Handling- og økonomiplan 2021-2024 – Stavanger kommune

16.3 Renovasjonsgebyr

Finansiering av husholdningsrenovasjon følger selvkostprinsippet. Utgiftene til renovasjon skal dekkes via gebyr, og regnskapene skal – sett over en fireårsperiode – gå i balanse.

Renovasjonsgebyret for 2021 foreslås økt fra 2020 med 17,0 %.

For 2021 foreslås imidlertid en gebyrøkning på hele 17 %. Årsaken til dette er IVAR IKS sine økninger i prisene på mottak av våtorganisk avfall (brun dunk) og restavfall (sort dunk).

På grunn av diverse drifts- og markedsutfordringer med ettersorteringsanlegget på Forus og biogassanlegget på Grødaland, har IVAR IKS sett seg nødt til å øke mottaksprisene for behandling av våtorganisk avfall (biogassanlegg) og restavfall (ettersorteringsanlegg) kraftig. Det vises til IVARs styremøte 22. november 2019 og sak 2019/35 (økonomiplan). I og med at kommunens gebyrsak for 2020 ble vedtatt i forkant av IVARs styrevedtak var det ikke mulig å bake hele eller deler av denne uventede prisøkningen inn i satsene for renovasjonsgebyret – 2020.

Restavfallsprisene:

 • For restavfall økte mottaksprisen fra 2019 til 2020 med 19 %
 • IVAR har i mail til kommunene datert 02.09.2020 meddelt at prisen for restavfall øker ytterligere med 33 % fra 2020 til 2021, altså betydelig mer enn de 6,5 % vedtatt i fjorårets økonomiplan.

Priser for våtorganisk avfall:

 • For våtorganisk avfall økte prisen fra 2019 til 2020 med drøyt 14 %, og med ytterligere drøyt 11 % fra 2020 til 2021.
 • Prisene for 2021 er jf. ovennevnte mail i samsvar med fjorårets økonomiplan.

Økte avfallsmengder:

Som følge av korona-epidemien ser vi dessuten en uforutsett økning i mengden innsamlet avfall i 2020, noe som skyldes at innbyggerne i langt større grad har holdt seg hjemme ifm. arbeid og ferie. Forhåpentligvis vil dette normaliseres etter hvert, men økte avfallsmengder gir økte behandlingskostnader.

I samarbeid med Renovasjonen IKS er det gått gjennom innkjørte mengder i perioden januar tom. juli, og følgende kan oppsummeres:

 • Restavfallsmengden i beholderinnsamling (sort dunk samt hytteavfall) har i perioden økt med hele 16 % fra 2019 til 2020 (korrigert for kommunesammenslåing og nye abonnenter)
 • Bioavfallsmengden i beholderinnsamling (brun dunk) har i perioden økt nesten tilsvarende, med 14,5 % fra 2019 til 2020.

For ikke å akkumulere et for stort underskudd på renovasjonens selvkostfond foreslås det å ta den største inndekningen av økte kostnader i 2021, en moderat økning i 2022 og tilnærmet nullvekst i renovasjonsgebyr de to siste årene i HØP-perioden.

Renovasjonen i Stavanger har fortsatt som mål å være blant de tre billigste byene i landet når det gjelder standard renovasjonsgebyr (standard vil si 140-liters beholdersystem).

16.3.1 Beregning av gebyrgrunnlag

 Beregning av gebyrgrunnlag 20212021
 Kapitalkostnader  
 Avskrivninger4 096 000
 Renter restkapital629 000
 Sum kapitalkostnader4 725 000
 Drift og vedlikehold 
 Kjøp fra IVAR IKS87 700 000
 Egenregiavtale med Renovasjonen Egenregi AS87 310 000
 Hovedpost 0 (lønn)6 635 000
 Drift/vedlikehold (fratrukket internkjøp)15 111 000
 Internkjøp1 200 000
 Kapitalkostnad4 725 000
 Gebyrgrunnlag202 681 000
Tabell 16.8 Beregning av gebyrgrunnlag for Renovasjon 2021
Last ned tabelldata (Excel)

Dekningsgraden (forholdet mellom inntekter og gebyrgrunnlag) er 100 %.

16.3.2 Gebyrstruktur – husholdningsavfall

Renovasjonsgebyrene i Stavanger kommune er splittet opp i et grunngebyr og en volum- avhengig (variabel) del basert på restavfallsbeholderens størrelse.

Gebyrsammensetningen for 2021 blir derved slik for følgende typiske abonnement (ekskl.mva., kronebeløp pr. abonnent):

Gebyrstruktur (i kr)   2020  2021
AbonnementstypeBeholderFastVariabelSUMFastVariabelSUM
Liten80-l 999 1 121,5 2 120,5 1 169 1 312 2 481
Standard120/140-l 999 1 469,0 2 468,0 1 169 1 719 2 888
Dobbel240-l 999 2 322,5 3 321,5 1 169 2 717 3 886
Storhusholdning660-l 999 5 711,0 6 710,0 1 169 6 682 7 851
Bruksdel-bunntømt container*5 m3 999 1 442,5 2 441,5 1 169 1 688 2 857
Tabell 16.9 Gebyrsammensetning
Last ned tabelldata (Excel)
 • Abonnenter tilknyttet nedgravde eller overflate bunntømte containere der kommunen har investert i anlegget, som Gamle Stavanger og Storhaug-Nord.

Gebyrsystemet er i samsvar med Stavanger kommunes renovasjonsforskrift § 11 samt fortsatt gjeldende renovasjonsforskrifter for hhv Rennesøy og RYMI (Finnøy). Det vil i løpet av 2020 bli fremmet en revidert renovasjonsforskrift (høring pågår).

Renovasjonsgebyrene differensieres i samsvar med gjeldende renovasjonsforskrift slik:

 Pkt.Gebyrdel 80 l beholder120 l beholder240 l beholder 660 l beholder
 AFast gebyrdel  1 169 1 169 1 169 1 169
 BVariabel gebyrdel (restavfall)  1 312 1 719 2 717 6 682
 CFellesabonnementVed fellesabonnement ilegges hver husholdning en fast gebyrdel etter pkt. A, samt variabel gebyrdel i forhold til hver husholdnings andel av antall og størrelse på beholdere iht. pkt. B.    
 DHjemmekompostering1) For abonnenter som komposterer hjemme iht. § 6 i renovasjonsforskriften, gis en gebyrreduksjon på 20% av samlet gebyr (fast og variabel del) i individuelt eller fellesabonnement. Brun dunk må da være inndratt.    
   2) Det gis dessuten et tilskudd på godkjent kompostbeholder, se kommunens hjemmeside for mer informasjon og priser.     
 EDobbel tømmefrekvensAbonnenter som ønsker dobbel hyppighet for tømming av beholdere som fast ordning, betaler dobbelt beløp for den variable gebyrdelen samt et gebyr på kr 125 pr. oppmøte i «mellomukene».     
 FHenteordning for glass-/ metall- og plastemballasjeTømming av beholdere for glass-/metallemballasje er gratis og inngår i tilbudet på www.hentavfall.no.    
 GTømming av nedgravde containereKr 519 pr. tømming, uansett avfallsfraksjon, for borettslag og sameier som selv har investert i containeranlegg.    
   I områder der Stavanger kommune har investert i nedgravde containere, betaler husholdningsabonnenten en variabel gebyrdel (bruksdel nedgravde) på kr 1 688,-    
   Frivillig tilknyttede næringsdrivende betaler en årspris på hhv. kr 2 532,- kr 4 777,- eller kr 10 577,- avhengig av bedriftens størrelse.    
 HBruk av kompaktorHver kompaktor-beholder (600 liter) for restavfall prissettes lik to vanlige restavfallsbeholderer på 660 liter.    
 IBytte av avfallsbeholderKr 216,- pr. byttet beholder. Bytte av ødelagte beholdere er gratis.    
 JKjøp av ekstra sekker og poserStor sekk for papir: kr 29,- / stk    
   Stor sekk for bioavfall: kr 34,- / stk    
   Stor sekk for restavfall: kr 45,- / stk    
   Rull med matavfallsposer er gratis.    
 KTrilletjenester for spannFor borettslag og sameier tilbys en tjeneste der abonnenten slipper å sette beholderne fram for tømming ved nærmeste kjørbare vei. Trillingen av spann utføres av renovatørene. Prisene er oppgitt pr. beholder og tømmedag.    
   Avstand til kjørbar vei i meter: kr 2,- pr. meter    
   Ulempetillegg terskel: kr 2,- pr. terskel    
   Ulempetillegg ramper: kr 3,50 pr. meter høydeforskjell    
   Ulempetillegg trapper: kr 3,50 pr. trinn    
   Nøkkelservice (låste dører/porter): kr 17,- pr. dør og tømmedag    
 LEkstra tømmingerBeholderstørrelse Pris pr tømming    
   80 liter 190,-    
   140 liter 217,-    
   240 liter 291,-    
   660 liter 661,-    
 MLåsbare spannTillegg på kr 100,- pr. beholder pr. år. Dette gjelder også brannsikre spann med lås.    
Tabell 16.10 Renovasjonsgebyr. Alle beløp eksklusiv mva.
Last ned tabelldata (Excel)

16.3.3 Gebyrstruktur hytterenovasjon

a) Ordning med hyttecontainer (abonnenten bringer selv avfallet til nærmeste container):

 • kr 1791,-

b) Ordning med egen avfallsbeholder (kun for hytter som ligger langs tømmerute for husholdningsavfall):

 • kr 2326,- for 140-liters beholder
 • kr 3122,- for 240-liters beholder
 • kr 5905,- for 660-liters beholder

16.3.4 Kommunale gjenvinningsstasjoner

Flere steder i kommunen finnes gjenvinningsstasjoner som IVAR drifter på oppdrag fra kommunen. Prisene ved disse settes av IVAR og opplyses på deres nettsider. I 2021 foreslås følgende for stasjonene på Finnøy og Rennesøy:

Judaberg gjenvinningsstasjon – Finnøy

I forbindelse med kommunesammenslåingen har det til og med 2020, etter avtale med gamle Finnøy kommune, vært gratis for innbyggerne i Finnøy å levere avfall fra husholdning til Judaberg gjenvinningsstasjon. Næringsdrivende kan levere avfall iht. egen prisliste.

Ordningen med tilbud om gratis henting av grovavfall på www.hentavfall.no er nå etablert også på Finnøy.

Det foreslås derfor:

 • Å innføre samme prisstruktur for Judaberg gjenvinningsstasjon som for Forus gjenvinningsstasjon hvor prisene settes av IVAR
 • Harmoniseringen innebærer at farlig avfall, EE-avfall (elektrisk/elektronisk) og hageavfall fortsatt kan leveres gratis
 • At husholdningsabonnentene i bydelen får mulighet til gratis tur innom gjenvinningsstasjonen på «grovavfallskvoten»

Hausken gjenvinningsstasjon – Rennesøy

Hausken gjenvinningsstasjon har i dag kun tilbud om mottak av farlig avfall, EE-avfall (elektrisk/elektronisk) og hageavfall. Dette kan fortsatt leveres gratis.

16.3.5 Gebyrregulativ for kommunal behandling av forurenset grunn

(iht. bystyrevedtak 6.12.2004)

For behandling av saker om graving i forurenset grunn er det et differensiert gebyrsystem:

a) Mindre saker av enkel karakter:        kr 15.000,-

b) Mellomstore saker:                              kr 30.000,-

c) Store, kompliserte saker:                    kr 45.000,-