 mill.
 44Crux oppfølgingssenter, Kirkens sosialtjeneste - ettervern og aktivitetstilbud etter rusbehandling og soning44 000100 00044 000
Crux oppfølgingssenter i Sandnes, Kirkens Sosialtjeneste, som har CA 25,6 % av alle deltakere bosatt i Stavanger, søker om kr 0,100 mill. til ettervern og aktivitetstilbud for mennesker som kommer ut av rusavhengighet og soning. Kommunestyret har vedtatt å innvilge kr 0,044 mill.
 45Eksistensia - utlevering av mat - driftstilskudd0435 00070 000
Eksistensia søker om kr 0,435 mill. til drift for utlevering av mat til alle målgruppene innen levekårsområdet, med prioritering av grupper som ikke kan ivareta egne interesser. Dette er nytt tiltak for 2021. Kommunestyret har vedtatt å innvilge kr 0,070 mill.
 46Engøyholmen kystkultursenter, driftstilskudd1 960 0002 500 0001 960 000
Stiftelsen Engøyholmen Kystkultursenter søker om driftstilskudd på kr 2,500 mill. til kulturminnevern, alternativt skoletilbud og tiltak innen rus/psykiatri i Stavanger. Kommunestyret har vedtatt å innvilge kr 1,96 mill.
 47Fontenehuset1 600 0002 000 0001 600 000
Fontenehuset søker om kr 2,000 mill. til driftstilskudd for å gi mennesker med psykiske lidelser / helseutfordringer håp og muligheter til å nå sitt fulle potensial. Kommunestyret har vedtatt å innvilge kr 1,600 mill.
 48Frelsearmeens Rusomsorg430 000600 000430 000
Frelsesarmeens Rusomsorg, søker om kr 0,600 mill. til driftstilskudd. Kommunestyret har vedtatt å innvilge kr 0,430 mill.
 49FRI Rogaland ( tidligere LLH Rogaland)83 000200 00083 000
FRI Rogaland – foreningen for kjønns og seksualitetsmangfold søker om kr 0,200 mill. til drift. Kommunestyret har vedtatt å innvilge kr 0,083 mill.
 50Frilager - alt til turer333 0001 500 000402 000
FRI lager- alt til turer, som driver med utlån av friluftslivsartikler søker om kr 1,500 mill. til drift. Kommunestyret har vedtatt å innvilge kr 0,402 mill.
 51Hinnasenteret kurs og aktivitetssenter1 156 0001 300 0001 156 000
Hinna senteret - kurs og aktivitetssenter med daglig aktivitet for trygdede og eldre søker om kr 1,300 mill. til driftsutgifter av senteret. Kommunestyret har vedtatt å innvilge kr 1,156 mill.
 52Kirkens SOS i Rogaland353 000400 000353 000
Kirkens SOS i Rogaland søker om kr 0,400 mill. i støtte til døgnåpen krisetelefontjeneste. Kommunestyret har vedtatt å innvilge kr 0,353 mill.
 53Kreftforeningen - Distriktskontor Stavanger, omsorg tilbud på Vardesenteret0390 00089 000
Kreftforeningen - Distriktskontor Stavanger, (omsorgstilbud på Vardesenteret) søker om kr 0,390 mill. til drift. Kommunestyret har vedtatt å innvilge kr 0,089 mill.
 54LPP Rogaland, Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse10 00010 00010 000
LPP – Rogaland, landsforeningen for pårørende innen psykisk helse, søker om kr 0,010 mill. til drift av foreningen. Kommunestyret har vedtatt å innvilge kr 0,010 mill.
 55Mental helse Stavanger97 000100 00097 000
Mental helse Stavanger søker om kr 0,100 mill. til drift for å støtte arbeid innenfor psykisk helse for et inkluderende og åpent samfunn. Kommunestyret har vedtatt å innvilge kr 0,097 mill.
 56Mental helse ungdom Stavangerregionen39 00080 00039 000
Mental helse ungdom Stavangerregionen søker om kr 0,080 mill. til driftsutgifter av ungdomslaget og treffsted på Metropolis. Kommunestyret har vedtatt å innvilge kr 0,039 mill.
 57Norges ME forening, driftstilskudd - sosialt/helsefremmende arbeid0100 0000
Norges ME forening Rogaland fylkeslag søker om kr 0,100 mill. til ME-konferansen. ME-konferansen var planlagt avholdt september 2020, men grunnet koronasituasjonen flyttes den frem et år i tid, til september 2021. Kommunestyret har vedtatt å ikke innvilge denne søknaden.
 58RIO rusmisbrukernes interesseorganisasjon10 000180 00010 000
RIO rusmisbrukernes interesseorganisasjon søker om kr 0,180 mill. til styrking av brukermedvirkningen i Stavanger. Kommunestyret har vedtatt å innvilge kr 0,010 mill. for 2021.
 59Rus-Nett Rogaland140 000150 000140 000
Rus-Nett Rogaland søker om kr 0,150 mill. til driftsstøtte. Kommunestyret har vedtatt å innvilge kr 0,140 mill.
 60SELVHJELP for innvandrere og flyktninger (SEIF), Stavanger273 000535 450273 000
SELVHJELP for innvandrere og flyktninger (SEIF) søker om kr 0,535450 mill. til drift. Kommunestyret har vedtatt å innvilge kr 0,273 mill.
 61SMISO Senter mot seksuelle overgrep166 000430 488166 000
SMISO senter mot incest og seksuelle overgrep søker om kr 0,430488 mill. til driftsutgifter. Kommunestyret har vedtatt å innvilge kr 0,166 mill.
 62Stiftelsen Ullandhaug Økologiske gård705 0001 284 465705 000
Stiftelsen Ullandhaug Økologiske gård søker om kr 1,284465 mill. til videreføring av arbeidstreningsprosjekt for personer med psykisk uhelse av alvorlig til moderat karakter, som får et tilpasset arbeidstilbud (AFT, arbeidsforberedende trening). Kommunestyret har vedtatt å innvilge kr 0,705 mill.
 63Tjensvoll menighet- dagsenter for fysisk og psykisk utviklingshemmede10 00010 00010 000
Tjensvoll menighet - dagsenter for fysisk og psykisk utviklingshemmede søker om tilskudd på kr 0,010 mill. til lønns- og driftsutgifter. Kommunestyret har vedtatt å innvilge kr 0, 010 mill.
 64Ville veier AS293 000300 000293 000
Ville veier AS søker om kr 0,300 mill. til drift for rusmiddelavhengige. Ville Veier driver arbeidsrettede tiltak som bidrar til å prøve ut deltakerens arbeidsevne og styrke deres muligheter for å få ordinært arbeid eller fullføre utdanningsløp. Deltakerne kan ha ulike psykiske og sosiale utfordringer og / eller tidligere rusrelaterte utfordringe. Kommunestyret har vedtatt å innvilge kr 0,293 mill.
      
  Fast tilskudd sak 110/13 formannskapet 13. juni 2013   
 65Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland147 000150 000150 000
Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland mottar kr 0,150 mill. i fast tilskudd fra og med 2013, ifølge formannskapets vedtak i sak 110/13 den 13.06.2013, til utgifter til sterilisering og eventuelt avliving av katter. I år søker Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland om kr 0,150 mill. til drift av Dyrenes Hus. Kommunestyret har vedtatt å innvilge kr 0,150 mill.
      
  Midler som tildeles gjennom egen søknadsprosess   
 66Sosialt / helsefremmende arbeid421 000421 000421 000
Midlene knyttet til sosialt/ helsefremmende arbeid tildeles gjennom egen søknadsprosess. Kommunestyret har vedtatt å innvilge kr 0,421 mill.
  SUM HELSE OG VELFERD22 662 00036 898 05322 594 000
      
  OPPVEKST OG UTDANNING   
 67Stimuleringsmidler barne-/ungdomsorganisasjoner5 746 0005 746 0005 746 000
Stimuleringsmidler barne-/ungdomsorganisasjoner (Ungdom og fritid) er i all hovedsak knyttet til drift av barne- og ungdomsorganisasjoner og barne- og ungdomssekretærer. Midlene vil tildeles etter en egen tildelingsprosess. Kommunestyret har vedtatt å innvilge kr 5,746 mill.
      
  BYMILJØ OG UTBYGGING   
 68Tilskudd til idretten 8 250 000   8 250 000
Drift av idrettslag med og uten egne anlegg. Søknadene behandles i kommunalstyret Kultur og Idrett. Kommunestyret har vedtatt å beholde tilskuddet uendret på kr 8,250 mill. for 2021.
 69Stavanger Ishall 4 375 000   3 375 000
Kommunestyret har vedtatt å redusere tilskuddet fra 2020 med kr 1,000 mill. til kr 3,375 mill. i 2021 iht. ny avtale med Stiftelsen Stavanger ishall september 2020.
 70Stimuleringstilskudd 682 000   682 000
Kommunestyret har vedtatt å opprettholde 2020-nivået på stimuleringstilskuddet som var på kr 0,682 mill.
 71Jæren Friluftsråd 1 881 000   2 166 000
Jæren friluftsråd. Bystyret vedtok i 2013 at tilskudd til Jæren friluftsråd skulle indeksreguleres årlig med bakgrunn i økt innbyggertall og prisstigning. Disse to faktorene fører til at tilskuddet i 2021 vil utgjøre kr 2,166 mill. Kommunestyret har vedtatt å innvilge kr 2,166 mill.
 72Ryfylke friluftsråd 1 881 000   2 166 000
Ryfylke friluftsråd. Bystyret vedtok i 2013 at tilskudd til Ryfylke friluftsråd skulle indeksreguleres årlig med bakgrunn i økt innbyggertall og prisstigning. Disse to faktorene fører til at tilskuddet i 2021 vil utgjøre kr 2,166 mill. Kommunestyret har vedtatt å innvilge kr 2,166 mill.
 73Rogaland Arboret 775 000   878 000
Rogaland arboret. Formannskapet har vedtatt å bevilge kr 5 per innbygger i 2014. Tilskuddet indeksreguleres årlig med bakgrunn i økt innbyggertall og prisstigning. Kommunestyret har vedtatt å innvilge kr 0,878 mill. for 2021, som en følge av denne reguleringen.
 74Stavanger Sentrum AS 900 000   900 000
Stavanger Sentrum AS. Kommunestyret har vedtatt å opprettholde 2020-nivået på tilskuddet som er på kr 0,900 mill.
 75Stavanger Sentrum AS (CID) 1 500 000   1 500 000
Kommunestyret har vedtatt å videreføre CID-tilskuddet til Stavanger Sentrum AS på kr 1,500 mill.
 76Stavanger Sentrum AS (klima- og miljøfondet) 1 000 000   1 000 000
Stavanger Sentrum AS (klima- og miljøfondet). Det ble vedtatt i Handlings- og økonomiplanen for perioden 2019-2022 at det skulle utbetales tilskudd til Stavanger sentrum tilsvarende kr 2,000 mill. i 2019 og kr 1,000 mill. i resten av perioden. Kommunestyret har på bakgrunn av dette vedtatt å opprettholde 2020-nivået på tilskuddet, tilsvarende kr 1,000 mill.
 77Stavanger turnforening 300 000   300 000
I forbindelse med at kommunen overtok Turnhallen, ble Stavanger turnforening gitt et tilskudd til lønnsutgifter for miljøarbeider i 50 % stilling. Kommunestyret har vedtatt å holde nivået på tilskuddet uendret fra 2020 på kr 0,300 mill.
 78Ynglingehallen 1 032 000   1 032 000
Kompensasjon for idrettslag sin bruk av Ynglingehallen. Kommunestyret har vedtatt å opprettholde tilskuddet til Ynglingehallen med kr 1,032 mill.
 79Reservekonto idrett 700 000   700 000
Kommunestyret har vedtatt å opprettholde 2020-nivået på reservekonto idrett med kr 0,700 mill.
 80Lysefjorden Utvikling AS 400 000   400 000
Stavanger formannskap vedtok i sak 161/18 avtalen mellom Stavanger kommune og Lysefjorden utvikling AS. Kommunestyret har vedtatt å holde tilskuddet uendret på kr 0,400 mill. iht. avtalen.
 81Urban Sjøfront AS 500 000   500 000
Formannskapet vedtok i møte 25. oktober 2012 å utbetale et årlig beløp med kr 0,500 mill. til Urban Sjøfront AS. Kommunestyret har vedtatt å videreføre beløpet uendret.
 82Tour of Norway0 750 000 750 000
Tour of Norway - Kommunestyret har vedtatt å innvilge søknaden fra Tour of Norway der det søkes om kr 0,750 mill.
  SUM BYMILJØ OG UTBYGGING 24 176 000   24 599 000
      
  INNBYGGER- OG SAMFUNNSKONTAKT   
  DRIFTSTILSKUDD TIL KULTURINSTITUSJONER   
  Kulturinstitusjoner med trepartsavtale   
 83MUST - Museum Stavanger 26 445 000 23 881 000 26 161 000
Museum Stavanger søker om kr 23,881 mill. fra Stavanger kommune. Avtalt fordelingsnøkkel for driftstilskudd er Stavanger kommune 32 %, Rogaland fylkeskommune 27 %, staten 41 %. Inkludert i tilskuddsbeløpet er avtalefestet kommunal andel justert iht. statsbudsjettet, nytt Norsk grafisk museum i tillegg til ulike tilskudd etter avtale og vedtak. Kommunestyret har vedtatt å bevilge kr 26,161 mill.
 84Rogaland Teater, inkl. barne- og ungdomsteateret 20 448 000 20 558 000 19 818 000
Rogaland Teater, inkl. barne- og ungdomsteateret søker om kr 20,558 mill. fra Stavanger kommune. Fordelingsnøkkel for driftstilskudd mellom stat, kommune og fylke er hhv. 70 %, 20 % og 10 %. Driftstilskuddet som bevilges fra kommunen inkluderer kr 1,254 mill. i fast tilskudd til Barne- og ungdomsteateret. Kommunestyret har vedtatt å bevilge kr 19,818 mill.
 85Stavanger Symfoniorkester 26 629 000 27 779 000 25 868 000
Stavanger Symfoniorkester søker om kr 27,779 mill. fra Stavanger kommune. Fordelingsnøkkel for driftstilskudd mellom stat, kommune og fylke er hhv. 70 %, 20 % og 10 %. Kommunestyret har vedtatt å bevilge kr 25,868 mill.
      
  Kulturinstitusjoner med avtalefestet driftstilskudd   
 86Tou Scene 4 637 000   7 760 000
Tou Scene. Formannskapets flertallsvedtak i sak 115/20 den 11.6.20. Formannskapet har godkjent ny leieavtale og ny tilskuddsavtale med Tou Scene AS, med virkning fra 1.7.2021. Avtalene erstatter tidligere tjenestekonsesjonsavtale.
 87Norsk lydinstitutt 2 770 000 2 870 000 2 604 000
Norsk lydinstitutt. Norsk Lydinstitutt søker om i alt kr 2,870 mill. i driftstilskudd. Kommunestyret har vedtatt å bevilge kr 2,604 mill. for 2021.
 88Opera Rogaland IKS 770 000 800 000 743 000
Opera Rogaland IKS. Stavanger formannskap godkjente i sak 50/14 Opera Rogaland som interkommunalt selskap. Eierne, Sandnes og Stavanger kommune, har gjensidig forpliktet seg til å gi årlig driftstilskudd til selskapet. For 2021 har kommunestyret vedtatt å bevilge kr 0,743 mill.
 89Filmkraft Rogaland 2 778 000 3 316 600 2 681 000
Filmkraft Rogaland. Filmkraft Rogaland søker om kr 3,316600 mill. i tilskudd fra Stavanger kommune. Kommunestyret har vedtatt å bevilge kr 2,681 mill. for 2021.
      
  Kulturinstitusjoner med driftstilskudd   
 90Jernaldergården v/Arkeologisk Museum 145 000 200 000 140 000
Jernaldergården v/Arkeologisk Museum. Jernaldergården søker om kr 0,200 mill. fra Stavanger kommune. Kommunestyret har vedtatt å bevilge kr 0,140 mill. for 2021.
 91Norsk Oljemuseeum 2 123 000 2 200 000 2 049 000
Norsk Oljemuseum. Norsk Oljemuseum søker om kr 2,2 mill. i driftstilskudd fra Stavanger kommune. Kommunestyret har vedtatt å bevilge kr 2,049 mill. for 2021.
 92Rogaland kunstsenter 904 000 1 536 000 872 000
Rogaland kunstsenter. Rogaland Kunstsenter søker om kr 1,536 mill. i driftstøtte fra Stavanger kommune. Senteret søker også Rogaland fylkeskommune om støtte. Kommunestyret har vedtatt å bevilge kr 0,872 mill. for 2021.
 93Kunstskolen i Rogaland 544 000 603 000 525 000
Kunstskolen i Rogaland. Kunstskolen i Rogaland søker om kr 0,603 mill. Kommunestyret har vedtatt å bevilge kr 0,525 mill. for 2021.
 94Stiftelsen Veteranskipet Rogaland 301 000 350 000 290 000
Stiftelsen Veteranskipet Rogaland. Veteranskipet Rogaland søker om kr 0,350 mill. i tilskudd fra Stavanger kommune. Kommunestyret har vedtatt å bevilge kr 0,290 mill. i 2021.
 95STAR driftstilskudd 720 000 800 000 695 000
STAR driftstilskudd. Star – Stavanger Rock søker om kr 0,800 mill. fra Stavanger kommune. Kommunestyret har vedtatt å bevilge kr 0,695 mill. for 2021.
 96Kunsthall Stavanger 1 186 000 2 000 000 1 144 000
Kunsthall Stavanger. Kunsthall Stavanger søker om kr 2,000 mill. i tilskudd for 2021. Kommunestyret har vedtatt å bevilge kr 1,144 mill. for 2021.
 97Frida Hansens hus 229 000 350 000 221 000
Frida Hansens hus. Frida Hansens hus søker om kr 0,350 mill. Kommunestyret har vedtatt å bevilge kr 0,221 for 2021.
 98Tou Trykk Stiftelsen Grafisk Verksted Stavanger 412 000 700 000 398 000
Tou Trykk Stiftelsen Grafisk Verksted Stavanger. Tou Trykk søker om kr 0,700 mill. i tilskudd for 2021. Kommunestyret har vedtatt å bevilge kr 0,398 mill. for 2021.
 99Studentersamfunnet Folken 730 000 900 000 730 000
Studentersamfunnet Folken. Studentersamfunnet Folken søker om kr 0,900 mill. i driftstilskudd. Kommunestyret har vedtatt å bevilge kr 0,730 mill. for 2021.
 100Ryfylkemuseet   96 500
Ryfylkemuseet. Kommunestyret har vedtatt å bevilge kr 0,0965 mill. for 2021.
      
  DIVERSE TILSKUDD, SEKKEPOSTER, STIPEND, PRISER   
 101Tilskudd til produksjon og formidling av kunst og kultur, arrangement og festivaler, inkl. internasjonal kulturformidling og vennskapsbysammarbeid 8 500 000   10 000 000
Tilskudd til produksjon og formidling av kunst og kultur, arrangement og festivaler, inkl. internasjonal kulturformidling og vennskapsbysammarbeid. Tilskuddsposten omfatter årlig støtte til festivaler og større arrangement, årlig støtte til kulturarrangører, årlig støtte til ensemble, samt støtte til tiltak innenfor produksjon og formidling av musikk, scenekunst, visuell kunst og litteratur, inkludert internasjonal kulturformidling og vennskapsbysammarbeid. Kommunestyret har vedtatt å bevilge totalt kr 10,000 mill. for 2021.
 102Tilskudd til kor og korps 562 000   562 000
Tilskudd til kor og korps. Administrasjonen tildeler midler etter ett sett med regler fastsatt av kommunalutvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog. Kommunestyret har vedtatt å bevilge kr 0,562 mill. for 2021.
 103Tilskudd kulturorganisasjoner 363 000   363 000
Tilskudd kulturorganisasjoner. Administrasjonen tildeler midler etter ett sett med regler fastsatt av kommunalutvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog. Kommunestyret har vedtatt å bevilge kr 0,363 mill. for 2021.
 104Kulturstipend 350 000   350 000
Kulturstipend. Kommunens kunst og kulturstipend er samlet i en pott og utlyses samtidig. Kommunestyret har vedtatt å bevilge kr 0,350 mill. for 2021.
 105Stavanger kommunes kulturpris 50 000   50 000
Stavanger kommunes kulturpris. Kulturpris annonseres og vedtas av kommunalutvalget for kultur, idrett og samfunnsdialog etter forslag fra publikum. Kommunestyret har vedtatt å bevilge kr 0,050 mill. for 2021.
 106Kommunalstyrets disposisjonskonto/div. kunst- og kulturprosjekter 2 352 000   2 302 000
Kommunalutvalgets disposisjonskonto/div. kunst- og kulturprosjekter. Kommunestyret har vedtatt å bevilge totalt kr 2,302 mill. for 2021.
 107Tilskudd til etablering og drift av produksjonsfellesskap innenfor kunst og kultur 575 000   575 000
Tilskudd til etablering og drift av produksjonsfellesskap innenfor kunst og kultur. Tilskuddsordningen omfatter støtte til øvingsfellesskap innenfor musikk og scenekunst (f.eks. PRODA), atelierfellesskap, felles produksjonsvirksomheter m.m. Kommunestyret har vedtatt å bevilge kr 0,575 mill. for 2021.
 108Tilskudd visuell kunst 400 000   400 000
Tilskudd visuell kunst. Tilskuddsordningen omfatter støtte til formidling av kunst etter søknad fra kunstinstitusjoner. Kommunestyret har vedtatt å bevilge kr 0,400 mill. for 2021.
 109Tomatfestivalen   164 000
Tomatfestivalen. Kommunestyret har vedtatt å bevilge kr 0,164 mill. i 2021.
      
  SUM INNBYGGER- OG SAMFUNNSKONTAKT 104 923 000   107 561 500
      
  DIVERSE TILSKUDD   
 110Senter for interkulturell kommunikasjon (SIK) 190 000 200 000 190 000
Senter for interkulturell kommunikasjon (SIK) søker om kr 0,200 mill. til kurs og kompetanseutvikling. Kommunestyret har vedtatt å bevilge kr 0,190 mill. for 2021.
 111Kirkelig dialogsenter 430 000 500 000 430 000
Kirkelig dialogsenter søker om kr 0,500 mill. Kommunestyret har vedtatt å bevilge kr 0,430 mill. for 2021.
 112Samarbeidsrådet for Tros- og livssynssamfunn (STL) 90 000 100 000 90 000
Samarbeidsrådet for Tros og livssynssamfunn (STL) – Stavanger søker om kr 0,100 mill. i driftsstøtte til aktiviteter og lønn til deltidsstilling koordinator. Kommunestyret har vedtatt å bevilge kr 0,090 mill. for 2021.
 113Norges Døveforbund Stavanger 190 000 268 000 190 000
Norges døveforbund Stavanger - søker om kr 0,268 mill. til å koordinere og gjennomføre tegnspråk – og skrivetolking på offentlige møter og arrangementer i Stavanger. Kommunestyret har vedtatt å bevilge kr 0,190 mill. til dette formålet for 2021.
 114Muslimsk Fellesråd (MFR) 100 000 100 000 100 000
Muslimsk Fellesråd (MFR) søker om kr 0,100 mill. på lik linje med STL-Stavanger og Kirkelig Dialogsenter. MFR er en paraplyorganisasjon for 7 av 9 moskeer og representerer 8000 muslimer i regionen. Kommunestyret har vedtatt å bevilge kr 0,10 mill. til dette formålet for 2021.
  Sum diverse tilskudd 1 000 000 1 168 000 1 000 000
      
  Medlemsavgift/kontingent   
 115 ASSS-samarbeidet (Samarbeid via KS -Kommunenes sentralforbund) 250 000   275 000
ASSS-samarbeidet (Samarbeid via KS - Kommunenes sentralforbund) Deltakeravgift til ASSS-nettverk kontingent knyttet til samarbeidet mellom de ti ASSS-kommunene. Kommunestyret har vedtatt å bevilge kr 0,275 mill. for 2021
 116Region Stavanger BA 2 984 289   3 015 000
Region Stavanger BA. Medlemskontingent kr 21 per innbygger. Justeres i henhold til nye innbyggertall pr. 1.kvartal 2020 - 143 574. Kommunestyret har vedtatt å bevilge kr 3,015 mill. for 2021.
 117Norsk pasientskadeerstatning 3 600 000   3 600 000
Norsk Pasientskadeerstatning – Tilskuddsbeløpet beregnes ut fra NPE’s prognose for erstatningsutbetalinger fordelt på forvaltningsnivåene, og innbyggertall. Avvik mellom innbetalt og utbetalt erstatning justeres året etter. Kommunestyret har vedtatt å bevilge kr 3,6 mill. for 2021.
 118Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing 873 970   889 000
Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing (IUA) søker om kr 6,15 per innbygger. Fordelingsnøkkelen justeres hvert 5 år (Befolkningsprognose for 01.01.21 – 144 478), neste justering i 2026. Kommunestyret har vedtatt å bevilge kr 0,889 mill. for 2021.
  Sum medlemsavgift/kontingent 7 708 259   7 779 000
      
  Kommunalt råd, komité, TV-aksjon   
 119Eldrerådet 513 000   513 000
Eldrerådet. Kommunestyret har vedtatt å innvilge kr 0,513 mill. for 2021.
 120Råd for personer med funksjonsnedsettelse 33 000   33 000
Råd for personer med funksjonsnedsettelse. Kommunestyret har vedtatt å bevilge kr 0,033 mill. for 2021.
 121Innvandrerrådet 33 000   33 000
Innvandrerrådet. Kommunestyret har vedtatt å innvilge kr 0,033 mill. for 2021.
 12217. mai komité 750 000   750 000
17.mai komite. Kommunestyret har vedtatt å innvilge kr 0,750 mill. for 2021.
 123Bidrag TV-aksjonen kr 1 pr.innbygger 142 000   144 000
Bidrag TV-aksjonen. Det avsettes kr 1 pr. innbygger til kommunebidraget i 2021 (innbyggertall pr 1 kvartal 2020). Kommunestyret har vedtatt å bevilge kr 0,144 mill. til dette formålet for 2021.
 124TV-aksjonen i bydelene kr 0,50 pr.innbygger 71 000   72 000
TV-aksjonen bydelene. Det avsettes kr 0,50 pr. innbygger i 2021. (innbyggertall pr 1.kvartal 2020). Kommunestyret har vedtatt å bevilge kr 0,072 mill. for 2021.
  Sum kommunalt råd, komité, TV-aksjon 1 542 000   1 545 000
      
  Formannskapets reservekonto    
 125Altibox Norway Chess - 2020-2022 600 000   600 000
Altibox Norway Chess - 2020-2022. Altibox Norway Chess har søkt om kr 1,1 mill., samt kr 0,5 mill. årlig til Norway Summit. Formannskapet har vedtatt tilskudd på kr 0,8 mill., kr 0,6 mill. fra ordinær reservekonto og kr 0,2 mill. fra Støtte til næringsutvikling jfr. FSK 13.2.20. Kommunestyret har vedtatt å bevilge kr 0,6 mill. fra formannskapets reservekonto for 2021.
 126Medlemsskap Lyntogforum 100 000   100 000
Medlemskap i Lyntogforum. Formannskapet vedtok 24.08.17 at Stavanger kommune tegner medlemskap i Lyntogforum. Kommunestyret har vedtatt å bevilge kr 0,100 mill. til dette formålet for 2021.
 127Til disposisjon formannskapets reservekonto 1 053 000   1 053 000
Formannskapets reservekonto er på kr 7,200 mill. Den delen av reservekontoen som gjelder næringsformål er flyttet permanent over i budsjettrammen til næringsavdelingen. Det innebærer at formannskapets reservekonto blir kr 6,200 mill. for 2021 og videre i planperioden. Videre har formannskapet vedtatt følgende disponeringer av reservekontoen for 2021: Altibox Norway Chess 2020-2022, Skape 2021-2023 og tilskudd til Gladmatfestivalen. Etter disse disposisjonene som er flyttet til næringsavdelingen, står det kr 2,053 mill. på formannskapets reservekonto. Kommunestyret vedtok 16.12.2019 en reduksjon av reservekontoen på kr 1,000 mill. Etter disse disponeringene står det til fri disposisjon på formannskapets reservekonto kr 1,053. mill. for 2021. Kommunestyret har vedtatt å bevilge kr 1,053 mill. for 2021.
      
 128Disposisjonskonto kommunedirektøren 758 000  685 500
Disposisjonskonto kommunedirektøren. Det kan gis tilskudd på inntil kr 0,100 mill. fra kommunedirektørens disposisjonskonto etter søknad fra humanitære organisasjoner, lokale lag og foreninger, kulturarrangement m.m. Flere og økte medlemsavgifter, kontingenter og tilskudd reduserer kommunedirektørens disposisjonskonto. Kommunestyret har vedtatt disponibel ramme på kr 0,685500 mill. for denne kontoen til behandling av løpende søknader for 2021.
      
  Støtte til næringsutvikling   
  Støtte - tildelt fra tidligere vedtak- innarbeidet i Handlings- og økonomiplan 2021    
 129Skape 2020-2023 750 000   800 000
Jfr. FNS vedtak 19. juni 2019. Partnerskapsavtalen med Skape om etablerer- veiledning gjelder i perioden 2021-2023. Utgiftene til Skape innarbeides i Handlings- og økonomiplan 2021-2023. Beløpet reguleres årlig i henhold til innbyggertallet. Det er avsatt kr 0,800 mill. til Skape i 2021.
 130Stavanger Sentrum (STAS) 300 000   350 000
FSK vedtak i 2010, godkjent aksjonæravtale og et årlig tilskudd på kr 1,2 mill. Kr 0,900 mill. dekkes av Bymiljø og utbygging, kr 0,300 mill. er avsatt til tilskudd til næringsutvikling. På grunn av koronapandemien har sentrum hatt spesielle utfordringer. Kommunestyret ser behov for fortsatt styrking av sentrum (ref. Kommuneplanens samfunnsdel) og vedtar derfor øke av tilskuddet med kr 0,050 mill. og dermed er det avsatt kr 0,350 mill. til STAS i 2021.

 131Nordic Edge 2021-2022 1 000 000   1 000 000
Jfr. FSK vedtak 14.mai 2020 sak 84/20. Nordic Egde AS og Stavanger kommune har inngått en samarbeidsavtale for 2021 – 2022 hvor det settes av kr 1,000 mill. i Handlings- og økonomiplanen 2021. Avtalen evalueres og oppdateres fra år til år. Det er avsatt kr 1,000 mill. til Nordic Egde i 2021.
 132Lysefjorden utvikling 266 667   267 000
Jfr. FSK vedtak 12.desember 2019 sak 35/19. Det er avsatt kr 0,267 mill. til avtale om årlig driftstilskudd i 2021.

 133Regional URO patrulje 250 000   250 000
Jfr. FSK vedtak 13.juni 2019 sak 89/19. Regional URO patrulje for byggebransjen i Rogaland 2019-2021. Stavanger kommune stiller til rådighet kr 0,250 mill per år i tre år (2019-2021) til opprettelse av en regional uropatrulje for bygge bransjen i Rogaland for bekjempelse av arbeidslivskriminalitet. Det er avsatt kr 0,250 mill. til URO-patruljen i 2021.
 134Norway Summit (Altibox Norway Chess - 2020-2022) 200 000   200 000
Jfr. FSK, vedtak 5 mars 2020 sak 31/20. Konferansen «Norway Summit» som tiltrekker ledende, internasjonale krefter innen finans og forretningsutvikling og innovasjon, pågår samtidig som Altibox Norway Chess. Det er avsatt tilskudd på kr 0,200 mill. i 2021.

 135Kåkånomics   250 000
Kåkånomics, jfr. Kommunestyret vedtak 14. desember 2020, sak 111/20. Det bevilges midler til at Nordens første, beste, og morsomste økonomifestival skal få større økonomisk forutsigbarhet, og Kåkånomics legges inn på fast budsjettpost. Det er avsatt tilskudd på kr 0,250 mill.
      
  Medlemskap/kontigent   
 136Storby Marin 80 000   80 000
Jfr. FSK-vedtak 11.juni 2020 sak 111/20. Medlemsavgift er kr 0,080 mill. i 2021.

 137NFKK - Nettverk for fjord- og kystkommuner 45 000   45 000
Jfr. FSK vedtak 11.juni 2020 sak 111/20. Medlemsavgift er kr 0,045 mill. i 2021.

 138Verdens Energibyer (WECP) 80 000   80 000
Jfr. Kommunalutvalg vedtak 20. november 2018 sak 95/18. Stavanger kommune er en av stifterne til WECP og har vært medlem siden etablering i 1995. WECP er et unikt nettverk for politisk og administrativ ledelse i verdens energibyer. Medlemskap er kr 0,080 mill. i 2021.

 139Delice nettverk    35 000
Europeisk matnettverk som gir tilgang til nettverk og kompetanse ifm utvikling av matregionen. Medlemskap er tidligere ivaretatt av Greater Stavanger. Medlemskap koster EUR 3000. Kommunestyret avsetter kr 0,035 mill. i 2021.

 140New Kaupang 100 000   100 000
Jfr. administrativt vedtak 23. september 2019. New Kaupang skal legge til rette for arbeidsplasser og økt aktivitet i medlemskommunene gjennom nyetableringer innen kraftintensive industrier som datasenter, batteriproduksjon, hydrogenproduksjon og fiskeoppdrett på land. Medlemskap er kr 0,100 mill. i 2021.

 141Stiim Aqua Cluster   20 000
Jfr. FSK vedtak 11.juni 2020 sak 111/20. Medlemskap er kr 0,020 mill. i 2021.
 142Smart Care Cluster 29 500   29 500
Jfr. Kommunalutvalget vedtak 31. mars 2020 sak 38/20. Arbeidet med å videreutvikle klynger i regionen gjøres til en klar hovedsatsing i kommunens omstillingsarbeid. Medlemsavgift er kr 0,0295 mill.i 2021.

 143VIA Cluster 15 000   15 000
Jfr. Kommunalutvalget vedtak 31.mars 2020 sak 38/20. Arbeidet med å videreutvikle eksisterende klynger i regionen gjøres til en klar hovedsatsing i kommunens omstillingsarbeid. Medlemskap er kr 0,015 mill. i 2021.

 144Norwegian Wind Cluster   10 000
Jfr. FSK 27.august 2020 sak 128/20. Medlemskap er kr 0,010 i 2021.
 145Nordsjøvegen 95 800   99 000
Medlemsavgift for Nordsjøveien. Justeres i henhold til nye innbyggertall. Kommunestyret har avsatt kr 0,099 mill. til medlemsavgift for 2021.
 146Eurocities   45 000
Eurocities, Economic Development Forum (næringslivsforum) – medlemsavgift. Eurocities er det største nettverket for europeiske byer. Næringslivsforumet er et nettverk for kunnskapsutbytte og erfaringsutveksling om lokal næringsutvikling for europeiske byer. Kommunestyret avsetter kr 0,045 mill. (EUR 4550) til medlemskap i 2021.
      
  Strategiske satsinger - innarbeidet i Handlings- og økonomiplan 2021   
 147Gladmat festival 2 000 000 2 600 000 2 500 000
Gladmatfestivalen 2021. Gladmat er et av landets største kulturarrangement og en viktig merkevare for matregionen Stavanger. Gladmat gjør viktig arbeid for å fremme interesse for mat, matproduksjon og utvikle hele verdikjeden knyttet til lokalmat. Gladmat 2020 gjorde erfaringer som vil bli brukt til å videreutvikle både selve festivalen og arbeid gjennom hele året knyttet til utvikling av verdikjeden for mat. Søker om kr 2,600 mill. i støtte, herunder ordinær driftsstøtte, tekniske gjennomføring og beredskap. Kommunestyret avsetter kr 2,500 mill. for 2021.
 148Det Norske Måltid, sesong 14, 2021 250 000   250 000
Det Norske Måltid (DNM), sesong 14 i 2021. DNM jobber med profilering av matbyen og bidrar til å løfte fram lokale mat- og drikkeprodusenter. Dette er med å styrke primærnæringene og øke antall foredlingsbedrifter innen lokal matproduksjon. Kommunestyret avsetter kr 0,250 mill. til Det Norske Måltid i 2021.
 149Forskningsdagene i Stavanger 75 000   75 000
Forskningsdagene 2021. UiS koordinerer Forskningsdagene i Stavanger. Forskningsdagene bygger opp under Kunnskapsbyarbeidet og synliggjør forskning fra vår region. Kommunestyret avsetter kr 0,075 mill. til Forskningsdagene i 2021.
 150Støtte til næringsutvikling 3 451 000   4 243 000
Støtte til næringsutvikling. Rammen for støtte til næringsutvikling er på kr 10,493 mill. (inklusiv overført fra formannskapets reservekonto kr 1,000 mill.). Kommunestyret har innarbeidet tidligere vedtak og medlemskap, totalt kr 6,250 mill. Etter disse disposisjonene står det til fri disposisjon på støtte til næringsutvikling kr 4,243 mill. i 2021.
Tabell V.13 Tilskudd til lag, organisasjoner og private institusjoner. Tall i kroner.
Last ned tabelldata (Excel)