Handling- og økonomiplan 2021-2024 – Stavanger kommune

1 Innledning

1 Innledning

Vi bygger fellesskap – for en bærekraftig framtid

Koronapandemien har gitt store konsekvenser og økt usikkerhet over hele verden. I likhet med andre kommuner opplever Stavanger høyere arbeidsledighet, usikkerhet i nærings- og kulturlivet samt endrede reisevaner blant innbyggerne. Stavanger kommune har iverksatt tiltak og løst oppgaver på nye måter for å håndtere pandemien, slik at de negative konsekvensene har blitt redusert. Framtiden og det økonomiske handlingsrommet er imidlertid mer usikkert enn før. Demografiske endringer, økte behov og forventninger fra innbyggerne og reduserte økonomiske rammer gjør at det ikke vil være mulig å løse oppgavene på samme måte i fremtiden som i dag. Stavanger kommune må i kommende periode ta nye grep.

Systematisk og kunnskapsbasert omstilling

Kommunedirektøren har over flere år varslet at det er behov for mer grunnleggende endringer for å gjøre noe med det økende spriket mellom veksten i inntekter og utgifter. Dette krever målrettet omstillingsarbeid og prioriteringer over tid – av folkevalgte, ledere og medarbeidere. Skal en lykkes med dette kreves det systematisk og kunnskapsbasert omstillingsarbeid i alle sektorer og på alle nivå, og ikke minst et stødig, modig og godt lederskap. Kommune­direktøren vil sette i gang «Omstilling 2025», et program der mål for og gjennomføring av omstillingen skjer med tett involvering av folkevalgte. «Omstilling 2025» vil bli lagt fram for politisk behandling i 2021.

Gode hverdagsliv

Stavangerskolen styrkes

Det skal være godt å vokse opp i Stavanger kommune, og skolen skal være et sted der alle barn inkluderes og lærer i fellesskap. Arbeidet for å utjevne sosiale ulikheter skal fortsatt prioriteres høyt

I stavangerskolen videreføres gratis SFO for 1. trinn og det samme gjelder søskenmoderasjon mellom barnehage og skole.  Sammenligninger med andre storbyer viser at budsjettrammen til grunnskolen i Stavanger er lavere enn hos andre. Kommunedirektøren foreslår at stavangerskolen styrkes med kr 40 mill. årlig for å finansiere kravet til høyere lærertetthet på småtrinnet.

Leve HELE LIVET

Stavanger kommunes Leve HELE LIVET-satsing videreføres i 2021, og skal konkretiseres i kommunens helse- og velferdstjenester for alle innbyggere. Regjeringens kvalitetsreform for eldre skal innlemmes i kommunens satsing. Stavanger kommune har vedtatt å forsterke sin innsats innen områdene aldersvennlig Norge, aktivitet og felleskap og mat og måltider, og vil samarbeide tett med blant annet frivillige for å skape den gode hverdagen.

Stavanger kommune bør vurdere sin dekningsgrad for heldøgns omsorg ut fra i hvor stor grad kommunen lykkes med ambisjonene i Leve HELE LIVET, effekt av velferdsteknologi og utbygging av et mer differensiert bo- og omsorgstilbud for eldre. Flere av de store kommunene går for en gradvis lavere dekningsgrad for heldøgns omsorg de neste 10 til 15 årene.

Innbyggere med behov for ressurskrevende tjenester

Antall innbyggere med behov for bo- og omsorgstilbud med tett og spesialisert oppfølging øker for hvert år. Mange av disse innbyggerne vil ha behov for tilrettelagte boligtilbud hele livet. Stavanger kommune har mange bofellesskap og samlokaliserte boliger for ulike brukergrupper, men har likevel mange på venteliste. I 2021 åpner to nye bofellesskap for mennesker med rus- og psykiske lidelser og et nytt bofellesskap for mennesker med utviklingshemming. Flere bofellesskap for sistnevnte gruppe vil bli ferdigstilt i planperioden, bl.a. det første brukereide bofellesskapet i Stavanger.

Regionmotoren

Stavanger kommune styrker budsjettet for mer næringsutvikling.  Stavanger kommune skal være en sterk regional pådriver for stimulering av bedrifter og andre næringsdrivende. Dette skal vi gjøre ved å være tett på næringslivet, være den beste vertskapskommunen for næringslivet og være pådriver for nye satsinger og samarbeid. Vi skal være regionmotoren. Vi skal invitere til samarbeid, være initiativtaker og jobbe raskt for å forsterke den regionale satsingen i tett samarbeid med tidligere partnerkommunene i Greater Stavanger og storbyregionskommunene.

Grønn spydspiss

Stavanger kommune må ta sin del av de nasjonale forpliktelsene når det gjelder reduksjon i klimagassutslipp og bidra til et lavutslippssamfunn. Stavanger kommune skal redusere utslippene med 80 % innen 2030, i forhold til 2015. Som et ledd i å sikre måloppnåelse innføres klimabudsjett som et viktig styringsverktøy.

Organisatoriske grep for å sikre styring og omstillingsevne

For å oppnå bedre helhetlig styring, styrket evne til omstilling og reduserte kostnader har kommunedirektøren i en sak, som legges frem samtidig med handlings- og økonomiplan for 2021-2024, anbefalt at de kommunale foretakene Stavanger natur- og idrettsservice KF, Stavanger byggdrift KF, Sølvberget KF og Stavanger boligbygg KF blir slått sammen med basisorganisasjonen.

Høyt investeringsnivå

I perioden 2021 til 2024 skal det investeres for kr 6,6 mrd. i bygging og rehabilitering av skoler, barnehager, bofellesskap, omsorgsbygg, brannstasjoner, parker og uteområder, idrettsanlegg og administrasjonsbygg.

Investeringsnivået er høyt i forhold til hva kommunen kan bære på lang sikt. Økning av gjeld og kapitalutgifter, og ikke minst økning i driftsutgiftene på grunn av utvidet tjenestetilbud, vil redusere det økonomiske handlingsrommet i årene framover. Investeringsnivået stiller store krav til overskudd i den ordinære driften for å få til nødvendige overføringer fra drift til investering. Kommunedirektøren har derfor foreslått å styrke egenfinansieringen av kommunens investeringer sammenlignet med tidligere år. Egenfinansieringen i budsjettforslaget er gjennomsnittlig 56 % i fireårsperioden og dette er over det langsiktige målet på minst 50 %.

Gjeldsgraden for kommunen øker fra 72,7 % i 2021 til 83,6 % i 2024.  Moderat vekst i driftsinntektene i kombinasjon med en høy netto vekst i gjeldsnivået som følge av høyt låneopptak, medfører at gjeldsgraden stiger til et nivå som ligger vesentlig over det langsiktige målet på 60 %.

Svakt netto driftsresultat i 2021 på grunn av koronasituasjonen

Det legges opp til et netto driftsresultat på 1,3 % i 2021, og dette er lavere enn kommunestyrets vedtatte mål på 2,0 %. Dette skyldes kostnader i forbindelse med koronapandemien. Statlige myndigheter har lovet at alle kostnader i forbindelse med koronapandemien vil ble dekket, og kommunedirektøren har derfor ikke foretatt omstillinger i driften på grunn av disse kostnadene. Kostnadene i forbindelse med koronapandemien på kr 80 mill. i 2021 er midlertidig dekket av kommunens disposisjonsfond. I slutten av handlingsplanperioden vil netto driftsresultat være 2,8 %.

Stavanger 23. oktober 2020

Per Kristian Vareide

kommunedirektør