Handling- og økonomiplan 2021-2024 – Stavanger kommune

2.2.1 Bevilgningsoversikt investering

Post Opprinnelig budsjett 2020Budsjett 2021Budsjett 2022Budsjett 2023Budsjett 2024
1Investeringer i varige driftsmidler 1 178 4581 448 7501 648 9501 246 250934 725
2Tilskudd til andres investeringer -----
3Investeringer i aksjer og andeler i selskaper23 63226 10025 30027 80030 600
4Utlån av egne midler 270 760271 400381 800368 000287 500
5Avdrag på lån -----
6Sum investeringsutgifter 1 472 8501 746 2502 056 0501 642 0501 252 825
       
7Kompensasjon for merverdiavgift-136 462-201 728-210 188-189 308-153 874
8Tilskudd fra andre -47 100-28 000-113 400-66 000-56 000
9Salg av varige driftsmidler -132 000-16 600-30 000--
10Salg av finansielle anleggsmidler-----
11Utdeling fra selskaper-----
12Mottatte avdrag på utlån av egne midler -65 927-78 870-87 325-94 605-102 109
13Bruk av lån-637 041-1 060 995-1 313 246-979 098-606 999
14Sum investeringsinntekter -1 018 530 -1 386 192-1 754 158-1 329 010-918 982
       
15Videreutlån220 000320 000300 000250 000250 000
16Bruk av lån til videreutlån-220 000-320 000-300 000-250 000-250 000
17Avdrag på lån til videreutlån126 220129 000141 000151 000161 000
18Mottatte avdrag på videreutlån-126 220-129 000-141 000-151 000-161 000
19Netto utgifter videreutlån-----
       
20Overføring fra drift-259 334-216 114-301 892-313 040-333 843
21Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond-----
22Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond-194 986-143 944---
23Dekning av tidligere års udekket beløp -----
24Sum overføring fra drift og netto avsetninger -454 320-360 058-301 892-313 040-333 843
       
25 Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)-----
Tabell V.9 Bevilgningsoversikt - investering, tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)