Handling- og økonomiplan 2021-2024 – Stavanger kommune

6.13 Statistikk

I dette avsnittet framkommer statistikk om kommunens tjenester. Ytterligere informasjon finnes i Stavanger kommunes årsrapport 2019.

6.13.1 Oppvekst og utdanning

Barnehage

 Barnehage20152016201720182019
 Barn i barnehage (omregnet til heltidsplasser)     
 0 - 6 år i alt76377606746874337403
 0 - 3 år kommunale barnehager16721681164016421641
 0 - 3 år private barnehager10011046108910751021
 3 - 6 år kommunale barnehager30773083295028872824
 3 - 6 år private barnehager18881796178918291917
 Tilbud til barn med spesielle behov     
 Styrket barnehagetilbud, antall barn480531565552465
 Tilbud i spesielt tilrettelagt avdeling (STA), antall barn3833474538
 Spesialpedagogisk hjelp fra ressussenteret, antall barn 335378430429366
 Barn som har fått innvilget søknad om prioritert barnehageplass     
 Innvilget søknad om prioritert plass, totalt223147116175158
 Helse barn2719202130
 Helse familie7259367541
 Søkt inn av barneverntjenesten2718192322
 Språklige minoriteter7451415665
 Antall barnehager     
 Kommunale barnehager/virksomheter, inkl. 2 åpne barnehager, fra 2018 3 åpne72/5572/5570/5366/5366/53
 Barnehager adm. lagt under skole11111
 Private barnehager/virksomheter, inkl. 5 åpne barnehager5658545150
Tabell 6.2 Barnehage.
Last ned tabelldata (Excel)

Skole

 Skole og SFO     
 Grunnskole20152016201720182019
 A: Barn skolepliktig alder: 6-15 år 15 745 15 829 16 094 16 309 16 466
 B: Elever i Stavangerskolen, herav: 14 790 15 123 15 248 15 311 15 375
 - Barnetrinn 10 607 10 826 10 896 10 982 10 938
 - Ungdomstrinn 4 183 4 297 4 352 4 329 4 437
 Sum årsverk personale med lederoppgaver 117 121 128 135 135
 Sum årsverk til undervisning 1 061 1 094 1 127 1 187 1 203
 Elever med enkeltvedtak om spesialundervisning etter Opplæringsloven § 5-1 1 389 1 478 1 523 1 660 1 618
 Elever med særskilt språkopplæring etter Opplæringsloven § 2-8 1 177 1 199 1 223 1 138 1 111
 Skolefritidsordning     
 Barn i SFO 4 618 4 519 4 613 4 509 4 479
 Barn i SFO med 100% plass 3 583 3 411 3 406 3 304 3 245
 Dekningsgrader     
 Andel elever med særskilt språkopplæring etter Opplæringsloven § 2-8 8 8 8 7 7
 Andel elever med spesialundervisning etter Opplæringsloven § 5-1 9 10 10 11 10
 Andel elever 1.-4. trinn med plass i kommunal SFO 73 71 72 71 71
 Produktivitet     
 Lærertetthet i ordinær undervisning 19 19 19 17 17
Tabell 6.3 Skole og SFO
Last ned tabelldata (Excel)
 Kulturskolen20152016201720182019
 Netto driftsutgifter pr. deltaker ekskl. korps/kor87699140901688938903
 Antall elevplasser kulturskolen:3 5483 5753 6153 6523 660
  - Musikkgrupper 0 til 5 år961161019982
 - Kulturkarusellen 1. og 2. trinn420465455435435
 - Instrumental 1 6581 6501 6341 6131 611
 - Annen musikkopplæring20 212327
 - Dans 9059559931 0161 015
 - Bilde / visuell kunst899098101117
 - Drama/teater170130122173188
 - Samspill/kammermusikk190170190192185
Tabell 6.4 Kulturskolen.
Last ned tabelldata (Excel)
 Johannes læringssenter20152016201720182019
 Barnehage     
 Innføringsbarnehagen på Johannes Læringssenter 42 60 65 62 53
 Barnehager flerspråklige assistenter 520 389 409 430 417
 Grunnskole     
 Innføringsskolen på Johannes Læringssenter (1.-7. trinn) 257 335 228 221 198
 Innføringsskolen på Johannes Læringssenter (8.-10. trinn) 54 136 122 77 50
 Grunnskoler - tospråklig fagundervisning og morsmålsopplæring 750 901 816 783 778
 Tospråklig fagopplæring og morsmålsopplæring (Innføringssk.) 289 385 326 302 284
 Voksenopplæring     
 Pr. capita-tilskudd (tilskudd over 5 år) 657 906 895 1 082 1 023
 Norskopplæring - asylsøkere (oppstart november)0 128 8 00
 Norskopplæring, INTRO-program for Stavanger 253 361 320 360 385
 Norskopplæring, INTRO-program fra andre kommuner 93 106 93 96 58
 Samfunnskunnskap på et språk deltakeren forstår, 50 timer 526 576 601 778 399
 Antall språk i samfunnskunnskap – 50 timer 15 13 13 13 15
 Kvalifiseringsprogr. (inkl. Arbeidstreningsseksj. og Cafe Gummien) 44 65 66 48 66
 Norskopplæring - betalingsdeltakere på dag og kveld 1 052 877 681 690 485
 Norskopplæring - nettundervisning 557 592 220 300 246
 Oppdragsundervisning - eksterne kurs 129 12 75 64 69
 Grunnskole og språkklasse for minoritetsspråklige voksne over 16 år 233 295 323 337 429
 Grunnskole og språkklasse for minoritetsspråklige asylsøkere 16-18 år0 33 8 0 7
 Grunnskole norske voksne 0000 1
 Engelsk voksne på dag - norske og minoritetsspråklige 24 7 12 7 293
 Engelsk voksne på kveld - norske og minoritetsspråklige 00 33 47 99
 Spesialundervisning for voksne 168 167 115 204 179
 Fagkonsulent innen syn 129 152 149 156 157
 Fagkonsulent innen hørsel 486 466 359 521 427
 Rådgiverkontor for hørselshemmede 125 125 108 76 100
 Datahjelp 15 24 12 11  
 Kvalitet     
 Antall plasser i mottaksbarnehagen 48 54 54 54 54
 Antall timer i gjennomsnitt (1.-7. klassetrinn) 28 28 28 28 28
 Antall timer i gjennomsnitt (8.-10. klassetrinn) 30 30 30 30 30
 Antall timer MMO og TFO i gjennomsnitt (1.-10. klasse)* 4 4 4 4 4
 Min. antall timer norskopplæring og samfunnskunnskap 300 300 300 300 300
 Maks. timetall for innvandrere - spor 1-3 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
 Maks. timetall for deltakere i introduksjonsprogrammet 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Tabell 6.5 Johannes læringssenter.
Last ned tabelldata (Excel)
 PPT20152016201720182019
 Antall saker30523226333534093193*
 Antall nye saker voksne174176233219182*
 Antall nye saker barn798932911992463*
 Antall sakkyndige vurderinger1 0731 2311 3121 185765*
 Kvalitet     
 Antall på venteliste97110120166175*
 Tilbud systemarbeid     
 Antall nettverk og konsultasjoner418ca. 450456463ca. 450
 Antall kurs76ca. 808279Ca. 80
 *     
 Tall pr 30.06.2019 -Grunnet overgang til nytt system     
Tabell 6.6 PPT.
Last ned tabelldata (Excel)
 Helsestasjons- og skolehelsetjeneste20152016201720182019
 Årsverk helsesøster50,653,159,267,471,9
 Årsverk jordmor6,66,558,5510,5512,55
 Årsverk psykologer333-3
 Årsverk Helsestasjonens familiesenter7771111
 Fødsler 1 763 1 724 1 705 1 606 1 543
 Gravide til svangerskapskontroll hos jordmor 1 460 1 402 1 511 1 363 1 430
 Konsultasjoner helsestasjon 0-5 åringer 44 543 45 724 44 460 44 612 43 999
 Konsultasjoner skolebarn 6-15 år 34 345 39 610 43 554 46 785 56 714
 Telefonkontakter helsestasjon 7 209 7 116 6 226 9 660 6 545
 Barselgrupper 154 146 145 160 158
 Antall deltakere i barselgrupper 1 395 1 248 1 375 1 311 1 282
 Tverrfaglige samarbeidsmøter 471 494 525 644 554
 Helsestasjonens Familiesenter, antall henvendelser815850460653691
 Kvalitet     
 Dekningsgrad hjembesøk nyfødte80 %83 %77 %83 %89 %
 Andel fullvaksinerte 2 åringer kikhostevaksine94 %93 %96 %-95 %
 Andel fullvaksinerte 10 klasse MMR vaksine93 %91% *90% *-94 %
 *     
 MMR: Nå kreves 2 doser for å få betegnelsen "fullvaksinert", mot 1 dose tidligere     
Tabell 6.7 Helsestasjon og skolehelsetjeneste.
Last ned tabelldata (Excel)

Barn og unge

 Bydelshus og fritidsklubber Bydel/ senter/ aktivitetSum besøkende 2018Andel barn og unge (0-25 år) 2018%-andel barn og unge 2018Sum besøkende 2019Andel barn og unge (0-25 år) 2019%-andel barn og unge 2019
 Øyahuset Hundvåg 38 501 15 569 40 38 707 16 440 42,5
 Midjord bydelshusStorhaug 25 018 10 809 43 23 541 10 548 44,8
 Kyviken- StorhaugBydekkende 2 475 2 475 100 3 242 3 242 100
 Madla bydelshusMadla 78 500 25 174 32 76 732 24 119 31
 Kvernevik bydelshusKvernevik 31 780 20 610 65 31 479 16 469 52
 Tasta bydelshusTasta 38 884 17 196 44 40 368 16 829 42
 Tjensvoll bydelshusTjensvoll 31 213 11 158 36 31 566 12 384 39
 Fritid PUH*Tjensvoll 8 499 1 271 15 8 627 1 328 15
 Bekkefaret bydelshusHillevåg 41 430 14 919 36 48 694 16 049 33
 Gausel bydelshusGausel 36 396 24 636 68 39 350 25 126 64
 Metropolis Sentrum 52 743 50 232 95 50 000 42 500 85
 Musikktjenesten for ungdomBydekkende 3 938 3 938 100 3 740 3 740 100
 BakgårdenBydekkende 731 731 100 1 431 1 431 100
 Sum besøkende  362 373 197 361 55 397 477 190 205 48
Tabell 6.8 Bydelshus og fritidsklubber.
Last ned tabelldata (Excel)
 Fiks Ferigge ferie (FFF)Sum besøkende 2015Sum besøkende 2016Sum besøkende 2017Sum besøkende 2018Sum besøkende 2019
 Sommeraktiviteter     
 Ferieklubb567543498646810
 Sommerleir Vier17517714691132
 Ungdomsleir Vier*42443945-
 Sommerbonanza---84146
 Sommerleir Lundsvågen144148150150138
 Sum besøkende Fiks Ferigge Ferie9289128331 0161 226
 *     
 *I 2019 ble det ikke tilbudt ungdomsleir på Vier     
Tabell 6.9 Fiks Ferigge Ferie.
Last ned tabelldata (Excel)
 Barneverntjenesten20152016201720182019
 Alle barn med tiltak 880 927 980 1 062 1 073
  - med hjelpetiltak i hjemmet (KOSTRA 251) pr 31.12. 431 441 611 699 733
  - med tiltak utenfor hjemmet (KOSTRA 252) pr 31.12. 449 486 369 363 345
 Nye meldinger 1 019 1 161 1 078 1 252 1 190
 Henleggelsesprosent meldinger 0 0 0 0 0
 Nye undersøkelsessaker 806 1 050 1 010 1 042 1 156
 Henleggelsesprosent for undersøkelser 1 1 1 1 60
 Nye barn med vedtak om tiltak 397 396 400 450 462
 Antall Fylkesnemndsaker 50 32 34 51 21
 Antall Midlertidige vedtak godkjent av fylkesnemnda 22 17 45 45 29
 Kvalitet     
 Oversittelser av lovpålagte frister for gjennomføring av undersøkelse2 %4 %12 %11 %6 %
 Medhold midlertidige vedtak i fylkesnemnda100 %81 %92 %100 %100 %
 Medhold saker i fylkesnemnda86 %78 %94 %96 %86 %
 Fordeling etter sakstype pr. 31.12.     
 Barn som får hjelpetiltak i hjemmet, (KOSTRA 251)49 %48 %62 %66 %68 %
 Barn som er plassert utenfor hjemmet (KOSTRA 252)51 %52 %38 %34 %32 %
Tabell 6.10 Barneverntjenesten.
Last ned tabelldata (Excel)

 

6.13.2 Helse og velferd

 Helse- og sosialkontor20152016201720182019
 Bestillerfunksjon     
 Antall klager til kommunal klagenemd /formannskapet289220
 Antall klager Fylkesmannen/Helsetilsynet i Rogaland2220211226
Tabell 6.11 Helse- og sosialkontor.
Last ned tabelldata (Excel)
 Behovsdekning20152016201720182019
 Ventelister     
 Ordinær kommunal bolig34253574101
 Bolig for personer med ruslidelser Rehabiliteringsseksjonen6432263138
 Bofellesskap PUH57726868*
 Bofellesskap psykiske lidelser5044394139
 Bofellesskap rus og psykiske lidelser117575
 Bofellesskap fysisk funksjonshemming1211853
 Omsorgsbolig med innskudd/BBL1918293023
 Omsorgsbolig uten innskudd136131215
 Dagsenter puh78688
 Dagsenter funksjonshemmede21177
 Brukerstyrte tjenester     
 Antall personer med omsorgslønn8592998294
 Antall personer med personlig assistent3960717581
 Koordineringsfunksjon     
 Antall innvilget individuell plan (IP)395343338399262
 Samhandlingsreform     
 Snitt antall utskr.klare pasienter SUS> 1 dag (tom 2011)     
 Antall betalingsdøgn SuS (fom 2012)1 7481 4541 4432 6682 061
 *     
 * Per 31.12.19 pågår en kartlegging for å kvalitetssikre tall.     
Tabell 6.12 Behovsdekning.
Last ned tabelldata (Excel)
 Helsehuset2016201720182019
 Forebyggende hjemmebesøk    
 Antall tilbud om hjemmebesøk til innbyggere 80 år401425392407
 Andel som takket ja til hjemmebesøk75 %72 %67 %66 %
 Antall brev utsendt om informasjonsbrev for 75-åringer608688700834
 Andel deltakere, informasjonsdag for 75-åringer20 %15 %15 %12 %
 Sykepleieklinikken    
 Antall brukere ved sykepleieklinikken165189202na
 Psykologtjenesten    
 Voksne - antall hendvendelser194162325335
 Voksne - antall tilbud103na194210
 Voksne - antall avslag64na131125
 Frisklivssentralen    
 Antall deltakere560682618607
 Publikumsforedrag    
 Antall deltakere   1 300 840
 Avdeling velferdsteknologi    
 Antall innbyggere som har tatt i bruk velferdsteknologiske løsninger24na95180
 Antall brukere med medisindispenser 568781
 Antall brukere med nattkamera 221
 Antall brukere med mobil trygghetsalarm 34127
 Antall besøkende på demonstrasjonsarenaen 190630*
 Antall brukere med Dosecan  23*
 Antall brukere med dørsensor  36
 *    
 *Tall ikke tilgjengelige    
Tabell 6.13 Helsehuset.
Last ned tabelldata (Excel)
 Alders- og sykehjem20152016201720182019
 Antall sykehjemsplasser pr 31.12.963953953974967
 Andel sykehjem korttid20 %22 %22 %22 %21 %
 Antall rehabiliteringsplasser totalt inkl Spania4134343432
 Antall plasser aldershjem og bofellesskap eldre177177177147147
 Antall dagsenterplasser245223223223223
  Kvalitet     
 Andel plasser i enerom*95 %95 %95 %98 %100 %
 Service (pr. 31.12)     
 Antall aktuelle søkere til:     
 sykehjem langtid, inkl rus, demens6147746248
 sykehjem korttid/veksel, ikke rehab, Spania, lindrende5959554967
 dagsenter eldre, inkl økning av dager2516234857
 aldershjem og bofellesskap eldre2622252333
 *     
 *Grunnet oppdaterte beregninger avviker prosentandel fra foregående årsrapportering.      
Tabell 6.14 Alders- og sykehjem.
Last ned tabelldata (Excel)
 Hjemmebaserte tjenester20152016201720182019
 Antall mottakere bare hjemmehjelp pr 31.12 747 728 695 722 840
 Antall mottakere hjemmehjelp og hjemmesykepleie 31.12 1 202 1 128 1 144 1 094 1 131
 Antall mottakere bare hjemmesykepleie 31.12 1 440 1 554 1 696 1 626 1 701
 Antall oppdrag nattjenesten 39 491 37 254 33 792 36 685 32 765
 Antall omsorgsboliger 378 364 360 350 353
 Antall bofellesskap 427 430 426 408 410
Tabell 6.15 Hjemmebaserte tjenester.
Last ned tabelldata (Excel)
 BOA Psykisk helse201720182019
 Antall bofellesskap171418
 Antall boenheter171166171
 Antall tildelinger i bofellesskap191622
 Antall brukere på venteliste til plass i bofellesskap per 31.12394844
Tabell 6.16 BOA Psykisk helse.
Last ned tabelldata (Excel)
 BOA Nord og Sør201720182019
 Antall bofellesskap222729
 Antall boenheter159177172
 Antall tildelinger i bofellesskap032
 Antall brukere på venteliste til plass i bofellesskap per 31.126868*
 *   
 * Per 31.12.19 pågår en kartlegging for å kvalitetssikre tall.   
Tabell 6.17 BOA Nord og Sør.
Last ned tabelldata (Excel)
 Fysio- og ergoterapitjenesten     
 Antall årsverk20152016201720182019
 Ant. årsverk ergoterapi19,422,219,226,6533,4
 Ant årsverk fysioterapi41,74247,1545,755,1
 Ant. årsverk  fysioterapi m/driftsavtale*5555575656
 Antall pasienter     
 Kommunal ergoterapi i institusjon     
 Ant. pasienter 0 - 17 år 10100
 Ant. pasienter 18 - 66 år 17 10 6 4 2
 Ant. pasienter 67 - 79 år 23 7 5 3 0
 Ant. pasienter >80 år 35 8 3 4 5
 I alt 76 25 15 11 7
 Kommunal ergoterapi utenfor institusjon     
 Ant. pasienter 0 - 17 år 215 249 207 217 270
 Ant. pasienter 8 - 66 år 197 186 227 249 227
 Ant. pasienter 67 - 79 år 117 102 124 121 141
 Ant. pasienter >80 år 130 107 143 123 124
 I alt 659 644 701 710 762
 Kommunal fysioterapi i institusjon     
 Ant. pasienter 0 - 17 år0 11 3 59 12
 Ant. pasienter 18 - 66 år 37 64 53 65 83
 Ant. pasienter 67 - 79 år 125 149 188 226 241
 Ant. pasienter >80 år 317 438 499 496 523
 I alt 479 662 743 846 859
 Kommunal fysioterapi utenfor institusjon     
 Ant. pasienter 0 - 17 år 640 648 667 702 670
 Ant. pasienter 18 - 66 år 201 189 196 254 290
 Ant. pasienter 67 - 79 år 161 155 169 191 256
 Ant. pasienter >80 år 204 227 216 221 259
 I alt 1 206 1 219 1 248 1 368 1 475
 Privat fysioterapi med kommunal avtale      
 Ant. pasienter 0 - 17 år * 1 019 1 146 1 129 1 202 869
 Ant. pasienter 18 - 66 år * 5 774 5 870 5 754 5 871 6 188
 Ant. pasienter 67 - 79 år * 1 869 1 946 1 926 1 900 2 064
 Ant. pasienter >80 år * 667 762 709 588 722
 I alt 9 329 9 724 9 518 9 561 9 843
 Antall konsultasjoner     
 Kommunal ergoterapi     
 Konsultasjoner i virksomhetens lokaler 435 261 317 380 344
 Konsultasjoner ute (skole, barnehage, institusjon, i brukers hjem) 2 418 2 226 2 041 2 344 2 343
 Kommunal fysioterapi     
 Konsultasjoner i virksomheten 6 255 6 906 6 596 7 682 8 335
 Konsultasjoner ute (skole, barnehage, institusjon, i brukers hjem) 11 495 11 534 11 855 13 065 13 738
 Privat fysioterapi med kommunal avtale     
 Konsultasjoner i fysioterapeutens lokaler 159 208 153 785 148 091 138 297 153 195
 Konsultasjoner ute (skole, barnehage, i brukers hjem) 7 216 4 752 4 858 7 123 3 465
 *     
 * 54 av 55 avtaleterapeuter leverte inn årsrapport for 2015     
 * 49,7 av 55 avtaleterapeuter leverte inn årsrapport for 2016     
 * 56,7 av 57,7 avtaleterapeuter leverte inn årsrapport for 2017     
 * 56 av 56,4 avtaleterapeuter leverte inn årsrapport for 2018     
 * 52 av 56,5 avtaleterapeuter leverte inn årsrapport for 2019     
Tabell 6.18 Fysio- og ergoterapitjenesten.
Last ned tabelldata (Excel)
 Tekniske hjemmetjenester20152016201720182019
 Utleverte hjelpemidler, korttidslager 2 809 4 028 4 827 5 098 5 312
 Utleverte hjelpemidler , hjelpemiddelsentralen 17 417 14 985 18 799 19 318 22 109
 Innhentede hjelpemidler, korttidslager 2 964 3 695 4 071 4 797 5 128
 Innhentede hjelpemidler, hjelpemiddelsentralen 6 340 6 580 6 877 7 543 7 068
 Uleverte alarmer 458 548 1 980 657 628
 Innhentede alarmer 461 556 1 929 594 576
 Reparasjoner korttidslager 765 1 578 2 065 2 232 2 539
 Betjente brukere, korttidslager 3 895 3 988 4 552 4 257 4 330
 Betjente brukere, hjelpemiddelsentralen 2 743 2 700 2 656 2 709 2 997
 Nye brukere, hjelpemiddelsentralen 872 868 813 806 841
Tabell 6.19 Tekniske hjemmetjenester.
Last ned tabelldata (Excel)
 Rehabiliteringsseksjonen       
 Botiltak  Antall plasser20152016201720182019
 M100Belegg980 %67 %40 %40 %50 %
 No 1Belegg1095 %78 %85 %90 %54 %
 L47Belegg1455 %57 %50 %60 %40 %
 Opp og levBelegg4100 %25 %50 %50 %90 %
 SmåhuseneBelegg7 71 %90 %90 %90 %
 Musegaten 98 Belegg7 83 %100 %100 %100 %
 I alt 51     
 Helsetjenester       
 Helsestasjon for rusAntall brukere  265 269 343 335 405
  Antall konsultasjoner  2 615 3 041 3 821 3 946 4 529
 Værested/stuetilbudAntall henvendelser   7 598 7 574 7 128 7 175
Tabell 6.20 Rehabiliteringsseksjonen.
Last ned tabelldata (Excel)
 Dagsenter og avlastning     
 Dagtilbud20152016201720182019
 Antall plasser på dagsentrene 5962707969
 Antall brukere av dagsentrene86879593101
 Antall brukere som har plass 5 dager i uken1717211625
 Antall brukere med SFA (skolefriavlastning)1724211717
 Antall brukere med SFA i ferier1725221510
 Avlastning     
 Antall plasser i avlastningsbolig2521212222
 Antall brukere av avlastningsplassene114101107104105
 Antall kriseplasser 44444
 Antall familier med FPA (foresatt styrt personlig assistent)90000
 Antall brukere med AVF (avlastningsturer)65466
 Bolig     
 Antall plasser i institusjon. Madla barne- og ungdomsboliger1313131818
 Antall plasser i bofellesskap. 1120201811
Tabell 6.21 Dagsenter og avlastning.
Last ned tabelldata (Excel)
 Boligkontoret201720182019
 Antall tildelte boliger, ekskl. bytter332278207
 Antall utkastelser202618
 Antall utbetalte startlån114128154
 Antall husstander som har kjøpt eller refinansiert bolig ved hjelp av startlån og ev. tilskudd til etablering114128154
 Gjennomsnittlig antall husstander som mottok bostøtte fra Husbanken per måned 2 4082 4202 274
 Utbetalt bostøtte fra Husbanken (i mill. kr)838582
 Gjennomsnittlig antall husstander som mottok kommunal bostøtte per måned 9298135
 Utbetalt kommunal bostøtte (i mill. kr)3,02,73,3
Tabell 6.22 Boligkontoret.
Last ned tabelldata (Excel)
 OBS-teamet201720182019
 Antall brukere med oppfølging per 31.12957971
 Antall nye brukere i løpet av året251821
 Antall brukere som har avsluttet oppfølging i løpet av året262827
Tabell 6.23 OBS-teamet.
Last ned tabelldata (Excel)
 Nav-kontor     
 Sosialtjenesten 20152016201720182019
 Mottakere av sosialhjelp 3 387 3 843 3 931 3 864 3 719
  - Andel under 25 år 2424232222
  - Andel med sosialhjelp som viktigste kilde livsopphold3030354039
  - Andel langtidsmottakere (sosialhjelp over 6 mnd. siste år)4040393839
 Nyregistrerte i løpet av året601768906*832641
 Stønadsmottakere i % av befolkning 33333
 Utbetalt sosialhjelp (mill. kr. brutto)165193196197196
 Rusvern: Antall brukere dekning av priv institusjon/reise 12194876254
 Rusvern: Utbetalt (mill kr) dekning av priv institusjon/reise 86433
 Midlertidig bolig, utbetalt (mill kr)984,77,19,7
 Midlertidig bolig, antall brukere262222184203242
 Antall unge u/25 år på hospits2720282130
 Kvalitet     
 Klagesaker om sosialhjelp oversendt fylkesmannen94109868365
 Klagesaker om sosialhjelp avgjort av fylkesmannen1019611610345
 Andel klagesaker sosialhjelp med medhold799094 87
 Service     
 Gjennomsnittlig ventetid (dager) søknad økonomisk sosialhjelp1010989
Tabell 6.24 Nav-kontor.
Last ned tabelldata (Excel)
 Arbeidstreningsseksjonen20152016201720182019
 Tiltaksplasser - søknader112121132101132
 Gruppetiltakene (fordeling av deltakere i 4 arbeidsgrupper)45 %47 %20 %34 %43 %
 Utplassering med oppfølging tiltaksplass (kommunal/privat)13 %14 %23 %15 %9 %
 JobbSats  22 %24 %12 %
 START43 %39 %35 %27 %36 %
 Tiltaksplasser antall 219222204178186
 Gruppetiltakene (fordeling av deltakere i 4 arbeidsgrupper)41 %37 %27 %37 %37 %
 JobbSats (nytt tiltak fom mai 2017)  11 %15 %11 %
 START32 %29 %28 %23 %33 %
 Utplassering med oppfølging tiltaksplass (kommunal/privat)26 %33 %32 %25 %20 %
 Resultat/ Sluttstatus:  1181038294102
 Jobb14 %15 %20 %14 %20 %
 Skole7 %6 %11 %10 %10 %
 Statlig ytelse (uføretrygd, arbeidsavklaringspenger)19 %9 %3 %3 %7 %
 Arbeidsmarkedstiltak8 %22 %17 %20 %17 %
 Avklart og tilbakeført NAV 37 %33 %38 %41 %37 %
 Overført annet tiltak i Arbeidstreningsseksjonen14 %16 %10 %12 %9 %
Tabell 6.25 Arbeidstreningsseksjonen.
Last ned tabelldata (Excel)
 Jobbverksted20152016201720182019
 Antall henviste167268414399399
 Henvist, ikke møtt, avsluttet punktinnsats 721169499
 Antall deltakere118195298403345
 Avsluttet Status     
 Jobb39 %29 %20 %20 %22 %
 Skole18 %14 %10 %14 %11 %
 Statlig ytelse (dagpenger/AAP)0 %0 %4 %1 %2 %
 Arbeidsmarkedstiltak8 %22 %14 %17 %16 %
 Videreført annet tiltak Arbeidstreningsseksjonen3 %4 %4 %5 %3 %
 Annet. bl.a flyttet4 %2 %9 %0 %0 %
 Tilbakeført innsøkende instans (NAV)28 %29 %30 %9 %14 %
 Fremdeles i tiltak5 %9 %9 %8 %5 %
Tabell 6.26 Jobbverksted.
Last ned tabelldata (Excel)
 Praksisplasser for funksjonshemmede20152016201720182019
 Antall personer med PFF - avtale pr 31.124260586983
 Antall henvendelser  193133
 Søkt VTAO - varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet10014
 Innvilget VTAO - varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet1313131417
Tabell 6.27 Praksiskplasser for funksjonshemmede.
Last ned tabelldata (Excel)
 Flyktningseksjonen     
 Mottak20152016201720182019
 Vedtak om mottak120 370285140120
  - Derav enslige mindreårige20 802596
 Mottak136355279136117
  - Derav enslige mindreårige20612557
 Antall tildelte kommunale boliger4170705242
 Antall personer som har skaffet bolig selv284225193
Tabell 6.28 Flyktningseksjonen.
Last ned tabelldata (Excel)
 Krisesenteret20152016201720182019
 Kvinnelige beboere161207153197205
 Mannlige beboere2826253334
 Barn12214012614894
 Overnattingsdøgn kvinnelige beboere3 5204 3503 7144 0113 120
 Overnattingsdøgn mannlige beboere1 603501316809778
 Overnattingsdøgn ubesvart kjønn164    
 Overnattingsdøgn barn3 3333 0423 3673 8561 923
 Dagbrukere4888161 067935998
Tabell 6.29 Krisesenteret.
Last ned tabelldata (Excel)
 Krisesenteret20152016201720182019
 Kvinnelige beboere161207153197205
 Mannlige beboere2826253334
 Barn12214012614894
 Overnattingsdøgn kvinnelige beboere3 5204 3503 7144 0113 120
 Overnattingsdøgn mannlige beboere1 603501316809778
 Overnattingsdøgn ubesvart kjønn164    
 Overnattingsdøgn barn3 3333 0423 3673 8561 923
 Dagbrukere4888161 067935998
Tabell 6.30 Stavanger legevakt.
Last ned tabelldata (Excel)

6.13.3 By- og samfunssplanlegging

 By- og samfunnsplanlegging20152016201720182019
 Journalførte saker INN12 86910 6999 3808 0778047
 Journalførte saker UT11 2108 7537 6917 4717171
 Journalførte saker INN Byplan fram til 2017, Byutvikling fra 20181 6439621 1471 4891 632
 Journalførte saker UT Byplan fram til 2017, Byutvikling fra 20181 093793833582488
Tabell 6.31 By- og samfunnsplanlegging.
Last ned tabelldata (Excel)
 Byggesak 20152016201720182019
 Antall mottatte byggesaker20881293135914761772
 Saker behandlet i kommunalstyret6063472419
 Tilsyn376288351266193
 Midlertidige brukstillatelser211188161140164
 Ferdigattester859881841971927
 Antall boliger igangsatt501357447539653
 Antall boliger fullført1 149392371420543
 Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker2631533529
Tabell 6.32 Byggesak.
Last ned tabelldata (Excel)
 Saksbehandlingstid byggesaker Antall forløp (stk) Gjennomsnitt saksbehandlingstid (dager) Lovpålagte tidsfrister (dager)
 12 uker med foretak 18055 84
 12 uker uten foretak14358 84
 3 uker med foretak27623 21
 3 uker uten foretak46124 21
 Søknad om dispensasjon5845 84
 Søknad om endring av tillatelse 3-uker8027 21
 Søknad om endring av tillatelse 12-uker3160 84
 Søknad om ferdigattest89512 21
 Søknad om igangsettingstillatelse22112 21
 Søknad om midlertidig brukstillatelse11615 21
 Ramme 12 uker17558 84
 Ramme 3 uker3244 84
 Klage i byggesak3779 84
Tabell 6.33 Saksbehandlingstid byggesak.
Last ned tabelldata (Excel)

6.13.4 Bymiljø og utbygging

Renovasjon

 RenovasjonEnhet20152016201720182019
 ÅrsverkAntall6,56,56,56,56,5
 Papir, pappTonn69346078612555125905
 GlassTonn1 2381 1591 060916890
 Farlig avfallTonn529531574568602
 Våtorganisk avfall (inkl. hageavfall)Tonn13 59414 10911 75013 44012 659
 Plast (emballasje)Tonn7256587468672 622
 MetallerTonn1 9961 8851 8411 7872 312
 Elektrisk/elektronisk (EE-)avfallTonn2 8042 3502 3742 4532 516
 Tøy og tekstilerTonn934898957993941
 TrevirkeTonn5 0384 9475 0354 6644 912
 GipsTonn478461524480521
 BildekkTonn021733
 Grovavfall til materialgjenvinningTonn255269406333377
 Rene masserTonn 1 4141 5441 4381 438
 Inerte gjenstander og byggevarerTonn 1 7941 7801 6871 875
 AsfaltTonn 39192227
 FritidsbåterTonn   68
 Sum gjenvunnet husholdningsavfallTonn34 52536 61334 74235 16937 810
 Sum restavfall (forbrenning m/energiutnyttelse)Tonn20 64919 89619 65419 05317 902
 Sum innsamlet husholdningsavfallTonn55 17456 50954 39654 22257 767
 Andel gjenvunnet husholdningsavfall >60%0,63 %0,65 %0,65 %0,65 %0,66 %
Tabell 6.34 Renovasjon.
Last ned tabelldata (Excel)

Stavanger eiendom

 Stavanger eiendom      
 Prosjektering bygg 20152016201720182019
 Ferdigstilte byggmill. kr358463661419364
 Ferdigstilte selvbyggerboligerantall190N/AN/AN/A
 Anbudsåpningerantall50429171105
 Innleverte enkeltanbudantall275194344267313
 Forvaltning av eiendommer 201520162017*20182019
 SkolerAnt / bta. m²46/24925746/25492150/26389150/26571150/265711
 HelsebyggAnt / bta. m²38/10044038/10044044/7999644/8156944/81569
 BoligerAnt / bta. m²2577/1674452586/16800045/269145/269145/2691
 IdrettsbyggAnt / bta. m²33/6293534/6593532/6559933/7044433/70444
 Kultur- og fritidsbyggAnt / bta. m²38/2710238/2710238/4368738/4595138/45951
 BarnehagerAnt / bta. m²79/6171681/6427377/6216477/6231478/63314
 Kontor- og foretningsbyggAnt / bta. m²22/7300921/7100017/4061517/4061517/40615
 BeredskapsbyggAnt / bta. m²23/2500023/2500022/2400022/2400022/24000
 Andre bygg og grunneiendommerAnt / bta. m²220/22000220/22000220/22000220/22000220/22000
 SumAnt / bta. m²3076/7889043087/798671545/604643546/615295547/616295
Tabell 6.35 Stavanger eiendom.
Last ned tabelldata (Excel)

Park og vei

 Park og vei 20152016201720182019 
 Vedlikeholdsarealer      
 Park og idrett, totalt i dekar13 95014 22314 76214 85019 423 
 Vei, totalt i dekar2 5582 5772 5772 577* 
 Vei. totalt i km    643 
 Vedlikehold av kommunale plasser og veier      
 Slaghull lappet 1 1661 2101 2921 321911 
 Nye skilt oppsatt 16811517077173 
 Gatesluk tømt 3 2913 7103 5762 0952 611 
 Skilt reparert 6634108536281 058 
 Sand/slam fra sluk 566665568477387 
 Gaterenhold ink sykkelruter644661836423737 
 Gatemiljø reparasjoner 19021045NA7771296 
 Kvalitet      
 Gatelys 20 28423 83323 8331427 106 
 Sluk, tømming 550754754754754 
 Gaterenhold 8053535353 
 Dekke - reasfaltering (asfaltprogram)52 66654 74038 77252 33048 650 
 Service      
 Gravemeldinger 584586643524744 
 Gemini meldinger behandlet av Park og vei- vei1431651785711848 
 Gemini meldinger behandlet av NIS25351541233819771677 
 Gemini meldinger behandlet av fagavd sykkel167195169294387 
 Gemini meldinger behandlet av NIS sykkel  229316329 
 *      
 * Måles ikke lenger      
Tabell 6.36 Park og vei.
Last ned tabelldata (Excel)
 Parker, friområder, utomhus- og idrettsanlegg, antall20152016201720182019
 Sikrede lekeplasser 725213538
 Totalrehabiliterte lekeplasser 2222
 Andre nye lekeplasser til vedlikehold22412
 Nyanlegg turveier (m)361 8859151 0000
 Nye nærmiljøanlegg19201
 Blomster plantet ut i Stavanger 39 49525 90014 10724 87527 040
 Botanisk hage, omviste personer625775651476674
 Stavanger friluftssenter, besøkende personer*2 8891 4915846261 697
 Plantekar og ampler 158165150180150
Tabell 6.37 Parker.
Last ned tabelldata (Excel)
 Type anlegg, område eller utstyr 20152016201720182019
 BarnehagerAntall7875797677
 SkolerAntall4746454747
 Alders- og sykehjem, bofellesskapAntall7777818888
  Idrettsparker Antall1111111111
 Fotballbaner gress større enn 45x 90Antall32222
 Fotballbaner grus 60 x 100Antall94442
 Fotballbaner grus 45 x 90 eller mindreAntall1214141313
 Fotballbaner kunstgress 45 x 90Antall2425252527
 Fotballbaner kunstgressbaner mindre enn 45 x 90Antall77788
 NaturvernområderAntall99899
 BallbingerAntall3535352223
 SkateanleggAntall 12131313
 BalløkkerAntall122136200145141
 Sandvolley-baner Antall2323252329
 IdrettsutstyrAntall 1 205 1 254 1 372 1 340 675
 Lekeplass-utstyrAntall 2 519 2 535 1 748 1 731 1 621
 LekeplasserAntall269269283284288
 Busker og blomsterfeltMengde-dekar361354373373373
 Gras bakke, slått 1 gang/år gras fjernet Mengde-dekar390496613491NA
 Grasbakke slått 2 ganger/år, gras ikke fjernetMengde-dekar59577211161319NA
 Grasbakke, utleid og beitetMengde-dekar875792734690NA
 PlenMengde-dekar 1 443 1 291 1 201 1 224 774
 Skogsdekket markMengde-dekar 6 584 6 141 6 570 6 572 6 542
 Sandbasseng/ sandkasserMengde-dekar 84 95 84 84 64
 Anlegg og områder totaltAntall 1 488 1 746 1 904 1 934 1 963
Tabell 6.38 Anlegg, område eller utstyr.
Last ned tabelldata (Excel)
  201720182019
 Forus Vest syklende 133 722 142 287 226 080
 Randabergveien syklende 209 600 305 614 311 839
 Tjensvollkysset syklende 255 795 270 674 300 709
 Sørmarka syklende 262 194 247 570 295 939
 Stokkavatnet gående 187 549 164 362 161 207
 Mosvatnet gående 445 544 432 786 485 050
 Godalen gående* 112 212 127 807 52 513
 Totalt 1 608 633 1 693 118 1 835 356
 *   
 * Feil på måler etter juni 2019   
Tabell 6.39 Syklende og gående.
Last ned tabelldata (Excel)

Idrett

 Idrett20152016201720182019
 Besøk idrettshaller og anlegg     
 Gautesete idrettshall9820298487976549811297350
 Hetlandshallen223974222439224111223121222190
 Hundvåghallen A121606121047120931122065121344
 Hundvåghallen B nye104109105236104344103124102034
 Kvernevikhallen115206114782113664112876110123
 Stavanger idrettshall237491237864238145240345250345
 Stavanger svømmehall130536143039 - - 37711
 Hundvåg svømmehall 49677760804512001
 Kvernevik svømmehall 21517555769812522
 Stavanger svømmestadion Gamlingen48785 - 120000215000220525
 Stavanger turnhall134658134498132889133456132874
 Tastahallen3287636505346673367532487
 Tastavarden fjellhall6120961009622606145062349
 Tastarustå idrettshall142877141956141765142563141364
 Storhaug idrettshall101436101658102778105634104356
 Sum15529651525638150852316071641659575
 Tilskudd      
 Driftstilskudd til idrettslag, kr68750006875000687500068750006875000
 Medlemmer i idrettsorganisasjoner til og med 25 år, kr3448121838247212380026358
 Tilskudd i kroner per medlem tom. 25 år, kr164164164160,25144,1
 *     
 *Stavanger svømmehall har hatt lavere publikumstall sammenlignet med 2016 da hallen oftere brukes av skoler for å nå kompetansemålene for svømming i 4., 7. og 10. trinn.     
Tabell 6.40 Idrett.
Last ned tabelldata (Excel)

Vann og avløp

 Vann og avløp       
  EnhetMål 20152016201720182019
 Antall årsverkpr 31.12 5250525354
 Vannledning-lengdekm 657659660662668
 Spillvannsledning-lengdekm 341342354347349
 Fellesavløpsledning-lengdekm 250251252253252
 Avløpspumpestasjonerantall 104106107110110
 Trykkøkningsstasjoner (vann)antall 1010101010
 Regnværsoverløpantall 3031313131
 Kunde/service  20152016201720182019
 Pålegg om utbedring av private anlegg antall 141116815
 Vannmålere i drift antall  3 187 3 230 3 260 3 292 3 305
 Utskifting av vannmåler antall320 383 233 333 386 154
 Antall slamavskillere i drift, totaltantall  1 828 1 747 1 670 1 579 1 570
 Antall slamavskillere med private utslipp antall 720719664633633
 Tilsyn, jf Plan- og Bygningslovenantall6110543
 Vaktutrykninger inkl. stasjonsdriftantall 769723792747608
 Kundehenvendelser vannkvalitet (lukt/smak)antall<9087657113497
 Brukerundersøkelse vann - helhetScore 1-64,75,2i.a.5,2i.a.5,2
 Brukerundersøkelse avløp - helhetScore 1-64,75,1i.a.5,1i.a.5,1
 Produksjon - vann  20152016201720182019
 Driftsutgifter pr. innbygger (ikke prisjustert eller justert for 100 % selvkost)kr/ innb 731812806874982
 Driftsutgift pr innbygger- overføring IVAR (ikke prisjustert eller justert for 100 % selvkost)kr/ innb 297320318334398
 Vannkjøp IVAR - mengdemill/m³17,11818,117,117,516,3
 Døgnforbruk pr. innbygger l/døgn 371371352357331
 Fornyelse vannl. (inv. og drift)m  4 311 5 354 3 694 5 674 4 640
 Fornyelsestakt (san./tot.)0/00106,68,15,68,67
 Vannledningsbrudd hovedledningerantall<6560996610687
 Spyling vannledninger inkl. nyanlegg ved rep.km2327,32225,327,833
 Vannkvalitet – bakteriologisk (e.coli) GodGodGodGodGodGod
 Vannkvalitet - kjemisk/fysisk (ph/farge) GodGodGodGodGodGod
 Antall vannmålere i drift på off. nettantall 6772818589
 Antall utbedrede stikkledninger i off. veiantall 5551363941
 Produksjon - avløp  20152016201720182019
 Driftsutgifter pr. innbygger (ikke prisjustert eller justert for 100 % selvkost)kr/ innb.  1 370 1 391 1 632 1 602 1 739
 Driftsutgift pr innbygger- overføring IVAR (ikke prisjustert eller justert for 100 % selvkost)kr/ innb 636603841734796
 Avløpsmengde levert IVARmill./m328,127,124322627
 Fornyelse avløpsl. (inv. og drift)m  4 558 5 827 4 950 6 071 6 714
 Fornyelsestakt (saneringer / total)0/00107,71081011
 Spylte avløpsledningerkm3036,133424237
 Rørinspeksjonkm3040,832364348
 Strømforbruk pumpestasjonerMWh     3 344 3 295
 Antall skade utbetalinger-kommunalt ansvarantall 75425
 Avløpsstopp off. ledningsnettantall<305344323544
 Overløpsmengde (beregnet andel forurensing)%553333
 Antall avløpsstasjoner oppgradertantall4394310
 Antall Utbedrede stikkledninger i off. veiantall 5445386137
Tabell 6.41 Vann og avløp.
Last ned tabelldata (Excel)

6.13.5 Organisasjon

 Organisasjon20152016201720182019
 Kommunenivå     
 Ansatte inkl. foretakene     
 Antall ansatte pr. 31.12. inkl. foretakene 9 694 9 927 9 962 10 396 10 715
 Antall årsverk pr. 31.12. inkl. foretakene 7 889 8 142 8 183 8 373 8 664
 Ansatte ekskludert foretakene     
 Antall ansatte pr. 31.12 eksklusiv foretakene 9 092 9 324 9 374 9 778 9 855
 Antall årsverk pr. 31.12 eksklusiv foretakene 7 389 7 615 7 738 7 827 8 085
 Andel kvinnelige ansatte 81 %80 %81 %80 %79 %
 Sykefravær7,7 %7,6 %8,2 %8,3 %8,1 %
 Gjennomsnittlig fratredelsesalder (aldersp./AFP) Kommunal landspensjonskasse (KLP)65,1 år64,8 år65 år64,4 år63,6 år
 Gjennomsnittlig fratredelsesalder (aldersp./AFP) Statens pensjonskasse (SPK)66,3 år63,2 år63,9 år65,9 år64,1 år
 Andel inngåtte senioravtaler per 31.12. (av målgruppen 62-67 år)72 %65 %74 %74 %64 %
 Antall AFP per 31.12.259305322337317
Tabell 6.42 Personal og organisasjon.
Last ned tabelldata (Excel)
  Årsverk 31.12.2018Årsverk 31.12.2019Endring i årsverk 2018-2019Endring i prosent 2018-2019
 Stavanger kommune samlet 7 827 8 085 258 3,3
 Stab og støtte 278 292 14 5,0
 Bymiljø og utbygging 221 228 8 3,5
 By- og samfunnsplanlegging 100 108 7 7,4
 Innbygger- og samfunnskontakt 62 69 7 11,3
 Helse og velferd 2 765 2 947 181 6,6
 Oppvekst og utdanning 4 202 4 230 28 0,7
 Annet (lærlinger utgjør 172 årsverk i 2018 og 183 i 2019) 199 212 13 6,6
 Oppvekst og utdanning 4 202 4 230 28 0,7
 Oppvekst og utdanning stab 42 43 1 1,9
 Kommunale barnehager 1 183 1 184 2 0,2
 Kommunedekkende barnehage 160 158 -2 -1,2
 Grunnskole 2 053 2 079 26 1,3
 Kommunedekkende skole 366 363 -4 -1,0
 Barnevern 142 153 11 7,7
 Embo 67 63 -4 -6,4
 Helsestasjon og skolehelsetjeneste 107 111 4 3,8
 Ungdom og fritid 82 76 -6 -7,4
 Helse og velferd 2 765 2 947 181 6,6
 Helse og velferd stab 46 47 1 1,6
 Kommunedekkende helse og omsorgstjenester 121 136 15 12,3
 Hjemmebaserte tjenester 535 563 28 5,3
 Sykehjem 728 767 40 5,5
 Kommundekkende velferd og sosiale tjenester 472 484 12 2,5
 Bofellesskap 569 636 67 11,7
 Helse og sosial kontor 107 114 7 6,9
 NAV kontor 104 105 0 0,3
 Legetjeneste og akuttjeneste 84 95 11 13,5
Tabell 6.43 Årsverk.
Last ned tabelldata (Excel)
 TjenesteområdeAndel Kvinner%Andel Menn%Endring i andel menn
2018 -2019 (prosentpoeng)
 Stab og støtte63370
 Bymiljø og utbygging34662
 By- og samfunnsplanlegging6535-5
 Innbygger- og samfunnskontakt74265
 Helse og velferd80201
 Oppvekst og utdanning82180
 Andre: Nye Stavanger, HTV, lærlinger,etc7624-1
 Stavanger kommune samlet79211
 Utvalgte virksomhetsområder Andel Kvinner%Andel Menn%Endring i andel menn
2018 - 2019 (prosentpoeng)
 Bofellesskap70301
 Hjemmebaserte tjenester89111
 Sykehjem8713-1
 Kommunale barnehager9461
 Grunnskole76240
Tabell 6.44 Fordeling av kvinner og menn per tjeneste- og virksomhetsområde.
Last ned tabelldata (Excel)
 Stillingsgrupper 2019Andel kvinner %Andel menn %Endringer i andel menn
2018 - 2019 (prosentpoeng)
 Stillinger uten særskilt krav om utdanning74261
 Fagarbeiderstillinger84161
 Stillinger med krav om høyskoleutdanning85150
 Stillinger med krav om høyskole utdanning med ytterligere spesialutdanning80201
 Mellomleder7525-1
 Direktør, avdelingssjef/kommunalsjef, virksomhetsleder71291
 Akademikere6733-1
 Lærling/Student78221
Tabell 6.45 Fordeling av menn og kvinner på stillingsgrupper.
Last ned tabelldata (Excel)
 StillingsgrupperGj.snitt lønn kvinnerMedianlønn kvinnerGj.snitt lønn mennMedianlønn mennKvinners andel i % av menns lønn gj.snittKvinners andel i % av menns lønn median
 Stilling uten særskilt krav til utdanning362 941367 200343 478312 800106117
 Fagarbeiderstilling/tilsvarende fagarbeiderstilling422 605431 100420 185430 000101100
 Stilling med krav om høyskoleutdanning495 242505 000486 589500 000102101
 Stilling m/krav om høyskoleutd. m/ytterligere spesialutd.555 445555 300560 834576 9009996
 Mellomleder638 406635 000679 066685 0509493
 Virksomhetsledere, avdelingssjef/kommunalsjef og direktører820 153805 000914 026854 4009094
 Akademikere 646 488626 100687 582641 3009498
 Lærling/Student343 476350 800342 351350 800100100
 Stavanger kommune samlet482 498460 000501 596470 0009698
Tabell 6.46 Lønnsforhold, stillingsgrupper.
Last ned tabelldata (Excel)
 TjenesteområdeGj.snitt lønn kvinnerMedianlønn kvinnerGj.snitt lønn mennMedianlønn mennKvinners andel i % av menns lønn gj.snittKvinners andel i % av menns lønn median
 Stab og støtte603 505560 000634 931635 0009588
 Bymiljø og utbygging683 145666 100625 514614 100109108
 By- og samfunnsplanlegging667 429650 000673 213654 1009999
 Innbygger- og samfunnskontakt581 192531 850652 028621 1508986
 Helse og velferd449 395433 000450 150405 100100107
 Oppvekst og utdanning499 946505 000506 549519 1009997
 Stavanger kommune samlet482 498460 000501 596470 0009698
 Utvalgte virksomhetsområder Gj.snitt lønn kvinnerMedianlønn kvinnerGj.snitt lønn mennMedianlønn mennKvinners lønn i % av menns lønn gjsnittKvinners lønn i % av menns lønn median
 Bofellesskap421 730420 000424 162405 10099104
 Hjemmebaserte tjenester425 568428 800405 969405 100105106
 Sykehjem427 756428 800414 707368 400103116
 Kommunale barnehager461 122433 000424 162420 000109103
 Grunnskole505 855505 000504 656520 20010097
Tabell 6.47 Lønnsforhold, tjeneste- og virksomhetsområde.
Last ned tabelldata (Excel)

6.13.6 Kommunikasjon

 Innbyggerservice 20152016201720182019
 Sentralbord, tlf. 51507090, antall oppringinger96 36584 48062 5167601776063
 Svarprosent sentralbordet 84 %89 %86 %89 %83 %
 Brukte digitaleløsninger (E-skjema)-2 1752 97780287670
 Elektroniske henvendelser; servicetorg@stavanger.kommune.no 11 707 10 256 9 864 11 320 12 180
 Henvendelser via ”Innsyn” etter offentleglova* 2 350 550 2 908 3 833 3 325
 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom188244228130194
 Gebyrberegning av regulerings- og delesaker1171131188673
 Geminimelding behandlet av Servicetorget 818762101534333438
 Varsle om feil - VOF, ofte med hjelp fra Innbyggerservice 5 146 6 293 7 435 9 159 9 533
 Salg av søppelsekker 72 894 74 693 70 399 51 790 74 467
 Salg av salgsplasser/standplasser utenom Torget 134 031 126 300 124 225 61 468 64 316
Tabell 6.48 Innbyggerservice.
Last ned tabelldata (Excel)
 Kommunikasjon, digitale flater20152016201720182019 
 stavangerkommune.no - sidevisninger 4 107 144 3 497 339 3 894 076 3 506 457 4 222 498  
 Facebook antall likere 9 000 13 304 15 627 20 440 23 526  
 Twitter, antall følgere 2 562 3 019 3 317 3 766 4 175  
 Instagram 1 325 2 627 3 486 5 610 9 123  
 Antall visninger på You Tube  65 377 30 591 34 400 31 043  
 Antall følgere på Linkedin   4 255 5 545 6 710  
Tabell 6.49 Kommunikasjon.
Last ned tabelldata (Excel)

6.13.7 Samfunn

  2016 2017 2018 
  EU60OECD50EU60OECD50EU60OECD50
 Fredrikstad17,613,218,61419,114,4
 Bærum7,95,88,25,98,15,9
 Oslo kommune18,41418,213,817,813,6
 Drammen19,414,319,91519,714,7
 Kristiansand1410,214,610,414,710,4
 Sandnes9,46,610,27,110,57,5
 Stavanger10,27,411,38,111,48,3
 Bergen10,87,511,7811,98,5
 Trondheim969,76,4106,5
 Tromsø7,54,77,84,87,95,1
Tabell 6.50 Personer under 18 i privathusholdninger med årlig inntekt etter skatt per forbruksenhet under ulike avstander til medianinntekten.
Last ned tabelldata (Excel)
 2016 2017 2018 
 EU60OECD50EU60OECD50EU60OECD50
Fredrikstad13,37,113,77,2147,4
Bærum8,458,458,55
Oslo kommune15,69,415,59,215,39,1
Drammen14,68,214,58,214,38
Kristiansand12,76,713,16,713,26,6
Sandnes8,94,89,44,99,55
Stavanger10,25,6116,111,16,2
Bergen10,75,511,25,711,76
Trondheim10,3511,15,411,25,5
Tromsø8,94,28,84,29,24,4
Tabell 6.51 Personer i privathusholdninger med årlig inntekt etter skatt per forbruksenhet under ulike avstander til medianinntekten.
Last ned tabelldata (Excel)

Det finnes flere måter å måle fattigdom på, knyttet til inntekt og andre forhold. EUs statistikkbyrå Eurostat operer med en fattigdomsgrense som er på 60 prosent av medianinntekten, mens OECD baserer sin statistikk på 50 prosent av medianinntekten. I tillegg vektes husholdningsmedlemmene (såkalte forbruksenheter) litt forskjellig i de to statistikkene. OECD vurderer det slik at en husholdning bestående av to voksne og to barn trenger 2,7 ganger inntekten til en enslig for å ha samme levestandard, EU vurderer det slik at en tilsvarende husholdning trenger 2,1 ganger inntekten.

I Norge er det ikke en egen offisiell fattigdomsgrense, SSB publiserer tall på begge, avhengig av hvem man vil sammenligne seg med. Fordelingsutvalget (NOU 2009:10) valgte å legge vekt på EUs lavinntektsmål. Ved å velge det mest sjenerøse mål ønsket utvalget å sikre seg at de inkluderte grupper som kan hevdes å ligge i grenselandet for lavinntekt. Utvalget tok ikke stilling til om ett lavinntektsmål gir et mer treffende bilde enn et annet i levekårsmessig betydning.