Handling- og økonomiplan 2021-2024 – Stavanger kommune

13.1 Sølvberget KF

13.1.1 Kommunedirektørens tilrådning

Sølvberget KF har utarbeidet forslag til årsbudsjett 2021 og handlings- og økonomiplan 2021-2024. Foretakets styre behandlet budsjettforslaget den 28. august 2020. Det vises til kapittel 13.1.2 for en nærmere redegjørelse for budsjettforslaget og styrets vedtak.

I forbindelse med behandlingen av handlings- og økonomiplan 2020-2023 ble tilskuddet til Sølvberget KF for 2020 fastsatt til kr 69,228 mill. Foretaket blir i 2020 kompensert for lønnsoppgjøret i 2020, som videreføres i 2021, etter at resultatet av lønnsoppgjør mv. foreligger. Korrigert for lønnskompensasjon er samlet tilskudd til foretaket på kr 70,338 mill. i 2020.

I foretakets budsjettforslag inngår det et basistilskudd i 2021 på kr 70,338 mill. Basert på forventet omstillingsbehov for tjenesteområdene er det lagt til grunn en reduksjon i tilskuddet på 6 %, noe som tilsvarer kr 4,223 mill. Foretaket vil gjennomføre ulike tiltak for å tilpasse virksomheten til et lavere tilskuddsnivå, hvorav vakante stillinger knyttet til videreføring av ansettelsesstopp i 2021 utgjør det viktigste tiltaket. Tilskuddet vil med dette utgjøre kr 66,115 mill. i 2021.

Sølvberget KF har videre foreslått en investeringsramme i 2021 på kr 3,2 mill. Dette inkluderer investeringer i datautstyr/programvare på kr 0,5 mill., flytting av Rennesøy bibliotek på kr 0,7 mill., samt mer åpent bibliotek på Rennesøy og Finnøy, og oppgradering av biblioteklokaler på totalt kr 2,0 mill. Foretaket legger til grunn at investeringen skal finansieres med egne midler/ubrukte lånemidler.  Det vises til kapittel 13.1.2. for en redegjørelse for investeringsbudsjettet.

Etter en samlet vurdering av foretakets virksomhet, oppdatert prognose for økonomisk handlingsrom i kommende planperiode og omstillingskrav overfor tjenesteområdene, foreslår kommunedirektøren å redusere tilskuddet til Sølvberget KF med kr 3,5 mill. i 2021. Dette innebærer at tilskudd blir på kr 66,838 mill. i 2021. I tillegg dekkes merutgifter som følge av lønnsoppgjør mv.

Kommunestyret har gitt kommunedirektøren i oppgave å anbefale framtidig organisering av tjenestene og oppgavene som i dag er lagt til Sølvberget KF (sak 5/19 og sak 61/19).  Kommunedirektøren har fulgt opp vedtakene i dialog med ulike interessenter og tilrår at Sølvberget KF slås sammen med basisorganisasjonen fra 2021. Det vises til egen sak som legges fram sammen med handlings- og økonomiplan 2021-2024, for en nærmere redegjørelse for tilrådingen.

Det er lagt opp til at styrings- og rapporteringslinjene overføres til kommunedirektøren fra 01. januar 2021, ved vedtak om tilbakeføring av foretak. Kommunestyrets vedtak om årsbudsjett 2021 for virksomheten til Sølvberget KF, vil dermed utgjøre budsjettrammene for virksomheten også ved en sammenslåing med basisorganisasjonen. Nødvendige budsjettjusteringer vil foretas av kommunestyret i forbindelse med behandlingen av rapporten per 30. april 2021.

Forslag til vedtak:

1. Overføringene til Sølvberget KF for 2021 fastsettes til kr 66,838 mill. I tillegg dekkes merutgifter som følge av lønnsoppgjør. Det godkjennes et investeringsbudsjett på kr 3,2 mill. for 2021.

2. Drifts- og investeringsrammer for Sølvberget KF i perioden 2021-2024, skal være gjeldende for virksomheten også ved en sammenslåing av foretaket med basisorganisasjonen.

13.1.2 Forslag til årsbudsjett 2021 og handlings- og økonomiplan 2021-2024

1. Sølvbergets virksomhet

Formål

Sølvberget KF er et kommunalt foretak i Stavanger kommune. Foretakets hovedformål er å drive og utvikle Stavanger bibliotek og kulturhus og filialene.

Virksomheten

Sølvbergets virksomhet består av bibliotektjenester, program- og gallerivirksomhet, kunstformidling, internasjonalt kulturnettverk, musikkformidling, verksteder, nettsider og ulike digitale tjenester, Kapittelfestival, Kiellandsenter og flere utviklingsprosjekt. Etter ombygging og store omlegginger i 2017 er bibliotekvirksomheten på Sølvberget fordelt på fire etasjer. I tillegg drives flere bydelsrettede tjenester, blant annet tilbud til skoler og barnehager, fengselsbibliotek, bibliotek på Madla, og fra 2020 bibliotek på Rennesøy og Finnøy. Sølvberget har samarbeidsavtaler med Rogaland fylkeskommune, Stavangerskolen og med ICORN, fribynettverket for forfulgte forfattere.

Sølvberget har per 01.08.2020 79 ansatte fordelt på 67,5 årsverk. 3 årsverk er knyttet til prosjekt. Sølvberget KF leier sine lokaler av Stavanger eiendom og av Thon gruppen Madla Amfi.

Sølvbergets hovedmål

  • Vi skal sikre alle rett til den samme informasjonsmengden. Vi skal være rustet til å svare på de spørsmålene innbyggerne har – og de spørsmålene de ikke visste at de hadde. Vi skal stimulere til nysgjerrighet og refleksjon.
  • Vi skal by på de gode opplevelsene og formidle de viktige fortellingene til begeistring og glede for stadig nye generasjoner.
  • Vi skal fungere på tvers av kulturell, religiøs og økonomisk bakgrunn – på tvers av økonomiske, aldersmessige og samfunnsmessige skillelinjer. Dette er en viktig ressurs som kan videreutvikles gjennom deltagelse og aktiv formidling.
  • I en stadig mer fragmentert og kommersiell hverdag er behovet for møteplasser med høye dører og vide porter større enn noen gang. Sølvberget skal preges av nærhet og romslighet slik at vi kan møte innbyggerne der de er og gi dem arenaer for medvirkning, deltakelse og diskusjon.

Prioriterte oppgaver og framtidsutsikter

Koronakrisen har hatt betydning for driften gjennom deler av 2020 og vil påvirke tilbudet i årene framover. Sølvberget har blitt påført økonomiske tap som en konsekvens av pandemien. Det har vært et bortfall av inntekter, samt utgifter til håndtering av smitteverntiltak. Dette faller sammen med et varslet kutt i rammen på 6 % i overføringen fra Stavanger kommune (Budsjettnotat nr 2, HØP 2021-2024 – fordeling av omstillingsmidler mellom tjenesteområdene, juni 2020) og at bibliotekdrift på øyene var underfinansierte i utgangspunktet. For Sølvberget vil det varslede kuttet på 6 % utgjøre kr. 4,223 mill i 2021. Dette vil bety en betydelig endring av tilbudet som Sølvberget kan gi til brukerne.

Ytringsfrihet og litteratur står sterkt på Sølvberget og organisasjonen har gjennom flere år bygget opp en kompetanse på litteratur og formidling til alle brukergrupper. Det gjennomføres en rekke litterære arrangement til både barn- og unge. Gratisprinsippet står sterkt og alle skal ha muligheten til å delta. Et kutt i rammen kommer ikke utenom å måtte redusere aktivitet og kompetanse knyttet til litteratur og litteraturformidling. I tillegg er organisasjonen ICORN en del av Sølvberget. ICORN er en internasjonal organisasjon som organiserer fribynettverket. Stavanger har som friby, og ved etableringen av den internasjonale festivalen for litteratur og ytringsfrihet, Sølvberget forvalter Fribyordningen på vegne av Stavanger kommune og har tatt imot ny fribyforfatter i 2020, nummer 12 i rekken. Kapittel, fått ry på seg som en av Norges viktigste og mest internasjonale litteraturfestivaler. Kiellandsenteret åpnet i 2019 og er en integrert del av Sølvberget.

I 2020 har Sølvberget tatt over driften av folkebibliotekene i Finnøy og Rennesøy som følge av med kommunesammenslåingen. Dette vedtaket vil ha betydning for Sølvberget sin økonomi i 2020 og i årene framover. Sølvberget ønsker å være med på å videreutvikle bibliotektjenestene og sikre gode tilbud til publikum og sørge for at innbyggerne i Nye Stavanger får gode tjenester. Sølvberget har ikke økonomi til å drive bibliotekene med det samme tilbudet som i dag hvis de reelle kostandene ikke blir kompensert. Dette kan bety at nivået på bibliotektjenesten på Rennesøy og Finnøy må reduseres.

Det er Stavanger kommune som er eier og hovedfinansieringskilden til Sølvberget. Sølvberget har tradisjon for å hente inn prosjektmidler fra inn- og utland. Prosjektmidlene har vært med på å berike og styrke kulturtilbudet.

Nasjonalbiblioteket har tatt en førende rolle i arbeidet med å etablere en nasjonal, digital infrastruktur. Sølvberget satser digitalt, men ivaretar også det tradisjonelle boktilbudet. Mens samfunnet stengte ned pga. pandemien, gjennomførte Sølvberget flere digitale arrangement. Her er det muligheter i framtiden, men den fysiske møteplassen mellom mennesker er fremdeles grunnleggende. Sølvberget kan omstille driften, øke tilgjengeligheten digitalt, omorganisere og prioritere. Men med et såpass stort omstillingsbeløp må Sølvberget redusere antallet årsverk og videre redusere tilbudet til publikum. Tiltak for å øke inntjeningen må også være en del av dette, selv om COVID19 gjør at det er usikkerhet rundt effekten av dette.

2. Forslag til driftsbudsjett for perioden 2021-2024

Forutsetninger

Basistilskuddet fra Stavanger kommune er satt ned til kr 66,115 mill. Basistilskuddet i 2020 var på kr. 70,338 mill. Det forutsettes at Sølvberget i tillegg får dekket merutgifter som følge av lønnsoppgjør slik som tidligere. Dette gjelder også for pensjonskostnader og AFP.

Redegjørelse for basisbudsjettet

Sølvbergets drift består hovedsakelig av lovpålagt bibliotektjeneste, inkludert programvirksomhet og aktiviteter knyttet til dette. Den største utgiften er utvilsomt lønnskostnader. I tillegg er det betydelige kostnader knyttet til utgifter til husdrift (husleie, renhold, vakthold og energi). Sølvberget har også årlige leieinntekter. Husleiekostnadene til Stavanger kommune alene utgjør kr.7,3 mill og blir KPI regulert årlig. På fire år kan denne reguleringen utgjøre en estimert økning på kr. 0,7 mill med 2,5 % KPI. Andre store driftsutgifter er innkjøp av medier, arrangement, markedsføring og IKT-drift. Sølvberget får refundert moms og deler av kostnadene til husdrift fra SF Kino. Når Sølvberget skal gjennomføre et kutt på 6 %, ligger disse driftskostnadene i utgangspunktet fast.

Pålagt redusert driftsramme i Stavanger kommune

Sølvberget har mottatt Kommunedirektørens budsjettnotat som viste til stramme økonomiske rammer og hvordan omstillingsbeløp på tjenesteområdene i kommunen fordeles. Tjenesteområdet Innbygger og samfunnskontakt der Sølvberget mottar sin driftsramme fra er vurdert å kuttes fra hele 6 %. For Sølvbergets del vil det foreslåtte kuttet bety som følger:

Tall i hele 1000 2021202220232024 
Rammetilskudd gjeldende HØP - 70 338 - 70 338 - 70 388 - 70 388  
Kutt (jfr. Kommunedirektørens notat) 4 223 4 575 4 927 5 314  
Forslag til økt rammetilskudd - 66 115 - 65 753 - 65 411 - 65 024  
Tabell 13.1
Last ned tabelldata (Excel)

En såpass stor reduksjon av rammen, vil måtte tas av lønnsbudsjettet. Dette vil påvirke aktivitetsnivået av Sølvberget og tilbudet til publikum. Andre budsjettposter blir også berørt, samt gebyrnivået må økes. Sølvberget vurderer at litteraturfestivalen Kapittel, Sølvberget Galleri og Kiellandsenteret ikke blir berørt i denne omgang.

Reduksjon i antall årsverk.

Styret for Sølvberget KF vedtok ansettelsesstopp i 2020, som et resultat av at Sølvberget ikke fikk fullfinansiert driften av bibliotekene på Rennesøy og Finnøy. Sølvberget har pr i dag flere vakante stillinger. Kuttet i 2021 legger opp til en ytterligere stillingsreduksjon på totalt 5,8 stillinger. Stillingsreduksjonen gjøres via naturlige avganger. Ingen ansatte skal sies opp.

Sølvbergets innstilling til styret for å dekke inn kuttet på driftstilskuddet er som følger nedenfor. Kuttet er større enn 6 %, dvs. kr. 4,223 mill. Grunnen til det er at Sølvberget også må avsette kr 0,5 mill for sviktende leieinntekter etter Koronakrisen og at vi må sikre økonomien til NBBK 2021 med kr.0,3 mill. Effekten av en samdrift mellom bibliotek og innbyggertorg er satt til kr 0,5 mill. Det vil trolig ikke bli helårseffekt av dette tiltaket.

Forslag til besparelserKroner (i tusen)   
Medieinnkjøp- 500    
Kutt av NBBK 20230   
Kutt av voksenarrangement- 100    
Fordobling av gebyrsatsene0   
Kutt av BVD- 200    
Økt sats av lokalleie- 50    
Markedsføring- 100    
Reklameinntekter (skjerm)- 100    
Totalt:- 1 050    
Andre tiltak    
Ansettelsesstopp i 2021- 4 011    
Samdrift av Renesøy- 500    
Total effekt av tiltakene- 5 071    
Tabell 13.2
Last ned tabelldata (Excel)

Da ser forslaget til driftsbudsjett, med det reduserte rammetilskuddet i planperioden 2021-2024, ut som følger:

 Driftsbudsjett 2021‐2024 BudsjettBudsjettBudsjettBudsjett
 (tall i hele 1000)2021202220232024
 Rammetilskudd gjeldende HØP -70 338-70 338-70 338-70 338
 Kutt (jfr. Kommunedirektørens notat)4 2234 5754 9275 314
 Forslag til nye tiltak0000
 Andre inntekter (36)-4 009-4 009-4 009-4 009
 Refusjoner (37)-6 150-6 150-6 150-6 150
 Eksterne midler (38)-3 140-3 140-3 140-3 140
 ICORN (uten kommunens tilskudd)-9 800-9 800-9 800-9 800
 Sum inntekter-89 214-88 862-88 510-88 123
 Lønnsutgifter (30)46 42646 24446 62247 495
 Driftsutgifter (31+32+33)28 78828 78828 78828 788
 ICORN9 8009 8009 8009 800
 Sum utgifter85 01484 83285 21086 083
 Brutto driftsresultat-4 200-4 030-3 300-2 040
 Finanstransaksjoner (35)4 4004 2303 5002 240
 Finanstransaksjoner (renteinntekter)-200-200-200-200
 Resultat eksterne finanstransaksjoner 4 2004 0303 3002 040
 Netto driftsresultat0000
 Interne finanstransaksjoner0000
 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk0000
Tabell 13.3
Last ned tabelldata (Excel)

3. Forslag til investeringsbudsjett for perioden 2021-2024

Forutsetninger og tiltak

Sølvberget har hatt store investeringer i de siste årene. Det gjelder både sluttføring av Nye Sølvberget, nytt biblioteksystem og Kiellandsenter. I årene framover er det bare lagt opp til noen mindre investeringer, som vi regner med å finansiere med låneinntekter fra Renaa og noe bruk av egne midler. Årlig sum til innkjøp av datautstyr og programvare er videreført fra forrige HØP.

Sølvberget har satt av midler til å oppgradere både i Rennesøy og Finnøy for meråpent bibliotek i 2020, men på grunn av COVID19 må prosjektet videreføres til 2021. Dette prosjektet er fullfinansiert med bevilgede låneramme fra 2020. Ellers må Sølvberget få dekket engangskostnad til flytting av Rennesøy bibliotek til Innbyggertorget for å kunne starte opp samdrift med dem. Estimert kostnad for dette er kr 0,7 mill og må dekkes med lånemidler som er vedtatt i HØP 2020 – 2023.

 Investeringsbudsjett 2020‐2023 Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 
 (tall i hele 1000) 2021202220232024
 Flytting av Rennesøy Bibliotek700   
 Datautstyr, programvare 500500500500
 Meråpent bibliotek på Finnøy og Rennesøy og oppgradering av biblioteklokaler 2 000   
 Årets finansieringsbehov 3 200500 500 500 
 Finansiert slik:         
 Låneinntekter -440-440-440-440
 Annen finansiering -2760-60 -60 -60 
 Behov for nye lån 0
Tabell 13.4
Last ned tabelldata (Excel)

Forslag til vedtak

Styret for Sølvberget KF behandlet forslag til Handlings- og økonomiplan 25.08.2020. Styret fattet slikt vedtak:

  1. Styret for Sølvberget KF tilrår Kommunestyret å godkjenne forslag til Handlings- og økonomiplan 2021 – 2024 for Sølvberget KF.

Driftsrammen kuttes med 6 % som utgjør kr 4,233 mill slik som pålagt av Kommunedirektørens notat for året 2021. Det forutsettes at Sølvberget i tillegg får dekket merutgifter som følge av lønnsoppgjør slik som tidligere. Dette gjelder også for pensjonskostnader og AFP.

Tall i hele 1000 2021202220232024 
Rammetilskudd gjeldende HØP - 70 338 - 70 338 - 70 388 - 70 388  
Kutt (jfr. Kommunedirektørens notat) 4 223 4 575 4 927 5 314  
Forslag til økt rammetilskudd - 66 115 - 65 753 - 65 411 - 65 024  
Tabell 13.5
Last ned tabelldata (Excel)

Da ser forslaget til driftsbudsjett, med det reduserte rammetilskuddet i planperioden 2021-2024, ut som følger:

 Driftsbudsjett 2021‐2024 BudsjettBudsjettBudsjettBudsjett
 (tall i hele 1000)2021202220232024
 Rammetilskudd gjeldende HØP -70 338-70 338-70 338-70 338
 Kutt (jfr. Kommunedirektørens notat)4 2234 5754 9275 314
 Forslag til nye tiltak0000
 Andre inntekter (36)-4 009-4 009-4 009-4 009
 Refusjoner (37)-6 150-6 150-6 150-6 150
 Eksterne midler (38)-3 140-3 140-3 140-3 140
 ICORN (uten kommunens tilskudd)-9 800-9 800-9 800-9 800
 Sum inntekter-89 214-88 862-88 510-88 123
 Lønnsutgifter (30)46 42646 24446 62247 495
 Driftsutgifter (31+32+33)28 78828 78828 78828 788
 ICORN9 8009 8009 8009 800
 Sum utgifter85 01484 83285 21086 083
 Brutto driftsresultat-4 200-4 030-3 300-2 040
 Finanstransaksjoner (35)4 4004 2303 5002 240
 Finanstransaksjoner (renteinntekter)-200-200-200-200
 Resultat eksterne finanstransaksjoner 4 2004 0303 3002 040
 Netto driftsresultat0000
 Interne finanstransaksjoner0000
 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk0000
Tabell 13.6
Last ned tabelldata (Excel)

Kuttene dekkes som følger:

Forslag til besparelserKroner (i tusen)   
Medieinnkjøp- 500    
Kutt av NBBK 20230   
Kutt av voksenarrangement- 100    
Fordobling av gebyrsatsene0   
Kutt av BVD- 200    
Økt sats av lokalleie- 50    
Markedsføring- 100    
Reklameinntekter (skjerm)- 100    
Totalt:- 1 050    
Andre tiltak    
Ansettelsesstopp i 2021- 4 011    
Samdrift av Renesøy- 500    
Total effekt av tiltakene- 5 071    
Tabell 13.7
Last ned tabelldata (Excel)

Det vises til vedtak i kommunestyret 16.12.19, som sier følgende: «Samarbeidspartiene ønsker å tilbakeføre renhold, park og renovasjon til offentlig drift, og avslutte kommersiell konkurranse innenfor disse tjenesteområdene. Kommunedirektøren bes legge fram en sak for hvordan dette skal gjennomføres i løpet av perioden.» På bakgrunn av det mener styret i Sølvberget at et vedtak om ny kommersiell konkurranse av renhold på biblioteksfilialene på Madla, Rennesøy og Finnøy vil være i strid med kommunestyrets vilje.

På den bakgrunn tas innsparingen på 60 000 kr ut av tiltakslista. Den endelige effekten av tiltakene blir da kr. 5.071 mill. Daglig leder får fullmakt til å innarbeide dette i driftsbudsjettet som sendes til kommunedirektøren.

Styret godkjenner investeringsbudsjett 2021-2024 som følger:

 Investeringsbudsjett 2020‐2023 Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 
 (tall i hele 1000) 2021202220232024
 Flytting av Rennesøy Bibliotek700   
 Datautstyr, programvare 500500500500
 Meråpent bibliotek på Finnøy og Rennesøy og oppgradering av biblioteklokaler 2 000   
 Årets finansieringsbehov 3 200500 500 500 
 Finansiert slik:         
 Låneinntekter -440-440-440-440
 Annen finansiering -2760-60 -60 -60 
 Behov for nye lån 0
Tabell 13.8
Last ned tabelldata (Excel)
  1. Bibliotek- og kulturhussjefen får fullmakt til å justere tallene i den videre dialogen med Kommunedirektøren.
  2. Styret i Sølvberget ønsker fremover å holdes tett orientert om bemanningsprosjektet som er omtalt i saken.
  3. Etter endelig budsjettvedtak i kommunestyret bes administrasjonen foreslå eventuelle endringer basert på justeringer fra kommunestyret. Det vil da vurderes om det er tiltak som nå vedtas, som kan reverseres eller endres.
  4. Reklame på fellesskjermer i Sølvbergets lokaler må skje innenfor en etisk og skånsom ramme. Styret ber administrasjonen fremlegge retningslinjer for hvilken reklame som ikke tillates, herunder eksempelvis retusjert reklame, reklame som kan være støtende for barn eller andre og lignende.
  5. Styret ber Sølvberget gå i dialog med oppvekst-avdelingen i kommunen om status for skolebibliotekene, og konsekvenser ved kutt i bestillingstjenesten for lærerne. Viser til avtalen mellom Sølvberget og Stavangerskolen, med mål om å styrke leselysten hos barn og unge i Stavanger.